Verplichte lichamelijke ontwikkeling. Van onze berichtgevers. 0 N D E R W IJ S. GEMENGD NIEUWS. Ingezonden Stukken ker zag in al dat verschuiven van belas ting van de gemeenten naar 't rijk geen heilde belastingschuldige moet toch «op dokken". Hij behield zich daarom zijn stem over 't ontwerp voor. Tegen 't eind van de zitting van .Woens dag kwam nog even de minister aan 't woord.' In verband met bet feit, dat door den Raad der Gemeente Tbolen aan de Gymnastiek Ver- eenigiog „Olympia" een subsidie is toegekend voor bet aanschaffen van toestellen, is het wel licht niet ondienstig het publiek in te lichten omtrent hetgeen iu de naaste toekomst gebeuren gaat en wat aauleiding beeft gegeven tot het verleenen van die subsidie. Eeuigen tijd geleden werd iu de dagbladen aangekondigd, dat de lichamelijke opvoeding van overheidswege zou worden geregeld. Velen wareu van ineeniug dat dit bij aankondiging zou blijven. Gebleken is echter, dat de Regeering deze zaak met alle mogelijke ernst- behandelt en dat de wettelijke regeling binnen afzienbaren tijd tot stand zal komen. Daar het in de bedoeling van den wetgever ligt, zooveel mogelijk gebruik te maken van plaatselijke toestanden, is het deze bestaaude Vereenigingen een plicht alle medewerking te verleenen. Die vereenigingen zijn echter niet bij machte zonder steun datgene te geven, wat zij gaarne zouden doen. Met bet oog hierop is door bovengenoemde vereeuiging een verzoek om steun ingediend, betgeeu door deu Raad welwillend werd ont vangen. Hoewel bet bedrag niet zoo groot is, dat alles nu reeds in orde kan worden gebracht, kunnen toch reeds vele kleinigheden verbeterd worden eD daardoor kan het onderwijs iu de geweüscht richting veranderen. De Vereeuiging en de burgerij kunnen den Raad dankbaar zijn voor het genomen besluit. Later zal wel blijken, dat op deze wijze eenige honderden guldens bespaard werden. De wettelijke regeliug zal ongeveer het volgende bepalen. In de eerste plaats wordt de volledige gym nastiek verplichtend gesteld op alle scholeu voor lager-, middelbaar- eu booger onderwijs en in de tweede plaats zullen diegenen, welke de school voor bun 20ste jaar verlaten, op andere plaatsen geoefend worden. Volgens de memorie vau toelichting, waarover we een en ander in de Telegraaf lezen, wordt aanpassing gezocht aan bestaande toestanden b.v. zij, die lid zijn van een te goeder naam en faam bekend staande vereeuiging, waar de lichame lijke oefeningen volgens het regeeriugsstelsel worden beoefend, zullen niet verplicht wordeu aan andere oefeningen deel te nemen, mits blijkt dat werkelijk ernstig en geregeld wordt geoefend. Auderen, die niet in zulk een geval verkeeren, moeten op terreinnen en in lokalen ouder wettelijk toezicht worden geoefend. Verder ligt het in de bedoeling om de militaire oefening»tijd te ver korten en het contigent belaugrijk te verminderen, waardoor Je groote meerderheid vrij blijft vau militieplicht. Daartegen over staat, dat een zekere geoefendheid zal worden gevergd, eu wanueer deze ontbreekt, zal een langer verblijf ouder de wapens noodzakelijk ziju. Die geoefendheid zal zich uitstrekken tot lichte athletiek, springen, speerwerpen, hardloopen, vrije- en ordeoefeoingen, gymnastiek, wandel- eu marschoefeningen, als mede tot verschillende openluchtspeleu. Voorwaar een zeer uitgebreid pogramma. Bezien we dit programma eens nader, dan wordt het duidelijk dat gymnastiek alleen niet voldoende ia, evenmin als spel. Zij dus, die enkel eu alleen aan voetbal doen, moeten ook naar de gymnastiek en omgekeerd. Kortom, al zijdige oefening is noodzakelijk om het gcwenschte resultaat te bereiken. Een kleine schaduwzijde is, dat voor diegene die uiet bij de vereenigingen zijn aangesloten, dwang wordt uitgeoefend wat niet de beste resul taten kan brengen, omdat dan veelal de wil ontbreekt. Lichaamsontwikkeling zonder wils- inspanning is onmogelijk. Daarom mag hier een goede raad met achterwege blijven „Jongens en mei<jes sluit U aan bij een bestaande erkende vereeniging. Zijt U daar enkele weken bii, dan krijgt U lust in het werk en kan de lastige dwang achterwege blijven. Bovendien kan een vereeniging voor U een aangenamer school ziju, dan die naar welke U wellicht tegen Uw zin gezonden wordt." Indien bovenstaande regels tot U allen, zoo wel belanghebbenden (jongens en meisjes be ueden 20 jaar) als belangstellen (ouders en voogden) mogen doordringen kan het niet anders of de Regeering zal in onze gemeente niet be hoeven in te grijpen, hetgeen U tot eer zal strekken. V. R. IERSEKE. Met iDgang van 1 Oct. 11. zijn benoemd tot knecht bij de visscherijpolitie op de Zeeuwsche, Stroomen M. A. Servaas le Ierseke en A. de Bilde te Qraauw. De beer G. A. van Kliukenberg van Ierseke beeft op de Rotterdamsche Handels school het diploma voor accountant verworven. Zaterdagavond 11. is hier de verleden jaar October opgerichte consuinenteü-vereeniging ont bonden. Er was een goed slot groot f 22.645, 't welk aan de Groene Kruisvereeuiging Zieken zorg werd geschonken. OUD-VOSSEMEER. Door den heer Amgt, hotelhouder eu rijtuigverhuurder, is dezer dagen een auto aangeschaft, zoodat men voortaau van hieruit gelegenheid heeft reizen te maken met dit voor ons dorp nieuwe, vervoermiddel. Tot heden werd te dezer plaatse, ook niet door par ticulieren, niemand aangetroffen, die een auto hield. Van de Ambachts-teekenschool te Tholen wordt van hier dezeD winter door vijf ambachts leerlingen geprofiteerd. Wel wordt daarvoor eenige moeite en opoffering gt ëischt, o. ra. door vier raaleu per week 's avonds de reis te moeten maken, maar in hun verder leven kunnen zij van dat onderwijs groot voordeel hebben, indien zij met ernst de lessen volgen. SCHERPENISSE. In de Donderdagavond ge houden gemeenteraadsvergadering werden de notulen onveranderd vastgesteld. Ingekomen een mi.«sieve vau Ged. Staten de goedkeuring suppl. kohier hondenbelasting. Procesverbaal van kasopname van den gemeente ontvanger op 20 Sept. jl. Iu kas was aan geld en geldswaardige papieren de som van f 5723.785. Een missieve van den Coinm. der Koningin betreffende de beuoeming van de heeren D. Keur en M. Andriesse als zetters. Een kennis geving vau Dr. Polderman dat hij ontslag neemt als raadslid. De ontruimiugstermijn van de od- bewoonbaarverklaarde woning vau de Wed. P. Suurland werd met 6 maaudeu verlengd. Supp!. kohier hoofdelijken omslag werd vastgesteld op f58 82. Idem. kohier hondenbelasting op f 21. Machtiging werd verleend aan Burgemeester en Wethouders tot het verhuren van deu school- regCubak. Vastgesteld werd een gemeentelijke archief- verordeuing. De begrooting 1920 werd gewij zigd met een vermeerdering van ontvang en uitgaaf op f 5335,80. De begrooting 1921 in ontvaug en uitgaaf op f 3214-9 553. Eervol ont slag werd verleend tegen 1 Januari 1921 als gemeentevoedvrouw aan uoej. A. Tazelaar. Aan de landbouwvereeniging „Vooruitgang zij ons streven" wordt een schoollokaal afgestaau voor het geven van landbonwouderwijs, evenals aan de afdeeling Tholen van de Z. L. M. tot het geven vau lessen iu paardenkennis. Aan de school v^or hand- en bouwkundig teekenen te Tholen wordt een aubiiiie ver leend vau f 60 voor de jareu 1920 en 1921, SCHERPENISSE. Het kuechtje van C. de R. reed met een geladen wagen met bieteu in de Kerkstraatvoordat hij echler de markt gena derd was, kwam er een andere wagen van tegen overgestelde richting geredeu, met gevolg dat beider voertuigen in botsing kwamen en twee spiegelruiten van het logement vau A. Groene- wege stuk gereden werden. ST PHILIPSLAND. Het rooien der bieten is hier evenals iu andere gemeenten in volle gang. De aanvoer is zoo groot, dat een groot gedeelte van het havenplein er als't ware onder bedolven is uit oorzaak, dat er weinig scheeps- ruimte beschikbaar is, om ze naar de fabrieken te vervoeren. De tram zou er wel nög meer daü nu kunnen vervoeren, doch wie eenigszins be kend is met den plaatselijken toestand zal uiet wenschen dat het vervoer per tram hoofdzaak wordt. Immers dezer dagen kwam de tram, die toch al ongeregeld komt, mede door het bieten- vervoer, pl.m. 1 uur over den tijd, teu spijt van de reizigers en tot groot oDgerief van het postpersoneel eu het krantenlezend publiek. De herhaalde klachten van vele ingezetenen eu de burgemeesters der betrokken gemeenten hebben tot nog toe weiuig of geen resultaat opgeleverd om hierin verbetering te brengen. Moge het Comité van Actie voor betere ver binding met de Zuid-Hollandsche eilanden in zijn streven om aan dien wantoestand een einde te uiakeD, gelukkiger zijn. THOLEN. Den heer Scheffelaar overkwam Maandag met zijn vrouw een ernstig ongeval. Beiden kwamen per motorrijwiel uit de richting van Bergen op Zoom. Waar op het laatste ge deelte, van den weg nogal veel verkeer was van peeëuwagen?, reed men op het rijwielpad eu haalde bij den dam die naar een stuk land van den heer Bovee leidt, op een 400 M. afstand vao het Thoolsche veer een ledigen boerenwagen iu, die in fiinkeu draf reed. Steeds signalen gevende was de heer Scheffelaar bezijden achter den wagen gekomen toen de bestuurder biervan, zonder eenig teeken te geven met denzelfden snellen gang den dam opreed. De heer Scheffelaar werd door den disselboom tegen ziju arm geraakt en .terzijde vao het motorrijwiel geslingerd, ook zijn vrouw viel zij waarts van de motor. De wagenbestuurder reed door, zelfs op het geroep van de echtgenoote van deu heer Scheffelaar, die zegde, „maar man moeten we nu zóó blijven liggeu". Later passeerde de man ziju slachtoffers nog drie maal, zonder een enkele maal naar de men8cheu om te ziec. Spoedig was hulp ter plaatse. Vau de Thoolsche doktoren die gewaarschuwd werder, was er geen thuis, eerst verscheen dr. de Jong en iets later dr. Jekel. De echtgenoote vau den heer S. werd per rijtuig naar buis vervoerd, waar de arts beenbreuk van het rechterboveubeeu constateerde. De heer Scheffelaar werd per brancard later naar huis getransporteerd en .bleek een breuk vau het bekken te bebbec. Waar hij nog eenige kneuzingen had leed de laatste eenige dageu ondragelijke pijnen, doch thans is de toestand van beide patieuten goed te noemen. Levens gevaar heeft gelukkig uiet bestaan en er is alle kans dat beiden geen nadeelige gevolgen van het ongeval zulleu ondervinden. De eerste hulp weid verleend door beide doktoren bijgestaau door mej. Blom, terwijl tal van hulpvaardige handen gereed stonden. Tegen den voerman van den wagen is proces verbaal opgemaakt. Er zijn ooggetuigen dir hebben kunnen constateeren dat de berijdee van den motor geen schold heeft, men reed zeer matig, niet sneller dan ruim 20 K.M. Dit blijkt ook uit den staat waarin de motor ver keert alleen de laDtaaru eu hoorn zijn defect geraakt door den val. De heer Izaiik Potter Johz., geboreu al hier, thans marechaussee te Hulst, slaagde dezer dagen op het examen gehouden te Roosendaal, voor wachtmeester hij het koninklijk wapen der marechaussee. Poortvliet. Met ingang vau 15 Januari a.s. is benoemd tot onderwijzer aan de Chr. School te ZwijndreclP, de heer G. K. Krijger onder wijzer aan de Chr. School alhier. De Limburgsche grensbewoners, die even als de Gelderscheu op groote schaal waren aan de Duitscher8 trachten te verkoopen en er zelf9 houten winkeltjes aan de grens hebben neergezet, krijgen den laatsten tijd minder gewenschte be zoekers. N.l. Duitschers, die niet komen om te koopen, maar om te rooven. Onder Vlodrop en Herkenbosch zijn twee winkeliers beroofd, een van eeuige duizenden marken waarbij de winke lier boveudien een schotwond in 't hoofd kreeg. De andere winkelier werd door een vijttal Duit schers aangevallen. Twee hielden hem vast en onderwijl roofden de auderen 80.000 mark en f 3100 uit het bed, waarna ze alle vijf spoor loos verdwenen. De prijs van het brood. Amsterdams gemeentebestuur heeft aau den minister gevraagd, of üiet de prijzen van regee- riDgsbloem eu -meel belangrijk kunnen worden verlaagd, aangezien die prijzeu thans hooger zijn dan de wereldprijzen voor bloem en meel. In Amerika gaat de tarweprijs den laatsten tijd voortdurend in dalende richtiug, zoodat mea thans bloem vau betere kwaliteit dan de regee- riugsbloem in groote hoeveelheden f 40 per 100 K.G. franco Amsterdam kan koopen. Iu dit schrijven wordt den Minister dringend verzocht de toevoeging van aardappelmeel aan de regeeringsbloem te staken, daar dit voorbeeld op belaugrijke schaal navolging vindt. Malaise op komst. Nu ja, prijsdaling heet ook op komst, maar de particuliere kooper bemerkt er niets van, moet vaak nog dieper iu de beurs tasten dan te voren. Eu dus, denkt een pessimistisch ongeloovige optimist, zal het inet die reeds zoo vaak aange kondigde malaise ook zoo'n vaart wel niet loopen. Maar houd je intusschen gedektraadt de H. P. Want dat er een malaise komen zal en komen moet, daarover ziju vrijwel allen het eeDs, die tot oordeeleu bevoegd zijn. Reeds begint het hier en daar te kraken op Java en Cuba in de suiker, in Amerika en Eogeland met prijs dalingen en stoppende fabrieken. Het loopt ten einde met den schijnvoorspoed in «aken, die een wijle de oorlogsschade heeft gemaskeerd. Een malaise in grootte misschien geëvenredigd aan den omvaDg van deu oorlog, die zooveel tot haar ontstaan bijdroeg, is wis en zeker op komsl. Ieder poge voor het overige, als de crisis komt, zich als een man er doorheen te slaan. Het spoorwegongeluk te Haarlem. Woensdagnacht omstreeks lialftwee heeft nabij het Haarlemsche station tusschen de Duivenvoordschestraat en het Kenaupark een spoorwegongeluk plaats gehad. De laatste personentrein uit Rot terdam, die een uur te laat was, reed op een rangeerenden vischtrein uit IJmuiden. Vermoedelijk is de machinist door een onveilig sein gereden door den mist, die er heerschte. De visch uit den wagen werd over de rails verspreid. De schok was hevig, een wagen is geheel verbrijzeld, drie wagens zeer beschadigd. Gelukkig hadden geen persoonlijke ongelukken plaats. De locomotief van den Rotterdamschen trein was defect en er moest een andere locomotief komen, om den trein binnen te brengen. Met nog een uur vertraging kwamen de reizigers aan het station te Haarlem aan, waarna de trein naar Am sterdam kon vertrekken. De regels van het verkeer. Om er eens een oordeel over te krijgen, hoe er in het drukke stadsleven nog tegen de regels van het verkeer wordt gezondigd, heeft de Tuchtunie, samenwerkende met A.N.W, B. en dergelijke lichamen, eeu film laten vervaardigd) van het stadsbeeld te Amsterdam. Er blijkt uit deze film, die niet tevoren was in scène gezet en dus een stuk werkelijkheid geeft, dat er nog maar al te v.eel gebruikers van den weg zijn, die deze verkeersregels verwaarloozenzelfs waren er poliheage.ri\p, die zich zelf aan over treding er vau schuldig maakteu. Lager vleeschprijzen in zicht Het vleesch is van zijn hoogste peil een dubbeltje teruggevallen, maar 't is nog altijd duur. Zou echter vraagt de Vee- en Vlh., de alge- meene prijsdaling, welke vanuit Amerika in aaDtocht is, ook over ons laud komen en hier eindelijk weer vleesch en spek tot redelijke prijzen verkrijgbaar komen De maisprijzen loopen terug, dat geeft weer beter uitzicht voor de varkeu9mesterij, welke wel geen slechten tijd heett gehad maar veel te weinig produceerde, 'l Was ot de boeren door deu kwaden geest de9 tijds wareu bevangen weinig doen, maar er goed op verdieueu. Waar blijft hun vroegere lust tot mesten Vreezen zij geen afzet voor hun producten te vinden, nu Londen als afocemster bleef uitgeschakeld P 't Blijft gissen, maar de overtuiging als de boer voor Londen kan mesten het beter aan, varkens op te leggen, met lichtere varkens is minder. 't Is ons inziens daarom verklaarh het blad, dat onze regeeriDg overw uitvoer van varkensvleesch en bacon te staan, in beperkte mate, daar er at geen uitzicht op grootere productie is. De weDscht een proef met de hernieuwing export te Demen.'t Zal weer gaan met een noodzakelijk kwaad, waarvan onze slechts noode gebruik maakt. Wat wol vee betreft, het gevaar is c beeldig, dat door groote.r uilvoerkwam welk verwacht wordt, de prijzen zullen Reeds een eind aan de daling der f We hebben van de vermaarde d prijzen, uit Amerika gemeld, hier bespeurd, en reeds komt het berich al weer een einde geuomen heeft. Z< zich op enkele markten een „herstel" vo< Wel is zoo zegt de schrijver financieele overzicht in de N. Rt. C groothandel nog niet geneigd zich aan rijke contracten vast te leggen en blijf bruiker volharden in zijn weigering t< overtuigd als hij is, dat de prijzen veri daleö, wanneer hij slechts weigert te wat hij als woekerprijzen beschouwt; den anderen kaut staat de fabrikant, de plotselinge deflatiepogingen de nadt volgen heeft ondervonden, daar ziju losgelaten uit haoden per speculanten heeft gedrukt eu er uu niets voor g( de toekomst zijn prijzen geregeld te het weerstandsvermogen van den speen Niet meer dan het voor onmiddel bruik benoodigde wordt van de markt de speculatieve kooper houdt zich ten De Amerikaansche handelsberichten verwachting uit, dat de dalingen voori staan zijn gekomen en voorspellen voor maanden van het jaar een opgewekter verkeer op het thans bestaande prijspe De Lord Mayor van Cork overle Eindelijk, na niet minder dan 74 d vaste voedsel te hebben geweigerd, alleen een weiuig druivensap tot zich) dagmorgen de burgemeester van de lei Cork, Terence Mc. Swiney, in een gi te Londen overleden. Mc. Swiuey werd dostijds bij een ove| de militairen in 'u gerechtsgebouw vai Feiners gedaan, gearresteerd. Hij blee! trokken bij een samenzwering tegen schen staat eu werd tot twee jaar gi straf veroordeeld. Toen hij de gevangeul verklaarde hij, dat de overheid hem bj maand zou moeten loslaten, of dat in de gevangenis zou sterven, daar hij alle voedsel zou weigeren. Hij hield zich daaraan en heeft 1 verbaasd, dat hij zulk een langen tij voedsel kon JeveD. Zoo lang zelfs, dat] den spot mee ging drijven eD booze to weerdeD, dat hij zich door de familie vangeDisgeneesbeeren voedsel liet toest Nu hij overleden is, zegt het Hbl., zal ney natuurlijk door de Siuo Feiners in le eerd worden als een martelaar voor eu beschouwd worden als een slachtof „misdadige, deu Ieren afschuwelijk-beha: Britsche regeering en men zal helaas verwachten dat de Sinu Feiners al9 zijn overlijden, hun aanvallen op de regeeringsambtenaren iu Ierland des t zullen volvoereD. Velen vreezen, dat de dood van M< de laatste kausen voor het aanDemeu George's Home Rule-wet, indieu deze Parlement in behandeling zal worden beslist vernietigen zal. Voor den inhoud van ingezonden stukken is de geenerlei opzicht verantwoordelijk, terwijl door opn: niet blijkt dat zij met den inhoud instemt. Mijnheer de Redacteur Gelieve, mij s.v.p. voor onderstaande ruimte in uw blad af te staan. Met verbazing nam ik kennis van 1 genomen door den gemeenteraad inzake ziening gemeentopersoneel. Wat den Heet treurigen moed hadde.i om het voorstel W. te verwerpen hiertoe dreef is me e< Evenmin is het mij duidelijk wat do re een werkman met f 18 per week inkom week opslag te misgunnen (om een woord weihouder ie gobruikenj. Ongetwijfeld zul zaak goed overwogen hebben alvorens zu sluit te nemen. Althans dit mag van hei worden. Doch wat men niet heeft ove indien wel, dan buiten werking heeft ge Wet der liefde. Immers deze Wet eiscli Heeren raadsleden, uw naasten even gri toe te dragen als u zelf. En waar gij Mij u zelf zoo genegen zijl, dat ge alles in stelt om een raenschwaardig bestaan te li is dan de redeu dat ge Uw naasten, in liet gemeentepersoneel, een behoorlijk b( houdt Is dat edel Is dat regeereD, ch; geeren Of is het in uw oog overdadig ei wanneer deze menschen dagelijksch vlees middagmaal hebben Ik vind dat echter h en niet meer dan betamelijk. Dal daar een loon (V) van f 18 en iets meer, geen kan zijn, behoef ik U zeker niet voor t< U kunt dat allen als hoofden van gez beter dan ik. Mijne heeren, Uw daad is allesbehalve en is beslist onchristelijk. Ik weet wel Uwer verdediging, met het belastingmc den dag komen. Maar ik vraag U, is zoo erg dat degenen die een inkomen h f40.000 en meer wat dieper in hunne zak desnoods het dubbele moeten betalen E hen de verplichting om de goederen dit gaf te beheeren, dit te doen iu het belang

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 2