VRIJWILLIGE LANDSTORM. 1J. k II Maten Hotel Ooms Het oordeel U KUNT ZELF y ic. POSITIE. C. Laban Tholen Café-Restaurant HOEFJE Een Hoefje bouw- en weiland a a Springende handen, s Sierplanten, Olmeboomen fe Tholen. 19 Olmeboomen, Manufacturen Najaars- en Winterstoffen Dagmeisje. Het krachtigste «o»» middel M ALBERT HEIJN VERKORTE DIENSTPLICHT WESTLANDSCHE HYPOTHEEKBANK flinke dienstbode Ms. Janse Az., Ze-Rüw-teöleïfen Compound Pantserplaat BRAND&INBRAAK Spek-! WOUWEN nette dienstbode Alle Brandstoffen Salamanders WINTERLEZINGEN. Firma Burgerlijke Stand. Kerknieuws. Publicatie n. Marktberichten. Auto-Garage. L. P. A. OOMS—Janssens. met Bouw- en Weiland TE SCHERPENISSE. M. M. C. HAAIJER-THOLEN. gebruik Purol struikrozen en randpalmen. VERK00PING TE THOLEN. een aanzienlijke partij een dagmeisje ALBERT HEIJN Zij die inlichtingen wenschen te bekomen, omtrent de TOE TREDING TOT DEN VRIJWILLIGEN LANDSTORM - voor voor oefeningen ten aanzien van oefeningsuren enz., kunnen deze inlichtingen bekomen op Zondag 31 October a.s. 26350 50 te TholenHotel Zéeland van 10—li uur. te Poortvliet: Hotel de Gouden Leeuw van 12—1 uur. te St-AnnalandCafé van Luijk, Kade van 3—4 uur. te Oud-VossemeerHotel Ampt van 5—6 uur. HORLOGEMAKER - THOLEN. Brillen en Naaimachines. i vrees, prikkelbaarheid MUNHARDT'2 M. M. C. HAAIJER - Tholen. KUIPWERK P. C. HAGENAARS-NELIS, Kuiperij en Fusthandel, PRIMA PUNCH. Kruiken 0U0E KLARE van 35 en 45 cent, zeer geschikt voor Sint-Nicoiaasverrassing. THOLEN. Een Hoofd-Correspondent en Correspondenten. geven van orgelles en het stemmen van piano's. leving Hebben zij niet hunne naasten te dienen instede hen te exploiteeren En waar zich het verschijn sel voordoet, niet alleen nu, maar reeda sedert eeuwen, dat de bezitters de bezittingen be- heereu alsof het hunne bezittingen waren en zijn, namelijk allereerst en allermeest voor hun persoonlijk voordeel, daar is een regeering, en zeker een Chris telijke regeering, dus ook gij mijne heeren, verplicht, in te grijpen. Op haar, dus ook op U rust de ver antwoording, indien haar, dus Uw personeel gebukt moeten gaan onder de'zdrgen des levens. Christen zijn van de daad, meer dan met de mond, ziedaar wat ons mees'al ontbreekt. Ook U heeft dat ont broken Edeluchtb. Heeren. En indien do Christelijke naam zal gelasterd worden, is dat mede door Uw schuld. Ik weet niet of dat heilloos besluit nog her roepen kan worden. Indien dat wel het geval is toon dan door Uw modewerking dat ge nog op den Christennaam aanspraak maakt. Christenen kunnen ook dwalen-, maar indien zij goede Christeuen zijn, zullen zij er niet voor terugdeinzen hun dwalingen te erkennen. Toon dit dan en maakt u zeiven vrien den uit den onrechtvaardigen Mammon. U Mijnheer de Redacteur dankend voor de ver leende plaatsruimte, noem ik mij} Uw Abonné, F. QUIST. v. d. Werffslr. 99, 's-Gravenhage. Gemeente IERSEKE van 2228 Oct. Ondertrouwd Marinus Jan Siuke 22 j. jm. en Maatje van Loo 18 j. jd. GehuwdNicolaas Moerlaod 28 j. jm. en Neeltje Weststrate 22 j. jd. Geboren Pieternella Cornelia dv. Anthonie Servaas en Jacomina Johanna Dijk wel. Arie Pieter zv. Jacob Verbeke en Jacoba Pieternella Dansen. Arie Jobannes zv. Marinus Cornelis Eckhardt en Maria van Stee. Gemeente THOLEN van 2229 Oct. 1920. Geboren Melis, zr. J. M. Schot en Z. van Duivendijke. Gehuwd: J. A. van den Berge jm. en M. J Dorst jd. Ingevolge een verschil van meening tusschen den kerkeraad van do Ned. Herv. Kerk te Ierseke en het Classikaal bestuur van Goes, zal voorloopig geen beroep worden gedaan in de vacature te Ierseke. PREDIKBEURTEN. THOLEN. Ned. Herv. Kerk voorin. 9,30 ds. Van Luttervelt oogstpreek, nam'. 2 uur ds. Van Luttervelt afscheid- rede en collecte studiefonds. Geret. Kerk voorm. 9.30 unr en s' avonds 5,30 ds. Bolwijn. Geref. Gem. voorm. 9,30 uur, nam. 2 uur en avonds 6 uur leeskerk. Ned. Protestantenbond Afd. Tholen: Zondagavond 5.30 ds. Van der Horst te Steen bergen. POORTVLIET. Ned. Herv. Kerk voorm. 9,30 ds. Verschoor en nam. 2 uur leeskerk. Geref. kerk, voorm. 9,30, nam. 2 en 's avonds 6 uur leeskerk. Woensdag 3 Nov. Dankdag Ned. Herv. Kerk voorm. 9,30 en nam. 2 uur ds. Verschoor. Geref. Kerk voorm. 9,30, nam. 2 en 's avonds 6 uur ds. Schoenmaker te Katendrecht. SCHERPENISSE. Ned. Herv. kerk, voorm. 9,30 en nam. 2 nur ds. Luijendyk. Beide diensten collecte Ziekenfonds. Oud Geref. kerk, voorm 9,30, nam. 2 en's avonds 5.80 nur leeskerk. ST-MAARTENSDIJK. Ned. Herv. kerk, voorm. 9,30 en nam. 2 nur ds. Keiler. Oud Geref. kerk voorm. 9,30 nam. 2 en 5,30 uur leeskerk. STAVENISSE. Ned. Herv. kerk, voorm. 9,30 ds. Kamsteeg en s' avonds 6 uur dhr. do Jonge van Breda. Oud Geref. kerk, voorm. 9,30 nam. 2 en 's avonds 5,30 uur leeskerk. ST-ANNALAND. Ned. Herv. Kerk voorm. 9,30 en nam. 2 nor ds. Oosterhuis. (In beide diensten collecte voor het Ziekenfonds. OUD-VOSSEMEER. Ned. Herv. kerk, voorm. 9.30 leeskerk, 's avonds 6,30 nur ds. Van Grielhuijzen, Herdenking Her vorming. Geref. kerk, voorm. 9,30 en nam. 2 uur ds. Staal. 6,30 leeskerk. IERSEKE. Ned. Herv. kerk voorm. leeskerk, nam ds. Schimt te Kapelle. Geref. Kerk, voorn», en nam. ds. Meyer. Chr. Ev. Gem., voorm. en nam. en 's avonds ds. Bromet. Ond Ger. Gem. voorm., nam. en 's avonds ds. Kersten. Woensdag. Dankdag. Ned. Herv. Gem.; voorm., nam. en 's avonds ds. Klomp van Schore. Overige kerken als Zondag. L)e Burgemeester van Tholeu maakt bekend dat van 17 November geldig zullen zijn de bonnen 56 en 7 van de Rijkssuikerkaart. Tholen, 29 Oct. 1920. De Burgemeester voornoemd, J. W. WAGTHO. Veilingsvereeniging „De Eendracht''. Veiling van 27 October 1920. Loutjesperen le soort van 27 tot 28 cent. Pondsperen le 18 Gieser Wildeman 2e 28 29 Goudreinelteu le 60 Sterappels le 58 60 tt 80 - per K.G. Bloemkool le soort van 21 cent tot cent. ff tt 1 tt ft tt ft 3e 6 per stuk. THOLEN, 30 October 1920. Eieren 18 cent per stuk. Boter f 1.75 per pond. PER TELEGRAAF. In de kwestie betreffende het Oestervervoer buiten de Coöperatieve te Ierseke, heeft heden de Rechtbank te Middelburg het hooger beroep be handeld waarin de Kantonrechter te Goes tot ontslag van rechtsvervolging uitsprak, ook de officier van Justitie concludeerde tot ontslag van rechtsvervolging. Mij Stationsplein, BERGEN OP ZOOM. Plaatsing voor motors en rijwieleD. Stalling voor paarden enz. 12008 Aanbevelend, Telefoon No. 55. Getrouwd H. C. BOOG AART en N. C. VERSTRAATE, die, mede nameus wederzijdache fa milie, hunnen hartelijken dank be tuigen, voor de vele blijken van belangstelling, vóór en bij hun hu welijk oudervouden. 13 26343 Stavenisse, 29 October 1920. Den 3den November hoopt ouze geliefde Moeder, Behuwd-, Groot-, en Overgrootmoeder haar 809te geboortedag te her denken. 12 26347 FAMILIE VAN SCHILD, f Tholen, 28 Oct. 1920. Notaris D. VAN DE VELDE te Tlioleo zal, in de maaDd November a.s. ten verzoeke van den beer Jb. VAN DE VELDE, landbouwer te Scherpenisse, iu het openbaar verkoopeu bestaande uit WOONHUIS met SCHUUR en ERF in de kom der gemeente Scherpenisse met diverse perceelen te Scherpenisse en Poortvliet, samen groot 4 heet. 60 aren 30 centiaren. Aanvaarding gebouwen uiterlijk 1 Mei 1921, het bouw- en weiland dadelijk.28 26353 van heeren Smeden over onze Slee kachels is„Goede zware kachel, vaD mooie gepolijste staalplaat en prima nikkel wat, niet leelijk wordt. Bovendien is de. prils concurreerend." 12 26359 ruwe en schrale huid, barsten en springende lippeD, winterhanden en wintervoeten In doozen v. 30, 60 en 90 ct. 8 By Apoth. en Drogisten. 14 26354 J TE KOOP van E. v. d SL1KKE, vanaf 1 November a.s. eeüige soorten Te bevragen Villa „Buitenzorg", C, M. Quist, Tholen. 10 26348 Notaris D. VAN DE VELDE te Tholen zal, ten verzoeke van den HoogEd. Gestr. Heer M. C. E. BONGAERTS te s' GraveDhage, op Vrijdag 5 November 1920, 's namiddags 2 uur, iu de herberg van P. J. van der Slikke te Poortvliet in het openbaar verkoopeo dik van 1,40 M. tot 2 M. staaude aan de hofstede onder de gemeente Tholen uabij Poortvliet bewoond door den heer N. B. van der Maas. De boomen zijn genummerd. 25 26320 van De Deurwaarder M. C. VAN ELSaCKER te Tholeu zal, op Woensdag 3 en Donderdag 4 November 1920, en zoo noodig volgenden dag, telkeDs des voormiddags om elf uur, in de herberg van M. van Noort, aan de Markt te Tholeö, op 3 maanden orediet, publiek verkoopen bestaande uit Dames- eu Heereostoffen, Zijde, Crêpe de Chine, Populine io alle kleureD, Flanel, Schortebont, Congc- linnen, Eng.- en Werkmanshemden, Kousen en Sokken, Sajet, Zakdoeken, gemaakte goederen, Fluweel, Geel Katoen voor lakens, Wollen Mutsen eu Sjaals, Wollen Truieu voor eiken leeftijd, Badhanddoeken, Ameri- kaanscbe Jaegerbroeken en Borst rokken enz. enz. 40 26149 Zoo spoedig mogelijk gevraagd bij KU1J PER BOONE, Tholen. 8 26358 tot genezing van steenpuisten, bloedvinnen, negenoogen, zwe ren, fijt, wratten, likdoorns, winterhanden en wintervoeten, ring-, baard- en dauwworm, brandwonden, open beenen, zwcreude borsten, is de Op rechte Winsumer Zalf. Biouen 3 a 4 dagen volgt volkomen genezing. Prijs per bus f 0.75 en f 1.35. (Hoe grooter bus hoe voor- deeliger in 't gebruik). Verkrijgbaar bij Apoth. en Drogisten en Winkeliers. Gen.-Agent J C. de Vries, Winsum (Gr.) Te Tholen bij L. G. van Zaltboramel, Poort vliet Wed. H. Jansen, Scherpenisse G. Hartog-Kenr, Stavenisse G. v. d. Berg en J. Lenne, St-Aunaland J. van Moort, Ierseke A. Steketee 30 2*870 veel zorgen voorkomen door Uw kruidenierswaren te koopen bij U hebt dan de zekerheid prima waar tegen billijke prijzen te ontvangen Thee, grove, per ons 16—20 Thee, prima 24 Thee, extra geurig 29 35 Puik smakende Koffie, per Koffie Santos II, per 5 ons 80 Koffie Santos I 1.00 Java-Koffie 1.20—1 35 Prima grove Rijst 30—50 Grove Gort 22 Krenten 4455 Sultane Rozijnen O.SO—1.10 NIEUW GEWAS Capucijners 20 Biaino Boonea 23 Witte Boonen 30 Groene Erwten 18 Soudsche Kaas V.V. 1.10 Nagelkaas 60 Vermicelli, per 5 ons Macaroni Sago, per pak Aardappelmeel, per pak Maizena Dnreya, groot pak Maizena Honing, per pak Zuiver Tarwebloem, p, Amerik. Patentbloem Abrikozen Perziken Peren Pruimen Appelen 40 50 29 12 34 171/o 26 1.35-1 60 75—90 0.75—1.10 48-80—1.00 S2—95 5 0119 Zuiver Bab- 5 on9 en Braadvet per 70 Sucadekoeken, per stuk 40 Jain, per pot 75 Speculaas per ons 17 Edammer Kaas, vanaf 80 Leidscbe Kaas 1.10 BERGEN-OP-ZOOM 70 Winkels door GROOTE MARKT 6 Nederland 26344 's-GRAVENHAGE Lange Houtstraat 28-30 AMSTERDAM ROTTERDAM Damrak 92 Schiedamschevest 5 GRONINGEN A-Kerkhof Z.Z. 18. De Directie bericht, dat dc Cou pon der Pandbrieven, vervallende I Novemb r 1920, van dien datum af betaalbaar zijn hii de NATIONALE BANKVEREÈNIGING te Tholen, al waar teveus 6 pCt. Pandbrieven tegen den koers van den dag ver krijgbaar zijü iu stukken van f1000, f500.— en f 100,— 26345 De Directie J. A.VAN ERPERS ROIJAARDS. 25 Mr. C. SCHUIT. GEVRAAGD tegen 15 Januari een bij Dr. DE JONGE, Vrederust, Bergen op Zoom. 7 26355 10 Handel in: 25652 HORLOGES, KLOKKEN, WEK- KERS, BAROMETERS. Gouden- en Zilveren werken. Reparatiën NETJES eu BILLIJK. wordt spoedig overwonnen door '1 gebruik van per Koker 75 a bij apolh.en drogisten. '1 FAE>R. AJIIjnMARDT. ZEIST. MMBl 15 26341 fabrikaat L1PS is onhoorbaar. De naam LIPS op uw brandkast gewaar- borgt tegen Komt de nieuwe modellen eens bezichtigen. 15 26357 kuipen laten nazien en deze aan schaffen is 11 u de tijd. Een vertrouwd adres ook voor alle is bij 15 26304 BERGEN OP ZOOM, Potterstraat 26 - Telef. 258. I bij kinderen. I volwassenen r worden snel verdreven door fl s 60 c: verkrijgbaar tij olie drogisten Fabrikajvf A.MKJNHARDT.ZeLoL 11 26342 Wegens omstandigheden, wordt voor direct gevraagd een bij A. W. C. van Nienwenhuijzen, Kettingsdijk, Tholen, 8 20305 kan U gebruiken in onze Luiksche KACHELS en zijn deze bovendien nog met flink groot gat met ringen om op te koken. 17 26356 Wij hebben ruimen voorraad in alle maten ook voor kerken en scholen. IERSCHE KACHELS in groen majolica email. Biunenemmers voor calorilères in alle maten. M. M. C. HAAIJER - THOLEN. Middenstands-, arbeiders- en alle verder daarvoor iu aanmerking ko mende vereenigingen iu het gebied van den Raad van Arbeid te Goes, die in den aanstaanden winter KOSTELOOS een lezing willen doen houden over de Vrijwillige Ouderdomsverzekering ENZ. gelieven daarvan uiterlijk vóór 8 Nov. a.s. voorloopig bericht te zenden aan den 20 26327 Raad van Arbeid te Goes. Vanat a.s. Vrijdag verkrijgbaar De fijnste, heerlijkste en meest aantrekkelijke likeur. FIJN van smaak f 25 23681 HEERLIJK van reuk AANTREKKELIJK van kleur I Voorts voor de koude dagen Groote Spaarkasinstelling vraagt voor het eiland THOLEN Ruime verdiensten voor actieve Dames en Heeren Brieveu onder letters B. S. Bureau van dit Blad.14 26351 WANDA. Boeiend verhaal voor de Winter- a vonder.. Gratis proefnummer bij Ueiermann 'o., Looiersgracht 43, Amsterdam. 6 26362 beveelt zich am tot het 7

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 3