UPS- IJ. lotel Ooms Masthout. Opruiming KACHELS LIPS 0PEUIMI2TG C. Laban, Tholen 'afé-Restaurant KACHELS, Verpleegster E. OELBERS, Boterkarn» Auto-Garage. L. P. A. OOMS—Janssens. eiland te Tholen. WEILAND Burgerwoonhuis De Homoeopatische Geneesmiddelen I. G. v. Kroon. Verkooping van MASTHOUT TE THOLEN. Zaterdag 4 December 1920, eene groote partij Verkooping te THOLEN. Donderdag 9 December 1920, Meubelen en Huisraad als Houtverkoopingen. eene groote partij Gezaagd Hout. op Zaterdag II December 1920, 6 UUR Gesloten. Zaterdag 5 UUR. VERKOOPING van een zeer netten INBOEDEL op Dinsdag 7 December 1920, Inboedel. speciale lage prijzen met 10 en 15% korting 0. J. Contant, Brandewijn, Jenever Bitters Oude Jenever BAKKERSMUTSAARDS Heeren Zelfscheerders! geven van orgelles en het stemmen van piano's. De Sanguinose bij Algemeene Zwaktetoestanden. 4 December EEN LITER COGNAC van het huis Dupont voor f3 Elke klant krijgt een prenten boek en oen kalender 1920. Fa. J. C. v. d. Stel, Tholen. JTelenBAAS, Poortvliet ge-. olt, j in den het de )or- loor abij vei- .50 iten de leden der Gascommissie zijn voor 1921 be de raadsleden W. Moelker, D. van der Maas Gelak en tot leden der Veercommissie de eden J. Jansen, W. Moelker en J. Gelak. laan in de raadsvergadering van 25 Novem- 920. den, den 1 December 1920. De Voorzitter H. GOÜSSEN. De Secretaris, H. J. LABAN. PUBLICATIËN. KERKNIEUWS. erpeniase. Beroepen bg de Ned. Herv. Gem. imbrogge da. Luijendyk alhier, innaland. Bij de stemming van 3 Notabelen tad. Herv. gemeente alhier werden ingeleverd geldige biljetten. rvan verkregen de aftredende Notabelen de Abr. Theunisse Lz. 139, M. C. van Elsacker en E. J. Gunst 109 stemmen, die alzoo alle rden herbenoemd verklaard. Te Nieuw-Vosmeer is overleden de Eerw. Pastoor C. Mulders, op den leeftijd van 56 Gedurende 10 jaren heeft hy te Nieuw-Vos- gearbeid en vu zeer in aanzien, eke. By de herstemming voor 2 notabelen Herv. Gem. werden gekozen de heer L. P. leveren aftr. met 68 stemmen en de heer D. ee Jr. met 67 stemmen. De tegen candidaat ïhrier kreeg 62 stemmen en de candidaat J. koorn die tegenover den heer Commee stond mmen. waren 135 van 251 stemgerechtigden aan de ziDg deel. PREDIKBEURTEN. Tholen. Herv. Kerk voorm. 9,30 ds. Van Griet- nam. 2 unr ds. Loijendijk. Geref. Kerk voorm. 9.30 uur en s'avonds 5,30 ds. Bolwyn. Geref. Gem. voorm. 9,30 uur, nam. 2 unr en 's avonds 6 unr leeskerk. Ned. Protestantenbond afd. Tholen GiSEN DIENST. Poortvliet. Ned. Herv. Kerk voorm. 9,30 en nam. 2 uur ds. Verschoor. Geref. kerk, voorm. 9,30, nam. 2 en 's avonds 6 uur leeskerk. Scherpenisse. Ned. Herv. kerk, voorm. 9,30 ds. Luijendyk, nam. 2 uur geen dienst. Oud Geref. kerk, voorm 9,30, nam. 2 en 's avonds 5.30 uur leeskerk. St-Maartensdijk. Ned. Herv. kerk, voorm. 9,30 en nam. 2 uur ds. Keiler. Oud Geref. kerk voorm. 9,30 [nam. 2 unr en 's avonds 5,30 unr leeskerk. Woensdag 8 December. Ned. Herv. Kerk *6 avonds 6 uur ds. Keiler. Stavenisse. Ned. Herv. kerk, voorm. 9,30 en 's avonds 6 unr ds. Kamsteeg. Oud Geref. kerk, voorm. 9,30 nam. 2 uur en 's avonds 5,30 uur leeskerk. St-Annaland. Ned. Herv. Kerk voorm. 9,30 en nam. 2 uur ds. Oosterhuis. Nam. Doopsbediening. Oud Geref. kerk, voorm. 9,30, nam. 2 en 's avonds 6 uur leeskerk. Woensdag 8 Dec. Ned. Herv. kerk nam. 6 nor ds. Oosterhuis. Geref. kerk nam. 6 uur leeskerk. Oud-Vossemeer. Ned. Herv. kerk, voorm. 9.30 leeskerk, nam. 2 uur ds Van Griethuijzen. Geref. kerk, voorm. 9,30 nam. 2 uur ds. Staal en's avonds 5,30 leeskerk. lerseke. Ned. Herv. kerk voorm. lezen nam. ds. Steen beek van Kruiningen. Geref. Kerk, voorn», en nam. ds. Meijer. Chr. Ev. Gem., voorm. en nam. en 's avonds ds. Bromet. Oud Ger. Gem. voorm., nam. en 's avonds nog niet bekend. BURGERLIJKE STAND. Gemeente IERSEKE jvan 19—25 No». 1920. OndertrouwdAdriaan de Dien 34 j. jm. en Jacoba van Stee 31 j. jd. Laurens Zwartepoorte 54 j. wed. van Johanna Hollestelle te Kloetiuge en Maria Griep 39 j. jd. te Kloetiuge voorheen te lerseke. Gehuwd Jan van Dalsem 23 j. jut. eo Dioa Cornelia Bom 22 j. jd. Marinus Nolet, 26 j. jm. en Krina Everse, 18 j. jd. Willems Laurens van Dalsem 32 j. jm. eu Elizabeth van den Berge 26 j. jd. Geboren Laurina, dv. Adriaan Pekaar en Pieternella Catharina van de Linde. Adriaan, zv. Willem Mieras en Johanna Pekaar. Maatje, dv. Pieter Hoogstrate en Geertrui van den Bosch. Andries, zv. Frau^ois Nieuwbnhuize en Maatje Mol. Overleden: Jannetje van Oosten 53 j. onge huwd. Cornelia Kroombeen 62 j. echtg. van Pachier de Wee. Gemeente THOLEN van 26 Nov.3 Dec. 1920. GeborenNeeltje Maria, dv. J. v. d. Stel en A. M. Schot. Jansje Margaretha, dv. A. Janssen en J. P. Quist. Johannis, zv. A. van Oeffelen en M. C. van Loenhout. Jan Marinus, zy. C. Bout en E. G. guurlant. Ondertrouwd: W. Kot jm. en J. Bergers jd. P. C. M. Verstraate jm. en N. Meeuwse jd. G. Ver- ka m m anjm^enLP. GehuwdH. Baaij jm. en J. M. P. Ribbe jd. J. C. Schot jm. en T. Bout jd. I. Deurloo jm. en J. van Vpssem jd. Overleden Maria Kornelia Franciscu Tuijljens,60 j. echtgen. van P. M. v. d. Broek. Gem. OUD-VOSSEMEER Nov. Geboren: Jacoba Tauna Neeltje dv. S. J. Polderman en L. Kodde. Jacob Marinus zv. M. Vos en W. S. Poot. Coruelis Petrus zv. J. P. Aardeu en A. M. Steijns Marinus Jacob zv. M. Miuheere en J. A. Voshol. Jacobus zv. M. vau Beveren en L. Ridderhof. Cornelis Jo- bannes zv. A. Verhees en C. M. Timmermans. Gehuwd: Hendrik Henderikus van der Zande 23 j. te Uithuizen en Elisabeth Maria Haver- mans 21 j. Overleden Eva Lindhout 84 j. wed. van W. den EngelsraaD. Stoffeliua Adriaoa Pipping 14 j. dv. C. P. Pipping en N. Klippel. Izak van der Est 6 j. zv. P. M. van der Est en J. L. Jumelet. MARKTBERICHTEN. THOLEN, 4 December 1920. Eieren 16 cent per stuk. Boter f 1.65 per pond. ROTTERDAM, 30 November 1920. EIEREN. Op de heden in ons veilingslokaal Raam poortstraat 24 gehouden veiÜDg werden navol- nde prijzen besteed Gegar. versche hoendereieren van f 17.— tot f 20. Kleine kipeieren f 13.tot f 14. Eendeueieren f 17.tot f 17.50. Aanvoer 36 000 stuks. tionspleio, BESGEN OP ZOOM. )08 Aanbevelend, Telefoon No. 55. Jndertrouwd L. M. GUNST 75 eo 7 M. C. DEN ENGELSMAN. v' 1 Deo. 1920. I-Voeeemeer,) Indertrouwd: W. KOT Az. en J. BERGEES CHRd. 6 holen, 3 Deo,. 1920. 26476 In plaats van Kaatten Indertrouwd P. C. M. VERSTRAATE en N. MEEUSE. holen, 3 Dec. 1920. 26489 relijksvoltrekking op 16 Dec. a.s. Indergeteekenden betuigen ban 'elijkeo dank voor de vele blijken deelneming, ontvangen bij het 'lijden van hun innig geliefde tgenoote en Moeder 14 26477 Maria Cornelia Francisca n den Broek~geb. Tuijtjens. P. M. VAN DEN BROEK. C. M. VAN DEN BROEK, len, 3 December 1920. fotaria D. VAN DE VELDE ^holen zal, ten verzoeke van de enamen vao wijlen Mejuffr, Wed. PERESTAMWan den Bogertop Saterdag 4 December 1920, 'onds 7 uur in de herberg van 1. van Nieuwenhuijzen ÉÉNE VEILING, in het open baar verkoopen lect. 5 Aren 50 Centiaren (7 eten 236 roeden) BESTE ZIJ KANTWEG te Tholen in polder Schakerloo, voorzien van d drinkwater. 27 26437 u 2 perceelen i in mawa, adelijk te aanvaarden, aartjes zijn beschikbaar. Uit dé hand te koop een ttend Voorkamer, Keuken, Zij- Achterkamer, telegen op den m «tand van Tholen. Ook ge- ;t voor winkelhuis. rieyeD onder no. 26479 Bureau dit blad. 12 ie Centrale Homoeopatische Apo- k van Dr. Willtnar Schwabe te tig zijn in ORIGINEELE VER HING verkrijgbaar in de apo theek van 12 8493 'i eltirut. Bergen op Zoom De Deurwaarder M. C. VAN ELSaCKER te Tholen zal, op des voormiddags om elf unr, aan den Veerdam te Tholen, 26482 publiek verkoopen19 De Deurwaarder M. Cf VAN ELSaCKER te Tholen zal, op des namiddags om twee uur, in de herberg van M. van Noort aan de Markt te Tholen, publiek verkoopen Kasten, Tafels, Stoelen, Bedden, Kachels, Glas- en Aardewerk, en hetgeen meer zal worden geveild. Zindelijke goederen kunoen worden bijgebracht. 25 26483 De Deurwaarder M. C. VAN ELSaCKER te Tholen zal ten ver zoeke van den heer G. H. van Aken te Rotterdam, voorheen firma Van der Made, op VRIJDAG 10 DECEMBER 1920 aan de Haven te Oud-Vossemeer, op ZATERDAG 11 DECEMBER 1920 aan de Haven te Tholen, op WOENSDAG 15 DECEMBER 1920 aan de Haven te Anna Jacobapolder,op VRIJDAG 17 DECEMBER 1920 aan de Haven te St-Annaland, telkens des voormiddags 101/1 uur PUBLIEK VERKOOPEN: Koopen tot f 3.contant, overi gen 1 October 1921. 27 26484 Burgemeester en Wethouders van THOLEN zullen 16 26485 om 11 uur op het Stadhuis publiek aanbesteden: De verbouwing van het pak huis der gasfabriek aan de Hoogstraat. Bestek en teekening liggen op de gasfabriek ter inzage eiken werkdag van 912 en van 24 uur. Beleefd verzoeken wij onze cliën- tele biermede rekening te willen honpen. 10 26487 M. M. C. HAAIJER - THOLEN. De Notaris F. A. SMITS te Steenbergen zal, ten verzoeke van den Z.Eerw. heer C. MULDER, Pastoor te Nieuw-Vossemeer, 's morgens 9 uur, aan de R. K. Pastorie te Nieuw-Vossemeer, publiek verkoopen een zeer netten onderhouden Kijkdag Maaodag G Dec. van 1012 uur en van 24 uur. Betaaldag 1 Mei a.s. 23 26481 Koopen tot f 3.b, contant. van alle voorradige zooals SLEE- ea VULKACHELS, SALAMANDERS enz. tegen 26486 16 M. M. C. HAAIJER, Tholen. In het Christelijk Gesticht voor Krankzinnigen „Vrederust" te Ber gen op Zoom, bestaat gelegenheid, om tot 12 26472 te worden opgeleid. Salaris f 400, tol f 1000,benevens vrije dienst- kleeding eu vacantiegeld. Sollicitatie aan den Geneesheer-Directeur. 14 VAN ALLE SOORTEN 25478 KERKSTRAAT, THOLEN. eu alle soorten f2.40 per Liter; 12.per fle9ch. heele kruik f 3.30; halve kruik f 1.80, voor kruiken 20 cent terug. Vraagt prijzen Cognac, Likeuren enz. Aanbevelend, 17 26490 Fa. J. C. VAN DER STEL, Tholen. GOED EN GOEDKOOP geldt ook voor //GLIM", Schoen- cream; hoe zuiniger gebruikt, hoe schöoner resultaat. 10 26369 TE KOOP TEGEN BILLIJKEN PRIJS EEN GROOTE PARTIJ LANGE Te bezichtigen op „Buitenzorg" bij Tholen. 26480 Te bevragen bij L. Koppenhol en M. van Stee te Poortvliet. 12 Wilt ge een extra goed scheermes koopt dan bij ondergeteekende een van deze merken Ellavas-Merrilo of Gam. Dan is meu overtuigd dat men een prima kwaliteit scheermes heeft. Verder voorradig heerlijke flacons Eau de Colonge verpakt en onverpakt. Alsook fijn ruikende Parfums vanaf 25 cent. Of een flesch sterk ge parfumeerd Haarwater. Verder heb ik nog verschillende soorten doozen Luxe Zeep en een mooie sorteering Baretten eu Spelden Aanbevelend, 23 26273 KAPPER, BRUGSTRAAT 18, THOLEN. beveelt zich aan tot het 7 Elke tijd heeft zijne eigene ziekten en ojk tegenwoordig zijn er ongesteldheden, waar men vroeger zoo niet van hoorde. En straks komen zeker nieuwe verschijnselen van zenuwzwakte en uitputting Da de geweldige emoties en iiispauning. Bij herstellenden Da tvpheuse koortsen blijft vaak langen tijd een gevoel van zwakte. Ook na de influeuza en dergelijke ondermijnende ziekten. Daar zijn er duizenden in ons land, die er erger aan toe zijn dan zieken. Zij zijn door de zenuwen zoo verzwakt, dat ze hun werk niet meer kunnen doen; hun ziekte W3g geweken maar de zwakte bleef. Alle9 is hun te veel, ze zien tegen het geringste op; de moed is er nil. In zulke gevallen helpt de Sanguinose. Zij is bloedhersteller en krachtversterker bij uitnemendheid. Honderden bij honderden kunnen dit getuigen. De Sangainose hielp. Zij hielp vlug en afdoende. Sanguinose kost per fl. f2.6 fl. f 11-—-12 fl. f21. WACHT U VOOR NAMAAK 1 Bij alle voorname Apothekers en Drogisten. VAN DAM Co., Den Haag. de Riemer9traat 2c/4. Te Tholen bij L. G. van Zaltbommel, te lerseke bij A. M. Steketee., te Bergen op Zoom bij H. G. v. Kroon Apotheker. 60 17650 BRANDKASTEN hebben wereldre putatie. Laat U niet misleiden door schijn baar goedkoope prijzen waarmede U bij voorkomend ongeval toch be drogen uitkomt. Vakkundige Bank instellingen enz. epchen uitsluitend 26488 het merk 27 omdat de ervaring hun heeft geleerd dat dit de meest betrouwbare en goedkoopste kast is. Wij hebben de nieuwste modellen in ons magazijn tentoongesteld en noodigen U beleefd tot een be zoek uit, zonder eenige verplichting. Oude kasten worden ingeruild. M. M. C. HAAIJER, Tholen. Teneinde iedereen in de. gelegen heid te stelleu gezellig SINT- NICOLAAS TE VIEREN geven wij op 23681 25 Aanbevelend, FIRMA Suiker per poöd 43 cent, 5 pond 42*^ Traanvrije Zeep per pond 28 cent, 5 pond 2G Kristal Soda per pond 9 cent, 5 pond 8 Maizena per pakje 1J2 pond 1822 Aardappelmeel per pakje. 13 cent. Kindermeel per pakje 16 cent. Havermout per pond 22 cent. enz. enz. Vergelijk prijzen, kwaliteit gewicht en verpakking. Kassabons 1 °/0 Korting. Aanbevelend, 18 26491 vervaardigt prima werkende ZEEFfENWANMOLENS en WINDMOLENS voor groot en klein bedrijf Tevens 10 voorraad 15 inhoud 41/2182840 Liter BOTERTOBBEN, 23624 MELKBl'SSEN, Enz. VRAAG EN AANBOD. Woning-Bureau Eiland Tholen, TE KOUl' ie Tholen. Diverse Woon-, Winkel- en Pak huizen. Inlichtingen omlrent prijs, datum aanvaarding enz. door 17 25311 Te koop gevraagd te Tholen of om geving een BURGER WOONHUIS met vier beneden vertrekken, flinken tuin en schuurtje. Een BURGERWONING op netten stand. M. J. Scheffelaar, Tel. 24, Tholen.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 3