ingezonden Stukken heeren Wethouder» gesproken. Ook zij zijn ver veld met spijt en weemoed, nu zij U als supe rieur verliezeD. Uw omgang met de Heereu Wethouders en Ambtenaren kenmerkt zich door hartelijkheid en vriendschappelijkheid en de Ambtenaren gevoelden het, dat waar U altijd voor hunne belangen opkwam, dit geschiedde met geheel uw hart. Ook de ambtenaren dragen U net als de Wethouders en de burgerij zeer veel sympathie toe. Dat de" Wethouders eu de Ambtenaren Uw heengaan betreuren, dat zij gevoelen dat zij den omgang met U als die van een vriend zouden misssen, dat hebben zij gepneend door meer dan woorden te moeten vertolken en onderling is besloten U een souvenir aan te bieneu. Wij allen hopen, dat dit bewijs van sympathie in hoogachting duidelijker tot U zal sprekeu dan boekdeelen en dat het U aangeboden schilderij door U waardig gekeurd zal worden, de wanden Uwer woning blijvend te versieren. Oamens het personeel overgandigde spr. een schilderij vau den hand van W. van Dort. De heer Van Dijk, hoofd der U. L. School zei dat de vorige sprekers reeds uiting gaven vau den spijt, die men heeft dat U als burge meester heeft gemeend u te moeten terugtrekken Persoonlijk wil spr. een kort woord spreken als behoorend tot een tak vau dienst der gemeente, die wel tot de voornaamste mag worden ge rekend. Nog slechts kort vervult spr. de functie van hoofd der school, doch die weinige jaren hebben spr. duidelijk doen zien met welk een liefde de aftredende goed onderwijs voorstond, en wat dit voor onze gemeente beteekeot kan men zien indien men onze inrichting vergelijkt met die der omringende gemeenten. 1'holeo kan bogen op zijn school en dat is geen kleinigheid dit te mogen constateeren. Het bleek in de moeilijke oorlogsjaren, toen alles wat het ouder wijs behoefde zoo zeer in prijs was gestegen en nooit tevergeefs bij den burgemeester aanklopte om te kunnen aanschaffen dat, wat men voor den goeden gang van zaken noodig had. O^k bij afwezigheid van leerkrachten, bevorderde de aftredende steeds oui zoo spoedig mogelijk in de open plaatsen te voorzieu, spr. brengt hem uit naam der geheele bevolking warmeu dank Spr. hoopt eveneens dat straks zijn opvolger van den uieuweu burgemeester denzelfden steun zal mogen ondervinden, dien hij steeds heeft genoten. Spr. eindigde met den wensch dat de nu volgende jaren deu vertrekkenden burgemeester geluk zouden mogen brengen. De burgemeester doet het goed de woorden van waardeering te hebben gehoord hij zegt allen hartelijk dank voor het vertrouwen hem steeds geschouken eu dankt bovenal voor de aangeboden schilderij. Hierna was de plechtigheid die niet nagelaten had indruk te maken afgeloopen. VAN ONZE BERICHTGEVERS. ST-PHILIPSLAND. Het is tegenwoordig bij de R. T. M. tramelleude eu de directie schijnt er niet veel voor te voelen om het reizend pu bliek in deze ter wille te zijn. Geeu tram ver trekt van hier of deze is te laat. Maandagmor gen is de eerste tram uit richting Steenbergen, die om 6p.06 alhier moet arriveeren, eerst om 8 uur aangekomen. Reizigers, die met de tram boot naar Numansdorp moesten, misten zoodoende deze boot en moesten tot halfdrie 's middags te Zijpe wachten om via Steenbergen Bergen op Zoom nog op hun plaats van bestemming, Tiel, te komen. Had de directie des morgens aan Steenbergen laten weten, dat de boot op tijd vertrokken wa9, dan hadden die reizigers reeds des morgens over Bergen op Zoom kunnen ver trekken. Kan het Hoofdcomité v. Actie audermaal een rapport daarstellen, waariu de vele loopende klachten over de R. T. M. worden opgenomen en dit rapport aan den Minister zenden eu aan den afgevaardigde voor Zeeland Jhr. de Muralt? OUD-VOSSEMEER. Iu de zaal van den heer Ch. A. Rijstenbil alhier trad op de heer J. M. vau Houdt, directeur der districtsarbeidsbeurs te Bergen op Zoom om uiteen te zetten de sociale taak der arbeidsbeurzen eu doel en stre ven der Arbeidsbemiddeling, Het aantal opge- komeoen was tamelijk, maar niet zoo groot als verwacht kon worden, daar zoowel van werkge vers- als van werknemerszijde voor deze zaak vele belangstelling moest heerschen. Door de rijks- en gemeentepolitie zijn Zaterdag een drietal jongelui gesnapt, die er werk van maakten geld te ontvreemden in het kantoor van den leerhaodelaar G. alhier. Reeds eenige malen was geld ontvreemd, en daarom had de politie zich verdekt opgesteld. Medegedeeld wordt dat aangewezen zijn voor de volkstelling de heeren J. Denrloo, J. de Klerk, P. Lindhout en J. Suijders. In den Hollarepolder werden Donderdag met zeven geweien niet minder dan 96 hazen geschoten, een getal dat ongetwijfeld de tevre denheid der jagers opgewekt heeft, daar dit getal grooter is dan de laatste jaren. LANDBOUW. Op ouze hoeven neemt voortdurend het getal bodrijfsinotoren toe; het eiland Tholen staat in dit opzicht niet aan de spitsSchouwen-Duiveland is ongetwijfeld in dit opzicht zeer verre voor. Nu be gint men te spreken van het houden van motor- cursusseu, o. m. in Goes iu Noord-Boveland zullen ze reeds dezen winter worden gegeven. Waar het aantal motoren zoo groot is en de kennis van deze werktuigen meestal zoo gering, zullen vast deze cur- su»8on in een behoefte voorzien. ONDERWIJS. Poortvliet. Door dhr. Van Alten is de be noeming tot hoofd der Chr. school te Honselaars- dijk aangenomen. TWEEDE KAMER. De motie-v. d. Laar (verhooging der ouderdc ms- rento) is verworpen, ovenah die van den heer Mar- chant (schrapping buitengowone salarisverhooging). De zittingen van Vrijdag, Dinsdag en Woeusdag werden geheel besteed aan de behandeling der inier- pellaiie-Ossendorp in zake de nieuwe salarisregeliug der onderwijzers, die allerwege in den lande groot verzet gevonden heeft, zoowel bij de bijzondere als de openbare onderwijzers. Doze interpellatie zal waar schijnlijk velen nog lang in 't geheugen blijven, vooral nu do uitslag voor de onderwijzers zoo be droevend is. De heer Ossendorp somde in zijn rede een me nigte grieveu op eu verzocht den minister alsnog deze zooveel mogelijk weg te nemen. Hij stelde een motie in, inhoudende om de salarissen iu overeen stemming te brengen met de door de commissie van georganiseerd overleg genoemde bedragen. In den loop der lange discussies droeg ook de heer Otto een motie voor van minder wijde strekking. Hij wilde de oude en nieuwe opleiding gelijk stellen met een verschil van f 300 tusschen hootdacte en hulpacte. Minister de Visser kwam Vrijdag reeds aan 't woord. Hij verdedigde zijn regeling en wa9 zeer over zijn werk voldaan er was nog nooit zoo iets ge weest alles sloot als een bus. Mochten er toch nog enkele rimpels io zitten, dan konden die glad go- streken worden. De Kamer was er minder over tevreden en dat was te wachten, want de teleurstelling bestaat even zeer bij de rochtsche als linksche ouderwijzers. Er was dau ook geen der rechtscho sprekers die geen aanmerkingen had, ook niet de heeren van der Molen en Lobman, die anders 't minst op de regeling aan te merken hadden. De linkerzijde heeft zich dapper geweerd om 't onrecht den onderwijzersstand toege dacht te voorkomen, maar 't heeft niet veel gebaat. De moties werden na ontzottond rumoer, iuterrup- ties, hoongeroep tegen enkele sprekers, o. a. den heer Bulten, verworpen de molie-Ossendorp met 55 tegeil 38 stemmen, waarbij do unie- en vrije liberalen, 4en de motie Otto met 47 tegen 46 s,t. De minister had ze onaannemelijk verklaard, ^aarom aangenomen mag worden dat enkelen tegengestemd hebben om een kabinetscrisis te voorkomen. De heer Otto zei dit dan ook onbewimpeld. De verwerping der moties behoeft nog niet te beteekenen, dat de salarisregeliug geheel ongewijzigd zal blijven. Als minister de Visser's zelfvoldaanheid hem nu maar niet belet naar plooien te zoeken, dan zal hij die ook vinden ou misschien nog wel een paar gatea bovendien. En hoewel hij 't pleit ge wonnen heeft, heeft hij ongetwijfeld uit de actio dor onderwijzers en uit de critiek der Kamer toch wel zooveel geleerd, dat hij aan 't verbeteren zal gaan, al zal 't niet veel zijn. Hij heeft trouwens nu al beloofd, dat hij zorgen zal dat geeu enkel onder wijzer iu salaris achteruit zal gaan, en verder dat hij met zijn ambtgenoot van financiëu wil overleggen over de volgende verbeteringenle de regeling der handwerkonderwijzeressen (die volgens 's ministers regeling niets zouden krijgen)2e. salarisverhoogirrg voor de m. u. 1. o.-akten 3o. de gelijkstelling van do hulponderwijzerossen, met acte A [der nieuwe wet, 4e. een geringe verhooging over de geheele linie. Bij de discussies en vroeger al is bij herhaling gevraagd om opneming der onderwijzerstraktementeu in tabel B, waardoor 't verschil tusschen hoofden en gewone onderwijzers zeer gering wordt. De com missie van georganiseerd overleg wilde dit ook. De minis'or de Visser kwam daar tegen op met het argument: „Wanneer een jongeman van 18 jaar begint met een salaris van f1900 en hij weet voor uit dat hij zonder eenige bijakte kan klimmen tot f 4200, of met 3 kinderen tot f 4500, dan zal zoo iemand eiken prikkel om zich verder te bekwamen ontbreken. Hij zal niet meer behoeven te studeeren". Daar zit ongetwijfeld waarheid in. Voor den inhoud van ingezonden stukken is de Redactie in geenerlei opzicht verantwoordelijk, terwijl door opname volstrekt niet blijkt dat zij met den inhoud instemt. Open brief aan den heer D. van der Maas, Lid van den Raad der gemeente Tholen. Reeds meermalen is door UËd. in de openbare raadszitting te bennen gegeven, dat er in dienst dezer gemeente te veel ambtenaren zijn. Volgens uwe overtuiging moest er maar eens een flinke op ruiming onder de ambtenaren plaats hebben. In het belang der Gemeente, ook in het belang van de leden vau onzen bond, hebben wy gemeend, UEd. de volgende vragen te moeten stellen, le. 19 u als raadslid overtuigd dat er in dienst dezer gemeente te veel ambtenaren zijn, zooja, Is u dan bereid die ambtenaren aan te wijzen 2e. Acht gij u zelf bevoegd daarover te oordeelen, zooja. Is u dan bereid inede te deelen,"op welke gronden uwe overtaiging berust 3e. Mocht uit uwe overtuiging blijken, dat inkrim ping van het aantal ambtenaren noodzakelijk is. Is u dan bereid mede te deelen, wat ten opzichte van de betrokken ambtenaren door bet gemeentebestuur dient te worden gedaan? Daar wij vertrouwen, dat u als raadslid, moer dan eenig ander ingezetene overtuigd zal zijn, dat u door de kiezers tot raadslid gekozen zijt, om de belangen dezer gemeente voor te staan en te behar tigen, twijfelen wij niet, of u zalt, èn in het belang der gemeente èn in bet belang der betrokken amb tenaren, bovenstaande vragen wel willen beantwoorden. Namens den Bond van Gemeenteambtenaren en Werklieden in dienst der gemeente Tholen. HET BESTUUR. Tholen, 1 December 1920. Oad-Vossemeer, 2 December 1920. Mijnheer de Redacteur! Een kleine plaatsruimte om over de melbprys te spreken is toch zeker wel geoorloofd Bij voorbaat rayn dank. Deze week kregen wij melkverbruikers de tijding van de melkboeren dat met ingang van Maandag 6 December de prys 20 cent per Liter zou wordeD. Maar vraag ik me af, hoe heb ik het nu, iedereen beeft de mond vol van prijsverlaging leest men de noteringen in de dagbladen dan is alles migder en niet weinig en nu gaan de melk boeren verhoogen, of dit gemotiveerd is meen ik ten zeerste te betwijfelen. Alle voederartikelon mis schien op de pulp na zijn aanzienlijk in prijs ge daald en hoogstwaarschijulijk zullen ze nog meer dalen, de peekoppen die in de moeste gevallen nog van eigen teelt zijn, en |een voortreffelijk voedsel opleveren zijn toch zeker niet duur. Ja maar zegt de melkboer het voer is niet zoo duur meer, maar het melkvee, daar zit het in, nu dat het zoo duar is spreek ik niet tegen, maar dat kan toch niet goed maken dat we als burgers, aan aan zoo'n opdrijving der melkboeren bloot staan, want als we een paar maanden ouder zijn is 20 ct. toch ook niet genoeg meer dan maar op 30 ct., daarom raad ik alle burgers van Oud-Vossemeer aan wordt lid van de Geitenvereeniging, en die eenigzins kan, gaat [een of twee geiten houden, en laat die melkboereu met hun veel te dure melk naar de maan loopen. Achtend, X. GEMENGD NIEUWS. Bij de behandeling van een huuropzeggicgs- zaak voor een der hnurcommissies te Rotterdam, is aan het licht gekomen, dat een huurder van een gewone arbeiderswoning, bestaande uit voor kamer, twee alcoven, achterkamer en keuken, die daarvoor f 4 huur per week moest betalen de voorkamer met een der alcoven aan een ander had onderverhuurd voor110 per week. En dat alleen, om dien onderhuur een genoegen te doeD In Pormerend schijnt Dog al eens dronken schap voor te komen. Onlangs heeft de gemeente raad den burgemeester het recht verleend nit vergunningslokalen bepaalde personen wegens herhaalde dronkenschap te weren. Aan de café houders wordt dan een „zwarte lijst" verstrekt met de namen dier personen. Op hetoogenblik bevat zij zes namen, o.m. die van drie minder jarige meisjes, van wie twee zich niet alleen aan openbare dronkenschap hebben schuldig ge maakt, maar ook anders zich misdragen hebben. Over het resultaat van deu maatregel is de burge meester zeer tevreden. Luchtreuzen. De voorspelling, dat op 't gebied van de luchtvaart ineu niet zoo spoedig de grenzen vau *t mogelijke zal hebben bereikt, wordt bewaarheid Er worden than9 vliegtuigen gebouwd, die in afmetingen en draagkracht alle tot dusverre iu gebruik zijnde toestellen verre overtreffen. Zoo beeft de bekende Italiaansche vliegtuigbouwer Caprouie een watervliegtuig geconstrueerd, dat bestaat uit drie achterelkaar aaagebracht drie dekkers en uitgerust en is met 8 motoren van elk 350 P.K., in totaal dus 2800 P.K. In dezen luchtreus is zitplaats voor 50 passagiers maar als 't moet kan hij 120 personen vervoeren. Het beet dat Capronie nu ook een ontwerp heeft gemaakt vooreen watervliegtuig van 12000 P.K., dat 400 tot 500 passagiers zal kunnen verveereu, Iu Amerika zulleD drie vliegbootan wordeo welke driemaal zoo groot zullen zijn als de N. C. vliegbooter, waarmee men in Mei 1919 via de Azoren over den Atlantische» Oceaan i9 gevlogen. Deze vliegbooten waren 38 M. breed 20 M. lang en hadden 3 4 motoren van elk 400 P. K. jDe nieuwe luchtreuzen 2ullen dus een breedte hebben van over de 100 M. Nog koket. Te Hallum is een oude vrouw den laatsten Nov. 100 jaar geworden en dit is een gebeur tenis die niet ongemerkt voorbijgaat. Zoo zou er ook eeu portret gemaakt moeten worden, voor een tijdschrift, doch waar het oudje nogal haar eigen baas wil blijven, moest eerst toe stemming gevraagd worden en eeu der dochters polste de oude vrouw, die er echter niets van moest hebben. Ten slotte werd ze overgehaald en moest ze haar oorijzer netjes opgepoest hebben. Ze vond dat ze niet zoo knap meer was als vroeger en al een oudachtig gezicht had en ze vond maar beter om het oorijzer niet op te zetten, dat maakte het gezicht wat jonger. Zoo ziet men dat al is een vrouw ook 109 jaar, ze toch nog ijdel blijft. Nog een honderdjarige. 15 December hoopt eeu oude vrouw, ver pleegde in het gesticht voor ouden van dagen te Aona Jacobi-Parochie haar lOOeo geboortedag te gedenken. Lage prijzen. Naar het beursbericht in het Hbl. mee deelt, schijnt de prijsverlaging in Amerika niet van tijdelijken aard te zullen zijn, daar zij grooteüdeels aan ruimere productie eu een ver- verzadiging der consumptie is toe te schrijven. In de industrie houdt de daling der prijzen aan De onafhankelijke staalfabrieken zijn thans in tegenstelling met de tru9t, die onlangs het be sluit heeft genomen de prijzeu voorloopig nog te handhaven, tot verlaging overgegaan. De Steel zal thans wel spoedig moeten volgen. Voordeelig. Het departement van Koloniën had voor de Indische troepen speren noodig en kocht die van eeu particulier. Deze had ze kort geleden overgenomen vanhet departement van Oorlog dat ze in verband met de legeriukrimpiog had verkochtToen men aan Koloniën vroeg waar om men de speren dan niet van Oorlog had overgenomen, luidde het antwoord„Met het departement van Oorlog hebben we niets uit te staan Zuinigheid, waar blijft ge Vermoord. Te Parijs is uit de Seiue opgehaald het lijk van een Hollandsche dame, de 57-jarige mej. A. M. Bodde, afkomstig van Den Haag. Verschillende sporen op het lichaam wijzen op misdaad. Ongelukkig. Te Zaandam is bij het leggen van een kabel de opzichter J. Meyer in aanraking ge-, l komen met een stroom van tienduizend volt, waardoor hii zoodanig werd verwond, dat hij in cd zorgelijken toestand in de kliniek moest worden l*a opgenomen. 92 Noodlottig. ,l€ Te Haarlemmermeer bij Halfweg is het 9-jarig dochtertje van den bakker 8. nit de school komende, bij het klimmen op een voor bijrijdenden wagen, gevallen en doodgereden door m een tweeden wagen. Ook steken. 61 10 Toen Prins Hendrik de vorige week nabij Hoek van Holland op een drijfjacht was, wei- gerden opeens de drijvers, die zoo'q dag f 3.50 verdiencD, verder voort te gaan. Zij eischten n f 5. Nadat deze eisch was ingewilligd, ging de i jacht weer door. iz di Een nieuwe liberale partij. Naar gemeld wordt, hebben commissies, uit de Liberale Unie, den Bond van vrije liberalen en den Economischen Bond beraadslaagd over g< de mogelijkheid van de stichting eener nieuwe el slaatkuudige partij. Een tiental punten zijn opge- ed maakt, die den grondslag voor een program kanoen vormen. Van verschillende andere politieke partijen zal Dog de medewerking worden gevraagd. De k hoofdbesturen van de drie genoemde partijen zijn voornemens deze tegen 15 Jan. a.s. in alge- zj meene vergadering bijeen te roepen, teneinde f zich over deze plannen uit te spreken. De gemeente-belastingen. De gemeenten zullen ruimer belasting- gebied krijgen. De voornaamste bepalingen f uit het desbetreffende wetsontwerp luiden 1 na de aanneming door de Tweede Kamer als volgt. Als nieuwe belastingen kunnen o.a. N worden ingevoerd Een waardevermeerderingsbelasting op 11 gebouwde en ongebouwde eigendommen jaarlijks te heffen gedurende hoogstens )i 30 jaar. Een belasting op bouwterreinen, tot een V2 der verkoopwaarde. Een zakelijke belasting op bedrijven (kantoren en winkels inbegrepen, doch stations uitgezonderd), waarin minstens 10 arbeiders werkzaam zijn, die minder verdie nen dan een door de Regeering vast te stel len bedrag. Ook publiekrechtelijke bedrijven vallen onder deze heffing. Zij wordt gehe ven van het geheele aantal arbeiders, en bedraagt hoogstens f 12 per arbeider. Een belasting op verzekering tegen brandschade, of een overeenkomstige hef- fing van niet verzekerde goederen. Een belasting op logeergasten in hotels en pensions (bij verblijf van minstens een week). Een belasting op reclame (die in nieuws bladen en tijdschriften uitgezonderd). Opcenten op de (Rijks-) inkomsten- en vermogensbelasting (tot een gelijk getal op alle aanslagen), benevens op andere belastingen, die daartoe bij de wet vat baar worden verklaard. Maximum-aantal opcenten honderd. De opcenten op de Rijksinkomstenbelasting mogen echter niet worden geheven, indien de eigen gemeen telijke inkomstenbelasting progressief in gericht is. De gemeenten, die opcenten op de Rijksinkomstenbelasting heffen, kunnen daarop maandelijksche voorschotten krijgen. Van de belastingen, die reeds thans mo gen worden geheven, mogen voortaan de opcenten op de grondbelasting verdubbeld worden. Van de personeele belasting mogen opcenten worden geheven tot een gelijk aantal voor alle aanslagen, waarbij een hooger aantal opcenten dan 80 pas is ge oorloofd, wanneer de opcenten op de grondbelasting tot het maximum opgevoerd zijn. Bij de gemeentelijke inkomstenbelasting wordt de eventueele progressie verruimd. Deze belasting wordt geheven door de Rijks-administratie; telkens voor een pe riode van hoogstens vijf jaar kan door de Regeering vergunning worden verleend, om een eigen gemeentelijke administratie in stand te houden. Nieuwe zilverbons. De minister van financiën brengt ter kennis, dat begin December 1920 zilver- bons van f2.50 in omloop zullen worden gebracht, welke eenige geringe afwijkingen vertoonen van de thans in omloop zijnde bons. Deze afwijkingen bestaan hierin, dat het woord «serie" en het nuramerteeken, alsmede de serieletters en het nummer, zoowel in grootte als in vorm, eenigszins verschillen van diezelfde kenteekenen op de tegenwoordige zilverbons. Er bestaat evenwel geen reden voor het publiek om zich bij het ontvangen van bedoelde bons omtrent de echtheid ongerust te maken Een veelvraat. Franeker telt ouder hare bewoners een yholle bolle Gijs". Die kan schrokken groote brokkeü. Men heeft eens een „eetproef" met hem genomen. Achtereenvolgens werden hem aangeboden 10 kwatta-reepen, 2 bokkingen, 3 gemarineerde haringen, 1 pond apenootjes, 1 pond vijgen, 2 wittebroodeu en 2 krentebrooden 1 Onze man peuzelde dit alles smakelijk op. Toen maakte hij haast om naar huil te komen, want.... het werd etenstijd,

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 2