Firma Visser en Praat Bed d enmagazij n s&rT JE ADRES voor alle soorten Bedden, Matrassen, Ledikanten en Dekens. SALSfl! Elk uur van den dag KLOOSTERBALSEM Insulaire hypotheekbank, Boterkarns J. M. SCHETTERS, BMmm- THOLEN. Firma Jan Dietvers R IJ VV I E LI™ NATIONALE BANKVEREENIGING Kantoor THOLEN. Kapitaal en Reserven f8.100.000-- EFFECTEN, COUPONS INCASSEERINGEN SAFE-DEPOSIT DEPOSITO'S 48 24074 sluiten Assurantiën en Hypotheken, taxeeren Schepen, koop en verkoop van allerlei soorten Schepen. Vraagt verdere inlichtingen aan het kantoor Nieuwendijk 112 Telefoon 6778 Noord, AMSTERDAM. Vertrouwde vulling. Prima afwerking. EIGEN FABRIKAAT. 44 26086 Aanbevelend Jac. de Groot-v. d. Burght. BERGEN OP ZOOM. Winkeliers genieten korting. Telefoon 190. „IN DEN G0EDK00PEN BOUWMATERIALENHANDEL" „DE CONCURRENT" VAAGT PRIJS. Dames-handwerken Gez. BAGGERMAN, FRANS ADRIAAH VAN RONSEL behangsel papieren KINDERZALF M. GEUZE Rijwiel- en Motorhandel. Rijwielen, 25708 UITGIFTE van 6 pet. Pandbrieven a 100 pCt. Grafmonumenten en Mar meren Schoorsteenmantels, J. ELENBAAS, Poortvliet De Homoeopatische Geneesmiddelen H. G. v. Kroon. J NeetdAnga-bcnDons IVk^l kl Sierlijke So-Easy goud, doublé of nikkel. Van derOuderaa, E. OELBERS. KAPPER, BRUGSTRAAT THOLEN. Speciaal adres voor: L G. YM ZALTBOMEL, DROGERIJEN EN CHEMICALIËN. HYPOTHEKEN en CREDIETEN. tegen de aanvallen van: Asthma_BronchitisJnfluenza Catarrn - Hoest - Verkoudheid WASCHKETELS, TEILEN enz. ZIE ONZE ETALAGE! ZIE ONZE V00RRA| BESLIST ZEER LAGE PRIJZEN 40 24595 Aanbevelend, BERGEN OP ZOOM, - Rijkebuurtstraat 15 - Telef. VAN HEEL Co., EFPECTES, CQUPQ DENEVERS FRERE Middelburg. WIJNHANDELAREN - DISTILLAT Prima Cognac, Brandewijn, Jen en diverse Wijnen. W. J. B0QGAART, lste klasse Machines Stoomwasscherij „De Zoom" Heden ontvingen wij prachtige SORTEERING Zie étalage. Molstraat llv1"' BERGEN OP ZOOM. Stoom-Pianofabir FIRMA ANT0INE ME& MIDDELBURG HANDELSCREDIETEN REKENING-COURANT SPAARBANK 4% RENTE CHEQUES OP BINNEN- EN BUITENLAND, BEWARING VAN FONDSEN RE1SCREDIETBRIEVEN. 48 26346 'f<A Mem komt de Kloosterbalsem van pas bij de gewone dagelijkscbe ongelukjes alsbrand-, snij- ot stoolwonden, bnileo, zeere plekken, bloedbleinen, kneuzingen, maar ook bij aandoe- niogen zooals Rheumatiek Stramheid Jicht Dauwworm Aambeien Wintervoeten Spit in den rug Uitslag werkt pijnstillend, zuiverend, verzachtend en genezend en wordt door duizenden geprezen. De Kloosterbalsem schaadt niet en bederft niet. Neemt dus nog heden een potje in voorraad. Prijs per pot plin. 20 gram f0.80, plm. 50 gram f 1.CO, plm. 100 gram f3. eu plin. 250 gram f 6.Alom verkrijgbaar. Eischt ROODEN BAND met onze handteekening: L. I. Akker, Rotterdam. 92 26297 26340 Iste «oort BELG. WAAL en R-VORM- STEEN, fre .co scheepsboord België Alle soo.' en CEMENT, KALK enz. Prima LANDBOUWKALK volgens A. V. levering franco wagen. M. J. SCHEFFELAAR, 15 Tel. 24, THOLEN. 26135 ONTVANGEN een NIEUWE en MOOIE COLLECTIE prijzen billijk. 9229 11 Aanbevelend, Lievevrouwestraat B 29. BERGEN OP ZOOM. Boschstraat 27, Bergen op Zoom. OntvaDgen de nieuwste patroueu 12 VITRAGES, 9198 Vloerzeilen, Vloerkieeden. Vertrouwde bediening aan billijke prijzen. DE beste - geneest roode ontstoken huid. Smetten, uitslag, schrijnen, Zeere plekken. :n60U. B'J APOTH.cn OftOGtSTm. j§ IN OOOZEft VAN 30er 12 26838 KERKSTRAAT 16 -:- THOLEN Steeds voorradig een mooie aorteering in alle prijzen, in gewone- en luxe uitvoering. 20 RIJWIEL- ec MOTORBANDEN tegen scherp concurreerende prijzen. Alle ooderdeelen direct leverbaar. Reparaties aan Motors en Rijwielen billijk en vlug groot flOOÜ, 1 500, f 100 en f50. Deze Pandbrieven worden afgelost ii pari in 25 jaar te beginnen met 1922 door verplichte jaar- lijksche uitloting in de maand Mei. 15 20167 VRAAG EN AANBOD. Woning-Bureau Eiland Tholen, TE KOOL» te Tholen. Diverse Woon-, Winkel- en Pak huizen. Inlichtingen omtrent prijs, datum aanvaarding enz. door 10 25311 M. J. Scheffelaar, Tel. 24, Tholen. MAGAZIJN van STEENHOUWERIJ, MARMER- HARDSTEEN 7oor Bruggen, Sluizen, Gebouwen, SLIJPSTEENEN enz., STRAATKEIEN. 12 1152 AUG. VAN DYCKPETIT, Stationstraat Bergen op Zoom. vervaardigt prima werkende ZEEFTENWANMOLENS en WINDMOLENS voor groot en klein bedrijf Tevens iu voorraad 15 inhoud4J/2IS2S40 Liter BOTERTOBBEN, 23624 MELKBUSSEN, Enz. uit de Centrale Homoeopatische Apo" theek vaü Dr. Willmar Schwabe t- Leipzig zijn in ORIGINEELE VER PAKKING verkrijgbaar in de apo theek van 12 8493 Zuivelstraat. Bergen op Zoom verfioadheid.heesc/ihe/d I 7 26339 Vervangt uw BRIL door een Vakkundige monteeriDg en ge- renomeerd door H.H. Doctoren. voorheen J. ROBBE. BERGEN OP ZOOM. 21236 Zuivelstraat 12 15 Caraba Eau de Cologne. Parfumeriën, Haarwerken, Odeurs en aanverwante artikejen. 12 26273 Hoogstraat 7, THOLEN. Verband- eu Verplegings-artikelen enz., prima Breukbanden met en 21955 zonder veer. 12 DIVERSE KAPITALEN BESCHIKBAAR tegen rente van 5% °/Q 's jaars. Vlugge afwerking. Adres: R. VAN GEYTËMBEEK, beëedigd make 12 Roëllstraat 10, ARNHEM. „Postz. v. Antwoord." 25 SSSSS//////S' fr/SS/S//ss/s/s/'M Verzorgt dan ook dadelijk Uw beginnende hoest ol opkomend verkoudheid, met de ABDIJSIROOP, welke door haar zuiverende genezende eigenschappen, voortwoekeren of verergeren kan oorkomen. Zorgt dus steeds een flesch ABDIJSIROOP in huis te hebben voor L'zell oJ voor L'w kinderen Prijs per flacon van plm. 230 gram fl.90, van plm. 550 gram f 3.G0, van plm. 10C0 gram fG.Alom verkrijgbaar. Eischt ROODEN BAND met handteekening: D. I. Akker, Rotterdam. 90 26106 JVaE Jan W»! Je adres voor alle voorkomende LOOD-, ZINK- en M ASTIEKBEDEKK 36 Koopeu en verkoopen EFFECTEN. Nemen gelden DEPOSITO tegen overeen te komen condities. Openen HANDELSCREDIETEN en REKENING-COURANT met en giroverkeer. (Onze cheques zijn op 120 plaatsen gratis betaal Sluiten BRAND-, MOLEST-, TRANSPORT en verder alle VOO MENDE VERZEKERINGEN, zoowel bij Nederlaudsche Maats pijen als op Beurspolis. Verhureu LOKETTEN in een Brand- en Inbraakvrije kluis. Afzonderlijke couponkaraer). Kantoor geopend 91260 15 Des Zaterdags van 93 our Wai Ore V ten baai gant slib gron voor zee heef) De i baar en e gews van K°'ij Zeeli j lij o io Hiai IllOgf malij bren Dc RCRE Leveren tegen billijke prijzen Levering franco. Vraagt prijsoo in Machinerieën te POORTVLIET, levert alle soorten voor LANDBOUW en ZUIVEL BEREIDING als: Dorschmachines, Rosmolens, Treebruggen, Stroosnij- deis, Pee- en Meelmolens, Mélotte- ploegen, Melkontroomers Mélote- Tuimelkarns, Roomvaten, Botertob- ben, enz. Alles op proef van goede werking. 16 8216 HANDEL IN DRAINEERBUIZEN. BERGEN OP ZOOM FIRMA P. J. ASSELBERGS Cz. Beschikt overrein zacht water in overvloed, ervaren personeel, de beste wasch- en desinfecteermacbines eigen electrische, installatie voor lichtkracht en electrische bleekme- tbode, en biedt daardoor de grootst mogelijke waarborgen voor eeue hygiënische en onschadelijke behan deling der wasch. 17 19627 1882 Opgericht 1882 Prijscourant en inlichtingen op aanvrage gratis. Telefoon 171 s' Goedkoopste adres voor PIANO'S, AMERIKAANSCIï; 14 en KERKORGELS. Vraag geïllustreerde Prijscow ju Agent voor Tholen en oms de heer C. LABAN, organ |D Vijf jaar degelijke garanti f me had jarigi zwart zocht gronc voors doch krui[ maan in h< maar zich achtij dat e om i kome moedi De klei- maar wordt meebt nomei een o decim ipade edui Qimti >m dt ilj ui "erde iet a chouï arige e zog dijveo l&n as

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 4