Knijper Bon, Mn. MANTEL-™ MODEMAGAZIJNEN „DE VLIJT" U KOOPT 'T BEST ONTVANGEN! Beddeninagazijn. Expositie Winterseizoen. G. Th. de Jong-Marneth. C. Laban, Tholen Firma Jan Dietvcrst. NATIONALE BANKVEREENIGING ALBERT HEIJN. Dames-handwerken Uw Schoenrekening Ms. Janse Az., 6 pet. Pandbrieven UITVERKOOP Boterkarns DENEVERS FRERES Middelburg. N J. M. SCHETTEBS, JE ADRES voor alle soorten Bedden, Matrassen, Ledikanten en Dekens. RIJWIELEN Firma COGNAC. mineraalwater, ROOSENDAAL BERGEN OP ZOOM Dames- en Kindermantels, Japonnen, Blouses, Kinderjurken, enz. Pelsen, Peluche Mantels, Teddy Bear en Fantasie Paletots Uitgebreide sorteeringen fijne Pelterijen. Enorme keuze wollen Jersey's, wollen Japonnen, wollen Jurken, wollen Shawls met bijpassende mutsen. Gummimantels, Capes voor Dames en Kinderen. Kantoor THOLEN. Kapitaal en Reserven f8,100.000-- SAFE-DEPOSIT SPAARBANK 4% RENTE daar, waar U de beste kwaliteit ontvangt, net bedient wordt en billijken prijs betaalt. Onze zaak biedt U deze gelegenheid. I PRIMA SUCADE-KOEK PER STUK 40 CENT. GR00TE MARKT BERGEN OP ZOOM. Gez. BAGGERMAN, Wood-Milne Rubber Zolen en Hakken. M. M. C. Haaijer - Tholen. Grafmonumenten en Mar meren Schoorsteenmantels, HORLOGEMAKER - THOLEN. Brillen en Naaimachines. mumi HYPOTHEEKBANK, UITGIFTE van a 100 pCt. L 5. YAH ZALTBOMEL, DROGERIJEN EN CHEMICALIËN. van alle voorhanden zijnde GOUDEN EN ZILVEREN WERKEN EN HORLOGES met 20 korting. Ook nog voorradig een mooie sorteering BAROMETERS en KLOKKEN, waaronder met en vol Westminster Carillon. Stoomwasscherij „De Zoom" geven van orgelles en het stemmen van piano's. J. ELENBAAS, Poortvliet HYPOTHEKEN en CREDIETEN. WIJNHANDELAREN - DISTILLATEN Prima Cognac, Brandewijn, Jenevei en diverse Wijnen. 2; Een prachtige sorteering GASLAMPEN waaronder de nieuwst) soorten. Tevens een groote zending, twee-, drie en vier vlams PETROLEUMSTELLEN, Zware gegalvaniseerde EMMERc WASCHKETELS, TEILEN enz. ZJE ONZE ETALAGE! ZIE ONZE VOORRAAD BESLIST ZEER LAGE PRIJZEN 40 24595 Aanbevelend, BERGEN OP ZOOM, - Rijkebuurtstraat 15 - Telef. 193 Vertrouwde vulling. Prima afwerking. EIGEN FABRIKAAT. 44 26086 Aanbevelend Jac. de Groot-v. d. Burght. BERGEN OP ZOOM. Winkeliers genieten korting. Telefoon Heden ontvingen wij prachtige SORTEERING een Zie étalage. Molstraat 5—7. BERGEN OP ZOOM. De Sanguinose bij Algemeene Zwaktetoestanden. T0NNAY CHARENTE Varkensmarkt 2. Kremerstraat en Hoek Kortemeestraat. Wij berichten hiermede de ontvangst der nieuwe voor het a.s. seizoen. in de nieuwste genres. 26250 200 Aanbevelend, EFFECTEN, COUPONS INCASSEERINGEN HANDELSCREDIETEN REKENING-COURANT CHEQUES OP BINNEN- EN BUITENLAND, DEPOSITO'S 48 24074 BEWARING VAN FONDSEN REISCREDIETBRIEVEN. Koffie puik sma kende p. pond 55 ct. Santos I 80 Santos 100 ,i Java 120 Peekoffie ,,'t Vrouwke" pak 11 Thee p. ons 16, 24, 29 en 35 ct Krenten p. pond 44 en 55 ct. Sultana rozijnen p. pond 58, 80 en 110 ct. Elemé p. pond 55 en 90 ct. Grove stijfsel p. pond 27 ct. Prima zachte zeep M 34 Soda grof en fijn ft J o Grove rijst 30 gort 22 Margarine 65, 70 85 en 100 Patentolie ft liter 150 Boterolie 140 Lucifers ft pak 16, 19 Zwaluw ft 23 Zeeppoeder ft 16 Sunlight zeep ft 58 Sultane zeep ft *7 Engelsche toilet zeep ff stok 225,30 Gouda kaarsen ft pak 42 Thoinaou's pudding ft 85,, Voor het ontbijt. Volvette Goudsche kaas p. ons 21 ct Vette kaas p. 16 Echte Leidsche kaas 20 Nagelkaas p. pond 52 ot Ontbijtkoek groot stuk 55 80 WINKELS DOOR GEHEEL NEDERLAND. 80 26263 ONTVANGEN een NIEUWE en MOOIE COLLECTIE prijzen billijk. 9229 11 Aanbevelend, Lievevrouwestraat B 29. BERGEN OP ZOOM wordt met 60 verlaagd indien U loopt op Zolen voor Heeren per paar f 1.65 en f 2.30. Zolen voor Dad.es en Kinderen 99 cent, f 1.25 en f 1.95. Rubber Hakken 70 cent en fl.25 per paar. 18 26267 Onderzetten gratis Heeren Schoenmakers speciale prijzen. MAGAZIJN van STEENHOUWERIJ, MARMER HARDSTEEN voor Bruggen, Sluizen, Gebouwen, SLIJPSTEENEN enz., STRAATKEIEN. 12 1152 AUG. VAN DYCK—PETIT, Stationstraat Bergeö op Zoom. 12 Haudel in: 25652 HORLOGES, KLOKKEN, WEK KERS, BAROMETERS. Gouden- en Zilveren werken. Reparatiën NETJES en BILLIJK. groot f1000, 1 500, f 100 en f50. Deze Pandbrieven worden afgelost pari in 25 jaar te beginnen met 1922 door verplichte jaar- lijksche uitloting in de maand Mei. 15 20167 Hoogstraat 7, THOLEN. Verband- eu Verplegings-artikelen enz., prima Breukbanden met en 21955 zonder veer. 12 18 26059 BERGEN OP ZOOM FIRMA P. J. ASSELBERGS Cz. Beschikt overrein zacht water in overvloed, ervaren personeel, de beste waach- en desinfecteermachinea eigen electriscbe, installatie voor liohtkraoht en electrisohe bleekme- thode, en biedt daardoor de grootst mogelijke waarborgen voor eene hygiënische en onschadelijke behan deling der wasch. 17 19627 1882 Opgericht 1882 Prijscourant en inlichtingen op aanvrage gratis. beveelt zich aan tot het 7 VRAAG EN AANBOD. Woning-Bureau Eiland Tholen, TE KOOL' le Tholen. Diverse Woon-, Winkel- en Pak- hoizen. Inlichtingen omtrent prijs, datum aanvaarding enz. door 10 2311 M. J. Scheffelaar, Tel. 24, Tholen. vervaardigt prima werkende ZEEFTENWANMOLENS en WINDMOLENS voor groot en klein bedrijf Tevens in voorraad 15 inhoud 41/2182840 Liter BOTERTOBBEN, 23624 MELKBUSSEN, Enz. DIVERSE KAPITALEN BESCHIKBAAR legen rente van 5% 's jaar8« Vlugge afwerking. Adres: R. VAN GEÏTENBEEK, beëedigd makelaar 12 Sweerts de Landasstraat 75, ARNHEM. 2593' V 'l FREltCS Leveren tegen billijke prijzen 2525! Levering franco. Vraagt prijscourant Je adres voor alle voorkomende LOOD-, ZINK- en MASTIEKBEDEKK1NG, 1 16 hoi put I af VOO 1 kei Lai VOC dit var gai 1 kui te Telefoon 171. Elke tijd heeft zijne eigene ziekten eu ook tegenwoordig zijn er ongesteldheden, waar men vroeger zoo niet van hoorde. En straks komen zeker nieuwe verschijnselen van zenuwzwakte en uitpnttiDg na de ge weldige emoties en inspanning. Bij herstellenden na typheuse koortsen blijft vaak langen tijd een gevoel van zwakte. Ook na de influenza en dergelijke ondermijnende ziekten. Daar zijn er duizenden in ons land, die er erger aan toe ziju dan zieken. Zij zijn door de zenuwen zoo verzwakt, dat ze bun werk niet meer doeu kunnen; hon ziekte was gewekeD, maar de zwakte bleef. Alles is hun te veel, ze zien tegen het geringste op de moed is er uit. In zulke gevallen helpt de Sanguinose. Zij is bloedhersteller en krachtversterker bij uitnemendheid. Honderden bij honderden kunnen dit getuicen. De Sanguinose hielp. Zij hielp vlugen afdoende. SANGUINOSE kost per flacoo f2.6 fl. f 11.12 fl. f21. WACHT U VOOR NAMAAK. Te verkrijgen bij de meeste Apothekers en goede Drogisten. De Riemerstraat 2c/4. VAN DAM Co., Den Haag. Te Tholen bij L. G. v. Zaltbommel te Bergen op Zoom bij H. G. v. Kroon. LEVERT U origineele FRANSCHE COGNAC Wettig gedeponeerd Merk, bekroond met de hoogste onderschaidingen op wereldtentoonstellingen 25 Steeds voorradig 23681 speciaal voor nierlijders, aanbevolen door H.H. Doktoren. be vel ke da

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 4