ROUWDRUKWERKEN 4otel Ooms Herfst. OPENING Winter. Seizoen 1920—21. Advertentie .„.„bedrijfsleider tvi°rt'30 sep'- m°- Aiigabonbons .oUROr Op natuurlijke 8 wijze e. oelbersT- m7 geuze Mé-Restaurant ene groote partij Gezaagd Hout. DAGMEISJE '.Ijen Huishoudster te koop B Prima afwerking. Moderne Coupe. N.V. CAHEN'S KLEEDINGMAATSCHAPPIJ Mariahoek Telef. 40 Bergen op Zoom. HEEL H.H. Handelaren! Dordrechtsche Hypotheekbank. Kost en inwoning Rijwielen, 25ros Auto-Garage. P. A. OOMS—Janssens. publiek verkoopen: edrijfsleider P.G. Heeren JOesterhandelaars oesters en wulken in de iemeente-Vischafslag alhier, en verkoop zullen worden aangeboden. outverkoopingen. 5PierRUn.. SANAPERIN I MIJNHAfcDTS 1AXEER-TABLETTEN. I j Verkoudheid, Heeschheid.l KmDEPZALF MAAG maa9z-uur>!»iechte MIJNHARDT'S MAAG-TABLETTEN BLOED bleekzucht, ARMOEDE SSgfgCSS- jf Gebruikt MIJNHARDT'S STAALTABLETTEN Wij brengen een enorme sorteering IN: Heeren-, Jongens en Kinderkleeding in de nieuwste modellen en stoffen. Speciaal adres voor: Motorkleeding, Regenjassen en Dames-regenmantels in gummi en waterproof. Prachtige keuze MODE-ARTIKELEN voor onze afdeeling KLEEDING NAAR MAAT. Voor Dames en Heeren 26ifJ hebben wij een keurige Collectie Engelsche Stoffen voorradig. Stalen worden gaarne toegezonden. Coupeur en Reizigers steeds te ontbieden. VAN FFFECTEft, BAHKZMEN, T H 0 L E H. Co., COUPOHS, M. M. C. Haaijer - Tholen. nette dienstbode. 6 pCt. Pandbrieven a 100 pCt., Burgerwoning 1 worden binnen één uur tijds afge- I leverd en desgewenscht van adres 8 voorzien ten postkantore bezorgd. FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. W. J. BOOGAART, lste klasse Machines Sierlijke So-Easy goud, doublé of nikkel. Van derOuderaa, C. E. LENIAN Keel-, Neus- en Oorarts, is weer te consulteeren. De Homoeopatische Geneesmiddelen H. G. v. Kroon. B i H I I H S I I Nieuwe Modellen KAPPER, BRUGSTRAAT THOLEN. Speciaal adres voor: HALLIER. 7 „IN DEN G0EDK00PEN BOUWMATERIALEN HANDEL" „DE CONCURRENT" francs 99 en fr. 67. FRANS ADRIAANSEN VAN COXSEL behangsel papieren 12 VITRAGES, «98 Vloerzeilen, Vloerkleeden. KAART van het Eiland Tholen en Omstreken, i). en E ionsplei», BERGEN OP ZOOM. itsing voor motors en rijwielen. Stalling voor paarden enz. '08 Aanbevelend, Telefoon No. 55. t-Philipil dag 31 jn door i-Vosaem i roepen i Da. Ken ne, voor eft voor aam. 2 iam. 2 2 uur alen v. d. H< k en tv. i. Bed. tra. 2 •llecte. i 'a avoi i ra. 2 o tal. Na en 5 Koopen tot f 2.contant, overi- 2 h l October 1921. 28 26266 avod^e verkoopingeu voor de firma der Made worden niet gehouden. n. 2 s s»oij|Ge»raagd tegen 15 October a.s. Mevrouw MOELKER, Brugstraat THOLEN. 7 26258 (vraagd op boerderij P.G. v. g. g. r. Brieven onder No. 26264 bureau men iu dit blad. 6 Op een Boerderij van 82 H.A. eigrond bestaande uit half Bouw- id, half weiland waaronder 5 H.A. 3orogaard op 3 min. afstand van it dorp Olst, (Prov. Overijsel) irdt gevraagd een degelijk i t K.G avol et uitstekende keunis van 't land- mwbedrijf. 20 26260 Brieven met opgaven van getuig- hriften, ouderdom, grootte van het iiin aan Eirma H. J. BAKHUIS Veessen (gem. Heerden.) Geen persoonlijke aanmelding. Pas op, dat Evhosstniet chronisch wordt. Weea er bij tijds bij met een krachtig werkend, afdoend middel als de Abdijsiroop, het bekende middel bij asthma, bron chitis, influenza, kinkhoest, slijmhoest, hooikoorts, ver waarloosde verkoudheid, hardnekkige hoest, catarrh. Prijs per flacon van plrn. 230 gram f 1.90 van plm. 550 gram f 3.60van plm. 1000 grsm f G.Alom verkrijg baar. Eischt ROOD EN BAND met onze handteekening: L. I. AJcker, Rotterdam. 28 2610G ole Het Bestuar der Visschersvereeni- ing //D.E.T. V.//, afd. Oudeschild p Texel, stelt U hiermede in kennis, at vanaf I OCT. dagelijks versch evangen 16 26238 hr. en Mevrouw J. van Vreden- eh geven kennis van de geboorte een dochter 8 26256 ELIZABETH MARIE MADELEINE. kappellen (Belgie), 29 Sept. 1920. )ndertrouwd J. J. DORRKSTEIJN en 26265 E. J. BOLWIJN. 8 De Deurwaarder M. C. VAN SaCKER te Tholen zal, ten ver- ke van den beer G. II. van Akeo 'O: Rotterdam, VRIJDAG 8 OCTOBER 1920, de haven te OUD-VOSSEMEER, ZATERDAG 9 OCTOBER 1920 de haven te THOLEN, WOENSDAG 13 OCTOBER 1920 i de haven te ST-PHILIPSLAND, kens des voormiddags elf unr en pijnen van allerlei aard als hoofdpijn en kiespijn. Zenuwpijnen,enz. Neemt TABLETTEN I oaiJSPCRSOKES 73Ü BU Asof h,0R061Sr£A Fabr.A.MIJNHARDE Zeiah ■dragen stoel«ng«nyefjfcppin^l ftusrm oom eoV. Sklwannmeotigm. Gebruikf n ooeren van 6o«n90£i. bij apoih.« drogisten. fóbr. A.MIJMMARDT. ZeliK DE BESTE^ geneest roode ontstoken huid, Smetten, uitslag, schrijnen, zeere plekken. IN OOOZEN VAN 30«n60U. 8'J APOTM.«n DROOSTIN. i ral BffcflKTM spÜsveHieHn^.opi-ispim F*ïJilfcPi gebrek aan eetlust. I PRWS PER KOKER 75£ B'J APOTH.cn DROGISTEN. IN DOOZJ IN DOOIEN VANAt 90O BU APCTM.cn DROGISTEH staande aan de Botermarkt le THOLEN. Te bevragen bij J. K. v. NIE UWEN HUI JZEN. 9 26132 36 9937 Verkrijgb. bij Apoth. en Drogisten. 8 Te Tholen bij L. G. van Zall- bommel, te lerseke A. M. Steke- S tee, te Scherpenisse G. Hartog- B Kenr. 26262 78 B Wij kuuneu U zeer lage eögros- prijzeu afgeven voor Gesmede Koleu- schoppen, Gegalvaniseerde Wasch- teilen eu Emmers, Koffiemolens, Emaille, Groudbascules, Witte Toon bankbascules, Wascbmachines, Naai machines, Rijwielen en Bauden. 14. Telefoon 7. 26270 Wegens vertrek naar elders van de tegenwoordige, wordt voor terstond gevraagd een Aanmelden bij M. M. v. RIJSSEL 26271 Stoofitraat. 9 Tijdelijk tot een beperkt bedrag verkrijgbaar bij heeren Bankiers en ten kantore der Baök af te lossen pari uiterlijk in 25 jaren door verplichte uitloting van ten miDste 4 per jaar. De Pandbrieven dezer Bank be- hooren tot de beleggingsfondsen der Rijkspostspaarbank. 20 16259 gevraagd, met gebruik van vrije kamer. Brieven franco no. 26272 bureau dezer Couraut. 6 Koopen en verkoopen EFFECTEN. Nemen gelden a DEPOSITO tegen overeen te bomen condities. Openen H AN DELSCRE Dl ETEN eo REKENING-COURANT met cheque en girorerkeer. (Onze cheques zijn'op 120 plaatsen gratis betaalbaar) Sluiten BRAND-, MOLEST-, TRANSPORT en verder alle VOORKO MENDE \ERZEKERINGEN, zoowel bij Nederlaodsche Maatschap- pijeu als op Beurspolis. Verhuren LOKETTEN in een Brand- en Inbraakvrije kluis. Afzonderlijke couponkamer). Kantoor geopend: 9—121/, en 15 unr. Des Zaterdags van 93 uur. 36 25969 in Machinerieën te POORTVLIET, levert alle soorten voor LANDBOUW en ZUIVEL BEREIDING als: Dorschmachines, Rosmolens, Treebruggen, Stroosnij- ders, Pee- eu Meelmolens, Mélotte- ploegen, Melkontroomers Mélote- Tuimelkarns, Rooravaten, Botertob- ben, enz. Alles op proef van goede werking. 16 8216 HANDEL IN DRAINEERBUIZEN. Vervangt uw BRIL door een Vakkundige mouteering en ge- reuomeerd door H.H. Doctoren. voorheen J. P.OBBE. BERGEN OP ZOOM. 21236 Zuivelstraat 12 15 te Bergen op Zoom Spreekuor: 12'/2. 9 Stationstraat no. 7. 26259 nit de Centrale Homoeopatieche Apo theek ran Dr. Wiilmar Schwabe te Leipzig zijn in ORIGINEELE VER PAKKING verkrijgbaar in de apo theek van 12 8493 Zuivelstraat, Bergen op Zoom eu binnen enkele dagen, worden 8 steenpuisten, negeuoogen, bloed- B vinnen, allerlei zweren eu wou- 8 den, wratten, likdoorns, fijt, |j winterhanden, wintervoeten, b zwerende borsten en open I® beeuen, ring-, baard-, en dauw worm, volkomen genezen door de Oprechte Winsumer Zalf. Prijs per bus f 0.75 en f 1.35. 8 (Hoe grooter bus hoe voor- H deeliger in 't gebruik), yj Verkrijgbaar bij Apoth. en n Drogisten en Winkeliers. B Gen.-Agent J C. de Vries, Winsum (Gr.) B Te Tholen bij L. G. van Zaltbommel, Poort- m KJ vliet Wed. H. Jansen, Scherpenisse G. Q Hl Hartog-Kear, Stavenisse G. v. d. Berg en B Leune, St-Annaland J. van Moort, B lerseke A. Steketee 28 24870 SLEEKACHELS in de allerfijnste uitvoering. Goedkoope Kamerkachels om alles op te kokeu. Ierscbe Vul kachels. Calorifère's eu tegelplaten. Heeren Smeden genieten korting. M. M. C. HAAIJER - THOLEN. 10 26268 Caraba Eau de Cologne. Parfumeriëo, Haarwerkeu, Odeurs en aanverwante artikeleD. 12 26273 KERKSTRAAT 16 THOLEN Rijwiel- en Motorhandel. Steeds voorradig een mooie sorteering- in alle prijzen, in gewouö- en luxe uitvoering. 20 RIJWIEL- ec MOTORBANDEN tegeD scherp coucurreerende prijzen. Alle onderdeelen direct leverbaar. Reparaties aan Motors en Rijwielen billijk en vlug PETROLEU MKACHELS zijn renke- loos en zuinig in gebruik. 26269 M. M. C. HAAIJER - THOLEN. lste soort BELG. WAAL en R-VORM- STEEN, franco scheepsboord België Alle soorten CEMENT, KALK enz. Prima LANDBOUWKALK volgens A. V. levering franco wagen. Bestellingen worden aangenomen door mijne Commissionnairs W. Mink, te Goe». A. v. Langerveld, te 8t. Laurena. H. Rietdijk, te Nieuwenhoom Oo9tdijk D 187. B. J. Perduiu, te Schoondijke. A. de Feijter, te Terueuzen. A. Potter, te Tboleo. M. C. de Vlieger Jr., te Zierikzee. M. J. SCHEFFELAAR, 26 Tel. 24, THOLEN. 26135 Boschstraat 27, Bergen op Zoom. Ontvangen de nieuwste patronen Vertrouwde bediening a2n bil'ïjke prijzen. uitstekende wegkaart, aangevende alle plaatsjes en gehuchten, alle dijkeu en polders. 13 26204 Direct verkrijgbaar a 60 ets., afgehaald bij FIRMA J. M. C. POT, Tholen,

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 3