k Van onze berichtgevers. rü ra. ei naar werd de waarde van de heele partij geschat Later bleek echter, dat alleen datgene, wat ge taxeerd was, echt goud was, maar 't andere had, „er naast gelegen". Terwijl de oplichters ook wel gezorgd hadden het echte goud niet bij 't andere te voegen. De politie heeft Je heele partij „gond" in beslag genomen en de beide oplichters gearresteerd. Vergadering van den raad der gemeente Tholen gehouden op Donderdag 21 Ootober 1920. Afwezig met kennisgeving de heer Klompe Na opening der vergadering deelt de Voorzitter mede dat de gezondheidstoe stand van den heer Klompe vooruitgaande is. Spr. hoopt dat diens ongesteldheid niet lang meer moge duren en hij weldra weder aan de beraadslagingen zal kunnen deel nemen. Ingekomen is een bericht van de afd. Tholen van het Groene Kruis alhier, houdende mededeeling dat als wijkver pleegster is aangesteld mej. Viergever uit Arnhem, die 15 November in functie hoopt te treden. Tevens bericht van dezelfde vereeniging dat zij de huur van haar gebouw dat thans als bergplaats dient, wenscht te brengen op f150 per jaar. Het eersie bericht wordt voor kennis gevingaangenomen, opliet tweede schrijven zullen B. en W. nog terug komen. Met alg. stemmen goedgevonden. Van den heer G. Polderman te St-Maar- tensdijk is bericht ingekomen met mede deelir.g dat de chauffeur van den omnibus last is gegeven om den door B. en W. voor gestelde weg te volgen. Tegelijkertijd wordt de aandacht erop gevestigd dat tot heden de toegekende subsidie nog niet is ont vangen. Wat het laatste betreft hiervoor is zorg gedragen. Wordt voor kennisgeving aangenomen. Een adres van den heer Van Rijsselom subsidie aan de Gymnastiekvereeniging «Olympia" tot aanschaffing van toestellen, wordt door B. en W. voorgesteldeen subsidie te verleenen van f150. Wordt mei 7 tegen tegen 3 stemmen, die der h.h.Quist, Janssen, en Deurloo aangenomen. Een verzoek van dezelfde strekking van de schietvereeniging Koningin Wilhelmina waarbij B. en W. voorstellen f 75 subsidie te verleenen, wordt met alg. stemmen aangenomen. Ingekomen is een adres van de bewoners der Noordzijde van de Markt om de ver gunning |te verleenen voor hun woningen hekken te plaatsen ter voorkoming van te worden lastig gevallen door de daar tegen de huizen staan blijvende jeugd die soms zedelooze en andere kwetsende taal bezigt, hetgeen binnenshuis wordt gehoord. Hierop volgde een zoo lange discussie, die zoo weinig te beteekenen had, dat we hier maar niet opnemen. Het voorstel van B. en W. om niet in te gaan op inwilliging van dit verzoek wordt met 6 tegen 4 st. aangenomen. Tegen de h.h. Moelker, Geluk, Aertsen en Van der Maas. Thans kwam aan de orde de salarisver- hoogingen van de ambtenaren waarover in de vorige vergaderingdestemmen hebben gestaakt. De verhooging kwam er niet, zelfs een der arbeiders aan de gasfabriek wier weekloon f 18 bedraagt, verdiende volgens een ge deelte van onze Vroede vaderen genoeg. Natuurlijk werd levens het geheele adres van den bond van ambtenaren verworpen. De heer Goossen zegt dat we thans de salariskwestie hebben afgehandeld en zijn afgedaald tot een geestesgesteldheid die spr. niet begrijpt-, We ondervinden hier veel ongemak van de droogte en velen zitten zonder water. Straks komt de burgerij om water bij den Raad en ligt het op onzen weg de burgerij ter wille te zijn, of zouden de Raadsleden den moed hebben te zeggen ga naar de rivier en voorzie U maar van zout water? In dit geval zullen B. en W. niet onbillijk zijn en hebben zich reeds gewend tot de gemeente Bergen op Zoom om vandaar in den waternood te voorzien, terwijl de spiritusfabriek gratis vaten voor het vervoer zal afstaan. Alleen de kosten van vervoer komen ten laste van de Gemeente. Toen dezen zomer het adres van de gemeente ambtenaren inkwam en naar een commissie is verzonden, heeft de commissie gezegd, B. en W. wijzen jelui nu eens aan vanwaar de centen moeten komen, dan zullen we eens afwachten. Nu is dan het slot gekomen en dit slot is belachelijk. B. en W. hebben den bron gevonden. B. en W. wijzen jelui dien bron aan en het slot is afwijzen. Een belachelijk slot. Door den Raad wordt besloten de verordening op den h. o. te wijzigen dat ook met de voorstellen in verband stond. Niet de burgerij die tot f80 belasting be taalt, zou meer moeten betalen, niet de werkman, doch het groote kapitaal, hier gunt men een werkman van de gasfabriek die een loon heeft van f 18 nog geen ver hooging van f 1 per week, terwijl de bron om de meerdere uitgaven te betalen er is. Voor iemand met een inkomen van f40.000 is het niets indien hij f 100 belasting meer betaalt, wel werd de druk der belasting verminderd voor de menschen met kleiner inkomens. Nu vragen de ambtenaren om antwoord op hun verzoek hen ook voor 1920 te ge denken. B. en W. vonden de middelen, voor B. en W. is een dergelijke houding van den raad zeer onaangenaam. De heer Moelker betwijfelt het of voor 1920 de bron wel is gevonden, dit is wel het geval voor 1921. De commissie is niet mee willen gaan met de exhorbitante eisch van de ambtenaren, van sommigen hunner blijkt dat ze nog andere werk zaamheden kunnen en weien te verrichten, waaruit men ziet dat ze nog tijd over hebben. De heer Goossen antwoordt dat voor die f 3000 dit jaar benoodigd, toch zeker wel een post voor onvoorzien is, daar de hef fing van den h. o. dit bedrag nog over treft. Wordt besloten om de benoeming van een hoofd der school uit te stellen tot de volgende week te houden vergadering. Als onderwijzer aan de U. L. O. school wordt benoemd de heer L. J. van Nieu- wenhuijzen, afkomstig van St-Maartensdijk, thans te Grijpskerke, met 9 st, 1 st. op dhr. A. Kievit. Benoeming personeel herhalingsonderwijs. Door het H. d. school worden voorge steld de h.h. Bierens, Schot en de Heer voor jongens en voor handwerken de dames De YVilde, Poulusse en als reserve mej. Van Stapele. In verband hiermede is een adres inge komen van het personeel der school waarin dit verzoekt om het gansche personeel hiervoor aan te wijzen. De heer Janssen wijst op het minder juiste dat het h. d. s. gedurende de school uren elders les geeft, dit kost de Gemeente geld, spr, weet niet of dit met den school opziener op een accoordje is gegooid, doch het is beslist niet op zijn plaats, we hebben niets met de R.N.L. te stellen, de heer v. d. Berg geeft ook les aan die inrichting doch buiten zijn schooluren. De voorzitter merkt op dat het hoofd onzer, school ambulant hoofd is en dus geen klasse heeft, dus ook geen lessen kan verzuimen, zooals de heer Janssen blijkt te meenen. Spr. meent dat het is toe te juichen dat we in een plaats als Tholen een inrichting als de R.N.L. hebben en we dienen dit mogelijk te maken, ook straks bij de wijziging van de onderwijs wet zal een dergelijke inrichting van niet te schatten voordeel voor onze Gemeente zijn, een dergelijke instelling zal toch ieder kunnen beschouwen als een zegen voor de gemeenschap. De heer Moelker meent dat dit geval geen uitzohdering is, tal van hoofden van scholen in ons eiland geven aan dezelfde inrichting les en dit zal toch zeker ook wel door het schooltoezicht zijn toegestaan, anders zouden de R.N.L. hier niet kunnen bestaan. De heer Goossen zou het zéér vreemd schijnen indien we in een dergelijk geval de toestemming van het schooltoezicht hiervoor niet zouden verkrijgen, terwijl toch zeker deze toestemming wel door den Raad zal zijn verleend. De heer Janssen zegt het te betwijfelen of dit wel is volgens recht en wet, dat dit is toegestaan. De heer Geluk vraagt waarom de heer v. d. Broeke niet is aangewezen voor her halingsonderwijs. De heer Moelker merkt op dat de heer v. d. Broeke nog een vrije avond per week over heeft. Hij is belast met het teeken- onderwijs aan de ambaehtsteekenschool spr. meent dat een dergelijke inrichting voor onze gemeente van groot nut is. De heer Goossen heeft de opmerking van den heer Geluk gehoord en tevens hetgeen de heer Moelker van het teeken- onderwijs gezegd heeft. Het herhalings onderwijs vraagt 2 uren les van een onderwijzer per week. De heer v. d. Broek geeft 8 uren les aan de teekenschool per week, terwijl die eene vrije avond van den heer v. d. Broek nog grootendeels wordt gebruikt met het nazien van een en ander dat op het teekenonderwijs betrekking heeft. Spr. heeft met den heer v. d. Broeke er over gesproken en deze zal doen wat hem wordt opgedragen, doch zegt tevens het onmogelijke niet te kunnen verrichten. Is het dan nu zoo bezwaarlijk vraagt spr. zich af dat de andere onderwijzers die wellicht voor hun studie tijd rioodig hebben, hierbij nog geen 2 uur per week herh.- onderwijs kunnen geven Vergeet boven dien, niet zoo de heer v.d.Broek herhalings onderwijs moet geven, is het hem niet mogelijk zijn onderwijs aan de teeken school te doen voortgaan en kunnen we die inrichting zien sluiten en kunnen de leerlingen naar Bergen op Zoom of Roosen daal moeten gaan om les te nemen. De voorzitter stelt voor om, waar er met 1 Januari toch een nieuw hoofd im functie zat treden, hier het advies van hot hoofd der school te volgen. Met alg. st. op een blanco na, word-sn de hierboven aangegeven onderwijzers en onderwijzeressen benoemd. Daarna rondvraag. De heer Quist zegt dat de heer Ten Hove, die benoemd is te Wildervank, hier zou moeten blijven tot 1 December, zou men dien onderwijzer niet ter wille kunnen zijn door op zijn verzoek om hem 1 Nov. a.s. te laten vertrekken welwillend te -be schikken De voorzitter zegt dat hij den heer Ten Hove zeer wel ter wille zou willen zijn, doch de goeden gang van zaken bij ons onderwijs verzet zich hiertegen. Het ontslag is door den Raad verleend met ingang vanl December en zulks geschiedde met advies van den Districtsschoolopziener. De heer v. d. Maas wijst er op dat een 14 dagen geleden een 3-tal personen voor verschillende zaken ter secretarie zijn ge weest en wegens het niet aanwezig zijn van personeel niet konden worden geholpen. Waar de ambtenaren hooge eischen stellen, dienen ze toch zeker hun plicht te doen. De voorzitter betwijfelt of een en ander zich wel heeft toegedragen zooals de heer v. d. Maas dit is verteld, doch zegt onder zoek toe. Hierna wordt de vergadering gesloten. TWEEDE KAMER. De Kamer kwam Dinsdag in 't openbaar bijeen. Aan de orde was de interpellatiev. d. Tempel over de salarissen van 't rijkspersoneel, waaraan hij vastknoopte de poststaking der vorige week, welke laatste 't hoofdonderwerp van discussie werd. De Kamer wijdde twee geheele zittingen aan de inter pellatie, terwijl dan de stemmingen over de vele moties pas Donderdag zullen gehouden worden. De heer v. d. T. noemde de oorzaken van onte vredenheid ouder 't personeel op, o. a. dat de 7 0/o peusioenstorting niet afgeschaft zijn en ook andere voorstellen der Staatscommissie zijn afgewezen. Hij schetste den onvoldoenden tinancieelen toestand van 't personeel en wees or op, dat sommige hunner bij de definitieve regeling achteruit zijn gegaan in ver gelijking met 1919. Zoo had een besteller te Am sterdam verleden jaar f 1706,66, thans maar f1644. Daarna stelde de interpellant de regeering 9 vra- geu, waarvan er hier een paar volgen 3e vraagOm welke redenen heeft de regeering geweigerd op 6 Oer., toen te Amsterdam de staking was opgeheven, den vertegenwoordigers van ambte naars-organisaties een onderhoud toe te staan. 4e vraag: Wat zal er gebeuren met het personeel dat heeft deelgenomen aan de tweede staking op 7 Oct. en daarna, na het toekenen eener verklaring, den arbeid heeft hervat? Worden tegen dezen straf maatregelen overwogen 9e vraagIs de regeering bereid zoo spoedig mogelijk een algemeene herziening der bezoldiging voor te bereiden Het optreden van den minister-president (Ruijs de Beerenbrouck) werd scherp gehekeld. Was 't zijn bedoeling nu eens te toonen bij wien 't gezag in 'l land berust vroog spreker. Hij ontkende dat het den onderteekenaars van 't Rotterdamsch manifest er om te doen was tot sabotage aan te zetten. Naast al den blaam sprak de interpellant ook een woord van lof over 't nieuwe Woensdag verschenen salarisbesluit, waarin hij o. a. waardeerde, dat de salarissen gebracht zijn op 't peil, waarop de Staats commissie ze in 1919 wilde hebben. Daarna kreeg de minister Ruijs de Beerenbrouck 't woord. Hij stelde op den voorgrond, dal de open bare dienst door staking niet in 't gedrang mag komen. Demonstratieve economische of politieke sta kingen zijn alle ongeoorloofd als 't ambtenaren be treft. Of do regeering haar plicht doet is niet uit te maken door de ambtenaren maar door de regee ring zelf, die gecontroleerd wordt door de Staten- Generaal. Deze verklaring lokte gelach uit van de soc.- democraten. Verder zei de minister dat do onmiddellijke aan leiding tot de staking niet lag in een beslissing der regeering, maar in een beslissing van de commissie voor 't georganiseerd overleg. In 't vervolg zijner rede ontstond een scherpe woordenwisseling tusschen spreker en de heer Troel stra. De minister had nam. zoo even gezegd, dat er in de audiëntie met de Kamerleden niet is gesproken over de onderteekenaars van 't manifest. De heer Troelstra beweerdo hot tegendeel. Her haaldelijk beschuldigde de een den ander niet de waarheid te zeggen. De minister betreurde 't dat geen ambtenaar bij de audiëntie tegenwoordig was geweest en zou voortaan zorgen dat er iemand aan- aauwezig was. Ten slotte zei de minister dat de onderteekenaars van 't sabotagemanifest inderdaad ontslagen zijn en ontslagen blijven.. Daarna kwam de minister van financiën aan 't woord die de houding der regeering, tegenover T personeel verdedigde. Hij erkende dat de salarissen der ambtenaren inderdaad aan den engen kant zijn hoowel de regeering bedoelt voor haar ambtenaren te doen wat mogelijk is. Bij de nieuwe regeling der salarissen is in de eerste plaats voor gehuwden met kioderen gezorgd. Ook is de pensioenstorting geschrapt. Dat kwam door de staking zei de heer Duijs. Natuurlijk" antwoordde de minister. „De regeering doet nooit iets, of er moet eerst gestaakt zijn (Vroolijkheid.) Op de vraag vau den heer Ketelaar waarom de 7°/o voor pensioen niet op 1 Jan. geschrapt was, zei de Minister, dat na dien datum een prijsstijging gevolgd was. Nu die bestaat gaat de 7% korting met 1' Jan. 11. in. Na die rede van den minister repliceerde de interpellant uitvoerig en hij eindigde met een motie in te stellen om alle salarissen boven de toegestane verhooging nog met 50/0 te vermeerderen vanaf 1 Jan 1920. De voorzitter herinnerde er nu aan, dat er nog elf sprekers ingeschreven waren, en wilde aan ieder 15 minuten tijd geven. Dit werd onder verzet van enkelen met slechts 3 stemmen meerderheid aan genomen. De heer Kolthek was met zijn kwartier niet tevreden en zag van 't woord al. De heeren Dresselhuis en de Muralt, ofschoon de houding der S ontslagen ambtonaren sterk afkeurend vonden toch de stral van ontslag te zwaar en drongen er op aan dit in te trekken. Woensdag werden de debatten over 't algemeen scherper en dringender dan die van Dinsdag, en ver scheidene sprekers eindigden met een motie in te stellen. De rechtsche leden schaarden zich voor 't mee- rccdeel aan de zijde der regeering, d. w. z, zij keur den de houding der regeering goed, ofschoon ook van die zijde aanmerkingen kwamen. De heer Troelstra trad fel tegen de regeering in 't krjjthij verweet haar hooghartigheid en gezags- fanatisme. Hij zei dat de minister de intrekking der proclamatie bad kunnen bewerken, maar dit niet heeft gewild. De tweede staking is door de regeer uitgelokt. Ten slotte kreeg hij het met den vo zitter te kwaad omdat hij niet langer dan een kw tier mocht spreken. De heer v. 11 ij ze wijk (r.k.) stelde een motie om den kindertoeslag op 1 Jan. II. te doen iogat De heer v. Ravestejjn (comm.) bracht hulde de stakers! Hij beweerde, dat de arbeiders over geheele land wilden staken, maar dat de leiders hebben tegengehouden. Anderen bestreden dit. De heer van de Laar (chr. soc.) kwam met inotie om den kindertoeslag van f 50 op f 10O brengen. De beer Oud wilde er f 75 van maken had nog 2 andere moties. In zjjn dupliek wees de minister Ruijs de Beert bronck alle moties af, alleen een der moties-v Rijzewijk zou hij in overweging nemen. Het ontsl der 8 leiders wilde hij niet intrekken, daar bleef regeering bij. De minister de Vries kwam ook nog aan 't woot De heer Duijs (s.d.) insinueerde, dat het trak ment van den minister wel flink verhoogd was, wa over deze boos werd maar de heer- Duijs had niet als een beleediging bedoeld, zei hg, want had er zeil vóór gestemd. De nieuwe voorzitter Mr. Kooien, is bg zijn een r t optreden niet onbecritiseerd gebleven. }t 'l dt VI 1ERSEKE. Een knaapje van 10 jaar hei e zich met een soijmolen een viüger atgesnedeDg OUD-VOSSEM EER. Woensdag vergader het leesgezelschap „Leeslust" alhierde ve eenigiüg heeft den respectabelen leeftijd van jar«D bereikt, eeö ooclerdotit, die slechts weini #r dorpsvereenigingen zal telleQ. Voor eenige jar 'j, heeft het Leesgezelschap het initiatief geuom t voor het oprichten van een volksbibliotheek dat ook deze op de goede waarde wordt ge9cht blijkt wel uit het feit, dat in het laatst ve loopen jaar niet minder dan 1361 boeken lering ziju uitgegeven. Het saldo dér afdeeli bibliotheek bedraagt f 13.335. Meerdere stei steun van derden zou voor deze nuttige za ongetwijfeld geweuscht ziju, b.v. door schenken vaD geschikte boekwerken, daar ui ejj breiding met de groote vraag naar boeken haa noodzakelijk wordt. OUD-VOS8EMEER. Als elders groot gebri aan driukwater, allhaus regenwater. Gelukk dat het gemeentebestuur in den loop van di zomer gezorgd heeft voor herstel van de norto wellen in het dorp, die nu prachtig water geve Voor de wasch schijnt het niet zoo geschik maar door toevoeging van ruim soda zou hi toch wel gaan, naar wordt gemeld. ST-PHILIPSLAN D. Dezer dagen werd^ g door den Commissaris der Koningin benoem, tot zetters voor 's Rijks directe belastingen heeren Jozua Blok en Pieter van Dijke alhi^» Dezer dagen werd een vergadering j houden van de Chr. Laüd- en Toinbouwarb^g dersbond. Als spreker trad op de heer Vt Vliet, propagandist te Westmaas. _ejj Behandeld werd de nieuw® Landarbeiderswi jr{ Door de landarbeiders alhier worden poging iu bet werk gesteld om een vereeniging op richteu tot het verkrijgen van land, ingevol| de Landarbeiderswet. De heer L. Neele, lid van den gemeentera kwam hierover met nog meer sprekers in deb met den heer Van Vliet. Men heeft alle hoop, dat ook alhier dergelijke vereeniging zal opgericht worden i re?| in meerdere gemeenten het geval is. SCHERPEN 1SSE. Het 5-jarig zoontje J. O. had hef ongeluk van den zolder te valle Me een wr-ocle aan het hoofd werd het opg nomen. ^r. Polderman heeft de woüd verbonde j( De heer V. C. P. B. had in den morg djor een jongen een partij kooien van bet la iateo halen. Om de rest ging hij tegen d ••.vond, doch kwam toen tot de ontdekking, .ie verdwenen waren. THOLEN. Het zoontje van K. Baaij geraak onder een wagen geladen met peeëo, tengevol waarvan een der beenen werd gebroken. E waarschnwing voor vele ouders om hun kinder het springen op voertnigen te verbieden. Gesnapt. Naar wij vernemen is bet de politie gelu J. A. S. die eenige weken geleden slaagde de cel van het politiebureau uit te breken, Steenbergen te arresteeren. De Chr. Zangvereeniging „Looft den Heer< zal a.s. Vrijdag 29 October in de Bewaarschi haar zesde Uitvoering geven. Den 16 October hield de Schietvereenigi „Koningin Wilhelmina" de eerste huishoudelij wedstrijd waaraan deelnamen 22 leden verdet in twee klassen, er werd geschoten op 200 echoolschijf A. In klasse A. bestaande nit 9 leden werd drie prijzen beschikbaar gesteld. In klasse B bestaande uit 13 leden werd vier prijzen beschikbaar gesteld. In klasse AA. P. M. Voets, lste pr 36 punten prijs f 2.50. M. v. Rijssel 2de pr 33 punten prijs f 1,50. C. Geluk 3de p 32 punten f 1. In klasse B: M. J. Scheffelaar lste pi 39 ponten prijs f 2.50. H. Bnsscber 2de pi 28 ponten prijs f 1.50. W. de Korte 3de pi 27 punten prijs f 1.25. J. Bout 4de pi 24 punten f 0.75. Het max.-aantal punten dat behaald worden was 40. Woensdag a.s. gaan nit ons eiland we( een 6-tal Weensche kinderen haiswaarts. Tbolen vertoeft dan geen der gastjes meer, ons eiland verblijft er dan nog een 5-tal, wal van een gedeelte den winter overblijft. Van een inwoner nit onze gemeente onbekend wil blijven ontvingen we voor Weensche kinderen te Weenen f 2. JO ooi de ovc >0t( Jl ïge 24 bol ieu 26 loti len gEi p mie P. iitm tan de en hee b nei( en Me1 dwi

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 2