IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT No. 1860 Zaterdag 27 November 1920. Zes en dertigste jaargan Eerste Blad. Firma J. M. C. POT - Tholen. Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Priji per kwartaal f 0,75 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,325, franco per post f 1,40. Voor het buitenland f 1.10, zonder Geïll. Zondagsblad. UITGAVE Telef. Intere. no. 16. Adverteutiën van 1 tot 4 regels 60 centsiedere regel meer 15 ceats. Grootte der letters naar plaatsrnimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIËN. Invordering 's Rijks Directe Belastingen. De Burgemeester \an Tholen maakt bekend, dat de kohieren voor de peraoneele belasting no. 5 en 6, over het belastingjaar 1920, invorderbaar zijn ver klaard en aan den Ontvanger ter invordering ter hand gesteld. Ieder daarop voorkomende belastingschuldige is verplicht rynen aanslag, op den by de wet bepaalden voet, te voldoen. Tholen, 24 Nov. 1920. De Burgemeester voornoemd, 14 H. GOOSSEN, lb. 1 VERGADERING van den Raad der gemeente Sint-Philipsland 19 Nov. 1920, des voormiddags ten 10 ure. Voorzitter de heer L. Nilant, Burge meester. Tegenwoordig zijn alle leden. Na opening der Vergadering worden de notulen van de vergadering van 5 Nov. jl. gelezen en onveranderd goedgekeurd. Hierna brengt de Voorzitter aan de orde de zaak, toepassing boete tegenover de aannemer van de verbouwing en bijbouw woning gemeente-geneesheer, waarover in de vorige vergadering de stemmen hebben gestaakt. De heer A. M. v. Dijke, die in de vorige vergadering niet tegenwoordig was, vraagt of vroeger bij te late oplevering ook boete is toegepast en of de havenwerken op tijd klaar waren. Hij vindt, dat toepassing van boete voor allen gelijk moet zijn. De voorzitter antwoordt hierop, dat hij over vroegere toepassing van boete geen inlichting kan geven, wijl hij toen alhier nog geen burgemeester was, doch dat den aannemer hiervan geen verwijt kan ge maakt worden, omdat deze aan bijwerk voor herstelling havenbeschoeiïng ver scheidene dagen heeft moeten werken en dat volgens het rapport van den architect dezen geen boete mag worden opgelegd. De voorzitter meent, dat de zaak vol doende besproken is, en sluit hierover de discussie, waarna tot stemming wordt overgegaan en wordt met 4 tegen 3 stem men besloten den aannemer geen boete op te leggen. Tegen toepassing van boete stemden de heeren A. M. v. Dijke, J. v. Dijke, L. Neele en P. J. de Ruijter, en voor de heeren A. A. v. Nieuwenhuijzen, Th. Boudeling en J. van Strien. De Voorzitter en de heer Boudeling be treuren het gevallen besluit, daar de Baad later eventueel bij aanbesteding van ge meentewerken geen bepaling over boete in het bestek kan laten opnemen. Van Ged. Staten zijn goedgekeurd terug ontvangen do suppletoire kohieren Hoofd. Omslag en Hondenbelasting dienst 1920. De beide circulaires van heeren Ged. Staten betreffende de jaarwedden van de Wethouders en de Ambtenaren van den Burgerlijken Stand worden gelezen en de ontworpen regelingen daarin genoemd met algemeene stemmen goedgekeurd. Aan A. Westbroek a/d Sluis te A.-J.polder wordt op diens verzoek met ingang van 1 Oc- tober eervol ontslag verleend als lantaarn opsteker. Door den Raad wordt hierna uit de twee sollicitanten tot '...ntaarnopsteker a/d Sluis te A.-J.jolder met algemeene benoemd J. Wesdorp. De heer Boudehir vindt, dat de be looning voor bediening dezer lantaarn in verhouding moet zijn met die van de be ambte aan den Noordweg en het bedrag in de oproeping niet te boog is. Na een korte discussie wordt met algemeene stemmen besloten de jaarwedde te brengen van f50 op f60. Tot onderwijzer aan de O. L. school II te Anna-Jacobapolder wordt met alge meene stemmen benoemd no. 3 der voor dracht P. van Duin tijdelijk onderwijzer te Klundert en wel met ingang van 1 Januari 1921 nede waren voorgedragen als no. 1 C. L. Huisson tijdelijk onder wijzers te Wissekerke en no. 2 M. Nieuwen- huize te Brakel (Geld.) Als lid van het Burg. Armbestuur wordt met 5 stemmen herbenoemd de heer L. Capello twee stem men waren uitgebracht op den heer P. van Dijke. Alsnu komt aan de orde wijziging Algemeene Politie Verordening Art. 39 bij te vc egenBij langdurige droogte ter beoordet !ing v B. en W. is het verboden de straten of stoepen te schuren of te schrobben. Art. 67. Maximum snelheid rijden in den kom der gemeente te brengen van 12 op 20 K.M. en in art. 69 f25 boete of hechtenis van ten hoogste zes dagen in plaats van f3 boete. Aan art. 140 toe te voegen. Het is ver- boden geladen karren op het havenplein te klikken.'' Bij het eerste punt merkt de heer Van Nieuwenhuijzen op dat voor het schuren, zee- of welwater kan gebruikt worden en de vrouwen door deze wijziging bemoeilijkt zouden worden om de- straat schoon te houden. De heer Boudeling is van meening dat door het niet mogen schuren vervuiling zou kunnen omstaan. De Voorzitter merkt hiertegen op, dat deze maatregel wordt voorgesteld om te voorkomen, dat de eene schuurt en de andere niet schuurt en daardoor last van haar buren ondervindt. Met het oog op de thans langdurige droogte verzocht hij Voorzitter aan de- inwoners om niet te schuren en wel om bij eventueele brand, men over het water uit de welputten zoude kunnen beschikken. Door velen is aan het verzoek van den Burgemeester gevolg gegeven doch een paar koppige lui stoorden zich er niet aan en hierdoor kreeg men geen goede regeling. Bij het verbod van klikken der karren op het havenplein zegt de Voorzitter dat zulks noodzakelijk is teneinde groote en vele opeenbooping van grond te voorkomen. Het lid, de heer Neele, moet erkennen dat door de uitstorting van de karren veel grond op het havenplein komt te liggen, doch hij vreest, dat door het verbod de kleine boertjes benadeeld zullen worden. Een levendige gemoedelijke discussie ont stond hierover, waaraan door alle leden werd deelgenomen, terwijl de Voorzitter allen zakelijk en overtuigend beantwoordd.y Vervolgens werd tot stemming overgegaan tot vaststelling van de geheele wijziging. Voor het verbod schuren en schrobben stemmen alle leden voor, evenzoo voor verhooging maximumsnelheid en de straf hiervoor gezetdoch bij het klikken karren op het havenplein stemmen hiervoor de leden A. M. v. Dijke, J. v. Dijke, Th. Bou deling, A. A. v. Nieuwenhuize en J. v. Strien. Het lid Neele stemt blanco en de heer P. J. de Ruyter tegen. Het voorstel van B. en W. om in het begin van 1921 op te nemen kasgeld tot ten hoogste f 10.000 tegen een rente van hoogstens 7 wordt met algemeene stem men aangenomen. Bij de rondvraag informeert de heer Ph. Boudeling hoe het staat met het aan leggen van het kerkhof in den Anna- Jacobapolder. De Voorzitter zegt, dat hee ren Ged. Staten de goedkeuring op het desbetreffende raadsbesluit hebben ver daagd, doch zoodra de goedkeuring komt, terstond de verdere vereischte maatregelen worden getroffen. De heer Neele vestigt de aandacht van B. en W. er op, om in de wintermaanden de haven uit te diepen indien zulks zoude moeten gebeuren. De Voorzitter zegt dat in het college van B. en VV. dit reeds een punt van bespreking is geweest en B. en W. ter zijner tijd hiertoe hopen over te gaan. Niemand iets meer te vragen hebbende wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten. Van den bond van gem. ambtenaren is ingekomen een verzoek om waar de Raad niet is ingegaan op hun verzoekschrift hen salaris verhooging te verleenen over 1920, gezien de dure tijden, over 1920 een toeslag van 20% te verleenen op hun salaris sen. De voorzitter zegt dat dit stuk eerst gisteren bij B. en W. is ingekomen, zoo dat deze de gelegenheid heeft ontbroken van preadvies te dienen. Over de indertijd gehouden velen discussies zal spr. niet uitweiden. B. en W. hebben indertijd den bron aangewezen waaruit de toen ge vraagde verhoogingen over 1920 hadden kunnen worden betaald. De raad geelt echter aan eenige ambtenaren te beginnen 1921 eenige verhooging toegestaan. Zooals de heeïen echter weten zijn de salarissen der ambtenaren in Tholen niet hoog, verre beneden hetgeen andere gemeenten geven en is het niet onbillijk te geven hetgeen de ambtenaren vragen. De heer Moelker zegt tegenover dit adres wel sympatiek te staan, doch de gevraag de verhooging zal f3760 kosten. Nu stelt spr. de gemeente-ambtenaren en de belasting betalers tegen over elkander en moeten we met beider belangen rekening houden. Spr. stelt voor om 10% toelage toe te staan. Men zegt wel eens dat de belasting in Tholen niet zoo hoog is doch Stavenisse en St-Maartensdijk, vorderen minder, b.v. de laatste gemeente ongeveer >/3 minder aan h.o. dat Openbare vergadering van den Raad der gemeente Tholen op Donderdag 25 November des avonds zeven uur. Afwezig met kennisgeving de h.h. Wagtho en Klompe. Voorzitter de heer H. Goossen. Ingekomen is een miss. van Ged. Staten waarbij gevraagd wordt de meening van den raad omtrent de verhooging van de jaarwedden van de wethouders tot f 250, wordt met op twee na alg. stemmen de beide wethouders buiten stemming aange nomen. Voorts is van Ged. Staten ingekomen een missive houdende voorstel om de jaar wedde van den ambtenaar van den Burg. Stand te brengen op f 300 en voorts te ver leenen voor iedere huwelijksacte f5 en voor iedere andere acte f2. Na eenige discussie over dit punt wordt met 5 stemmen tegen die van h.h. v. d. Maas, Quist, Geluk, Janssen en Deurloo besloten hier niet op in te gaan. Eenige reclames tegen hun aanslag in de h.o. worden gesteld in handen van de commissie. De heer v. d. Maas is van meening er eerst maar eens opruiming dient ge houden onder de ambtenaren, die er te veel zijn vertrekken en de overige wat harder werken kunnen deze verhoogd worden. De heer Quist vraagt of het de bedoe ling is om aljpie ambtenaren de toeslag toe te staan, zooals Blaas die verhoogd is, en mej. Ploos, heeft die in de distributie- tijd niet flinke bijverdiensten gemaakt'.' De voorzitter meent dat met dit laatste de heer Quist niets te maken heeft. Mej. Ploos heeft tijdens den distributietijd hard gewerkt, spr. heeft dikwijls in dien tijd opgemerkt dat deze zelfs tot des avonds elf uur hard zat te arbeiden in het belang van de ingezetenen van Tholen en wij hebben niet te maken met de bijverdienste van ambtenaren als die er hun eigen vrijen tijd voor opofferen omdat zij verplicht zijn er iets bij te moeten verdienen. De heer Quist meent dat er veel mode bijkomt met dit vragen. Zoo b.v. de veer baas die boven zijn verhooging ook nog 2% van de opbrengst veer ontvangt. (Stemmen interrumpeerend neen.) De voorzitter zegt dat de Raad niets heeft besloten omtrent die 2%, dit moet nog in behandeling komen. De heer Quist deelt tevens mede dat de veerbaas hem zelf gezegd heeft spijt te hebben dat hij geklaagd heeft over te weinig verdiensten. De heer Janssen zegt dat de voorzitter wel doelde op de bron waaruit de ver hoogingen zouden moeten komen, doch deze bron geeft dan toch haar water uit de burgerij, van wie de dubbeltjes moeten komen. De Voorzitter meent dat de heer Janssen de zaak verkeerd beschouwt, want juist die bron is in het voordeel van het grootste deel der burgerij. Over 1920 wordt de aftrek voor eerste levensonderhoud gesteld op f500 en wordt het kapitaal sterker aangesproken, zoodat de menschen met inkomens boven de f7000 wat meer be talen en de arbeidersman en burgerman minder in de belasting zullen hebben hij te dragen ep nu zal men zeker het eens zijn met spr. dat een burgerman die nu f25 belasting betaalt en f5 minder te be talen krijgt dit veel meer zal merken dan iemand met een inkomen boven f 7000 die f lOO meer te betalen heeft. De heer Janssen vraagt zich af of dit wel een rechtvaardige handelwijze is tegen over de kapitaalkrachtige inwoners van onze gemeente. Spr. wil hebben dal de burgerman en arbeider minder betalen in de belastingen, doch daarom behoeft men het kapitaal niet te kras aan te zetten, laten we de kapitalisten alles betalen dan krijgen we dol. De voorzitter zegt dat het natuurlijk niet mogelijk is om de burgers en arbeiders niet te laten betalen in de belasting, doch we kunnen hen wel ontlasten, ieder dient echter in te zien dat een gnlden maar eep waarde van 60 ct. heeft en dat ook voor de gemeente geldt. Met alg. st. op den heer v. d. Maas na, wordt het voorstel van de heer Moelker, om 10% toeslag te verleenen, aangenomen. Van Ged. St. is ingekomen een missive waarin wordt gewezen op de mogelijkheid tot verruiming van het gem. belastingge bied door de opcenten op de grondbelas ting te verhoogen. B. en W. stellen voor die verhooging te brengen voor de bebouwde eigendom men op 80 en ongebouwd 40 dit zal Tholen een voordeel geven van f 1900, terwijl dit gedeeltelijk komt van grond eigenaren die buiten onze gemeente woon achtig zijn. De heer Aertsen wijst er op dat de lasten toch ook zullen drukken op hen die wel inwoner van Tholen zijn. De heer Wagemaker meent dat er nog vrijwat bezitters van gronden zijn die buiten de gemeente wonen. Nog eenige discussies volgen, waarop wordt besloten om voor te stellen de ver hooging te brengen op resp. 40 en 20 op centen. Van de ver. D. O. V. is een verzoek inge komen om waar zij steeds een winteruit- voering gevolgd door hal geeft en dat hierop noch na dien tijd wanordelijk heden hebben plaats gehad, hen vergun ning te verleenen tot het houden van een bal na de door haar te geven winteruit- voering. De voorzitter is van meening dat waar de raad een verordening op het geven van gelegenheid tot bal heelt vastgesteld, het niet aangaat dat de raad thans hierop terugkomt, spr. zou dit niet verstandig vinden. De heer Moelker zegt dat op de door D. O. V. gegeven uitvoeringen steeds veel publiek aanwezig is, spr. meent echter dat een verordening zooals thans is van kracht geworden nimmer in de bedoeling van den Raad heeft gelegen, de voorstellers hebben z. i. meer het oog gehad op de dansge legenheden op kermis- en feestdagen. De heer Geluk zegt dat wij er niet van af willen wijken en geen toestemming zullen verleenen voor het houden van bals, Spr. weet niet hoe het er toegaat, hij is er zelf nimmer geweest en zal er ook niet komen, doch eigenlijk had de raad meer het oog op het dansen op de chr. feest dagen bij het samenstellen van de veror dening. Met 5 tegen 4 st. wordt afwijzend be schikt. Tegen de hh. Quist, Geluk, Janssen, Deurloo en Goossen. Van de ver. van Ned. gem.-ambtenaren is ingekomen een verzoek om steun voor het gestichte sanatorium. Wordt uitgesteld tot een volgende ver gadering. De gemeentebegrooting wordt voorloopig vastgesteld in ontvang en uitgaaf op f 167347.72!/2. Ook de andere begrootingen worden eveneens vastgesteld. Als leden der veercommissie worden herbenoemd de hh. Moelker, Janssen en Geluk, terwijl als leden der gascommissie "worden herbenoemd de hh. Moelker, van der Maas en Geluk. Als lid van het Burg. armbestuur wordt gekozen, nadat de heer Wagemaker voor de benoeming bedankt had, de heer W. Moelker, die voorloopig deze functie voor een jaar op zich zal nemen. Met alg. st. wordt een af- en overschrij ving op de begrooting 1919 goedgekeurd, waarna de vergadering wordt gesloten. PROVINCIALE STATEN. Door Ged. Staten wordt nog voorgesteld aan de Prov. vereeniging tot bestrijding der tuber culose een extra subsidie over 1920 te geven ran f 1350 voor de verpleging door 16 afdee- liogen van lijders aan die ziekte. Voorgesteld wordt verder om voor iederen door den A.N.W.13. in Zeeland geplaatste weg wijzer oi waarschuwingsbord een subsidie te geven van f 4.per jaar tot een maximum van f 580. GEMENGD NIEUWS. Onder gloeiend zand bedolven. Te NueDen bij Eindhoven hadden eenige arbeiders gedurende den schafttijd plaats ge nomen bij een warmeu zandheuvel opgeworpen tegen een veldoven, toen plotseling de zand heuvel gedeeltelijk naar beDedeu stortte en de arbeiders Van Anse.m en Van de Vorst onder het gloeiend zand bedolf. Mot ernstige brandwonden bedekt werden zij opgenomen ea per aoto naar het ziekenhuis vervoerd. De toe-

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 1