IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT tfo. 1855 Zaterdag 16 October 1920. Zes en dertigste jaargang Eerste Blad. Firma J. M. C. POT - Tholen. Publicatiën. lef. ieufc, en Kinde Weenen. 0 N D E R W IJ S. BINNENLAND. G E NI E N G D N I E U wl MO f üit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per kwartaal f 0,75 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,325, franco per post f 1,10. Voor het buitenland f 1.10, zonder Geïll. Zondagsblad. UITGAVE Telef. Interc. no. 16. Adverteutiënvan 1 tot 1 regels 60 centsiedere regel meer 15 cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. De Burgemeester van Tholen maakt bekend, dat bet tijdvak van Maandag 11 October tot en met mdag 17 October e.k. geldig zullen zyo de boni l van de Rijkaiuikerkaart. Tholen, den 12 October 1920. 6 De Burgemeester der gemeente Tholen, maakt kend, dat eene openbare Vergadering van den rneenteraad is belegd tegen Donderdag 21 October >20, des namiddags te 23/4 ure. Punten van behandeling Ingekomen stokken. Jaarweddenregeling van gemeenteambtenaren. Benoeming hoofd der school. Aanwijzing personeel van het herhalings- onderwijs. Tholen, den 14 October 1920. De Burgemeester voornoemd, J. W. WAGTHO. HERHALINGSONDERWIJS. Ie. 3o. 4o. 14 EO Burgemeester eu Wethouders van Tholen maken )bend, dat voor hen, die het gewoon lager onder- hetzij op een openbare, hetzij op een bijzondere hooi, genoten hebben, in de lokalen der openbare gere school, gelogen Dalemsche straat, gelegenheid staat tot het ontvaDgen van HERHALINGS- NDERWIJS. Dit herhalingsonderswijs wordt gegeven voor de JONGENS, iederen Maandag, Dinsdag, 'oensdag en Vrijdag gedurende de maanden November ecember. Januari, Februari, des avonds van 5 tot uren en strekt zich uit over de volgende vakken ezen, Rekenen, Meetkundig rekenen, Nederl. taal atuurkenuis. Voor de MEISJES, iederen Maandag, Dinsdag en oensdag gedurende de maanden November, Decem- Januari. Februari (voor de handwerken ook in MaartNovember) des middags van 4 tot 5.50 'en en strekt zich nit over de volgende vakken Wen, Rekenen, Nederl. taal, Nuttige handwerken Voor het genieten van dit herhalingsonderwijs zal schoolgeld worden geheven van 25 cent voor de en 20 ceDt voor de meisjes per maand en kinderen van minvermogenden de helft. Kinderen van onvermogenden zullen het herhalings- derwijs kosteloos mogen genieten. Ouders of verzorgers, die hun kinderen het her- lalingsonderwys wenschen te laten volgeD, worden rzocht daarvan vóór 29 October 1920 aangifte te >en by het Hoofd der school. Tholen, 13 October 1920. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Be Burgemeester J. W. WAGTHO. Be Secretaris 1 26301 H. J. LABAN. voor •n scb( Mifderwij Ouder Door het »Niederlandisches Hilfskomitee ir die Wiener Kinder in Wien" eere- lorzitter Jhr. Mr. W. M. van Weede, ed. Gezant en gev. min. wordt wederom en beroep gedaan op de weldadigheidszin an Holland voor de Weensche bevolking. De komende winter dreigt nog moeilijker, og zwaarder te worden dan de vorige, e houtprijzen zijn steeds stijgende. Vele zers zullen zich misschien nog de brieven de Nieuwe Rotterdammer herinneren, aarin een beschrijving werd gegeven an ihet Wandelende Wiener Wald." Hoe een onafzienbare menigte, volwas- uien, meisjes, aankomende jongens, kleine euters, vrouwen, maar ook grijsaards en ide besjes, die zich met moeite voort- leepten, uren liepen om wat hout te be- achtigen, en waarvan de oudsten en jong en wegens uitputting dikwijls verplicht aren het grootste gedeelte, zoo niet alles den steek te laten. Een warm middag aal behoorde dan ook gewoonlijk tot de eldzaamheden. Om een greep te doen uit de verschil- nde courantenartikelen, is uit het »Vader- nd" 't volgende te citeeren. Oflicieele geboorte- en sterftecijfer. Juni 1920: geboren: gestorven: 6—12 512 574 13—19 496 582 20—26 494 531 De bevolking gaat te gronde. Er sterven eer kinderen dan er geboren worden. 3 tuberculose woedt. Rachitis tiert welig. Weenen is alles te krijgen. Ja, in den ittinghandel. De kettinghandelaars zijn vampvrs van het ongelukkige Weenen. Brood per week per hoofd 1 K.G. kost r. den smokkelhandel 30 Kr., Kaas 9—j Kr. de K.G., melk op kaarten, ;r kleine kinderen 10 Kr., in den c '£,->•! 20 Kr. de L., koffie 200 Kr., ip Kr. de K.G., aardappels 15 Kr. K.' een paar schoenen 1200—1700 et i heerencostuum 7 a 8000 Kr. een ar 1 usen 300—500 Kr. Die cijfers zeggen niet veel, als er niet het inkomen tegenover staat. Een overste krijgt 1400 Kr., een luitenant 1000 Kr., een onderwijzer 1200 Kr., een hoofd-referendaris aan een der Ministeries 1700 Kr. per maand. Doktoren, Professoren, leeraars lijden gewoon gebrek. Gepension- neerden behalen dikwijls nog geen 400 a 500 Kr. (gepens. overste 600 Kr.) We duwen krijgen nog minder 120 Kr. per maand. Gemakkelijk is te begrijpen, dat met die geringe inkomens en de buitengewoon hooge prijzen, van melk, boter, kaas, vleesch, eieren geen sprake is en dat de bevolking zich in 't algemeen moet tevreden stellen met droog brood en wat goeakoope groente. Maar ook daarvoor is zelfs het inkomen niet groot genoeg en op alle mogelijke manieren wordt naar middelen uitgezien er iets bij te verdienen. Gepens. officieren doen dienst als kelner, onderwijzeressen werken op de distributie- bureaux tegen een bezoldiging van 10 Kr. per 3 uur. Een hoofdambtenaar van een der Ministeries speelt 's avonds in liet orkest van een der groote café's enz. Het gewone middel om aan geld voor eten te komen is alles verkoopen wat men bezit. Alles, herinnerend aan vroegere dagen van welstand. Een moeder verklaarde met weemoed, dat voor den winter de laatste voorwerpen, meest erfstukken ook wel verkocht zouden zijnen toch had men voor de opbrengst niet genoeg voedsel kunnen koopenéén der dochters, een meisjè van 24 jaar had slechts een gewicht van 39 K.G. (Is nu in Holland.) Een der Hollandsche heeren, die in Weenen een belangrijke plaats inneemt inzake de hulpverleening verklaarde: »De bevolking van Weenen is thans bezig haar meubelen op te eten. In den afgeloopen winter had ze iets te verkoopen, vóór den komenden zal alles verdwenen zijn en ik voorzie, dat deze daardoor de ergste van alle zal worden. Dat weet men te Weenen ook, en ook weet men, dat, als het Buiten land niet helpt, zooals in't afgeloopen jaar, men er eenvoudig niet komt. Vandaar dan ook de vraag, die ons steeds weer werd gedaan, op de trams, in gezelschappen als men hoorde, dat wij Hollanders waren, die voor de kinderactie naai' Weenen waren gekomen»Wat dunkt U, zou Holland ons in den komenden winter blijven helpen, zal men bij U weer kin deren huisvesten, en levensmiddelen in zamelen Of men in Weenen reden heeft die vraag te stellen?. Het buitenland heeft veel, ontzettend veel geholpen maar helaas, de hulpverleening is in de laatste maanden verflauwd, zoodat, als niet spoedig nieuwe bedragen toestroomen, de geheele Hol landsche actie om te helpen, gestaakt zal moeten worden. Het A.N.C.O. (het Alge meen Ned. C. voor Oostenrijk), dat met het Niederlandisches Comité für Wien samenwerkt, beschikt nog slechts over juist genoeg gelden om de kosten van de terugtransporten te kunnen betalenom nieuwe treinen te laten loopen, zijn geen gelden meer beschikbaar. Behalve de vele Buitenlandsche comité's bestaan er te Weenen drie Hollandsche comité's n.I. het Niederlandisches Hilfs komitee für Wien, dat zetelt in het An- gartenpalais, het Joodsche, en het Roomsch Katholieke Comité. Hebben de laatste twee een beperkt arbeidsveld, het werk van het Hilfskomitee is reusachtig uitgebreid en omvat in twee punten samengevat I. Uitzending van Weensche kinderen. II. Verdeeling van de uit Nederland gezonden levensmiddelen en kleeding. De kiuderzendingen begonnen in het laatst van December. In 19 transporten, waarvan het laatste 16 Juli hier aankwam, werden ruim 10090 kinderen naar ons land vervoerd, van wie het grootste deel weer naar huis is teruggekeerd. Reeds dikwijls is de opmerking gemaakt, dat niet alle kinderen, die in Holland kwamen er zoo ondooruoed uitzagen. Een briefschrijver in het Vaderland" heeft een medische keuring voor een Hollandsch transport bijgewoond. Be Medicus wijst een kind terug, omdat het niet zoo ondoorvoed was, dat een ver blijf in Holland dringend noodzakelijk was. De moeder, bij dit oordeel tegenwoordig, betuigde onder tranen, dat, als haar kind niet medeging, 't zeer zeker ten doode ge doemd was, dat ze geen geld voor eten meer had, dat haar meubelen reeds ge deeltelijk verkocht waren, dat ze was taan 't bittere einde". Een ingesteld onderzoek bevestigde bovenstaande en 't kind ging mee naar Holland. In vele provincies blijven de comité's diligent. Dat ook Zeeland weer gehoor moge geven aan de roepstem van het Nederlandsche Comité te Weenen 1 Reeds verscheidenen hebben beloofd hun pleegkind terug te nemen. Iemand zelfs voor een geheel jaar dat zijn schitterende toezeggingen. Maar dringend verzoekt het Comité te Weenen toch vooral niet dezelfde kinderen uit te noodigen; nog 42000 wachten hun beurt af, en zij, die hier reeds geruimen tijd goed gevoed en verzorgd zijn, kunnen daar ginds wel een stootje velen. Wil men in de familie blijven, zoo vrage men broer tjes of zusjes, liefst voor de wintermaanden December, Januari en Februari. Naast hetgeen men voor behoeftigen en zieken in eigen stad of dorp geeft, want die mogen er natuurlijk niet onder lijden, kan degeen, wien het niet schikt een kind tot zich te nemen, misschien wel een bij drage afstaan, als tegemoetkoming in de transportkosten. De leden van het Sub-Comité voor de Provincie Zeeland van het A. N. C. O. te Middelburg, benevens de districtscommis sarissen nemen gaarne giften en aanvragen voor huisvesting tot uiterlijk '10 Nov. in ontvangst, welke eerste in de Zeeuwsche bladen zullen verantwoord worden. F. A. Hiller, Voorzitter, Middelburg. Mevr. Alberts;Salberg, penningm Middelburg. Hiller—Kist, HioolenMac Leod i> D. L. H. van Raalte, Vlissingen. Mevr. Schlüterde Nijs, Middelburg. Weijl Snuijf, arts Stutterheim-Thieme,secr. Ds. J. M. de Roode, Zierikzee. G. Amsing Jr., Tholen. J. Berkers, Burgemeester, Sluis. Ds. J. N. Pattist, Aardenburg. Ds. Joh. Raams, Breskens. Ph. J. Callenfels, Terneuzen. J. de Kraker, Zaamslag. A. T. A. Wagtho, Kloetinge. De heer van Ttavesteijn wenschte daarna een motie tot intrekking der stakingswetten behandeld zien, doch dit werd met 38 tegen 34 stemmen verworpen. De Eerste Kamer heeft nauwelijks 2 dagen aan de onderwijswet besteed. Deze werd zonder hoofd, stemming aangenomen. Betaling Oorlogswiostbtlaating. Ter voorkoming van onkosten herinneren we onzen lezers dat uiterlijk 15 October minstens de helft dei» Oorlogswinstbelasting behoort te zijn voldaan. UITSLAG verkoopingen en aanbestedingen. raming was LANDBOUW. Vanwege den Z. L. M. zullen dezen winter met Rijkssubsidie cursussen in Landbouwkunde gegeven worden o. m. in ScherpeoLse, Stave- uisse en St-Philipsland. Cursussen voor volwas senen te St-Maartensdijk (meisjes) en te Tholen in Eerste Hulp bij Bedrijfsongevallen voor dt vrouwelijke landbevolking. Cursus in paarden kennis te Scherpenisse eu cursus iu hoefbeslag (le jaar). Voor Tholen is dit een nienw soort cursus deelt het Z. Landbouwblad mededie cursus in Eerste Hulp enz. wordt gegeven voor meisjes, die een cursus in lacdbouwhuishoudkunde heb ben gevolgd. Het onderwijs wordt gegeven in 12 lessen van lJ/2 uur, welke alle een theore tisch en een practisch gedeelte omvatten. Men schrijft ons Het mond- en klauw zeer heeft de laatste jaren reeds heel wat schade berokkend en nog steeds woedt die ernstige ziekte voort. Reeds %ele malen werden verschil lende middelen tot genezing aangewend, maar afdoende vond men nog niet. Nu wordt mede gedeeld, dat de Belgische bacterioloog Pottier een middel zou gevonden hebben, dat bij de proefnemingen verrassende resultaten gaf. Het zou geen serum, maar een geneesmiddel zijn. Oud-Vossemeer. De melk, welke iu den laat- sten tijd bij de melkslijters afgehaald 16 cent per L. was, is thans gebracht op 18 cent per L. Oud-Vossemeer. Medegedeeld wordt dat door mej. Depondt eervol ontslag is gevraagd als onderwijzeres aan de R. Kath. school en dat in haar plaats is benoemd mej. M. Hommel, ge boren alhier, thans aan een zelfde school te Middelburg. DE TWEEDE KAMER hield Woensdag een kot te openbare zitting voor 'c opmaken eeuer nieuwe voordracht voor de benoeming van een voorzitter ter vervanging van Mr. Fok die als Gouverneur Generaal naar Oost-Indie gaat, Gisteren werd te Middelburg aanbesteed het bouwen van 114 arbeiderswoningen en een winkelhuis, o.a. waren inschrijvers de heeren L. J. Allewijn St-Philipsland en J. L. Allewijn, Hoedekeuskerke voor f730.000. De minste inschrijver was de heer W. van den Bosch te Dordrecht voor f 626.300. De f644.000. Een gevangene ontsnapt. De vorige week waren te Amsterdam vijf per sonen gearresteerd in verband met den diefstal van f 50.000 ten nadeele van de Ned.-Ind. Handelsbank. Vier van de vijf hebben sedert bekeudde vijfde, zekere P. B., een oude be- keude van politie en justitie, was niet tot be kentenis te brengen eu is ten overvloede iu den nacht van Zaterdag op Zoudag ook nog ontvlucht. Hij zat dien nacht iu de agentenwachtkamer, maar werd op zijn verzoek, omdat hij beweerde, dat zijn zwakke oogen het scherpe electrische licht niet konden verdrageD, in een cel opge sloten. Bij de nachtelijke cojitiöle werd niets bijzon ders opgemerkt. Toen echter Zondagmorgen aan de arrestanten brood en koffie werd verstrekt, kreeg men aan de cel van P. B. geen antwoord. Toch lagen dekens en matras gewoon, alsof er iemand onder lag. De agent wilde den man wakker maken, doch tot zijn groote verbazing was er niemand. De dekens waren opgerold en opgevuld. Dadelijk werd alarm gemaakt en een onderzoek ingesteld. Men ging op zoek en ont dekte dat de gevangene was ontvlucht langs de smalle gang die langs de cellen loopt, en verder door een tuimelruim. Dit houten raam was door gezaagd en een der daarvoor zittende ijzeren staven was er uitgenomen. Vermoedelijk is iemand van buitec-af langs dezen weg eerst naar binnen geklommen. Hij heeft het tuimelraam naar beneden gedrukt, en daarna den gevangene bevrijdt, die geweten zal hebben, dat hem dien nacht hulp zou worden geboden. Elias Annes Borger. Dinsdag 12 October was het honderd jaren ge- ledeD, dat de beroemde. Friesche geleerde Elias Annes Borger, 26 Febr. 1784 geboren te Joure eu voorbereideud opgeleid door ds. Schlicker, van Langweer, overleed op den leeftijd van 36 jaren. De II, P. herinnert aan ziju schitterende gaven. Zijn aanleg tot taalstudie was zoo bijzonder, dat hij bij de studenten den bijnaam kreeg van „het Friesche wonder." Zijn studie in de godgeleerdheid werd op 23-jarigen leeftijd bekroond door een promotie, waarvoor hij een dissertatie over Paulus' brief aan de Galaten inleverde. De curatoren der hoo- geschool waren zoo opgetogen over zijn schitte rend werk, dat zij de onkosten (f 700) voor hun rekeoing Damen en de plechtigheid bijwoonden. Zelfs de stedelijke regeering verscheen daarbij eu bood deu jongen doctor een goudeu medaille aan. Het werd eeQ iu dien tijd zeldzaam voor komende promotie „met den kap", waarbij Borger den gouden ring eu den zijden doctors hoed outviug. Onder klokkenspel, trompetgeschal en optocht had de feestelijke plechtigheid 18 Oct. 1807 plaats. Vrijwel terstoud daarop volgde zijn benoeming tot lector in do uitlegkuude van den Bijbel. Zes weken later, op 5 Dec., hield hij zijn oratie. Iu 1813 werd hij buitengewoon boog- leeraar in de theologie, en in 1817 hoogleeraar in geschiedenis en oude letteren. Ware hij niet reeds joug overleden, hij zou allicht een wereld beroemdheid hebben No. 1 der voordrac Kooien (r.k.) met 4!' 2 Mr. P. Rink (u.i.j L Dinsdag a.s. komt van v. d. Tempel A'i Mr. 1). k. P. 'N. de 84 atetumen, no. uo. 3 J. H. A. Sohaper 1 eerat de poslinterpellalie de orde. Goed afgeloopen. Op de lijn ZwolleHeerenveen is een spoorwegongeluk voorkomen. Er was een goeder. Meppel vertrokken toen men aan 1 t jiation Nijveen bemerkte dat een gedeek van dien trein onderwegwas blijven steken. Van de zijde Heerenveen was een personentrein vertrokken die steenIVijk reeds was gepasseerd en waar hier enkel spoor ligt, was een ongeluk zoo goed als zeker. Door het leggen van knal- signalen wist men echter den personen trein nog tijdig tot staan te brengen.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 1