1ERSEKSCHE EK THOOLSCHE COURANT ■s No, 1855 Zaterdag 9 October 1920. Zes en dertigste jaargang Eerste Blad. ever Firma J. M. C. POT - Tholen. vier ERS IAD Publicatie n. 193 Een gewaarschuwd man geldt voor twee celsai 2593 5525 2! urant Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prij« per kwartaal f0,75; met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,32=, franco per poat f 1,40. Voor het buitenland f 1.10, ronder Geïll. Zondagsblad. UITGAVE Telef. Intero. no. 16. IVStf ING, De Burgemeester van Tholen zal, op Zaterdag 16 Oct. a.s., des middags te 12 uur, ten Raad- huize aldaar EEN HOOP COMPOST, publiek verkoopen. 10 De voorwaarden van den verkoop liggen van heden af ter lezing ter secretarie, iederen werkdag des voormiddags van 912 uur. Tholen, 6 Oct. 1920.26278 LANDWEER. JAARLIJKSCH ONDERZOEK. De Burgemeester van Tholen maakt bij deze be- I kend, dat het onderzoek, bedoeld by artikel 29 der Landweerwet, dit jaar alleen zal worden gehouden voor de lichtingen 1918a, 1918b en 1919 en dat dit onderzoek voor do in het verlofgangersregister van de landweer dezer gemeente ingeschreven verlof- gangers zal plaats hebben te Tholen in het gemeente huis, op Maandag 15 November 1920, des namiddags te 3 ure. Tholen, 7 October 1920. 15 OPLEIDING tot Hospitaalsoldaat of tof Ziekendrager. De Burgemeester van Tholen brengt hierbij het volgende ter kennis van belanghebbenden. Lotelingen van de militielichting 1921, die, inge val zjj ter inlijving worden bestemd, wen»chen te worden ingedeeld bij een der compagnieën Hospitaal soldaten, hetzij voor opleiding tot hospitaalsoldaat, hetzij voor opleiding tot ziekendrager, kunnen hun verlangen daartoe vóór 10 October 1920 te kennen geven aan den Burgemeester der gemeente, voor welke zy moeten loten of hebben geloot. Opleiding tot hospitaalsoldaat. Hiervoor kunnen in aanmerking komen zij, die beschikken over een voldoend krachtig lichaamsgestel, voldoende bedreven zijn in het lezen en schrijven. kennis bezitten van de hoofdregels van het rekenen i met geheele en gebroken getallen en de toepassing daarvan en tevens voldoende, bekend zijn met het metrieke stelsel van maten en gewichten. De voorkeur genieten zij, die in het bezit zyn van een diploma als ziekenverpleger of bewijzen kunnen overleggen dat zij als zoodanig werkzaam dan wel daarvoor in opleiding zijnvoorts bulpapo- tbekers en apothekersbedienden en zij, die behalve M.U.L.O. Jtevens onderwijl genieten of hebben ge noten in de genees- of heelkunde. Opleiding tot ziekendrager. Hiervoor kunnen in aanmerking komen zij, die beschikken over een voldoend krachtig lichaamsgestel, voldoende bedreven zijn in het lezen en schrijven en in de eerste beginselen van het rekenen, alsmede eenige kennis bezitten van het metrieke stelsel van maten en gewichten. De voorkeur genieten zij, die in het bezit zijn van een diploma voor eerste-hulp bij ongevallen, alsmede zij, die lid zijn van een transport-colonne van het Nederlandsche Roode Kruis en het bewijs van geoefendheid als zoodanig kunnen overleggen. Duur van den werkelijken dienst. By ongewijzigde totstandkoming van bet ontwerp- wet tot tijdelijke afwijking van de Militiewet zal de duur der eerste oefening bedragen voor de hospitaalsoldaten 12 maanden; voor de ziekendragers 6 maanden en zal voor de hospitaalsoldaten tegenover den langeren duur van de eerste oefening het voordeel •taan, dat zij vry zullen zijn van opkomst in werke lijken dienst voor herhalingsoefeningen. Lotelingen der militielichting 1921, die reeds aan de voorzitters der keuringsraden hun verlangen heb ben te kennen gegeven om in aanmerking te komen voor indeeling als hospitaalsoldaat of als ziekendrager, zullen goed doen, zich nogmaals met hun wensch daartoe te vervoegen by den Burgemeester. Tholen, 6 October 1920. 60 De Burgemeester voornoemd, J. W. WAGTHO. Een eerlijke, verstandige arbeider, zal dit natuurlijk doen, doch men zegt, dat er ook zijn, die zich niet aan de afspraak storen en het zegelgeld in den zak honden. Dit zijn van de zijde der arbeiders zeer laak bare practijken, want niet alleen dopeeren zij zich zeiven en de hunnen maar ook de werk gevers, immer9 dezen en hierop zij de nadruk gelegd blijven trots alle afspraken met de werknemers aansprakelijk voor de richtige premie betaling. Zij, die werkgevers, zonden desnoods wellicht buiten de Radeu van Arbeid om, krachtens het burgerlijk recht, een vordering tegen de na latige arbeiders kunoen instellen, doch dit neemt niet weg, dat zij de werkgevers aan sprakelijk blijven voor het betalen der premies, welke desnoods per dwangbevel van hen geïnd worden. Als de boer dus een of andere werkzaamheid aanbesteedt, hetzij het delven van slooten, het wieden van uien of andere veldvrochten, het rooien, laden en lossen van peeën, het rooien van boomen, enz., laat hij dan met betrekking tot de verzekering der arbeiders met hem geen afspraakjes makendoch zelf voor het plakken der zegels zorgenop zijn miust zich overtuigeu, dat de zegels geplakt wordeD. De werknemer moet vóór of bij de loonbetaling zijn rentekaart overleggen op straffe van inhouding van het loon. De werkgever is dus in dezen in het geheel niet aan de willekeur van de verzekerden overgeleverd. Bovendieü, als een werkuemer het van zijn patroon ontvapgen zegelgeld opstrijkt en behoudt, en tot overmaat van oneerlijkheid opgeeft dat hij" „werkloos" was over de weken, dat geen zegels geplakt zijn, dan kan de rechter hem wegens het geven van onware inlichtingen nog treffen. Het is evenwel te hopen, dat ook de arbeider de oogen open doet en gaat inzien, dat hij zijn vrouw en kindereu en zichzelf door zulke prak tijken niet weinig benadeeld. Adverteutiënvan 1 tot 4 regels 60 centsiedere regel meer 15 cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. Een enkele opmerking naar aanleiding van practijken, waartoe de Invaliditeitswet sekijotte leiden. Dat argelooze werkgevers ze ter harte nemen, opdat ze zich voor geldelijke Bchade wachten en dat kortzichtige arbeiders er leering uit trekken en zichzelven eu hunne gezinnen niet langer te kort doen. Er zijn werkgevers, die gaarne meewerken om de verzekering hnnner arbeiders te bevorde ren, doch die t land hebben aan plakken van zegels. En zij verzuimen dan niet een gelegen heid te zoeken om die bezigheid te vermijden. Zij besteden eenvoudig een of ander landwerk aan voor een bepaald bedrag en als een andere landbouwer zoo'n werk voor zooveel gnlden laat do6D, leggen zij er nog een paar gnlden bovenop, onder beding dat de arbeideridau zelveu de benoodigde zegels op hun rentekaart plakken. Openbare Vergadering van den Raad der gemeente Thoten op Woensdag 6 October. Afwezig de heer IClompe wegens onge steldheid. De voorzitter zegt gehoord te hebben dat de gezondheidstoestand van den heer Klompe vooruitgaande is en uit den wensch dat deze een spoedig algeheel herstel moge ten deel vallen en weldra weder deel nemen aan de beraadslagingen in den Raad. De heer Moelker vraagt het woord en zegt dat in de Zeeuwsche Courant de Burgemeester en de heer Moelker zijn aangevallen. Hoewel er niet bijstond welke Moelker werd bedoeld, meent spr. echter te mogen onderstellen dat hij het was, hij wil daarom van deze plaats getuigen zich niet te zullen storen aan anonym cou rantengeschrijf en zich niet te laten influ- enceeren door wien dan ook, spr. zal hier steeds zijn eigen meening verdedigen. De notulen worden daarna goedgekeurd. Ingekomen is een missive van Ged. Slaten van Noord-Brabant waarin deze inlichtingen vragen omtrent de bediening van het veer, de verlichting van den veer- dam en de mogelijkheid van het oprichten van een veerhuisje aan de overzijde, ter wijl dit college verzoekt te worden inge licht over de financiëele uitkomsten van dit veer. De voorzitter is van meening dat dit schrijven voor kennisgeving kan worden aangenomen. De bediening van het veer is goed, de verlichting is in orde, zelfs beter dan voorheen, terwijl bovendien het veer eigendom is der stad Tholen, zoodat de provincie Noord-Brabant geen recht heeft inzage van de uitkomsten van het bedrijf te vragen. Met de stoomtrammij. zou overleg kunnen worden gepleegd in zake het wachthuisje. Spr. vindt het intusschen jammer dat het publiek zoo weinig blijk van beschaving geeft door het bestaande wachthuisje van den tram op een ergerlijke wijze te bevuilen en te be schadigen. Van de Visschersver. «Helpt Elkander» is een dankbetuiging ingekomen voor het plaatsen van een bank aan de waterpoort en voor het daarstellen van een trap. Adressanten wijzen er tevens op dat er geen beschutting is bij regenweer en zagen hierin gaarne voorziening. De voorzitter deelde mede dat op de begrooting van het volgend jaar hiervoor een post zal worden uitgetrokken. Miss. van Ged. Staten houdende goed keuring van de leening ten behoeve der gasfabriek en id. betreffende een geldleening voor het gemeentelijk grondbedrijf, worden voor kennisgeving aangenomen. Request van den heer E. ten Hove, waarbij deze verzoekt om eervol ontslag tegen '1 November tegengevolge van zijn be noeming te Wildervank. De voorzitter deelt mede dat op advies van den Distr. schoolopziener wordt voor gesteld op de meest eervolle wijze ontslag te verleenen tegen 1 December of zooveel eerder in de vacature zal zijn vervuld, hetgeen met alg. st. wordt aangenomen. De voorzitter drukt er zijn spijt over uit dat de heer Ten Hove vertrekt, steeds zijn spr. van verschillende wijzede meest gunstig berichten geworden omtrent den arbeid van den vertrekkenden onderwijzer, het is spr. een behoefte dit den Raad mede te deelen. Van de schietver. «Koningin Wilhelmina" is een verzoek ingekomen om een subsidie. De voorzitter deelt mede, dat waar hij nog geen voeling heeft gehouden met het bestuur der vereeniging, hij geen nadere inlichtingen kan geven en ook niet weet welk een bedrag de vereeniging zou noodig hebben stelt voor dit adres aan te houden tot de volgende vergadering. Ingekomen is een adres van de bewoners der Kerkstraat met verzoek het rijden van de omnibus door die straat te verbieden gedurende de maanden October toten met December, zulks met het oog op de ge vaarlijke passage tijdens de bietencampagne en het voorkomen van bespatting hunner huizen door slik, dat gedurende dien tijd gen te kunnen volstaan, welke een uitgaaf van f 2980 zullen vorderen. Zoo zou men de salarissen der helpsters der bewaarschool kunnen laten voor wat deze zijn. Als hoofd hebben we iemand die voor haar taak ten volle berekend is. Door het sala ris der helpsters te laten voor wat dit is, zullen deze indien ze een zekeren leeftijd hebben bereikt eerder geneigd zijn een anderen werkkring te zoeken. Wat het salaris van den bouwmeester betreft, hier over zijn B. en W. het niet eens, welzijn ze eenstemmig met het feit dat we een bouwmeester niet kunnen ontbeeren. Ook omtrent het toe te kennen salaris van den karreman heerschte er bij B. en W. geen eenstemmigheid. Voor de onderscheiden cijfers die de voorzitter mededeelde zie men hieronder bij de verdere behandeling. Wat den veerbaas betreft is overwogen of men boven diens salaris 2% zal toe - kennen van de bruto- dan wel van de netto ontvangst, dit zou de Raad kunnen uitmaken. De heer Moelker verwondert zich over deze cijfers, hij was geheel onkundig dat B. en W. hiermede zouden komen, hij meende dat het verzoekschrift zooals het is ingediend behandeld moet worden, na toch al erg genoeg is.' De burgemeester meent dat wellicht een verzoek bij deze onderneming wel tot een resultaat zal leiden. Wat de bestrijding van de slikplaag betreft zijn B. en W. voor nemens bij nat weder weer grintzand te doen strooien, zulks ook in het belang van de paarden, die dan minder spoedig uit zullen glijden. De heer Wagemaker dacht eerst dat het kiezen van een andere route door de bus weinig uit zou werken, daar dan de be woners der andere straten met dezelfde klacht zouden komen, maar daar spr. heelt opgemerkt dat enkele ritten toch reeds langs de gevraagde route geschieden is dit bezwaar niet groot. De heer Moelker meent dat er geen be zwaar aan verhonden zal zijn een andere route te nemen, hoewel hij meent dat de huizen in de Kerkstraat er toch niet zonder spatten af zuilen komen. De heer Goossen zou eerder het besluit wenschen te nemen met het oog op het gevaar van het verkeer tijdens de bieten campagne, of de huizen worden bespat door de peeënwagens of door de autobus komt op hetzelfde neer. De voorzitter zegt toe dat B. en W. zich in verbinding zullen stellen met de auto busonderneming en bij niet slagen de zaak op andere wijze zullen trachten te regelen. Ingekomen is een adres van den heer M. M. van Rijssel, directeur van Olympia, die verzoekt om een subsidie teneinde tot een voor de gemeente voordeelige oplos sing te komen bij de a.s. wijziging van de wet inzake lichamelijke opvoeding. De voorzitter deelt mede dat deze zaak niet is behandeld geworden bij B. en W. en stelt voor deze aan te houden tot een volgende vergadering. Met alg. st. besloten. Procesverbaal van kasopname bij den gem.-ontvanger. Wordt voor kennisgeving aangenomen. Een adres van Hendrikse eerst heden ingekomen wordt aangehouden. Jaarwedderegeling ambtenaren De voorzitter herinnert wat er reeds over deze zaak in de commissie is ge sproken en zegt dat wat deze aangelegen heid betreft de leden de aandacht mogen schenken aan hetgeen in Jacobus hoofd stuk 5 staat te lezen, dan zal hetgeen be handeld moet worden den leden een besluit lichter maken. B. en W. hebben gemeend niet te moeten voldoen aan het gestelde verzoek, de verhoogingen zouden dan een som vorderen van ruim f 11000. B. en W. meenen met de hier volgende verhoogin- deze behandeling had spr. dan willen komen tot een voorstel om aau enkele ambtenaren een verhooging toe te kennen. B. en W. hadden beter gedaan om deze voorstellen in te dienen bij de a.s. begrooting, deze wordt door de commissie nagezien en had deze haar voorstellen hij den Raad kunnen indienen- Spr. begrijpt echter wel dat de door den voorzitter gevolgde wijze van behandeling voor B. en W. gemak op levert. De voorzitter zegt het niet met den heer Moelker eens te zijn, juist als de cijfers der uitgaven bekend zijn is het gemakkelijker de hegrooting inelkaar te zetten. De heer Moelker zegt dat het een zeer moeilijke kwestie is. De heer Goossen juicht deze wijze van behandeling toe. De raadsleden kunnen zich zooveel gemakkelijker uitspreken daar ambt voor ambt behandeld wordt de zaak is niet nieuw meer, dus voldoende bekend. De heer Quist zegt niet te begrijpen waarom het salaris van den eersten ambte naar ter secretarie zoo beduidend hooger moet zijn dan dat van den bode. De voorzitter meent dat de heer Quist nog te kort raadslid is om nu reeds te kunnen oordeelen over het verschil in werkzaamheden van beide functionarissen bovendien geniet de bode boven zijn jaar wedde genot van vrije woning en vuur. De heer Quist meent dat de bode even goed moet leven als de eerste ambtenaar, en ook de helpsters der bewaarschool, hij zal tegen elke verhooging stemmen. De heer Moelker vraagt of bedoeld wordt de -behandeling post voor post te doen plaats hebben. De voorzitter antwoordt bevestigend, want dit vergemakkelijkt de behandeling. De heer Moelker verklaart dat hij tegen het voorgestelde salaris is voor den eersten ambtenaar. De heer Wagemaker meent dat we eerst de aanvangsalarissen dienen te behandelen. Als salaris stellen B en W. voor f 1700 aanvang met verhoogingen tot een maxi mum van f2350 is bereikt. De heer Moelker stelt voor aanvangsal. f '1500 met een maximum van f2100. De voorzitter zegt dat het hem onmo gelijk isdergelijke wijzigingen te behandelen dan is het heter om de voorstellen van B. en W. maar aan een commissie te geven die maar met tegenvoorstellen komt. De heer Goossen zegt dat de leden niet op de hoogte zijn van wat de ambtenaren bond vraagt, die vragen salaris en kinder toeslag en dit zou voor onzen eersten ambtenaar een salaris zijn van f3000. B. en W. zijn dus nogal matig geweest met hun voorstel, bovendien bezitten we in Blaas een verdienstelijk ambtenaar. De heer Quist komt weer met zijn groote verschil in salariëering tusschen den bode en den eersten ambtenaar. De voorzitter vraagt wat men nu wenscht doorgaan of renvoyeering naar een com missie. De heer Moelker zegt mee te kunnen gaan wat het salaris van dezen ambtenaar

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 1