IERSEKSCHE THOOLSCHE COURANT Zaterdag 13 November 1920. Zes en dertigste jaargang Eerste Blad. RAj Firma J. M. C. POT - Tholen. r. i! Publicatiën. Uit onze omgeving. he NIET TE LAAT. 0 N D E R W IJ S. Dit blad verschijnt eiken Zaterdag, per kwartaal f 0,75 met Geïllustreerd Zoodagsblad fl,325, franco po9t f 1,40. Yoor het buitenland f 1.10, zoüder Geïll. Zondagsblad. UITGAVE Telef. Interc. no. 16. Advertentiën van I tot 4 regels 60 cents; iedere regel meer 15 cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. Kit lorgemeester van 1 holen zal, op Zaterdag a.s., des middags te 12 uur, ten Raad- ldaar EEN HOOP COMPOST, verkoopen. oorwaarden van den verkoop liggen van heden lezing ter secretarie, iederen werkdag des Idags van 912 uur. len, 10 Nov. 1920. 11 26399 )NDERSTEUNING AFGEKEURDE MILITAIREN. -5 orgeineester van Tholen brengt hierbij het Ie ter kennis van belanghebbenden. Imilitairen der zee- en landmacht, die na 31 •14 en vóór 1 Januari 1920 voor den dienst j afgekeurd wegens ziekten oi gebreken, in ienst heizij ontstaan hetzij in belangrijke erergerd, kunnen toor eenige ondersteuning merking worden gebracht, zoo die ziekten ot )d niet aan eigen schuld zijn te wyten en ijken achteruitgang in geldelijke verdiensten veroorzaakt. Zij, die in het genot zijn van pensioen, komen voor deze ondersteuning aanmerking. weduwen van militairen, als in het vorige loeld, kunnen, zoo zij geen militair pensioen voor de ondersteuning in aanmerking komen, die van meening zijn voor de hierboven be- ondersteuning in aanmerking te kunnen komen, zich daartoe spoedig, liefst vóór 1 Januari schriftelijk wenden tot den Inspecteur van mndigen Dienst der Landmacht, bui eau Onder- g. te 's-Gravenhage, Kanaalstraat 19. et verzoekschrift moeten worden vermeld: iet nauwkeurig adres van belanghebbende Ie naam en de voornamen van den alge militair; 1 hij vóór zijn afkeuring laatstelijk diende litioplichtige, landweerplichtige, landstorm- of vrijwilliger ol kij laastelijk diende bij de zeemacht dan de landmacht en, zoo hij bij de landmacht tót welk onderdeel daarvan hy behoorde ip welken datum hy, als dienstplichtige, in 1914 tot militairen dienst werd opgeroepen; gedurende welk tijdsverloop hij metterdaad deed, met ziekteverlot ot met verlof in af- g van alkeuring was, ol in eene ziekeuin- was opgenomen. n, 12 Nov. 1920. 44 nrgemeester van Tholen maakt bekend dat -24 November 1920 geldig zallen zijn de 58 en 59 van de Rijkssuikerkaart. jen, 12 Nov. 1920. 5 De Burgemeester voornoemd, J. W. WAGTHO. feming van Voetpaden ®n Kunstwerken. meester en Wethouders van Tholen brengen ez04n^arc kennis dat, te begionen op 18 November wege de gemeente eeoe algemeene opneming den gehouden van de voetpaden en de daarin kunstwerken in die gemeente. 10 November 1920. 15 Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester J. W. WAGTHO. De Secretaris H. J. LABAN. »fdpf eetli mid irkt le?i 21 XIV. herinneren ons nog goed uit onze jeugd, een goeden dag aan den Hemel een ;er verscheen en dat de rnenschen er met naar opzagen en allerlei dwaze verhaleo ide deden over het „monster", verhalen )g deden denkeu aan de donkere tijden, Igemeen verschillende natuurverschijnselen erden beschouwd ais wonderlijke werken, mjÈ'ë 8tefk vergroot werden door de rijke van onontwikkelden. Terecht is opge- dat, wanneer men onde kronieken leest, o. m. ook aantreft vervaarlijke beschrij ven kometen enz. Het zijn dikwijls ijse- nchtmonsters, die bloed en vlammen braken, ijze, dat de haren er van te berge jE profeten zijn van allg mogelijke ellenden, est, hongersnood, aardbevingen, stormen, loeden, veesterfte en wat men van dien og meer kan bedenken. uit onze omgeving zijn verschillende aardigheden geboekstaafd in de oude kro- an Reygersberg uit Zeeland. Een uittreksel kwam ons onder de oogen en het kan zers onzer courant misschien wel interes- daarvan zoo een en auder te vernemen, in den vorm, z.ooals wij in dat uittreksel LR1 d vonden. ^gl jersberg dan verhaalt, dat in het jaar 1304 oote komeet verscheen, waarna een groote viog volgde, 4,dat syns gelyck niet veel eu was." De rnenschen liepen dan ook che hwii DP van vrees uit de steden, en vloden in het veld. Voor de komeet Of voor de aardbeving Dat zegt de schrijver niet, maar het zal wel voor de laatste zijn, want in bebouwde kommen is bet werkelijk gevaarlijk, als alles schudt eu beweegt, maar de vervaarlijke staart zal wel dezelfde uit werking hebben gehad in het open veld als in de woonsteden der toenmalige oude voorvaders. In die dagen kende men natourlijk nog niet de berekening van deu tijd van verschijning en daarom is het merkwaardig, dat bij nog eens melding maakt van de verschijning der zelfde komeet, natuurlijk onbewust, dat het dezelfde was. In het jaar 1531 in den oogst omtrent St. Laurensdag, zag men in Zeeland een komeet met een vurige vlam of straal, tot St. Bartho- lomeusdag toe, en zij scheen alle avonden in het Noordwesten. Reigersbergh, die omstreeks 1510 geboren was, heeft deze komeet ongetwij feld zelf gezien. In het jaar 1316 openbaarde zich een ver vaarlijke en groote komeet, daar een groote en lastige duren tijd na volgde en groote pestilentie, bijzonder in Holland en Zeelaud, zoodat er veel rnenschen vau honger stierven. Men vond, als sommigen schrijveu, de meuscben op de wegeu dood liggen van den honger, en sommige kin- ders aan hun moeders borsten die dool waren en die de borsten gezogen hadden. Deze hooger en dure tijd duurde twee jaren laog. lu dezeo tijd veranderde een slok gerstenbrood in een harden steeo, dewelke de gedaante heeft van een brood, als men nog voor oogen zien mag in St. Pieterskerk te. Leiden. Ongeloovige rnenschen van dezeu tijd durven wel beweren, dat het nooit anders dan een kei steen is geweest. Het wonderdadige brood is naderhand naar het Gasthuis te Middelburg verhuisd. De legende zegt, dat in dien hongersnood een vrouw te Leiden naar haar zuster giug eu deze om eeu bete brood vroeg dat deze even wel antwoordde, geen brood te bezitten en dat de hongerige zu9ter daarop zeide: „Ik weet, dat gij wel brood hebt, en ik weosch nu dat al uw brood in steen verandere". In het jaar 1472, omtrent St. Agnietendag (21 Jannari) zag men een groote komeet in het Oosten staan, zeer blinkende met een langen staart. De pestilentiën, oorlogen en dure tijdeo, die er op volgden, waren natuurlijk weer aan dit booze hemellichaam te wijten. Een wonderlijk bijvoegsel beeft de kroniek schrijver gevoegd bij de verschijning van een komeet in het jaar 1351. Zij verscheen in Sep tember, was groot en vreeselijk, er kwamen sterke winden uit het Noorden en //daar was ook een eclips der zonnen wel zeventien uren lang, dat nooit rnenschen desgelijks gezien hadden". Iets dergelijks verhaalt hij op het volgende jaar, en dan ook weer met dezelfde toevoeging van „nooit gezien." Toen zou in October een zon-eclips van 17 uren ziju waargenomen. Wij zullen nauwelijks behoeven te zeggen, dat on mogelijk een zon-eclip9 op een bepaalde plaats langer dan drie uren duren kan en dat deze twee gevallen alzoo onder de fabels behooren. Ofschoon aardbevingen in Zeeland oneindig zeldzamer moeten zijn dan in laudstreken, alwaar zich van tijd tot tijd vulkanische verschijnselen voordoeu, maakt de geschiedenis melding van meer dan één aardbeving, die in ons gewest is gevoeld. Behalve dan die, welke Reigersbergh met de verschijning der kometen in verband brengt, maakt bij melding van een op 2 Jauuari 1346, van een andere op Woensdag 23 Augustus 1504, welke laatste vooral op Walcheren werd gevoeld. Het verschijnsel van bijzonnen en bijmanen is in het Noorden in het geheel niet zeldzaam, maar wordt op onze breedte slechts enkele malen bespeurd. Onze kroniek heeft er enkele voor- beeldeu van, die wel zoo ziju verhaald, dat men niet onduidelijk de vermelding van die lacht- verschijnselen er ontdekken kan. Ten tijde van Graaf Floris I (in 1067 gestorven) was er, schrijft Reigersbergh, een groote aardbeving en men zag twee zonnen opgaan in het Oosten, en de sterreu een dag lang schijneu. Het laatste luidt ongetwijfeld erg fabelachtig, maar het eerste zoo verklaard kunnen worden als de verschijning van een bij zonderheid. Verder wordt vermeld 1161, als wanneer drie manen zouden gezien zijn, en daags daarna twee bijzouneo. Met het laatste werd in verband ge bracht het verliezen van twee Pausen. Waar schijnlijk doelt hij daarmede op het geschil in het Conclave of vergadering van kardinalen na den dood van Paus Adriaan IV, die den 1 Sep tember 1159 overleed, en na wiens dood door de eene partij verkozen werd Roland, Bisschop van Siëna, die den naam van Alexander III aannaai, en door den anderen Octavianns, kar dinaal van St. Cecilia, die zich Victor IV noemde. Dergelijke verkiezingen van tegenpausen waren in de middeleeuwen niet oogewoor, dat de bier bedoelde een jaar vroeger geschiedde, dan Rei gersbergh opgeeft, laat zich iu die donkere tijden van onwetendheid en onnauwkeurige geschiedenis gemakkelijk verschoonen. En indien het verhaal van de bijzonnen op zich zelf waarheid is, dan zullen wij wel moeten aftrekken, dat in de mid delste van de drie //een schoon kruis" gezien werd. Met die afdrukselen van het teeken des kroisea was het in de middeleeuwen al bijzonder druk gesteld. Nu zag men het op wolkeu, boom vruchten, bloemeo, dan weer op vederen van vogels enz. In koning Willem's tijden was er een groot hooijaar en in datzelfde jaar vielen hagelsteenen uit de lucht, waarin geschreven stond „Jesus Nasarenns, Rex Judaeorum", Jezus de Nazareuer, Koning der Jorlen. Wij geven dit citaat zooals het in de kroniek luidt, zooder verder comineu- taar. Een volgend maal over goedkoope en dure tijden, wat aan de lezers, in onzen tegenwoor- digen tijd, zeker in den smaak zal vallen. (Wordt vervolgd.) OPENBARE VERGADERING van den gemeenteraad van St-Philipsland, van 5 November 1920. Voorzitter Burgemeester L. Nilant. Afwezig zonder kennisgeving de heer A. M. van Dijke. De notulen van de vorigs vergadering worden goedgekeurd. Ingekomen van Ged. Staten zijn een bericht van ontvangst van een afschrift der in de vorige vergadering vastgestelde wijziging van de alge meene politieverordening. Een missive van hetzelfde college met terug zending van het raadsbesluit tot voorloopige vaststelling der gemeeuterekening, voorzien van het bewijs van de definitieve vaststelling. De voorzitter daukt den ontvanger voor het keurige en acci rate opmaken dezer rekening, wijl het gebleken is, dat er bij- Ged. Staten geen enkele opmerking dienaangaande waf. Een eu ander wordt voor kennisgeving aange nomen. Een verzoek van A. Rooze ooi eervol ontslag als onderwijzer aan school II wegens benoeming te Amsterdam wordt ingewilligd. Op voorstel van den voorzitter wordt de maximum-snelheid voor motorrijtuigen gewijzigd en gebracht vau 12 K.M. op 20 K.M. Tegen de voorgestelde regeling van de jaar wedden van Burgem. en Secretaris bestaan in de vergadering geen bezwaren, en wordt met algemeene stemmen aangenomen. De terng ontvangen begrooting voor 1921 wordt overeenkomstig het verlangen van Ged. Staten gewijzigd. Aan de orde komt het rapport voor de ver- bouwiug van de dokterswoning. Door de aan nemers is het werk te laat, opgeleverd en daarom wordt in 't midden gebracht, de voorgestelde boeten toe te passen, hetgeen ook de architect adviseert. Hierover ontstaat een levendige dis cussie, waarna er gestemd wordt. De steruuaeu staken, zoodat het voorstel in een volgende ver- gaderiug nogmaals zal behandeld worden. De voorzitter sprak er ziju groote verwondering over uit, dat de oudste wethouder de beer J v. Dijke in de vergadering van B. en W. met het voor stel medegiog en nu tegenstemde. Het rapport over de havenwerken, wordt daarna behandeld. Het lid A. A. van Nieuwenhuizen maakt daarbij de opmerking, dat een belangrijke hoeveelhei 1 straatwerk roet nieuwe keien is aan gelegd, zouder medeweteu van den raad. Verder heeft bet rapport geen blondere aanleiding tot opmerkingen. De voorzitter beantwoordt den beer van Nieuwenhuizen en zegt dat de toestand niet anders toeliet dan zoo te hande.en en hij niet eerst den Raad hierover kon oijeenroepen in verband met de rietencampa^.ie, aangezien het spoedeischende van dit werk hem bleek. Thans wordt overgegaan tot behandeling van de vaststelling van het suppletoir kohier H. O. in besloten vergadering en dat van hoDdenbe- belasting en tevens de behandeling van de reclames tegen den H. 1920. Na helopening wordt het suppeletoir kohier van de H. O. vastgesteld op f8321.09 en dat van de hondenbelasting op t 20. Bij de rondvraag, vraagt de heer Vau Nieuwen huizen om maatregelen te nemen op het haven plein voor betere bergplaats van bieten aange zien. door verschillende leveranciers en lossers eigenmachtig een plaats ingebruik genomen is, zonder erkeuniug van het gemeentebestuur. De heer Neele erkent dat de toestand üiet goed is, doch hij, als daarbij betrokkene, kon onmogelijk anders bandelen, om reden er te weinig schepen beschikbaar -varen n u JlOet De Kuijter is van ineei ~htei van den dijk geen schrif Ar bergplaats heeft gedaan en die pachter dus thans van den dijk moet blijven. De voorzitter zegt toe het volgend jaar met medewerking van belanghebbenden een betere regeling te zullen treffen, doch dat de pachter van den dijk bij hem mondeling een plaats ge vraagd heeft en dat hij bij den raad voorstellen zal indienen, dat het den karhouders verboden wordt om op het havenplein de kar beladeu met bieten te klikken, want dat dit mede de oorzaak is van den onhoudbaren toestand op de haven. Onder het opschrift //Te laat bekeerd" meldde dezer dagen een der dagbladen, boe iemand met behalp vau zijn werkgeefster kans zag uit de verplichte iuvaliditeits- en ouderdomsverzekeriug te geraken en hoe deze werkgeefster na het plotseling overlijden van dien man gewetens wroeging kreeg en 21 zegels opstuurde, om des inaos kinderen nog een Weezenrente vau 'n kleine f 200,te bezorgen. Helaas, het was te laat, waut de vader was niet verzekerd en had geeu rentekaart. Gelukkig sluit niet ieder de oogen voor de velerlei voordeelen, omvattende ook de preven tieve maatregelen, van de verplichte verzekering. De familie, wier dochter na slechts enkele maanden verzekerd te zijn, wegens ernstige on gesteldheid gedurende verscheidene maanden, ten laste van bet luvaliditeitsfonds iu een Sana torium wordt verpleegd, was NLET le laai. Hier wordt de werking van de ten onrechte te veel gesmade wet als een groote weldaad ervareu. Eu dit is slechts één geval uit vele. Vele weduwen, die zich na het overlijden van haar echtgenoot, alléén belast zagen met de zorg voor de jonge kinderen, ontvangen een flinke ondersteuning in deu vorm van wezen rente, doordat haar man verplicht verzekerd wa1*. Later, als die vrouwen deu 60-jaiigeu leeftijd bereikt hebbeu en de kinderen iomiddels vol wassen zijn geworden, genieten zij tot hun dood toe een weduwen rente, tot gelijk bedrag als voor de kinderen uitgekeerd werd. Ook voor de weduwen, die reeds f 3,60 per week trekken, geld niet een „te laat" en wanneer zij óók nog tot de Vrijwillige Verzekering toe treden, wordt haar op 65 jarigen leef'ijrl eeiï levenslang pensioen gegaraudeerd van f 6,60 per week. De man, die slechts als koster eener kerk verzekerd wa*, en f 100,salaris genoot, zag zich dezer digen een ouderdomsrente van t 156. 'sjaars toegekend. En ander, die hoofdzakelijk in eigen bedrijf arbeidde, maar een klem ge deelte der jaars als weger in loondienst was prijst zich eveneens gelukkig, dat bij verzekerd was, want hij geniet nu reeds, na slechts weinige maaoden verzekerd geweest te zijn, een beduidende uitkeering. En brievenbesteller- werd 4 jaar geleden ge- pensionneerd, als hulpbesteller en vlassersknecht viel hij op 3 Dec. 1919 ondpr de verplichte verzekering, Voor hem kwam de wet nog juist intijds waut reeds iu Februari jl, bereikte hij den 65-jarigen leeftijd. Zoodoende zag de man kaus op grond van enkele luttele premies ziju pensioen met. f156.'sjaars te verhoogeu. En toch zijn er nog arbeiders die zich blind houden voor de tallooze voordeelen der verplichte verzekering die wachten tot het „te laat" is. Maar soms zijn de vrouwen wijzer en passen zij op 's mans rentekaart. Toen een arbeider weigerde zijn kaart op te zeudrn, zond de vrouw het stuk naar den Raad van Arbeid onder mede- deeliog, dat de nuan er niet vanaf wist en dat bet he.111 maar niet moest medegedeeld worden, bij was volgens haar niet wijzer De heer L. K. van Dijk heeftop verzoek tegen 1 Jan a s. eervol ontslag verkregen als hoofd der U L. O. school te Tholen. Na eenigen tijd als onderwijzer werkzaam te zijn geweest te Oud- Vossemeer, kwam hij spoedig als zoodanig te Tholen, waar hij meer dan 40 jareu deze functie vervulde, de laatste jareu als hoofd. Bij de op richting der Rijks-Normaalschool te Tholen in 1880 werd hij onmiddellijk daaraan verbonden en is hij met den heer Westra nog de eenige in leven zijnde leeraar. die van Februari 1880 iu functie traden. Tosumaals waren werkzaam de heeren R. Bruere, directeur, hoofd der o. 1. school te Tholen, A. W. Westra, hoofd der toen bestaande M.U.L.O. school aldaar, H. J. Vooren te Poortvliet, L. Heijboer te Scherpenisse, W. J. Slager te St-Auualand, C. Schilleman te Oad- Vossemeer ea mej. M. Sterk te Tholen, bene vens de heer Van Dijk. Er ligt een werkzaam leven achter diens rug eu met de grootste waar deering wordt steeds door oud-leerlingen over den heer Van Dijk gesproken.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 1