IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT Zaterdag 2 October 1920. Zes en dertigste jaargang ÜPCe' Omstreken, Firma i. M. C. POT - Tholen. P u b I i c a t i n. nieuv en EMM )RRA lef. Uit onze omgeving. BINNENLAND. 0 N D E R W IJ S. Van onze berichtgevers. 26086 Dit blad verschijnt eiken Zaterdag, per kwartaal f0,75 met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,325, franco post 11,40. Voor het buitenland f 1.10, ronder GeïU. Zondagsblad. UITGAVE Telef. Intero. no. 16. Advertentiëo van 1 tot 4 regels 60 cents; iedere regel meer 15 ceDta. Grootte dor letters naar plaatsrnimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. 410 October 1920 is geldig bon no. 53 ikerkaart [eerste bon der nieawe kaart.] 'len, 30 September 1920. 4 ilen, den 30 September 1920. EKKI; Burgemeester der gemeente Tholen. maakt dat eene openbare Vergadering van den mteraad is belegd tegen Woensdag 6 October des namiddags te 21/2 ure. Ponten van behandeling Ingekomen stukken. Jaarwedden-regeling van Gemeenteambtenaren. Vaststelling verordening op de kenriDg van waren. 12 De Burgemeester voornoemd, J. W. WAGTHO. IX. de wat aengaet de gedepntteerde van het 36 1—5 i-arti lassis verclaeren sy Magistraeten van herten poneerd te sywalle dienstige offitien (ter Godes, haere kereke, hunne personen lievig hun willen beleven doch dat sy behoorlycke eerbiedt) vry sey den, niet te n affvinrereu, dat. het kerkelyck vermogen esen over de politike ordon souden preva- betreden d'officier vao justitie en steuren ;e vergaderingen sonder speciale permissie, aeD, kennisse en interventie yan Magistraeten, □et e'irsins dat de gemeine rnste nootvolgens soude >etaal sardeert werden, dat oik sy deselve conven- OOl sn nyed en conden adtmitteeren, veel min Jaatsjeereu, maer lieten hunne overmachten )ver sorgen dat sy hun vruntbeleefd wilden emaent hebben, soodaoige onfataoenlijcke eren van doen voortaen te achterhonden, wederdoopereo ongemolesteert laten, ver- bten wat den olficier door naeder last en Invallen van Syn Extie sal komen doen, de gemelde wederdooperen niet en believen EN. tr te pramen tot soodanige conferentien, die or speciaal consent niet mogen getolereert en, soo nogthans de gedeputteerde van het emelte E. Classis deselve onvrnchte conte- en harder willen torgeren en konnen in faveur sulx nyet toestaen dan met gelycke insatie aeo haere partie; middelertijd in desen niets derogeeren het kerckelyck togen, 't welck sy hier en alom wenschen ndupliceerd en gedraegt hem den Magistraet ne met hoog eerbtet aen hunne principaele, dewelcke sy de vernoemde gedeputeerde :u versocht hebben hierover te beradigen staen om geboden tontvangen en niet te dan van soodanige welcken gehoorsame irsaten sy profiteeren te syn. Aldus gedaen ;egeven in oose vergaedering den 21 Jauuary was geparapheert C. Liens. [en had nu met recht mogen verwachten, de kerkeraad van St-Maartensdijk en de lis van Tholen aan deze vriendelijk-ernstige mauing der overheid «ouden hebben gehoor eend; maar neen! zij, die zoo gereed waren de Doopsgezinden van stoutheid te beschul- 0, wareu zelve voor geen klein gerucht aard. Immers den 8 en 24 Februari 4 werd den kerkeraad voorgedragen „dat, vel de heer Drost aen Predikant alhier, door stadsbode hadden inderdict gedaan, van de erdooperen niet meer moeilijk te vallen, de lJUssis niettegenstaende dit, Jacobus d' Herde Petrus Doornick, Predicanten te St-Maer- dijck en Poortvliet oplegt, in haere com- sie voort te varen tot het stuiters der weder- peren gebiedende haer (S Maart 1634) ten einde te zake te remonstreeren aan S. nc. Extie de Staten van Zeeland en den Knuyt", ja, deputeerde zelfs (20 April 14) „Ds. Jouas de Monier, Predicant te Tholen, evens meergemelden J. d' Herde, naer den ds, ter zake der wederdooperen", let is evenwel meer dan waarschijnlijk, dat b de Prins van Oranje, Heer van St-Maar- sdijk, den minsten voet zullen gegeven hebben die onchristelijke bemoeiingen, maar dat de kerkelijken tot rust en vrede zullen ben aangemaand. Doch deze lieten daarom zaak nog Diet vareD, maar geven thans eene lonstrantie wegens de Doopsgezinden over den Magistraatdie nu (4 Maart 1635) uigde„met alle vlyt en van herten genegen syn, de voortplanting van Godeskerke binnen rtensdyck te helpen handhaven, waer tote de rgemeesrn der voorz. stad, als gedeputeerde de Magistraet, werden gelast, te beradigen 1 S. Extie, wat sy hiericne hebben te doeD, laeten". ntusschen ging men halsstarrig voort de ladienstige bijeenkomsten der Doopsgezinden verstoren, zoodat deze, ziende dat het gezag magistraten van St-Maartensdijk te kort oot, in het verleenen van bijstand, zich nu loodzaakt vonden met hunne klachten zich vervoegen bij de Staten van Zeeland, hetwelk dan ook van beter gevolg schijnt geweest te zijn. Men leest daarvan in de Staten-Notolen van 20 April 1635 het volgende„Is gelesen een Reqneste van de gemeene lidmaten der Doops gezinde in den Eilande van der Tholen ende Maartensdijk, te kennen gerende, dat op den 10 dezer maand April, twee Predicanten ge komen zijn in der Supplianten vergaderinge, ende lezende een text, willende dien verklareD, daermede hare vergaderinge was belet geworden verzoekende dat ordre mogte werden gesteld, dat diergelijke inconvenienten mogten werdeu geweerd, ende dat sy Supplianten in hunDe vergaderingen ende godsdiensten ongeinolesteerd mogten blijven. Waarop wesende gedelibereerd Is verstaaD, dat men de Ciassen van der Tholen sal aanschryven, dat men de voorsr. actie in- probeert, ende niet stigtelyc en oordeelt voor Godtskercke, met last, dat sy voortaen zulx niet meer en sullen doen, alsoo men volgende het exempel van alle andere steden van Zeelant, de vergaderinge van dezelve Doopsgezinde, bij provisie ende tot nader ordre, is tolerende". Het schijnt, dat men zich tegeu dezen last der Staten niet dnrfde verzetten. Er komen althans geene verdere klachten der doopsgezindeu voor over verontrusting. Wel ergerde de kerkeraad van St-Maartensdijk er zich over (8 Sept. 1647), //dat Joost van Maldegem, gepretendeerd vermaner onder de elennisten alhier, zich verstoutte personen te ondertrouwen en trouwen", en denkelijk zal het ook wel niet aan meer heimelijke tegenkan ting en vijandige gezindheid hebben ontbroken, doch de Doopsgezinden bekreudenj zich daar weinig om, en gingen rustig en bedaard voort met het houden hunner godsdienstige vergade ringen; schrijver twijfelt echter of hunne ge meente zich wel zeer uitbreidde eu veel langer in stand bleef dan in de tweede helft der 17e eeuw. Althans uit datgene wat ik het laatst wegens de Doopsgezinden aangeteekend vond, in de kerkeraadshaudelingen van St-Maartensdijk, van 1681, schijnt zulks zijdelings te kunnen worden afgeleid, te wetenJoost de Vlieger, zone van wijlen Joris de Vlieger, zijnde in zijne kindsche jaren, onder het opzicht van sijne ouders opgevoed en onderwezen in de dwalinge van de Mennoniten, en derhalve de Christelijke kerke niet ingelijfd door den H. Doop, heeft zoodanige belijdenisse gedaan van de leere der Gereformeerde kerke, en verwerpeninge van de dwalinge der voors. secte, dat hij met eenparige stemmen is aangenomen, tot de gemeenschap van de voors. kerke nadat het sacrament van den H. Doop in dese vergaderinge aan hem was bediend". De gemeente zal denkelijk langzamer hand uitgestorven naar elders vertrokken en deels tot de Hervormden zijn overgegaan. Tegen woordig zijn er noch te St-Maartensdijk, noch in het gansche eiland van Tholen, voor zooveel bekend, eenige Doopsgezinden meer aanwezig. (Wordt vervolgd.) Vergadering van den Raad der Gemeente St-Philipsland, gehouden den 29 September. Inde Woensdagmorgen gehouden raadsvergade ring waarvan Voorzitter was de heer A. Nilant, burgemeester, waren alle leden tegenwoordig uitgezonderd de heer A. M. van Dijke, zonder kennisgeving. Onder de ingekomen stukken kwamen voor: Het proces-verbaal van kas opuame bij den gemeente-outvanger, waaruit bleek dat in kas werd bevondeu f 642.68. Goedgekeurd door h.h. Ged. Staten was ont vangen het besluit van den raad dezer gemeente van 6 Aog. 11. tot deelname in de N.V. Water leidingen. „Noord-West-Brabant" voor een bedrag van f 111.000, waarvan f25,000 op aandeelen, f 22,000 in het reservefonds, terwijl het evenredig aandeel der gemeente in de obli gatielening groot f 5.000.000 bedraagt nominaal f64,000. Aan de politieschool te Hilversum wordt een subsidie verstrekt van f 20. Verder waren van Gedeputeerde Staten goed gekeurd terug ontvangen de raadsbesluiten van 1 Juni en 22 Juli tot het aangaan van een geldleening groot f21,000 en f 19,000 voor aankoop en bijbouw dokterswoning en het maken van een spuiboezem en dempen van de kleine haven met verdere werken. Op een verzoek van de bewoners in den Anna Jacobapolder, tot het aanleggen van eene be graafplaats aldaar werd gunstig beschikt. De raad besloot tot aankoop hiervoor van 1500 M2. grond h 11 per M2. van den heer A. Wisse aldaar. Spoedig hoopt men met een en ander gereed te zijn. Ten slotte besloot de raad artikel 135 der Algemeene Politieverordening aan te vullen en het navolgende toe te voegen Gedurende de maanden October, November en December is het verboden de haven binnen te komen met vaartuigen of schepen met meer dan 300.000 K.G. laadvermogen, alsmede met vaar tuigen of schepen die niet terstond kunnen laden oflosseD. Bij de rondvraag wees de heer A. A. van Nieuwenhuijzeu op de wenschelijkheid, dat de lantaarn staande in den Anna Jacobapolder bij Overbeeke een tiental Meters verplaatst werd. De Voorzitter zeide toezegging hiervan toe. Verder vroeg de heer Van Nieuwenhuijzen inlichtingen omtrent het meerdere werk bij de haven en of B. en W. op de hoogte waren met de kosten van het bijwerk. De Voorzitter antwoordde, dat hij hierover niets kon mededeelen, doch ter zijuer tijd den staat van meerder of minder werk, ter kennis van den Raad zou brengeD. De heer L. Neele vroeg inlichtingen over het aanbrengen van schade aan de havenbeschoeiiug door een onbekenden schipper en of de haven meester dit destijds aan den burgemeester ge rapporteerd had. De havenmeester heeft mij verslag daarover uitgebracht, doch kon niet mededeelen de per- soou in kwestie, die de schade veroorzaakt had, want op vermoedens alleen kon ineD niet afgaan, zeide de Voorzitter, men moest bewijzen hebben wie de dader was. Dan kon de zaak vervolgd worden. De heer Boudeling vraagt of er maatregelen znllen getroffen worden voor te late opleveren van de verbouwing en bijbouw van hel dokters huis en havenwerken. De Voorzitter zeide ter zijner tijd voorstellen aan den Raad in dezen te zullen doen. Het lid Van Strien zegt zijn meening omtrent het gehouden Koninginuefeest en betreurt, dat de herbergen niet op sluitingsuur zijn gesloten. De Voorzitter zegt, dat het feest uitstekend geslaagd is en dat er geen wanklanken gehoord zijn, zoodat strenge maatregelen niet behoefden te worden genomen. Genoemd lid zegt dat dansmuziek en volgens zijne meeniug kermisvertooning niet door Hare Majesteit zijn gewild eu zulks ook niet is ter eere Gods. Het lid De Ruiter beaamde volkomen wat de heer Van Strien in dezen over het Koninginne- feest zeide. Verder maakte het lid De Ruijter eenige be merkingen op het plaatseu vau een eerepoort in het dorp en het daarstellen van twee palen voor de openlucht bioscoop-voorstelling. Ten slotte wees het lid Van Strien B. en W. op het te geringe schoolgeld, dat aan de open bare scholen geheven wrodt. Bij de eerstvolgende herziening van de school geldregeling zeide B. en W. toe met de ge maakte opmerkingen van den heer Van Strien rekening te zullen houden. De gemeeutebegrooting voor het dienstjaar 1921 werd vastgesteld in ontvang eu uitgaaf tot een bedrag van f 54202*725 en die van het Burgerlijk Armbestuur tot een bedrag van f 1394,31. Hierna volgt sluiting. LANDBOUW-VEETEELT. Ons Stamboekvee begint weer te trekken. In Engeland is een Friesche Hamboekkoe verkocht voor f 26.680, haar dochter voor ruim f 23.000 en een kalf van 4 maanden van eerstgenoemde koe ongeveer f20.000. Een mooie som, voor moeder en heide dochters f70.000 nagenoeg. Serum tegen mond- en klauwzeer. Het schijnt schrijft de heer Hoefnagel, directeur van het abattoir te Utrecht, aan de Vee- en Vb. gelukkig ernst te worden met de bereiding van serum tegen mond- en klauwzeer. Van den Directeur der Rijksseruminrichting te Rotterdam heeft hij n.1. een schrijven ontvangen, waarin werd verzocht om bij slachting op het abattoir de tongen van de ran- deren, lijdende aan mond- en klauwzeer, op te zenden aan de Rijksseraminrichting, als zich op deze tongen nog gesloten of reeds geopende blaren bevinden. Deze tongen mogen evenwel niet afkomstig zyo van runderen, welke toevallig gelijkertijd aan open tuberculose lijdende zijn. Uit dit schrijven, hetwelk natuurlijk ook is ver zonden aan andere abaltoir-ilirecteoren, benevens wellicht aan vele practiseerende veeartsen, merkt de heer H. op, dat de Regeering zoo mogelijk een vol doende hoeveelheid seram beschikbaar wil stellen. Reeds in 1919 kwam de veearts Kuipers te Alphen a. d. Rijn tot de conclusie, dat jongvee door voldoende sernm-inspuiting afdoende kon worden beschut, terwijl verder met behulp van serum inspuiting de ziekte gedwongen kon wordeo een goedaardig verloop te nemen. Hij gebruikte steeds seram van herstellende of pas herstelde dieren, ter wijl gelijktijdig met de toediening van het serum aan de met serum ingespoten runderen of kalveren nog tegelijk 5 tot 10 gram bloed van een ziek dier hetwelk mond- en klauwzeer had, werd toegediend. Nooit werd serum gebruikt van runderen, welkf reeds weken hersteld waren, omdat de heer Kuiper* 7 zeer goed begreep, dat een dergelijk serum absoluu.jn reuke geen beschuttende werking meer bezat. 26269 De grootste moeilijkheid is steeds hierin gelegen, dat het zeer bezwaarlijk gaat, een voldoende hoe HOLEN. veelheid serum te verkrijgen. Daarom trachtte de heer Kuipers direct bloed van het herstelde rund over te brengen op het aDdere dier, maar dit viel in de practijk niet mede. Worden de seruminspui tingen om de 8 dagen herhaald, dan is de kans zeer groot, dat de ziekte in den koppel niet tot uitwerking komt. Pas aangekochte dieren, gebracht in een herstellenden veekoppel, kregen nooit mond en klauwzeer, als de heer Kuipers deze dieren vooraf inspoot en de inspuiting twee malen herhaalde. Zoowel bij jongvee als bij grootvee werkt de serum-inspuiting met goed gevolg, als men maar een voldoende hoeveelheid serum inspuit. LANDBOUW. Oud-Vos8emeer. Naar wij vernemen is het getal deelnemers, dat zich aangemeld Reeft voor het volgen van een cursus in hoefbeslag in den kring Tholen der Zeeuwsche Landbouwmaat- schappij voldoende en zal de cursus hoogstwaar schijnlijk te Oud-Vossemeer worden gehouden. Voor de theoretische kennis zal de heer A. J. de GraafF, rustend-veearts te Scherpenisse, als leider fungeeren, terwijl het practisch hoefbeslag zal onderwezen worden door den heer C. J. Rombouts, hoefsmid-ouderwijzer te Oud-Vosse- meer. Tot leden der commissie van toezicht zouden zijn aangewezen de heeren C. W. Snijder, P. van der Riet en A. de Rijke Lz., allen wonende te Oud-Voèsemeer. Men deelt ons mede, dat het Dagelijks Bestuur van de Z. L. M. geen adhaesie heeft betuigd aan een ingekomen verzoek van het gemeentebestuur vau Bergen op Zoom om dit te doen inzake een ingezonden adres aan den betrokken Minister voor instandhouding vau het Rijkshengstenvenlendepöt. Voor het politiediploma is o.a. geslaagd de heer M. C. Deurloo, agent van politie te Middelburg, afkomstig uit Tholen. Bij Kon. besluit zijn benoemd tot lid van het bestuur der waterkeering van de calamiteuze polders Oud-Kempenshofstede eu Moggershil, M. Suurlaod, te Staveuisse tot gezworene van het waterschap De Vrije Polders onder Tholen, C. Bicrens, te TholeD tot voorzitter vau het bestunr der water keering vau den calamiteuzeu Suzannapolder, M. J. Heijboer, te St-Annaland. De nieuwe Gouverneur Generaal van Ned. Indië Bij Kon. Besluit is benoemd tot Gouverneur Generaal van Ned. Indië Mr. D. Fock, president van de Tweede Kamer. De beuoemde is in 1858 geboren, werd in 1880 na te Leiden zijn studies te hebben vol bracht, bevorderd in de Staats en rechtsweten schappen en vestigde zich daarna als advocaat te Semarang en later te Batavia. In 1901 werd hij Kamerlid, na in 1898 in Nederland te zijn teruggekeerd. In 1905 werd hij Minister van Koloniën en in 1908 gouverneur van Suriname, tot 1911. In ons land teruggekeerd deed mr. Fok in 1913 weder zijn intrede in de Kamer en werd in 1916 als opvolger van den overleden Goeman Borgesins als president van de Tweede Kamer gekozen. De nieuwe gouverneur die zijn functie in Februari of Maart zal aauvaarden is Unie Liberaal. Aan de Technische Hoogeschool te Delft, is geslaagd voor propaedeutis mijningenieur, de heer C. J. de Wit, Oud-Vossemeer. OESTERS. De oesterquaestie. Het bestuur van de Nederl. Vereeniging van Vischhandelaren meldt, dat het gisteren roet een deputatie van oesterkweekers een audiëntie bij den minister van landbouw, nijverheid en handel heeft gehad, die meegedeeld heeft, dat hij de verzeudiug vau oesters vau gisteren af heeft vrijgegeven. OUD-VOSSEMEER. Ten nadeele vaD' landbouwer Vau G. alhier werden een tijk© H.L. aardappelen ontvreemd van een hooj legen in den Hikkepolder. Met wat brut de dief of dieven zijn opgetreden blijkt^f de omstandigheid, dat gebruik w»"- «vl een aardappelhor, twwijl/fanlon Pfl netjes was afgedekt als BIUIGII Gil uitstekende wegkaart, aangevende alle plaatsjes en gehuchten, alle dijken en polders. 13 26204 Direct verkrijgbaar 60 ets., afgehaald bij FIRMA l M. C. POT, Tholen.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 1