IERSEKSCHE THOOLSCHE COURANT No. 1862 Zaterdag 11 December 1920. Zes en dertigste jaargang rs Firma J. M. C. POT - Tholen. Uit onze omgeving. Mar 598( Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per kwartaal f 0,75 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,325, franco per post f 1,40. Voor het buitenland f 1.10, zonder Geïll. Zondagsblad. UITGAVE Telef. Intero. no. 16. PUBLICATIËN. Adverteutiënvan 1 tot 4 regels 60 centsiedere regel meer 15 cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. De Burgemeester van Tholen zal, op Zaterdag 18 Dec. a.s., des middags te 12 uur, ten Raad- huize aldaar EEN HOOP COMPOST, publiek verkoopen. Thölen, 11 Dec. 1920. 8 26492 AANGIFTE TER INSCHRIJVING VOOR DE MILITIE. De Burgemeester van Tholen brengt ter kennis van wie het aaDgaat, inzonderheid van de in het jaar 1902 geboren mannelijke personen, dat bij de MiÜtiewet (Staatsblad 1912 no. 21) het volgende is bepaald Wie moeten worden ingeschreven. Artikel 12. 1. Behoudens het bepaalde in art. 13 wordt voor de militie ingeschr^en lo. ieder minderjarig mannelijk Nederlander, die op. 1 Januari van het jaar, volgende op dat waarin hij het 18e levensjaar heeft volbracht, binnen het Ryk, in het Duitsche Ryk of in het Koninkrijk België woonplaats heeft, of wiens vader, moeder of voogd op genoemd tydstip in een dier Ryken woon plaats heeft 2o. ieder meerderjarig mannelijk Nederlander, die op genoemd tijdstip in een der genoemde Rijken woonplaats heeft 3o. ieder mannelyk niet-Nederlander, die op ge noemd lydstip ingezetene van het Rijk is. 3. Voor ingezetene in den zin dezer wet wordt gehouden A. de minderjarige niet-Nederlander, die binnen het Rijk woonplaats heeft: lo. indien zyn vader, moeder of voogd binnen het Ryk woonplaats heeft en gedurende de vooraf gaande achttien maanden in bet Rijk of in de koloniën of bezittingen des Rijks in andere werelddeelen woon plaats gehad heeft 2o. indien hij zelf gedurende de voorafgaande achttien maanden in het Ryk of in de koloniën of bezittingen des Ryks in andere werelddeelen woon plaats gehad heef., tenzy hij in den zin dezer wet een vader of moeder heeft en deze elders dan binnen het Rijk woonplaats heeft B. de meerderjarige niet-Nederlander, die binnen bet Rijk woonplaats heeft en gednrcnde de vooraf gaande achttien maanden in het Rijk of in de koloniën of bezittingen des Rijks in andere werelddeelen woonplaats gehad heeft. 3. Voor de toepassing van het bepaalde in het vorig lid wordt gehouden: voor mindeijarigen hij, die minderjarig is in den zin der l^ederlandsche wet voor meerderjarig hij, die meerderjarig is in den lin der Nedeilandsche wet. Wie niet inschryvingsplichtig zijn. Artikel 13. Voor de militie wordt niet ingeschreven: lo. de ingezetene niet-Nederlander, die blijkt te behooren tot een Staat, waar de Nederlanders niet aan den verplichten krijgdienst zijn onderworpen of waar ten aanzien van den dienstplicht het beginsel van wederkeerigheid is aangenomen 2o. hij, die blijkt in de koloniën of bezittingen des Rijks in andere werrelddeelen woonplaats te hebben, mits - dit niet zij ter zake van krijgsdienst. Tijd van aangifte. Voor het doen van de aaDgifte ter inschrijving die moet plaats hebben tusschen 1 en 31 Januari ».s. zal meer bepaald gelegenheid worden gegeven ter, gemeentesecretarie op Donderdag 6 Januari 1921 in den voormiddag. Iu den namiddag bestaat geen gelegenheid tot uogifte, 75 Tholen, 8 November 1920. De Burgemeester voornoemd, H. GOOSSEN, lb. XVIII. Al« weerkoüdige bijzonderheid wordt aange- Leekend dat het op 1 eo 3 Mei 1443 sneeuwde, ap den lOden hagelde, gelijk niemand in Zee land zich kon hengen, dat het op 17 Februari 1483 een ontijdig weer was, van donder, bliksem, regen en opstuiving rau wateren, kinpeeste en ^atorm .ran wind, dat men nauwelijks erkende den zomer uit den winter, so dattet cooren, wijn gaarden, ende andere vrogchten niet en quarnen tot goeden rijpicheden"dat in 1485 een storm dpurde van Nieuwjaarsdag tot Lichtmis (2 Fe bruari) en dat het in April 154S bijzonder koud was, en meer sneeuwde iu de Paaschweek, dan nxfhet den ganscben winter gedaan had. Merk waardig is het, dat, nadat door den verschrik kelijken stormvloed van St. Felix (5 November) 1580 verre het grootste deel van Zeeland onder- rloeide, de oogst van het volgende jaar bijzonder rkei >ezegend uitviel. De vrachten, zoo zegt Reigers- ifeko ^fgh, welke zelf in dien tijd leefde, dus met prij 'igen oogeo waarnam, waren zeer wel gewasaen, tl traa 'f lnn.1 /\nn .nl .f Ji 1 i p' was yt land overvloeid geweest, en daar het leewater io den winter te voren op gestaan had, 'aren zooveel vruchten, of er geen water was 'TÏ '<jWee8'* Deze weldaad der Voorzienigheid aan >Tï iet fel geteisterde Zeeland was te opmerkelijker d grooter, daar door den vreeselijken water bed vele stapelen van tarwe en rogge, van -crst en haver en ander graan van den vloed f weggedreven zijn. Een en ander wordt besloten door een mede- deeling uit een oude Kroniek, waardoor bewezen wordt dat menschelijke berekening niet altijd waarheid bevat; dat, wanneer alles schijnt te verzekeren dat gebrek moet komen, dat van de vruchten des velds niets terecht kan komen, het toch nog steeds mogelijk is, dat er overvloed komt. Op het copie, dat uit de Krooiek was getrokken, stond terechtJesaia 59, vs. 1 Ziet, de hand des Heeren is niet verkort. In het jaar 1435 was de wind omtrent half Februari veel Oost en Noord-Oo9t, en 's nachts was het klaar weer, tot 's morgens zes of zeven ure toeop den dag was het donkergraauw weder tot 's avonds toe, en zeer koud. Het re gende niet, noch dauwde niet in de maanden Maart, April eu Mei. En op St. Pancrasdag, den 12 Mei, had het hard ijs gemaakt, dat een kraai er op staan kon; en daar wies loover noch gras, noch korende pruimeboomeu bloeiden niet, noch de kersen, noch appelen, noch peren, noch geen wijngaard was ontlaten. En daar waren menschen, die geen vertrouwen op God hadden, en keerden hun land anderwerf om, en die hadden geen vruchten. En andere lieden zeiden met Job//God gaf, God nam", en daar zij anders een hoed koren van plegen te hebben, daar hadden zij dieu zomer vier hoed van. Eu op St. Jan Baptistdag (24 Juui) zaten de oude vrouwen met groote koolpotten voor de kerken en de menschen konden zich niet ver warmen, als zij over de straat gingen. En het begon warm te worden daags na St. Pieter eu Paulus, den 30sten Juni. L)es daags scheen de zon, en des nachts regende het zoetelijk, zoodat alle vruchten op het veld wiesen. En men kocht. Da dien tijd een achtste tarwe om 8 groot, een achtste rogge om 6 groot, een achtste gerst om 4 groot en eeu achtste haver om 10 duiten. Item een achtste gnldeline-appelen om 3 groo- teD, een achtste sohijvers (ook appels om een braspenning, een achtste gysjaris om 6 duiten en alle ooft naar rato. Item een achtste pereu om 2 stuivers, enz. Item een k o e i hooi om 18 stuivers van het allerbeste. Item een varken, dat het allerbeste was, hetgeeu op de markt kwam, om 8 pond Hollands (45 stuivers). Item een rond, dat 120 pond smeer in had, kocht men om 9 Rijnlandsche guldens (8 guldens en 2 stuivers). Op deze wijze zouden natuurlijk nog tal van audere mededeelingeu kunnen gedaan worden over tijden van schaarschte en overvloed, van schoon weer en slecht weer. Het zij genoeg, dat menschen van eenigen geposeerden leeftijd van dat alles wel wat hebben mede gemaakt; zoowel strenge als zachte winters, zoowel droge als natte zomers, terwijl ook in ODze onmiddellijke om geving de watervloeden hun verwoestende kracht geducht deden voelen. De dagen van schaarschte ontstaan door den vreeselijken wereldoorlog staan ons nog te levendig voor de oogen, om daarvan hier iets vermeld behoeft te worden. In andere tijden, wanneer men dan direct in oorlog was gewikkeld, leed natuurlijk de verbouw van granen enz. daar geducht onder en men was maar niet zoo in de gelegenheid om van elders nieuwe aanvoeren te halen, daar men niet beschikte over de suelvarende schepen van tegenwoordig, terwijl, in het bijzonder voor ons land, niet zelden de oorlog heerschte tusschen Engeland en ons ge west en dan de vaart ter zee spoedig aaD banden lag. In elk geval voelde men direct meer van de schaarschte, die door oorlog of misgewas in eigen land ontstond. Laten wij hopen, dat het gegeven moge zijn, dat al die narigheden, welke ontstaan door oor logen, misgewassen en dergelijke yoor goed tot het verleden mogen behooren, een wensen, die wel niet in vervulling zal komen, omdat de afwisseling in dit alles nu eenmaal haast een natuurwet is geworden, die moeilijk in haar ge volgen is te ontgaan, maar, en dat mag er dan aan toegevoegd, dat iu elk geval de overdwaze hebzucht, strijdlust enz., die de naties oorlog doet voeren, in elk geval niet meer zoo mogen komen als wij dit in de laatste jaren moesten ondervinden. (Wordt vervolgd.) KANTONGERECHT TE THOLEN. 29 November 1920. Door het Kantongerecht zijn heden veroordeeld wegens: Openbare dronkenschap A. J. te Nieuw-Vosmeer tot f 10 boete of 10 dagen hechtenis. Loopen of rijden over verboden grond. C. L. F. te St-Philipsland tot f 3 boete of 3 dagen hechtenis. Vee laten loopen op bezaaiden grond. J. M. G. te Scherpenisse tot f25 boete of 25 dagen hechtenis benevens f 10 schadevergop ding aan de civiele partij. Overtreding politieverordening. J. V. te St-Philipsland tot f 3 boete of Z dagen hechtenis. M. v. d. B. te Tholen tot f 1 boete of 1 dag hechtenis. Overtreding C. S. te St-Annaland tot f 1 boete of 1 hechtenis. Overtreding lnvalidileitswet C. B. te Tholen tot 12 boeten elk van f 0.50 of 12 dagen hechtenis. Overtreding der leerplichtwet. L. J. d. E.y weduwe J. v. d. J. te Oud- Vossemeer tot f 10 boete of 10 dagen hechtenis. J. G., M. M., J. H., J. K., J. H., M. B., J. v. 't H., W. M. S. en W. G.r allen te 8t- AnDaland, P. P. F. en G. A. v. A., beideu te St-Maartensdijk en P. H. te Poortvliet, ieder tot f35 boete of 15 dagen hechtenis voor ieder huDner. Overtreding der motor- en r'jwielwet. D. P. M. te Scherpenisse, S. P. te St-Maar tensdijk ieder tot f 3 boete of 8 dagen hechtenis voor ieder hunner. A. N. te Poortvliet tot t 5 boete of 5 dagen hechtenis. L. M. M. te Scher penisse tot f 3 boete of een week tuchtschool. J. L. v. L. te St-Annaland tot f3 boete of 3 dagen hechtenis. P. d. E. te St-Annaland tot f 2 boete of 2 dagen hechtenis. H. B te St- Maartensdijk tot f 100 boete of 1 maand hech tenis en f 20 boete of 10 dagen hechtenis. J. J. te Scherpenisse. VERGADERING van den Raad der Gemeente Oud-Vossemeer op Vrijdag 3 December 1920. Aanwezig alle leden, voorzitter burgemeester Snijder. Na opening der vergadering wordeu de no tulen na leziug ongewijzigd vastgesteld. Iogekomeu zijn en worden voor kennisgeving aangenomen Missive Ged. Staten houdende goedkeuring oer verord. op het herh. onderwijs. Schrijven van de h.li. C. D. Ampt, v. d. Riet en Hftnssens, dat zij hun benoeming als lid werkgever in de commissie van toezicht op de ,/erkeloosheidsverz. aannemen. Miss. van Ged. Staten om het salaris van den ambtenaar van den Burg. stand te brengen op f 250 benevens voor iedere huwelijksacte f 5 en voor andere acten f 2. De heer Ooms deelt mede dat B. en W. be sloten hebben om met deze circulaire mee te gaan, spr. is hiertegen, niet tegen de hoogete bezoldiging, doch tegen het verleenen van een extra vergoediog voor het opmaken der acten, de bezoldiging die thans f 200 bedraagt, zou hierdoor stijgen tot f 500 en dit is voor derge lijk werk te hoog, ieder gued ouderlegd persoon kan dezen arbeid verrichten, spr. stelt voor om het salaris te brengen op f 350, zonder toeken ning van belooning bij het opmaken van acten. Ronduit verklaart spr. dat hij de tactiek vau Ged. Staten uiet begrijpt. Eerst worden wij per circulaire van 2 Nov. uitgenoodigd de salarissen van burgemeester en secretaris te herzieu en nu komt er weder een circulaire uit Middelburg om de bezoldiging voor den ambtenaar van den burg. stand te verhoogen, straks komt er wel licht weer eeu circulaire om andere ambtenaren in salaris te verhoogen. Waar moet dit naar toe. Wie een goed inzicht in de gemeente-financiën heeft, zal zien dat dit verkeerd loopt. Waarom hebben Ged. Staten deze verhooging meteen niet op hun eerste circulaire gezet Wat heeft Tholen gedaan Daar heeft men de verhooging van burgemeester en secretaris goedgekeurd en meteen maar verzocht om de gemeeute in een hoogere klasse te plaatsen. En nu zal de voorzitter wel zeggeu we heb ben met een andere gemeente niets te makeD, toch wenscht hij er de aandacht op te vestigen. Spr. stelt voor om zonder meer dit salaris te bepalen op f 35Ó. De Voorzitter zegt het voorstel van den heer Ooms niet het eerst te kunnen behandelen, thans is aan de orde de circulaire van Ged. Staten en spr. stelt de vraag of het niet te sterk zou zijn om boven Ged. Staten uit te willen steken. De beer Ooms is het niet eens met den voor zitter en legt er nogmaals den nadruk op dat hij de houding van Ged, St. niet begrijpt. De Voorzitter merkt op dat bet hier geldt een uniforme leiddraad voor geheel Zeeland. De heer de Wilde meent dat de financieele toestand der Gemeente eeu groot bezwaar tot inwilliging is, doch is niet tegen het voorge stelde sa'a-': door den heer Ooms. Straks krijgt de Gemeente de hoogere kosten voor het onder wijs te betalen en ;arom is voorzichtigheid •p het gebied van verhooging van lasten geraden. De voorzitter zegt dat hieronder de ambte naren niet mogen lijden, bovendien zullen we h&t voorstel van Ged. Staten wel moeten aannemen. Na nog eenige disQu?sies wordt met 4 tegen 3 stemmen, besloten volgenè het voorstel van Ged Stater., tegen de bh. Ooms, de Wildé en Van Tilbeurgh. llaire ven Geu. biaien om de ue^aldiging der Wethouders te brengen op t 250, De heer Tilbeurgh vraagt hoeveel deze thans bedraagt. De voorzitter antwoordt f100. De heer Van Tilbeurgh is tegen een zoo danige verhooging, geen der beide wethouders heeft behoefte aan meerder bezoldiging en beide wethouders vervullen deze betrekking meer als een liefhebberij. De heer de Wilde gelooft evenzeer dat ver- hoogiog voor geen der beide wethouders nood zakelijk is. De heer Vermet zegt niet tegen te zullen stemmen, hij heeft zich altijd neergelegd bij circnlaires van Ged. Staten omdat hij weet dat deze toch moeten worden uitgevoerd. De voorzitter zegt eveneens steeds op dit sf&ndpunt te hebben gestaan. Ee heer Vermet hoopt dat, waar de bezoldiging wel op f 250 zal worden gesteld, de leden bij een volgende wethoudersverkiezing ook zullen rekening houden met de billijkheid vau even redige vertegenwoordiging en deze met meer begrip zal worden toegepast dan de laatste keer geschiedde. De heer Van Tilbeurgh viudt een verhooging tot f250.een te groote sprong. De bezoldiging te 's Gravenpolder is op f 60 gebracht en met onze gemeente dus eeu groot verschil. De voorzitter maakt er opmerkzaam op dat dit verband houdt met het inwoneraantal. Met 5 tegen 2 stemmen wordt besloten om niet in te gaan op het voorstel van Ged. Staten Voor de b.b. Vermet en de Rijke. Circulaire vau Ged. Staten waarin er op ge wezen wordt dat de gemeente het recht beeft de opcenten op de grondbelasting te verhoogen tot 80% op gebouwd en 20% op ongebouwd. De voorzitter wijst er op dat hierdoor de weg geopend wordt om ook de grondeigenaren buiten de gemeente wonende iets te laten bij dragen, zoodat niet alles van inwoners behoeft te komen. De heer De Wilde is er niet voor om het zoo maar aan te nemen hij wenscht uiet dat de mindere man nog meer druk krijgt. De voorzitter merkt op dat het verschil zeer weinig zal bedragen. De heer de Wilde stelt de vraag of een land eigenaar als hij grond verpacht geen rekening zal houden met het meer op te breDgeo aan grondbelasting, dan zou het ten slotte toch weer uit de zakken der ingezetenen komen. De voorzitter dankt dat dit geheel verschillend zal zijn. De heer Ooms meent dat de belastingdrnk meer zal komen op de middenstand daar de verhooging voor het gebouwd veel hooger is, Je groote eigenaar zal er maar weinig van be merken. Nu reeds is de personeele belasting aanmerkelijk gestegen. Spr. zou weuschen dat bet aantal opcenten voor ongebouwd werd ver hoogd met 10 en die op gebouwd gelijk bleven. De heer Vermet meent dat we hierin geheel vrij blijven. De heer Van Tilbeurgh vraagt of bet nood zakelijk is thans een definitief besluit te nemen. De voorzitter antwoordt dat dit noodig is met het oog op de op te maken kohieren. Met op een na alg. st. wordt tot de voorge stelde heffing besloten. De heer Ooms onthoudt zich. Als lid van het Burg. armbestuur wordt her benoemd de heer Aarnoudse. Aan Iz. den Engelsman wordt voor een half jaar ontheffing verleent in zijnen aauslag honden belasting. Nog zal aan eenigen een aanslag in de honden belasting worden opgelegd. Een aantal reclames tegen hun aanslag in den b.o. worden na de openbare vergadt behandeld. Daarna rondvraag. De hoer De Wilde wijst er op d 1 de hekken van de alg. begraafplaats niet meer gesloten» kunnen worden, zoodat herziening nooè'.g is. De voorzitter weet dit, de palen zijns door verzakking iels afgeweken, zoodat het .hot. niet meer dicht kan. De heer De Wilde meent dat een kettinteelot wel dienst kan doen. De voorzitter wil echter het bek jffiloonde herstellen. De beer Den Engelsman vraagt o$ de strafea reeds zijn opgeoomeu. De voorzitter autwoordt dat wegels het droge weder hiertoe nog niet is cvergeg un, het l"aa nu plaats hebben. De heer Den Engelsman ia telea pieste ld o?er het stijgen der melkprijzen. De voorzitter deelt mede dat Geu. ot. thans bericht zonden dat de verordening wel rorgepast kan worden. Hij heeft den velt „l»'.. l,.st ge geven om dit den betrokkenen «an t< sr-ggeni en de verordening weid op de gewone wijze afgekoodigd. De heer De Rijke wijst op het nog steeds

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 1