m A a C B GEMENGD NIEUWS. Ook nog voorradig eein '.irooie 'i sorteering BAROMETERS en KLOKKEN, waaronder met 3U en vol Westminster Carillon. R Zie b i Burgerlijke Stand. Kerknieuw 8. ei Marktberichten. Er zijn reeds gehaltebriefjes van de fabriek ge komen, die circa 19 °/Q aangaven. 8T-MAARTENSDIJK, Zaterdagnacht brak brand nit in een schuur van den heer J. C. Westerweel alhier. De brandweer weigerde dienst, zoodat door gemis aan naastenliefde de schuur met inhoud maar moest verbranden. De wagemakerij van den heer Bil had naar het schijnt ook iu vlammen moeten opgaan, tenminste een gedeelte er van was met benzine begoten. THOLEN. De kermis is hier zonder wanklank verloopen. Het is een buitengewoon kalme kermis geweest, er scheen weinig animo te zijn en we gelooven dat deze instelling zoo langzamerhand aau het verdwijneu is. Een slecht adres. Iemand te Oudeweteriug, die f 10.000 moest gebruiken, vroeg dit bedrag aan bij een druk adverteertudo Bomiddelingabauk" te Hel- levoetsluis. Hij moest beginnen met f 75 te storten voor informaties. Te Leiden zou de sa menkomst plaats hebben. De man van de bank en zijn secretaris waren er en ook de geldvrager uit Oudewetering nam een ^secretaris" mee, namelijk een rechercheur. Toen het tweetal begon met te trachten hem eerst weer f 1000 af te zetten, deed de rechercheur zich gelden, die met behulp van eeuige in de nabijheid opgestelde collega's den baukhouder en diens secretaris beiden in arrest nam. Heel de bank bleek niet te bestaan. De //bankhouder" heeft wegeus op lichting reeds Wee jaar straf achter deu rug. Fraaie souvenirs. De militaire grenspolitie aan het station te Oldenzaal heeft bij aankomst van een trein uil Duitschland in beslag genomen drie groote en vijf kleine dolkmessen, toebehoorende aan den heer Troelstra Jr., zoon van het Kamerlid. De heer Troelstra, die eeu dezer messeu bij zich droeg en de overige iu zijn koffers had geborgeD, verklaarde deze messen als een souvenir uit Eiulaud te hebben medegebracht. Tegen hem is wegeus het dragen en meevoeren vau verboden wapenen proces-verbaal opgemaakt. Dalende prijzen. Nu de suiker op den bon duurder geworden is, vreesde men algemeen, dat ook de vrije suiker wel in prijs omhoog zou gaan. Van officieuze zijde wordt echter medegedeeld, dat dit niet verwacht behoeft te wordeu. De wereldprijs voor suiker is dalende. Ook de cacaoprijzen dalen geweldig. We be doelen de poederchocolade. Doordat de prijzen vau de cacaoboter zoo hoog zijn, werken de fabrieken zooveel mogelijk en is er een overvloed van poederchocolade die weg moet. In de groote stedeu wordt deze prima poederchocolade voor 30 ct. per pond verkocht. Wie een kuil graaft.... Alt men jong is, graag wat van de wereld wil zien, maar geen geld heeft om te reizen, dan.... Dan neemt men 't geld, zei een 20- jarig kantoorbediende te Amsterdam en hij nam driemaal een bankbiljet vau f 1000 weg uit de brandkast van zijn patroon. Toen ging hij met een vriendje naar Den Haag. Maar 't was geen betrouwbare vriend. Deze ontfutselde hem f300. Verontwaardigd klaagde de kantoorbediende zijn vriend aan, maar toen deze zich gevangen zag, zei hij tot de politie //Moet hij mij beschuldigen Hij heeft zelf al het geld gestolen". En spoedig reisden beiden uaar Amsterdam terug, ditmaal echter onder behoorlijk geleide. Een boefje. Bij een vethandela&r te Sneek was een 15- jarige jongen die kautoor- en loopwerk verrichtte. Hij maakte op een geraffueerde wijze gebruik vau de gelegenheid als hij postwissels moest wegbrengen. Dan knoeide bij met oude re^u's en behield op die wijze aardig wat geld. Kwamen er dan brieven met klachten dat het geld niet ontvangen was, dau verduisterde ous vriendje deze brieveD. Natuurlijk moest een en ander uitkomen, doch er schijnt op die wijze een bedrag van f 1500 ongeveer verdwenen te zijn. Veohtpartij met doodelijken afloop. Zondagavond had ouder Hoogerheide een vechtpartij plaats. In café Jagerlust ouder die Gemeente hadden eenige bezoeken ruzie ge kregen, welke twist in een vechtpartij ontaardde en buiten werd voortgezet. Een van het gezelschap werd door eenige ïpessteken in den buik zoodanig getroffen dat hij Dinsdag aan de gevolgen is overleden. Twee der vermoedelijke daders zekere I. eu W. woon achtig te Klutsdorp onder Halsteren zijn in hechtenis gesteld. Vrijwillige ouderdomsverzekering. Er zijn nog altijd duizendeu ouden van dagen, die niet ver vau de 65 jaren af zijn, uiet ouder ^«rplichte verzekering vallen eo ook niet in zijn zelf premie te bekostigen voor de ige ouderdomsverzekeriog. Nog steeds door de iustelliogen van weldadigheid uiet ^ingezien, dat zij hier een goed werk ^oen. Door dergelijke mensehen, die tot UMT&Ü1 kehooreD, tegen een betrek- WtnKüt.^njie verzekeren, zullen met 20 /ogen hunne uitkeerin- 26059 aan die belofte worden voldaan. Er is een oöt- werp ingediend, dat bovengenoemd deel beoogt. Het ontwerp wil geen vakscholen met staats- diploma, maar wenscht aan te sturen op ont wikkeling, regeling en verbetering van de be staande opleiding in ziekenhuizen terwijl het na afloop van de opleiding at te leggen examen en het diploma een officieel karakter krijgen. Inge steld worden twee soorten van diploma'sdie voor de gewone ziekenverpleging (diploma A) en die voor de verpleging van zenuwzieken en krankziDDigen (diploma B.) Als het ontwerp is aangenomen, blijft het verplegersberoep, evenals thans, voor ieder open gesteld, maar het voeren vau den titel van zieken verpleger of -verpleegster wordt verboden aan hen, die geen wettelijk beschermd diploma bezitten. Omtrent de vraag of ook het verplegerskleed zou dienen te worden beschermd, zegt de minister dat het voorschrijven vau eene uniforme kleeding aan de wettelijk gediplomeerden met verbod aau de niet-gediplomeerdeu om die kleeding te dragen, in de praktijk op moeilijkheden zou stuiten. Het doel kan trouwens veel eenvoudiger wordeu bereikt door het uitreiken van een onderscheidingsteeken. De insignes zullen van Rijkswege beschikbaar gesteld en aau hen, die het in de wet bedoeld examen met gunstig ge volg hebbec afgelegd, tegelijk met het diploma uitgereikt wordeu. Ergerlijke verwaarloozing. Te Amsterdam werd de politie gewaarschuwd dat er in een woniug in de buurt van de Amstel een kind door de ouders werd opgesloten ge houden. De politie stelde een onderzoek in en vond iu de woning vau zekere Pieterse een 19 jarigen jongen die geheel verwaarloosd was door zijn moeder. Ruim 10 jaren hield de jongen verblijf in eeu alcoof. Nimmer werd hij gereinigd, zoodat de jongen onder het ongedierte zat. Toen de vrouw tot verhoor uaar het politiebureau werd overgebracht wilde de volksmenigte de moeder te lijf. De vrouw verklaarde dat zij sedert 1900 met Pieterse gehuwd was, doch haar huwelijk zeer ongelukkig is geweest. Haar man was een dronkaard die haar telkens dreigde te vermoorden. Overigeus zegde zij dat haar zoon nimmer de kamer wilde verlaten en outkeut alles waarvan men haar beschuldigd. Er was eeu oudere dochter die het huis uit zichzelf verlaten heeft omdat ze uiet langer door haar moeder wilde mishandeld worden. Ook trof men nog een jong kindje vau anderhalf jaar aan dat ook in zeer verwaarloosden toestand verkeerde. De moeder maakt den indruk van zeer achterlijk te zijn. De bureu zijn zoo verbittert dat de man onder politie geleide naar zijn werk gaat, daar hij anders kaus zou loopen eens flink te worden afgeranseld. Hij vervoegde zich op het politiebureau en deelde mede dat hij nimmer misbruik maakte vau drank, doch zich niet met zijn kinderen mocht bemoeien. Vakbond en politiek. De heer Henri Polak wijst in de H. P. op het merkwaardig feit, dat in Eugeland de mijn- werkersboud zich niet bepaalt tot eischen, welke uitsluitend het loon en de arbeidsregeling be treffen, doch dat hij mede wil ingrijpen in de aangelegenheden van den staat, door te willen bepalen welke bestemming er gegeven zal worden aau de. winst, door den Eagelschen staat ge maakt op de uaar het buitenland verkochte steenkolen, alsmede welken prijs de regeering zal mogen stellen voor de steenkolen in binnen- landsch gebruik. Of een wijze vaa handelen, als nu toegepast wordt door de Britscke kolenmijnwerkers, onder blijkbare goedkeuring der andere vakbonden, geweuscht is in bet belang van volk en staat in de eerste, in dat der vakbeweging in de tweede plaats, dit is het' probleem waarvoor wij ons gesteld zieo, zegt de heer Polak. Voor ons land heeft het vooralsnog doch wie weet hoe snel ook hier een keer kan komen slechts academische beteekenis, omdat onze vak beweging iu totaal veel minder sterk is en veel meer verdeeld dan de Britsche. Doch waar de groote maatschappelijke vraagstukken niet in de kleine, doch in de groote landen beslist worden, is de zaak ook voor ons van de aanzienlijkste beteekenis en eischt zij, dat wij er ons mede bezighouden. De Arbeidswet zal 24 October a.s. in werkiüg treden. Uitge zonderd is hiervau voorloopig arbeid buiten werkplaatsen enz. Arbeid in winkels en kantoren, koffiehuizen en hotels. De Polen zetten den oorlog voort en met groot succe9. Overal wijken de Rusnen en naar men zegt heeft Trotzky reeds te kennen gegeveu vrede te willen sluiten en daarbij de voorwaarden die de Polen zouden willen voorstellen, aan te willen nemen, behoudens den eisch van ontwapening van het Sowietleger. Gevolgen van den oorlog. Tijdens en door den oorlog is de bevolking van Duitschland gedaald vau 67.5 tot 60.8 millioen. Door de bepaliugen vau het vredes verdrag verliest Duitschland eeD derde zijner kaliproiuctie en aan ijzererts wordt in plaats van 2.3 millioen ton thans slechts 0.4 millioen ton gewonnen. Van vijf milliard kwam de ïhuldenlast tot 31 Augustus 1920 op 240 illiard. De inkomsten uit belastingen bedragen chts 16 milliard, de uitgaven daarentegen o milliard. Door nieuwe heffingen zullen de lastingen worden opgevoerd tot 37 milliard. eger en vloot eischen nog vijf milliard. Daarvan Gemeente IERSEKE van 2430 Sept. GehuwdJan van Iwaarden 25 j. jm. en Johanna Jannetje Iluige 22 j. jd. Marijnos Hommel 29 j. jm. en Leijntje Adriana vau der Jagt 25 j. jd. Oodertrouwd Cornelis Adriaau Bakker 24 j. jm. te Sliedrecht en Martina Zuidweg 24 j. jd. Johannis Willem Felius 21 j. jm. en Diua Minnaard 20 j. jd. te Terneuzen. Geboren Willem, zv. Leendert de Onde en Tannetje Pieternella van de Kreke. Jan Gommert, zv. Jan Zuidweg en Jozina Everse. Jacob, zv. Pachier de Wee en Janna Mieras. Pieternella Jannetje, dv. Cornelis van der Endt en Wil- helmina Maatje de Bel. Jacobus Cornelis zv. Paulus Ridderhof en Dirkje Gunst. Anna Pru- dentia, dv. Wilhelmus Kole en Rosina Durinck. Overleden: Johannis Verschuure 58 j. echtg. v, Margaretha Spruijt. Gemeente THOLEN van 24 Sept.1 Oct. Geberen Gerardus Johanne3, zv. G. Mol en v, H. M, Verkerke. zijn drie millioen bestemd voor de volgens het vredesverdrag te vormeu weermacht. Een soldaat kostte het Rijk voér den oorlog 700 en thans 12.000 Mark per jaar. Het bezettingsleger zal zeker verscheidene milliarden kosten. Een Amerikaansche school. Een nieuwe methode van ouderwijs, ingevoerd in de stad Gary (indiana). De scholen zijn ge baseerd op bet beginsel de grootst mogelijke werkzaamheid bij de grootste spaarzaamheid. Het systeem begint met de zuigelingenbewaar plaats en voorbereidende school en eindigt met de hooge scböol. Het geheele opvoedingsstelsel speelt zich af in hetzelfde schooi paleis, zoowel voor baby's van zes weken als voor de opleiding van 18-jarigen. Er zijn negen scholen en een modelboerderij. Een deel der kinderen begint met leeren, daarna een uur naar tuiu of werkplaats, ter toepassing van het zooeven geleerde, om daarna naar gymnastiekles, speelterrein of zwembad te gaan. Een andere klasse daarentegen begint met spelen of zwemmen en eindigt met de gewoue school. Steed» is een vierde deel der leerlingen in de lokalen. In deu namiddag (ook in de vacanties) staan de lokalen ter vrije beschikking vau de kin deren, waarbij elk zich bezig kan houden met zijn lievelingsbezigheid. Elk kind heeft een eigen kastje voor boeken en gereedschappen. Des avonds wordt een wetenschappelijke voor dracht gehouden voor volwassenen. In elk vak wordt onderwijs gegeven door specialisten. Daarbij wordt in toepassing gebracht de regeliedere leerling is voor zichzelf ver antwoordelijk. Hij moet al vroeg leeren, dat hij een onmisbaar onderdeel van het geheele rader werk is, en dat hij dus moet zorgen, het ver trouwen waardig te zijn. Het klassensysteem, dat de leerlingen naar leeftijd indeelt, bestaat niet; de leerlingen wordeu naar hun begaafd heid gegroepeerd. Elke twee maanden wordt de lesrooster gewijzigd, de kinderen kunnen daarbij naar een andere groep overgaan. Zij vermaken zich met balspel, tennis, dans, enz. Op de school kan het middagmaal gebruikt worden, de kosten berekening geeft gelegenheid voor onderwijs in rekenen, boekhouden, de bereiding voor les iu huishoudkunde. In het kortschool, huisgezin en beroep zija niet ^rie afzonderlijke gebieden, maar ze zijn vereenigd in één centrum. De Rijks-rietvlechtschool te Noordwolde. Ze heeft nu 12% jaar bestaaD. Ze heeft in deu begiune veel critiek, ook wel tegenkanting ondervonden, maar thans draagt men de glorie kroon aan en waardeert men het nut eu het vele goede vaü de school. Men vond het indertyd pure dwaasheid van den toenmaligen inspecteur van het Middelbaar Ondcrwij", den heer De Groot, om midden in de streek eener primitieve rietvlecht-indu9trie een school te zetten met eeu directeur, die het stóelenmakersvak niet eens kende. Maar die directeur, de heer Ellens hij gaat nu directeur wordeu vaa de Rijksvak- en Kunstnijverheidsschool van goud-en zilverwerken te Schoonhoven heeft te Noordwolde zijn pad wel schoongeveegd. Namens de commissie van toezicht heeft dr. Mulder op den dag van het 12%-jarig jubileum hem zeer waardeerend toegesproken. Spr. wees er op hoe in den be ginne bet dorp kletste, hoe de werklieden niet geloofden in vakverheffing, hoe de patroons er geen voordeel in zagen. Maar de praktijk heeft het wel anders geleerd. De werklieden kwamen op hooger ontwikkelings- en vaardigheidspeil en de school verwierf zich een gunstige reputatie. Hoe kwam het vroeg Dr. Mulder dat de industrie in Noordwolde in de donkere jaren van den grooten oorlog niet te niet gegaan is? Dat kwam, doordat die industrie door uw ouder wijs genoeg elasticiteit verkregen had om zich aan de veranderde omstandigheden aan te passen. Toen er geen stoelen voor Fraukrijk en België meer gemaakt behoefden te wordeu, maakte ze boodschapmanden voor Nederland of fijne pitriet- meubelen voor de nieuwe rijken. Toen er geen pitriet meer was, maakte ze stoelen geheel van teen voor Denemarken, Noorwegen en Zweden of reismanden, die niet meer vanuit Duitschland geïmporteerd konden worden. Toen er geen splenten van rotan meer te krijgen waren, werden ze in splenten van wilg gewikkeld. De Noordwolder stoelen-industrie wist zich aau te passen. Er is ook geen tentoonstelling van eenige beteekenis, of men ziet er de Noord wolder vlechtproducten, die iets eigens hebben gekregen waardoor ze opvalleu. Ondertrouwd J. J. Dorrestijn jm. en E Bolwijn jd. OverledenAnthonia Pieternella Bogeriig- weken. Marinus Pieter Nelisse 53 j. echteei I i M. M. Franke. |U Ds. D. Los te Dearle, beroepen te St-Philipsl bij de Ned. Herv. gemeente zal Zondag 31 zijo intrede doen, na bevestigd te zijn door consulent, ds. A. van Griethuijsen te Oad-Vossem Ierseke. Ds. Meijer alhier is beroepen i Puttershoek. In de kerk der Ger. Gem. van Ds. Ker zal een orgel geplaatst worden. Ned. Herv. Gem. De heer G. Daane, voor tweede maal benoemd tot kerkvoogd, heelt voor benoeming bedankt. PREDIKBEURTEN, THOLEN. Ned. Herv. Kerk voorm. 9,30 en nam. 2 da. Van Luttervelt. Geref. Kerk voorm. 9.30 uur en nam. 2 ds. Bolwijn. Geref. Gem. voorm. 9,30 uur, nam. 2 uur 'a avonds 6 uur leeskerk. Ned. Protestantenbond Afd. Tholen: Zondag 3 October 's avoods 5.80 ds. v. d. H< te Steenbergen. POORTVLIET. Ned. Herv. Kerk voorm. 9,30 leeskerk en ni 2,30 uur ds. Verschoor. Geref. kerk, voorm. 9,30, nam. 2 en avoi| 6 uur ds. Staal te Oud-Vossemeor (Voorm. Bed. Avondmaal.) SCHERPENISSE. Ned. Herv. kerk, v0orua. 9,30 en nam. 2 i ds. Loijendyk. Doopsbediening en Oogstcollecte. Oud Geref. kerk, voorm 9,30, nam. 2 en 's avot i 5.30 uur leeskerk. ST-MAARTENSDIJK. Ned. Herv. kerk, voorm. 9,30 en nam. 2 ds. Keiler. Voorm. Voorber. H. Avondmaal. Na Doopsbediening. Oud Geref. kerk voorm. 9,30 nam. 2 en 5, uur leeskerk. STAVENISSE. Ned. Herv. kerk, voorm. 9,30 en nam. 2 ds. Kamsteeg. voorm. 9,30 nam. 2 en 's avoi Oud Geref. kerk, 5,30 uor leeskerk. OUD-VOSSEMEER. Ned. Herv. kerk, voorm. 9.30 en nam. 2 ds. Van Griethuijzen. Geref. kerk, voorm. 9,30 nam. 8 uur en 's ave 5.30 leeskerk. ST-ANNALAND. Ned. Herv. Kerk voorm. 9,30 eo nam. 2 ds. A. G. Oosterhuis. (Doopsbediening.) Oud Geref. kerk, voorm. 9,30, nam. 2 en *a avon 5 uur leeskerk. IERSEKE. Ned. Herv. kerk voorm. Ds. Van Maanen Waarde, nam. leeskerk. Geref. Kerk, voorin, en nam. Meyer. Chr. Ev. Gem., voorm. en nam. en 's avon ds. Bromet. Oud Ger. Gem. voorm., leeskerk. tsi St IU8 )d( li o rhc De pSiil ke Ro VI di Z/ d W d Kc e De Gi 41 1 vra Br D 0| eig Veilingsvereeniging „De Eendracht". Veiling van 29 September 1920. Nouveau Pateau le soort 31 tot 38 ce H M 2e ff 22 ff 27 Soldat Laboureur le ft 38 tt 45 1 M 2e ft 27 tt 30 Kleiperen le ft 19 ft J M 2e ft 11 ft Giezer Wildemans le ft 80 tl 37 2e ft 22 ft 25 Bousi de Chamouthol le ft 18 ff 23 M tl ft 2e ft 16 II 20 Pondsperen le ft 17 II 20 I w 2e ff 14 fl 15 t Williams Ducbesse le ff 28 ff 24 t 2e ft 17 II 18 ff Zore Bellefleur le ft 36 II 2e ft 27 II tl Campagne zoet le ft 25 II 26 II w 2e ff 18 II 19" II per K.G THOLEN, 3 October 1920. Eieren 15 cent per itnk. Boter fl.75 per pond. ROTTERDAM, 28 September 1920. EIEREN. Op de beden in ons veilingslokaal Baan poortstraat 24 gebonden veiling werden navol gende prijzen besteed Gegar. versche hoendereieren van f 15.— tot f 17.75 Eendeneieren f 16.00 tot f 17.50. Aanvoer 105.000 stuks. ord Temperatuur van het Soheldewater te Thole Zaterdag Zondag Sept.Oct, 25 Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 26 27 28 29 30 1 Graden C. 14.2 14.3 14,3 14,3 14,2 14,2 15 •t ev: 0 iei SE

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 2