1 jjotel Ooms Ariga-siroop, „LI PS" 0. J. CONTANT lemeboomen te Tholen. J ölmeboomen, en dienstbode, Waarschuwing lersche Kachels Luiksche Kachels Sleekachels TUINGROND TUINGROND Dames-handwerken üTWmOTm, Afdeeling ^ode-Artikelen. Actieve Agenten gevraagd W1NTERLEZINGEN. Zie Etalages. SLEEKACHELS KOOKKACHELS Heden Ontvangen Keukenfornuizen 0 N D E R W IJ S. Ingezonden Stukken Kerknieuws. Burgerlijke Stand. Marktberichten^ 00 bt Auto-Garage. ïhil» P- A. OOMS—Janssens. Alle Ambtenaren en Werklieden in dienst der Gemeente Tholen worden beleefd verzocht niets meer te koopen in de brood bakkerij van H. G. Deurloo Lid van den Raad. Bij een mensch die ons geen eten gunt, moet je ook geen eten koopen. 16 26334 M. M. C. HAAIJER-THOLEN. WEET GIJ TE THOLEN. 79 Aren 73 Centiaren Gez. BAGGERMAN, A\i de minste Kpannimjllverm" DROGERIJEN EN CHEMICALIËN. „IN DEN G0EDK00PEN BOUWMATERIALEN HANDEL" „DE CONCURRENT" VRAAGT PRIJS. Zeer uitgebreide keuze Wollen Shawls, Wollen Vesten, Wollen Handschoenen, Wollen Mutsen. Dassen - Boorden Hoeden en Petten in de nieuwste modellen. voor Spaarkas Obligaties Hooge Provisie. PUNTDRAAD af 11.50 per rol. Grafmonumenten en Mar meren Schoorsteenmantels, Kerkstraat Telef. 37 -:- THOLEN Stoomwasscherij „De Zoom" geeri neus het comité onzen besten dank. Wie I vo i kw )tie ioga le over lera Opgepast. gaan lieden rond, die zich aanbieden tboomen te hespuiteu, ter zuivering, zooals leet, van allerlei insecten en ziekten. Het vau den Piiythop. Dienst waarschuwt dat het thans volstrekt niet de juiste oen bespuitingen van vruchtbooooen uit eren en dat die bespuitingen met zoo goed leere awdelooze middelen plaats hebben. Alle daaraan uitgegeven, is volkomen nntteloos onislfed. Eerst als de bladeren van de boomen iet 10O ken dok verder LAND-TUINBOUW. gevallen ea de knoppen in de winterrast overgegaan, is het oogeublik voor bespui- weer aangebroken. En dan natuurlijk met ellende middelen. LANDBOUW. )leet wooi trak wai lad ant degedeeld wordt dat te Kruiningen dezen a een r een corsus zal gehouden worden vanwege de }.iü motorkennis. Waar algemeen de motor boerderijen een gewoon werktuig voor het f wordt, is het hoogst waarschijnlijk dat lidbouwer èn landbouwersknecht eenigszins f bei e hoogte raken van de samenstelling eD nedeDg van de motoren. d-Vossemeer. De heer W. B. van Bezooijen, ir hier woonachtig, thans ouderwijzer te rdam, komt voor op de alphabetische voor- voor hoofd der O. L. school te Kloetinge. den inhoud van ingezonden stukken is de Redactie in i opzicht verantwoordelijk, terwijl door opname volstrekt kt dat zij met den inhoud instemt. tijtikeer de Redacteur. ik s.v.p. een plaalsje voor het onderstaande veel gelezen blad waarvoor bij voorbaat mijn el ijken dank. lenmorgen werd mij gezegd, dat de Gemeente- laren geen cent terhooging hebben gekregen. Ik zeide toen, „ja wat geer ik daarom1', ik ben geen ambtenaar. Maar toen werd mg gezegd, omdat zij na geen verhooging hebben gekregen, willen zij in samenwerking met de onderwijzers, rijkspolitie en ambtenaren van de post en al wat maar ambtenaar is bij elkaar trommelen om oen inkoopcombinatie te stich'.en, voor bon eigen natourlgk. Na dacht ik eerst zoo, ja laat zg maar doen. Maar toen zeide zg mij weet U wel, dat dit ongeveer een honderd gezinnen bij mekaar zijn. En na vraag ik mg af, als dat de schald is van de raadsleden omdat zg zooals zij zeggen „toch lekker niks geven" of zg dan de belangen van de gemeente behartigen, om ons op die manier in de grond te werken of betalen de winkeliers in Tholen soms nog geen belasting genoeg. EEN WINKELIER. Tholen, Benoemd tot onderling in de Ned. Herv. Kerk alhier, inplaats van wglen den heer L. Jansen de heer W. Gelak Jz. Tholen. Zondag 31 Oct. a.s. hoopt Ds. D. van Luttervelt alhier, alscheid te nemen van zijne Ge meente en 7 Nov. d.a.v. intrede te doen te Blauwkapel. Raim twee jaar geleden werd een lijst ge presenteerd bg de leden der Ned. Herv. Kerk alhier teneinde geld in te zamelen voor het plaatsen eener kachel in de Herv. kerk alhier waarop een bedrag van ruim f 800 was geteekend. Zondag 11. werd bekend gemaakt dat wegens de duurte geen kachel zou worden geplaatst, en ieder zijn gegeven bedrag kon terughalen. Slechts een persoon beeft het geld teruggehaald zoodat het overige eigendom der kerk wordt. Te Oud-Vossemeer bracht de oogstcollecte bij de Ned. Herv. kerk op voor de armen f 141 en voor de kerk f57. Ds. J. J. Timmer, predikant bij de Ned. Herv. gemeente te Montfoort heeft een beroep ontvangen naar Heij- en Boeicop. Scherpenisse. Bij de herstemming voor drie ge machtigden voor het kiescollege werden gekozen de heeren D. Duijnhonwer, M. A. Kievit en M. Rgstenbil, Ierseke. Ds. B. Meijer predikant bg de Ger. Kerk alhier heeft voor het beroep naar Puttershoek be dankt. Tot Kerkvoogd bij de Ned. Herv. Gem. is benoemd de heer J. van Oosten. Deze heeft deze benoeming aangenomen. Ger. Gam. ds. G. H. Kersten te Ierseke is beroe pen te Genemuiden. PREDIKBEURTEN. THOLEN. Ned. Herv. Kerk voorm. 9,30 ds. Van Luttervelt en nam. 2 uur ds. Van Griethuijsen. Geref. Kerk voorm. 9.30 aar en s' avonds 5,30 ds. Bolwgn. Geref. Gem. voorm. 9,30 uur, nam. 2 uur en 's avonds 6 unr leeskerk. Ned. Protestantenbond Afd. Tholen: GEEN DIENST. POORTVLIET. Ned. Herv. Kerk voorm. 9,30 en nam. 2 our Verschoor. Geref. kerk, voorm. 9,30, nam. 2 en 's avonds 6 uur ds. Tibben te Haarlem. SCHERPENISSE. Ned. Herv. kerk, voorm. 9,30 leeskerk, nam. 2,30 uur ds. Luijendgk. Oad Geref. kerk, voorm 9,30, nam. 2 en 's avonds 5.80 uur leeskerk. ST-MAARTENSDIJK. Ned. Herv. kerk, voorm. 9,30 en nam. 2 uur d3. Keiler. Oud Geref. kerk voorm. 9,30 nam. 2 en 5,30 uur leeskerk. STAVEN1SSE. Ned. Herv. kerk, voorm. 9,30 en nam. 2 uur ds. Kamsteeg. Oud Geref. kerk, voorm. 9,30 nam. 2 en 's avonds 5,80 uur leeskerk. OUD-VOSSEMEER. Ned. Herv. kerk, voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. Van Griethuijzen. Geref. kerk, voorm. 9,30 en nam. 2 unr ds. Staal. 6,30 leeskerk. IERSEKE. Ned. Herv. kerk voorm. dhr. Sandee, godsdienst onderwijzer te Goes nam ds. Visser te Rilland-Bath. Geref. Kerk, voorin, en nam. ds. Von Golambos uit Hongarije, tijdelijk in ons land. Chr. Ev. Gem., voorm. en nam. en 's avonds ds. Bromet. Ond Ger. Gem. voorm., nam. en 's avonds ds. Kersten. plaatsgebrek kannen wij Uw opnemenJ berichtje niet Correspondentie. Aan de Inzendster te Oud-Vossemeer, VeilingsYereeniging Veiling van 20 Pondsperen M Kleiperen M Gieser Wildeman Jodeperen Bergamot d'Esperen y n Goudreinetten v Lanes Prins Albert huk Court Pendu Zoete Campagner Zure Bellefleur Mispels Bloemkool „De Eendracht''. October 1920. le soort 17 tot 20 ct. 2e 15 tt 16 tt le 20 tt 30 tt 2e 16 H 19 tt 2e tt 23 tt 24 tt le tt 36 tt tt 2e ft 30 tt tt le Jt 32 tt tt 2e IJ 21 tt tt 2e tt 34 tt >t 3e >t 20 tt 27 tt le tt 33 tt tt 2e ft 22 tt tt 2e tt 38 ft tt le tt 29 30 tt 2e tt 35 tt 40 tt 22 tt 27 tt per K.G. le tt 12 tt 18 tt 2e tt 6 tt 10 tt 3e tt 6 tt tt per stuk. Gemeente IERSEKE van 1521 Oct. 1920. Gehuwd Dingenis van den Bosch 21 j. jm. en Maria Tramper 24 j. jd. GeborenWillem, zv. Francois Hoogstrate en TanDetje Geertrni den Herder. AlieD, dv. Jan Bier- ÜDg en Suaanna Panlina van de Putte. Gem. THOLEN van 1522 October 1920. Ondertrouwd L. van As jm. en M. C. San- dijk jd. Gehuwd geen. Overleden Janna van den Bogert, 84* j., wed. W. Perestam. THOLEN, 23 October 1920. Eieren 16 cent per stuk. Boter fl.75 per pond. geve( iJafé-Restaurant ,chik[ion.plein, BERGEN OP ZOOM. tsiüg voor motors en rijwielen, werdl Stalling voor paarden enz. .noem^g Aanbevelend, TelefooD No. 65. ,ng 8 warbjl Br Vi j)en gs October hopen onze [diefde Ouders, Behuwd- en rootonders OHANNES KROMSCHEE en BAREN DIN A DIRKJE JANSEN, nn 40-jarige Echtvereeniging herdenken. 22 26323 Hopende dat zij nog lang ;espaard mogen blijven is de ensch van hun eenigen Zoon «j) tje vj CORNEL1S, ff vallej Behuwddochter |j t opgk en Kleinkinderen. (Q) bondejje,, Haag, 22 Oct. 1920. oor do vele en hartelijke blijken deelneming tijdens de ziekte en verlijden van onze geliefde Echt- tote en Moeder Johanna Helena Christiaanse, igen wij ODzen bartelijken dank. J. A. TIMMERS 24 11 en Kinderen, holen, 22 October 1920. erswi >g'"g! 5 °P gevol □ter n de ier den s gein igde t eken, Heert tarschi eenigi indelij verdet 200 oor de blijken van belangstelling, r dagen ontvangen, mijnen har ten dank. !6 5 C. BIERENS Wz. i werd werd 9te pri ide pr otaris D. VAN DE VELDE te len zal, ten verzoeke van den gEd. Gestr. Heer M. C. E. fGAERTS te s' Gravenhage, Vrijdag 5 November 1920, middags 2 uur, in de herberg P. J. van der Slikke te Poortvliet de pi in het openbaar verkoopen Lste pi 2de pi 3de p: kde pi lald k ad we iart9. meer, tal, wal een te voor van 1,40 M. tot 2 M. staande de hofstede onder de gemeente en nabij Poortvliet bewoond door heer N. B. van der Maas. boomen zijn genummerd. 25 26320 GEVRAAGD neid alleen. Hoog loon, wasch- en vacantie. Zich te adresseeren Mevrouw DUIJTS, Middelburg, dweg 28, 8 26311 Aan alle Landbouwknecbts in onze omgeving raden wij aan voor en aleer zij schrijven op eeD advertentie waarin door boeren van Oud-Vossemeer knechts gevraagd wordeD, zich te wenden tot de Besturen der arbei dersorganisatie van Chr. eu Katho lieken te Oud-Voesemeer, om reden het niet gebrek aan knechts i9 die hen die advertentie doet plaatsen, doch enkel het negeeren van recht matige loonsvraag der knechts hier. Denkt er om er is een luchtje aan. 26321 20 DE BESTUREN. Oud-Vossemeer, 20 Oct. 1920. Eenige Gemeenteambtenaren en Ingezetenen van Tholen. in alle maten in olijfgroen en majolica email. in zwart geëmailleerde en nikkel uitvoering zijn geschikt voor alle brandstoffen. 22.26333 rijk nikkel met zware overstekende gepolijste bovenplaat. Scherp concurreerende prijzen. De kachels worden in de stad gratis geplaatst, buizen tegen concurree rende prijzen bijgeleverd. dat de SaDguinose zulk een voor treffelijk middel is? Voor allen die zwak en moede zijn die lusteloos eu zonder energie; die gedurig vermoeid zijn of lijden aan pijn in het hoofd, in den rug of de lenden; die te moe zijn om te eten, of te zwak om te slapeü, is de San- guinose een opwekkend en ver sterkend middel, waarvan de uit werking snel en verrassend is. Wacht U voor namaak! VAN DAM Co. De Riemerstraat 2c/4 Den Haag. Sanguinose kost per flacon f 2, 6 fl. f 11.—12 fl. f21.—. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. 30 17650 Te Tholen bij L. G. van Zalt- bommel, te Bergen op Zoom bij H. G. van Ktood, Apoth. Notatie D. VAN DE VELDE te Tholen zal, teD verzoeke van den Hoogwelgeboren Heer Jbr. J. VAN VREDENBURCH, grondeigenaar te Cappellen (België) op Zaterdag 23 October 1920, 's namiddags 4 unr in de herberg van J. B. van Nieuweohuijzec en 's avonds 7 unr, in de herberg van M. J. Hoek in het OPÉNBAAR VERKOOPEN (2 gemeten 8 roeden) te Tholen in den Dalempoider aan den Noordsingel. In 27 perceelen, combinatiën en in massa. Als eerste hypotheek is beschikbaar 2/3 gedeelte van de koopprijzen, af te lossen in 5 jaar, jaarlijks op 1 December 1/5 gedeelte. Rente 5 'sjaars, integaan 1 December aanslaande. Notitiën met kaart zijn verkrijg baar ten kantore van genoemden notaris. 39 26303 Aanwijzing op het terrein om 3 uur voor den inzet. ONTVANGEN een NIEUWE en MOOIE COLLECTIE prijzen billijk. 9229 11 Aanbevelend, Lievevrouwestraat B 29. BERGEN OP ZOOM. «TenUw lichaam .gaai verzwakken 1 gebruikt dan MIJNHARDT5 j S In bussen vanaF Fl.75 w bij Apothen Drogisten 13 26315 BRANDKASTEN zijn wereldberoemd De nieuwste modellen zijn in ons magazijn tentoongesteld, en noodigen wij U beleefd tot een bezoek nit. Oude kasten worden ingeruild. 26332 11 HOOFDAGENT: M. NI. C. HAAIJER, Tholen. Hoogstraat 7, THOLEN. Verband- eu Verplegiugs-artikelen enz., prima Breukbanden met en 21955 zonder veer. 12 lste soort BELG. WAAL en R-VORM- STEEN, franco scheepsboord België Alle soorten CEMENT, KALK zen. Prima LANDBOUWKALK volgens A. V. levering franco wagen. M. J. SCHEFFELAAR, 15 Tel. 24, THOLEN. 26135 26319 Brieven onder No. 26335 bureau dezer Courant. 11 KOOPT NU AFBEININGSDRAAD, VLECHTWERK, ASPH ALTPAPIER, tegen zéér lage prijzen. Aanbevelend, 11 26337 O. J. CONTANT, Kerkstraat - Tholen. Middenstands-, arbeiders- en alle verder daarvoor in aanmerking ko mende vereenigingen in het gebied van den Raad van Arbeid te Goes, die in den aanstaanden winter KOSTELOOS een lezing willen doen houden over de Vrijwillige Ouderdomsverzekering ENZ. gelieven daarvan uiterlijk vóór 8 Nov. a.s. voorloopig bericht te zenden aan den 20 26327 Raad van Arbeid te Goes. MAGAZIJN van STEENHOUWERIJ, MARMER- HARDSTEEN foor Bruggen, Sluizen, Gebouwen, SLIJPSTEENEN enz., STRAATKEIEN. 12 1152 AUG. VAN DYCKPETIT, Stationstraat BergeD op Zoom. E Ftei- flacon Öt> hpc L - I f175 0 40 ONTVANGEN EEN RUIME SORTEERING niet rijk nikkel gemonteerd, met overstekende plaat a f77.50, f90.-, f95.— en f100.— Voorts zeer zuinig brandende met en zonder voet; LUIKSCHE VULKACHELS, SALAMANDER- en groen geëmailleerde KANTOORKACHELS. Oude Kachels worden ingeruild. Nieuwe Kachels gratis geplaatst. 38 26336 7 26316 eene groote ZENDING zwart, wit of groen geëiiailleerd met eu zouder circulatie. Gepolijste kachelbuizen vau prima staalplaat f 1,50 per kilo. 15 Voorradig in alle maten. 26331 M. M. C. HAAIJER, Tholen. BERGEN OP ZOOM FIRMA P. J. ASSELBERGS Cz. Beschikt over rein zacht water in overvloed, ervaren personeel, de beste wasch- en desinfecteermachines eigen electriscbe, installatie voor lichtkracht en electrische bleekme- tbode, eu biedt daardoor de grootst mogelijke waarborgen voor eene hygiënische en onschadelijke behan deling der wasch. 17 19627

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 3