IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT '7' :s No. 1856 Zaterdag 23 October 1920. Zes en dertigste Jaargang ve viei ERS iAD 193 Firma i. M. C. POT - Tholen. Publicatiën. IR eve NK, GEMENGD NIEUWS. YStf ING Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prij» per kwartaal f 0,75 met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,325, franco per post f 1,40. Voor het buitenland f 1.10, zonder Geïll. Zondagsblad. UITGAVE Telef. Infero. no. 16. Advertentiën van 1 tot 4 regels 60 cents; iedere regel meer 15 cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. icqu baar LKO De Gemeente-Secretaris van Tholen brengt ter algemeene kennis, dat hij het niet meer met de be langen van den dienat overeen te brengen acht, dat na het sluiten der kantoren van de secretarie iemand daar toegelaten wordt. Derhalve zyn de kantoren in den namiddag gesloten voor het publiek. Er cal voorloopig geen enkele uitzondering toegestaau worden. De Secretaris, 26338 H. J. LABAN. Tholen, den 22 October 1920. 12 De Bargemeester van Tholen maakt bekend, dat in het tijdvak van Maandag 18 October tot en met Zondag 24 October geldig zullen zijn de bons no. 54 en 55 van de Bykssaikerkaart. Tholen, 22 October 1920. 7 De Burgemeester voornoemd, J. W. WAGTHO. Vergadering van den Raad der Gemeente Oud-Vos$emeer, op Dinsdag 19 October 1920. 525 f 5 ;gelc f' Aanwezig alle leden. De voorzitter opent de vergadering en zegt dat, toen dr. Vermefc een ongeval is overkomen, hij zijn leedwezen hierover heeft betuigt, doch H du deze weder zoodanig hersteld is dat hij weder jpap le Raadsvergadering kan bijwonen, wenscht spr. hem hiermede van harte geluk. Kj De heer Vermet dankt voor de hem toege- ^nproken woorden en hoewel nog niet in staat sijnde gewone werkzaamheden te hervatten meende lij desniettegenstaande de raadsvergadering te noeten bijwonen. De notulen der vorige vergadering worden na ezing goedgekeurd en ongewijzigd vastgesteld. Van Ged. Staten is ingekomen een missive ïoudende vrijstelling van het bepaalde bij de voningwet, voor den tijd van 5 jaren. Van mej. De Jong een dankbetuiging voor le toegekende verhooging van hare jaarwedde. Procesverbaal van kasopneming bij den ge meente-ontvanger dd. 16 Sept., welke stukken Jle voor kennisgeving worden aangenomen. Van het Bestuur der B„ K. school en van J.et Hoofd der School met den Bijbel zijn adres- en ingekomen die beide vragen om voor het nderwijs in de handwerken de bij de wet ge- ■egelde vergoeding te doeu toekennen, door een verzoek aan den Minister van Onderwijs te richten. De Voorzitter deelt mede dat beide adressen log niet in de vergadering van B. en W. be- proken zijn en stelt voor dat B. en W. hierover in de volgende vergadering prae-advies uitbrengen De heer De Wilde vraagt of dit wel noodig spr. meent dat in deze vergadering een öe- luit kan genomen worden. De Voorzitter acht dit oomogtHjk, B. en W. lebben de adressen nog niet behauilei1 «u dienen JOK :ich eerst op de hoogte te stellen op welke wijze de belooning geregeld dient te worden. H&j Met alg. st. wordt besloten het prae-advies ^an B. en W. af te wachten. Van de Chr. en R. K. arbeidersbenden rerzoek iugekomen om een maximumprijs van 16 cent voor de melk was te stellen. De Voorzitter zegt dat B. en W. niet met jen voorstel komen, doch de beslissing aan den aad wenscben over te laten. De heer Ooms deelt mede dat in de eerste ergadering door B. en W. over deze zaak ge- ïonden, men besloten heeft den Raad voor te tellen den prijs van 1 Dec.1 Mei op 18 cent n van 1 Mei tot 1 Dec. op 16 ct. vast te tellen. Na verloop van 8 dagen werd weder ergaderd en kwam de Voorzitter er tegen op n werd bet eens genomen besluit teniet gedaan. Ipr. is er voor om wel een maximum prijs te tellen van 18 en 16 ct., voor het eerst edert de oorlog voorbij is heeft de gemeen te- aad de macht om maximumprijzen te stellen n kannen we hiervan gebruik makeu. De voorzitter zegt dat de voorstelling van len heer Ooms betreffende het genomen besluit n de eerste wethoodersvergadering niet juist is. 2r is nimmer een beslait genomen, wel is er ver gesproken door den heer Ooms. Spr. is de DeeniDg toegedaan dat, indien er een maximum wijs wordt vastgesteld, we gevaar loopen om n de Gemeente zonder melk te geraken. De j^heer Ooms is voor het zonder melk ge- aken niet bevreesd, wel zou mogelijk kannen ijn dat men zegt, we verkoopen niet meer. De heer De Wilde vraagt vraagt zich af of p het oogenblik de verhooging die de melk- erkoopers hebben doen ingaan wel zoo nood- akelijk is. Voor het vee is er op het oogenblik ;oedkoop voedsel genoeg. De voorzitter merkt op dat hij in de ver- ;aderiog van B. en W. ook gezegd heeft dat r op het oogenblik geen motief bestaat om de lelkprijzen te verhoogen. Doch wie zal kannen itmaken hoe hoog de winterprijs zal moeten ijn. De veehouders gronden de juistheid van verhoogicg hierop dat het vee bij inkoop zoo innr is en dat zij daarom ook den prijs der melk wel dienen te verhoogen. Echter is op andere plaatsen, b.v. le Bergen op Zoom, Zierikzee de prijs reeds 20 cent. De heer Ooms vindt dat het niet aangaat om Bergen op Zoom te vergelijken met een platte landsgemeente als de onze, in de oorlogsjaren toen het veevoeder duur was, kon de melk ver kocht worden voor 14 en 16 cl. per Liter. Het is er bij spr. niet om te doen den melkboeren schade te berokkenen, doch hij wil trachten mede te werken dat de wedvlucht naar altijd maar hooger prijzen worde gestaakt. De voorzitter zegt eveneens niet de belaDgen van den een of ander voor te willen staan, doch hij meent dat dure melk beter i9 dan dat men te Oud-Vossemeer in het geheel geen melk zou kannen bekomen. De heer Ooms zegt dat dit laatste volstrekt niet noodig is. 5 De heer Vermet meent dat een cijfer zooals te Oud-Vossemeer, voor de melk in nog geen enkele plattelandsgemeente wordt betaald, wel is spr. bekend dat er dorpen zijn waar de melk nog geen 18 ct. per liter wordt verkocht. Hij kan zeer wei meegaan met de door den heer Ooms voorgestelde cijfers. De heer De Rijke is van meening dat we bij vaststelling van max.-prijzen gevaar loopen zonder melk te geraken. De heer Van Tilbenrgb zegt dat op zijn boerderij de melk steeds elders is geleverd en dat hiervoor 14 en 16 ct. per L. werd betaald, spr. kan zeer goed meegaan met een max.-prijs zooals door den heer Ooms is voorgesteld, er blijft dan voor de melkverkoopers een winst van 2 ct. per L. hetgeen toch alleszins genoeg kan heeten, terwijl bij die prijzen de raelkboereu nog een goed bestaan hebben. De zaak is echter deze, dat ze allen wel steeds meer willen ont vangen. De heer Den Engelsman ziet in dat bij vast stelling vau de voorgestelde prijzen de Gemeente weldra zonder melk zal zijn. De voorzitter meent dat door het door den heer Van Tilbeurgh gesprokenen de Raad wellicht een andere kijk op de zaak heeft gekregen en op het voorstel van den heer Ooms zou kunnen ingaan. Met op twee na alg. stemmen wordt het voorstel van den heer Oom om den melkprijs to bepalen voor den winter op 18 ct. den zomer op 16 ct. per L. aangenomen, tegen stemde de heer den Engelsman buiten stemming bleef de heer De Rijke. Met alg. stemmen wordt de verordening op de keuring van waren aangenomen. Vaststelling huurwaarde h.d.s. Het vorige jaar is de huurwaarde vastgesteld op f 300. B. en W. hebbeu gemeend dat de huurwaarde, gezien de groote herstellingen die noodig zijn, wel met f 50 zou kunnen worden verhoogd. De heer Aarnoodse licht toe dat over de ver- hooging is gesproken omdat de huidige huur de onkosten njet dekt. De voorzitter brengt nog in het midden dat de woning zeker een waarde bezit van f 7000 a f 3000 en de huur hiermede vergeleken laag kan worden genoemd. De heer Ooms vraagt of de Raad wel de bevoegdheid bezit deze huur met f 50 te ver hoogen, vorig jaar is de huurwaarde gesteld naar keuze van het hoofd op 1®% vaG dieos jaar wedde of op f 300. Het hoofd koos het laatste. De voorzitter antwoordt dat dit volkomen waar is, doch het besluit werd genomen njaar en moeten we thaus opnieaw de urwaarde vaststellen. De heer de Wilde is er voor oei dan maar weder het bedrag op f 300 te stellen. De voorzitter meent dat we aan het hoofd kannen vragen wat deze zon wenschsn 10%. van diens jaarwedde is f 320, oi de hou/waarde op dit bedrag. Het voorstel om niet te verhoogen wordt daarna aangenomen. De begrooting van het diens, r 1921 wordt i voorloopig vastgesteld op f 57.984.515 ia o.ot- j vang en uitgaaf, die voor het weez o-armbesta ur op f 1574.18. Bij de behandeling van de begrc i.iug vair het Alg. Armbestuur die in ontvang en uitgaaf aanwijst een cijfer van f 27.184.295 vraagt de heer Ooms het woord. Deze brengt in herinue- ring zijn gezegde van het vorige jaar dat thaDS is gebleken waarheid te hebben beval dat door de landverpachting de perspomp op iDwoDtri van onze Gemeente heeft gewerkt, daar het bedrag vau f 19000 aan pacht Diet ver be neden dit cijfer is gebleven. Wij zien ook weder aan deze begrooting welk een groot kapitaal dit kapitaal in de doode hand komt vermeerderen j immers we zien een cijfer voor nit te zetten hypotheken genoemd van f 15.500, we inden I eveneens een cijfer van f 1065 uitgetrokken als vergoeding voor den secretaris. Spr. zoo uaas? deze begrooting gaarne een aodere hebben zien I aangeboden, b.v. een waarop de post uilxeering i aan verschillende armbesturen eens fliuk erd verhoogd. Spr. doet een sterk beroep om deze begrooting in dien geest te wijzigen. De Voorzitter merkt op dat het waar is dat het Weezen-Armbestuur weder f 15.000 rijker is, wat de hoogere pachtopbrengst betreft, hieraan heeft het armbestuur uaar zijn meeuing niet de minste schuld, daaraan zijn de bieders schuldig, de jacht naar land is zóó groot en de schuld biervan behoeft de heer Ooms toch niet te steken op het Weezen-Armbestunr. Een f 2000 of f 3000 meer uit te trekken voor nitkeering zon wel aanbeveling kannen verdienen, doch het ligt niet op den weg van den gemeenteraad hierop aanmerkingen te makeD, als de behoeftigen eens een beroep deden op het Weezen-Arm bestuur, dan zou de raad hieraan zeker zijn adhesie niet onthouden. Do heer Ooms zegt dat hij niet meer heeft willen spreken over de oorzaken van de pacht- updrijving, zooals de voorzitter zegt, jacht naar land, hij zou gaarne deze begrooting gewijzigd zien met het oog op een ruimere uitkeering aan de diverse armbesturen, De Voorzitter meent dat een dergelijke wijzi ging altijd kan geschieden, het armbestuur heeft er dan niet alleen over te beslissen Ged. Staten hechten ook hun goedkeuring aan de begrooting. De heer Van Tilbeurgh, wijst er op dat bij welke verpachting dan ook, de menschen elkaar in het haar vliegen om een stukje land te be- komeD. De begrooting wordt vervolgens goedgekeurd. Voor het herhalingsonderwijs worden benoemd de bh. Van den Ende, Wiskerke, Rijuberg, Van Tooreu en Mej. De JoDge. Een wijziging in de begrooting 1920 wordt goedgekeurd. Daarna rondvraag. De heer De Wilde merkt op dat in een vorige zitting is gesproken over het weinig nut dat een Dachtwaker oplevert. Spr. heeft 2ens nader ge ïnformeerd en is hem gebleken dat de nacht waker eens het leven van Vendeville, die in een sloot was gevallen, heeft gered, doordat deze op het angstgeschreeuw kan toegesneld. Ook segde de nachtwaker dat door zijn bewaking veel diefstallen zijn voorkomen, en dat is het beste. De voorzitter meent ook dat het beter is strafbare feiten te voorkomen dan le moeten straffen Doch spr. trekt het nut van een nacht wacht voor ons in twijfel. Zeker, Vendeville is indertijd door den nachtwaker gered, doch dit is een geval dat dateert uit de tijden van de overstrooming, toen Vendeville van de over stroomde weg in den sloot terecht kwam, en zoo'n geval zal dus wel een exceptie mogen heeten. De heer De Wilde zegt dat onder welke om standigheden dan ook, de nachtwacht in dit geval toch een leven heeft gored. Ook heeft de nachtwacht wel andere feiten geconstateerd. De voorzitter betwijfelt dit, dan zou de nacht waker toch zeer zeker wel procesverbaal hebben opgemaakt. De beer De Wilde hondt het nut van den nachtwaker vol, hij wijst daarbij op den korte lings plaats gehad hebbenden diefstal bij Job. de Wilde. De voorzitter bestrijdt dat dit door een nacht waker zou zijn verhinderd geworden, daar in den Hikkepolder, waar de bestolene woont de nachtwaker nimmer komt. De heer De Wilde zou den nachtwaker op ongezette tijden zijn ronde willen laten doen. De voorzitter meent dat de heer De Wilde boitm zijn boekje gaat, we zallen zeker eerst dien< n te beslissen of we een nachtwaker willen aanstellen en daarna 's mans instructie vaststellen. De heer De Wilde stelt voor tot aanstelling te esluiteü. De heer Ooms acht het beter dat B. en W. eens onderzoeken wat een nachtwaker de Ge meente zal kosten. De voorzitter oordeelt het beter eerst de meening van den Raad over de wederinstelling te vernemen en daarna een onderzoek naar de kosten in te stellen. Voor een nachtwaker stemmen de hh. Vermet, De Rijke en De Wilde, buiten st. de heer Ooms. Het voorstel De Wilde komt de volgende ver gadering weder ter tafel. De heer Vermet bepleit het daarstellen van een lantaarn aan het einde der Veerstraat, waarna de Voorzitter verbetering toezegt. De heer De Rijke wijst op het nut van het plaatsen van een lantaarn bij dhr. Van Lierre e*3 wijst er op dat van den toren pleistet loslaat. De voorzitter zal een en ander laten verbeteren. De heer Den Engelsman wijst op een minder goeden toestand vau het riool bij Guust, waarbij •le voorzitter ereneens verbetering toezegt. .Niets meer te behandelen zijnde vraagt de Va.orzitter of goed gevonden kan worden om Ier leh^ndeling van eenige reclames van den ho«hfdeiii::en omslag dienst 1920, over te gaan iü- oesloten vergadering. Hiertoe wordt besloteD. I La opening ier vergadering deelt de voor zitter mede dat zijn teruggebracht P. Polderman van de 73e naar de 68 kl. S. J. Polderman 72e 67 M. P. Ooms 32e 22 J. Aarnoudse 95e 79 J. L. van Gorsel 111e 99 Wed. W. H. v. Gorsel,, 28e 19 B. J. van Westen 86e 78 S. Smit» 70e 64 A. C. van Tilbeorgh 100e 93 Hierop wordt de vergadering gesloten. Prijsdaling. Wat daaromtrent gealarmeerd wordt, is volgens den schrijver van het financieel overzicht in de N.Rt.Ct. niet reeds een gevolg van overproductie want die bestaat nog niet maar van de fatale wijze, waarop de internaliouale koopkracht vernietigd is. Tegenover deze oudermijude nationale kracht is thans een overgroot aanbod van allerlei op speculatie ingeslagen goederen losgekomen, zoo dat het den schijn heeft dat een geweldige overproductie de markt bedreigt, reden waarom dan ook in de betrokken kringen geroepen wordt om maatregelen tegen deze vermeende over productie, die in werkelijkheid echter volstrekt niet bestaat. Men heeft gespeculeerd op hooger prijzendie hoogere prijzen kunnen niet be taald worden en du zitten de speculanten met hunne voorraden en brengen ze ter markt. Dat is alles. Amerika groot loverancier en groot spe culant nam de leiding. Uit China en Japan worden eveneens belangrijke reducties in de prijzen van zijde, rijst en katoen gemeld, Enge land blijft niet achter en alleen die landen, welke door hnn fiuancieele ontreddering geheel afhankelijk zijn van invoer uit Amerika, Enge land en het Oosten ondervinden practisch nog weinig invloed van de beweging. Toch zijn er ook in Duitschland reeds teekeneu aanwezig, die wijzen op een kenteriug, zij het dan ook uitsluitend in die artikeleu, welke door de na tionale nijverheid in voldoende mate worden voortgebracht en waarvan er groote voorraden aanwezig zijn, Ook de wereldprijs van sniker schijnt te gaan dalen. Een royale administrateur. De administrateur van het levensmiddelen- bedrijf te Loosduinen, de hr. Stedehouder, heeft de gemeente aaugeboden haar een som van f 130,000 te schenken, zijnde het nadeelig saldo, dat het levensmiddelenbedrijf in de jaren '18, '19 en '20 heeft opgeleverd. De heer Stede houder motiveert deze aanbieding met de op merking, dat hij niet altijd in staat i9 geweest zijn werkzaamheden goed te doen, waarom'hij de gemeente nu schadeloos wil stellen. Sommige raadsleden meenden, dat waar men toch nu niet meer kon nagaan of fraude is gepleegd, men de schenking maar moest aan vaarden. Andere leden meenden, dat er voor den heer Stedehouder, wanneer deze volgens plicht en geweten heeft gehandeld, geen enkele reden kan bestaan een dergelijke schenking te doen. De Raad besloot ten slotte het aanbod niet te accepteeren. Maastricht en de beren. Maastricht wenschte eeD paar beren te bezitten. Niet zulke, welke ieder in Januari met schrik en beving tegemoet ziet, maar heusche, echte beren. En liefst een paartje, mannetje en wijfje Want immers alleen in dat geval zou zich openen het idyllische perspectief van berenliefde en beren- geluk zou de kans bestaan, dat deze aanwinst voor de stad Maastricht de grondslag werd voor een gansch berengeslacht, dat eenmaaj zekerde aantrekkelijkheid van Limburgs hoofdstad zou vergrooten. Dus giögen twee afgevaardigden vau Maastricht naar Hagenbeek en zochteD, na lang beraad en ernstige overwegingen, twee fraaie jonge beren uit, Degen maanden oud. De prijs bedroeg f 135j0 Hagenbeek leverde de dieren af en toen ze n Maastricht waren aangekomen, bleek dat bet.'., twee mannetjes waren. Waar zit nu de font De afgezanten vau Maastricht beweren, dat ze een wijfje en een mannetje hebben gekocht, Hagenbeek hondt vol, dat het deze. beide mannetjes waren. Maar aangezien de gemeente volhardt in haar voornemen inzake bovengenoemd idyllisch perspectief, weigert ze thans deu derden „beer", groot f 1350, te accepteereo. De gemeente zit nu met haar beide mannetjes-beren en Hagenbeek met zijn f 1350-beer. De zaak is voor den rechter gebracht. Goed geloovig. Twee personen te Den Haag trachtten aan een Limburger een aantal gouden voorwerpen te verkoopen. Een paar dezer voorwerpen werden in 't bijzijn van den kooper getaxeerd en daar-

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 1