Geen Pr ijsver hooging. VOLLE- IJ. Beddenmagazijii. 1 ONTVANGEN! C. Laban, Tholen Firma Jan Dietvcrst. NATIONALE BANKVEREENIGING CAHEN'S Kleeding-Wlaatschappij maakt bekend lste klasse Machines I OPEN HAARD Spek- Stoom-Pianofabriek M. GEUZE 5ANAPERIN mineraalwater, Die hardnekkige M0RGENH0EST ABD IJ SIROOP VAN HEEL Co., CAHEN'S KLEEDING-MAATSCHAPP Sierlijke So-Easy Van derOuderaa, behangsel papieren E. 0ELBERS. Kantoor THOLEN. Kapitaal en Reserven f8.IOO.OOO— Koopt de Winterkleeding voor uwe kinderen in ons Magazijn. U zult verbaasd staan over de uitgebreide keuze in zeer voordeelige prijzen. BERGEN OP ZOOM. l legen hoesf, verkoudheid i heeschheid, keelpijn. De Inspecteur der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen te Zierikzee dat bij resolutie van den Mi nister van Financiën is be paald W. J. BOOGAART, DE OMZET geven van orgelles en het stemmen van piano's. nette dienstbode INSULAIRE HYPOTHEEKBANK, UITGIFTE van 6 pet. Pandbrieven a 100 pCt. i KUIPWERK P. C. HAGENAARS-NELIS, Kuiperij en Fusthandel, FIRMA ANT0INE MES, De Homoeopatische Geneesmiddelen H. G. v. Kroon. Rijwielen, 05708 <1- Spierpijn, T Firma T0NNAY CHARENTE COGNAC. Heden ontvingen wij een prachtige SORTEERING RIJWIELEN Zie étalage. Molstraat 5—7. BERGEN OP ZOOM. 12427 HYPOTHEKEN en CREDIETEN. JE ADRES voor alle soorten Bedden, Matrassen, Ledikanten en Dekens. Vertrouwde vulling. Prima afwerking. EIGEN FABRIKAAT. 44 26086 Aanbevelend Jac. de Groot-v. d. Burght. BERGEN OP ZOOM. Winkeliers genieten korting. Telefoon 190. N< EFFECTEN, BABKZAKEH, COUPO: THOLEÏÏ. 36 Een prachtige sorteering GASLAMPEN waaronder de nieuv soorten. Tevens een groote zending, twee-, drie en vlams PETROLEUMSTELLEN, Zware gegalvaniseerde EMMi WASCHKETELS, TEILEN enz. ZIE ONZE ETALAGE! ZIE ONZE V00RRA BESLIST ZEER LAGE PRIJZEN 40 24595 Aanbevelend, J. M. SCH ETTERS, BERGEN OP ZOOM, - Rijkebuurtstraat 15 Telef. BERGEN OP ZOOM. Heeren-UIsters en Winterjassen in 1 en 2-rij model. Fietsjekkers - Regenjassen - Capen - Costuums Motorkleeding. Prima afwerking Zeer voordeelige prij Zie onze Etalages. goud, doublé of nikkei. FRANS ADRIAANSEN VAN BOXSEL 12 VITRAGES, 9198 Vloerzeilen, Vloerkleeden. KAPPER, BRUGSTRAAT THOLj Speciaal adres voor: J. ELENBAAS, Poortvlit^ Boterkarns COUPONS, EFFECTEN, VREEMD GELD, DEPOSITO'S, HANDELSCREDIETEN, INCASSO'S, SPAARBANK 4 R EI SC R E D I E TBR1EVEN, IN- EN VERKOOP VAN WISSELS, ADMINISTRATIE VAN VER MOGENS, CHEQUES OP BINNEN- EN BUITENLAND, SAFE-DEPOSIT, GIRO. - 48 24074 26318 30 Pep doos 6o en qo ct bij opoth. en drogisten I y :iüai4 lo. dat met ingang van 25 Oc- tober 1920 liet vervoer van kaas op de Zeeuwsche stroomen en daarmede rechtstreeks in verbinding staande binnenwateren en havens, met inbe grip van de buitendijks gelegen schorren en slikken niet anders mag geschieden dan gedekt door een bin- nenlandsch paspoort 2o. dat met ingang van 25 Oc- tober 1920 het vervoer van andere ten uitvoer verboden goederen en margarine op aanlegplaatsen van scheepvaartondernemingen op gelijke wijze gedekt behoort te zijn, tenzij op redelijke gronden kan worden aangenomeu, dat geen vervoer met frauduleuze oogmerken plaats vindt So. dat het bepaalde bij artikel 1 letter i der gewijzigde beschikking van 28 Februari 1916 No. 78, met ingang van 25 October 1920 buiten werking is gesteld ten aanzien van beurtschippers voor zoover betreft het vervoer van kaas in de Directie Breda. Uit sub 3 volgt o. a. dat kaas door beurtschippers in de provincie Zeeland niet anders mag worden vervoerd dan gedekt door een bin- nenlandsch paspoort. 46 26322 iu Machinerieën te POORTVLIET, levert alle soorten voor LANDBOUW en ZUIVEL BEREIDING als: Dorschmachines, Rosmolens, Treebruggen, Stroosnij- ders, Pee- en Meelmolens, Mélotte- ploegen, Melkontroomers Mélote- Tuimelkarns, Roomvaten, Botertob- bep, enz. Alles op proef van goede werking. 16 8216 HANDEL IN DRAINEERBUIZEN. IN RUBBER ZOLEN EN HAKKEN stijgt dagelijks. Wie ze eenmaal in gebruik heeft, verlangt niet. anders. Kinderzolen 75 en 99 cent per paar. JongeDs en Dames f 0,99, f 1,25 en f 1,95 per paar. 14 26330 Heeren f l 65 en f 2,30 per paar. Onderleggen en schroefjes gratis. M. M. C. HAAIJER, Tholen. beveelt zich aan tot het 7 Wegens omstandigheden, wordt voor direct gevraagd een bij A. W. C. van Nieuwenhuijzen, Kettingadijk, Tholen, 8 26305 groot f1000, t 500, f 100 en f50. Deze Pandbrieven worden afgelost a pari in 25 jaar te beginnen met 1922 door verplichte jaar- lijksche uitlotiDg in de maand Mei. 15 20167 TE KOOP, zoo goed als nieuw, in 't vuur gelakt met nikkel monteering Tevens nog eenige OORLOGS KACHELS tegen lage prijzen. 26329 9 M. M. C. HAAIJER, Tholen. kuipen laten nazien en deze aan schaffen is nu de tijd. Een vertrouwd adres ook voor alle is bij 15 26304 BERGEN OP ZOOM, Potterstraat 26 - Telef. 258. 7 26313 VRAAG EN AANBOD. Woning-Bureau Eiland Tholen, TE KOOI» Ie Tholen. Diverse Woon-, Winkel- en Pak huizen. Inlichtingen omtrent prijs, datum aanvaarding enz. door 10 25311 M. J. Scheffelaar, Tel. 24, Tholen. MIDDELBURG. Goedkoopste adres voor: PIANO'S, AMERIKA ANSCHE- 14 en KERKORGELS. 4035 Vraag geïllustreerde Prijscouranten. Agent voor Tholen en omstreken de heer C. LABAN, organist. Vijf jaar degelijke garautie. uit de Centrale Homoeopatische Apo" theek van Dr. Willmar Schwabe t- Leipzig zijn iu ORIGINEELE VER PAKKING verkrijgbaar in de apo theek van 12 8493 Zuivelstraat, Bergen op Zoom KERKSTRAAT 16 THOLEN Rijwiel- en Motorhandel. Steeds voorradig een mooie sorteering in alle prijzen, in gewone- en luxe uitvoering. 20 RIJWIEL- en MOTORBANDEN tegen scherp concurreereode prijzen. Alle onderdeelen direct leverbaar. Reparaties aan Motors en Rijwielen billijk en vlug MELK KEEPEN en pijnen van allerlei aard als hoofdpijn en kiespijn. Zenuwpijnen,enz. Meemt TABLETTEN PRUi PER KOKER 15— BIJ AP07H.cn DROGISTEN fabr.A.MIJN MAROT. Zeist. 14 26312 LEVERT U origineele FRANSCHE COGNAC Wettig gedeponeerd Merk, bekroond met de hoogste onderschsidingen op wereldtentoonstellingen. 25 Steeds voorradig 23681 speciaal voor nierlijders, aanbevolen door H.H. Doktoren. kunt U genezen, doorvoor het naar bed gaan en bij het op staan geregeld een lepel Abdij siroop in te nemen. Bij sterken hoestprikkel overdag af en toe nog eens een lepel nemen, om de taaie vastzittende slijm te doen loskomen. De 51 is een wereldbe roemd middel bij verouderde hoest, verwaarloosde ver koudheid, bron chitis, asthma, hooikoorts, kink- hoest, slijmhoest, influenza, griep. Aangenaam van 1 smaak en onsoha- delijk, slijmoplos- send, verzachtend, zuiverend en ge- j nezeud. 26106 Prijs per flacon van plm. 230 gram f 1.90, van plm. 550 gram 13.00, van plm. 1000 gram f6.Alom verkrijg baar. Eischt ROODEN BAND met handteekeningL. I. Akker, Rotterdam. Telefoon 171. 20 DIVERSE KAPITALEN BESCHIKBAAR legen rente vsn 5% 'a jaars. Vlugge afwerking. Adres: R. VAN GEITENBEEK, beëedigd make 12 Roëllstraat 10, ARNHEM. „Postz. v. Antwoord." 25 Pi pe Bu bekei ken gedui secret Th Koopen en verkoopen EFFECTEN. Nemen gelden DEPOSITO tegen overeen te komen condities. Openen HANDELSCREDIETEN en REKENING-COURANT met cF en giroverkeer. (Onze cheques ziju op 120 plaatsen gratis betaal! Sluiten BRAND-, MOLEST-, TRANSPORT en verder alle VOOR MENDE VERZEKERINGEN, zoowel bij Nederlandsche Maatai pijen als op Beurspolis. Verhuren LOKETTEN in een Brand- en Inbraakvrije kluis. Afzonderlijke couponkamer). Kantoor geopend 912*^ en 1—6 Des Zaterdags van 93 our. Je adres voor alle voorkomende LOOD-, ZINK- en MASTIEKBEDEKK1 Enorm is onze sorteering op eigen Atelier vervaardigde 21 40 Vervangt uw BRIL door een Vakkundige monteering en ge- renomeerd door H.H. Doctoren. voorheen J. ROBBE. BERGEN OP ZOOM. 21236 Zuivelstraat 12 15 Boschstraat 27, Bergen op Zoom. Ontvangen de nieuwste patronen Vertrouwde bediening aan billijke prijzen. Caraba Eau de Cologne. Parfumeriën, Haarwerkeu, Odi en aanverwante artikeleD. 12 Cl1 vervaardigt prima werkend ZEEFTENWANMOLENS WINDMOLENS voor groot en klein bedrijf Tevens in voorraad inhoud 4t/2182840 Lit BOTERTOBBEN, 23624 MELKBUSSEN, Iu Erme besta leger houd bekei een Reiju Sept. merk dit uit reidii 19e Er het eeu uoolei gema ouber de tv geuoe moch 7 eu meedi aarde eerst den i Mr meu meer dan s dat u. toen deed hoevei baal goot dat d stelinj dach mocht en na Geen met h van u anders Keurn een ze tussch Op men van r keurin aarde heden de Ri nog e want meekr; wordei eerste voor openbf gestraf In dat hij van h vervals iep, i meehai en bov hooghe iegentl publiés ctobe der k< andel der m et ve an go kaansci Doch g ijk vc reft m Jij de der ba ee lerhede Mr. Fc 21?'

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 4