IERSEKSCHE THOOLSCHE COURANT m m ïo. 1853 Zaterdag; 25 September 1920. Zes en dertigste jaargang is Firma J. NI. C. POT Tholen. Publicatiën. 'El'll nevi Zoo Uit onze omgeving. ■5 :ki BINNENLAND. De Regeering en de Oesterkweekers. Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. I Prijs per kwartaal f0,75; met Geïllustreerd Zondagsblad fl,325, franco per post f 1,40. Voor het buitenland f 1.10, zonder Geïll. Zondagsblad. UITGAVE Telef. Intero. no. 16. Adverteutiënvan 1 tot 4 regels 60 ceutsiedere regel meer 15 ceuts. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. 252 Burgemeester en Wethouders van Tholen vestigen de aandacht op, dat de vervroeging met één uur in den wettelyken tijd zal eindigen Maandag den 7en dezer om 3 uur voormiddag. Tholen, den 22 September 1920. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Be Burgemeester, J. W. WAGTHO. Be Secretarie 0 H. J. LABAN. °g Rotti itrac 262 VIII. Men deed te St-Maartensdijk gelijk besloten ras in de kerkeraadsvergadering. verstoorde de ourai leedzamegodsdieuslige bijeenkomsten der Doops- jezinden en hield ook aan bij den Drossaard, lat deze hun in het weren der Mennonieten wilde de hand bieden. Gelukkig evenwel voor le Doopsgezinden was gemelde overheidspersoon een verlicht en kundig man, wien volstrekt geen [etterjagende geest bezielde. Mr. Cornelis Liens, rroeger med. doet. te Zierikzee, zijn geboorte stad, werd vervolgens Drossaard van St-Maar tensdijk en Baljuw van Scherpenisse en bewoonde 9 het oude en destijds Dog aanzienlijke slot der ieeren van St-Maartensdijk. En hoewel deze eerst de verontrusting der NDoopsgezinden niet scheen op te merken, of er zich niet van aantrok, hetzij hij eeuigszins hui verig was voor den invloed eu de macht der kerkelijkeo, destijds niet gering, of dat hij eerst aanklachten der Mennoniten wilde afwachten, kloekmoedig kwam hij later met zijn gezag tusschenbeiden, toen het geduld der verdraagzame Doopsgezinden, nadat ze eeu half jaar lang waren verontrust en vervolgd geworden, ten einde was, 3n«#en deze met hun klachten zich bij hem als offi- UA cier aanmeldden. Maar ook hun tegenpartij zat niet stil, en vertoonde, als commissie van de eerw. classis van Tholen (welke zich de zaak middelerwijl had aaugetrokkeü), den drossaard haar bezwaren tegen de godsdienstige bijeen- chc komsten der Doopsgezinden. Om een en ander albi in het noodige licht te stellen, heeft de heer 91 töch Was het rapport medegedeeld, hetwelk de heer drossaard, mr. Cornelis Liens, te dezer zake uitbracht voor den Magistraat en van hetgeen deze Magistraat besloot. Wij geven dat in de taal van die dagen, daar he£ overbrengen niet zoo maar gaat en de waarde misschien zoude verloren gaan. „De Magistraet gehoord en verstaen de voor- stellinge van den Drost, Mr. Cornelis Liens, hieriune wesentlijk bestaeudedat die van de bijgenaemde wederdooperen, hem Drost zouden aengeklaegd hebben, dat si seer onfatsoenlyck jegens alle reden, orden en gebruyek, in huuue welgeregeleerde eeuzame, stille vergaderingen, bij admissie van booger hand toegestaen, tot noch toe wierden geturbeert (verontrust), ge- steurt, lelfs souder aenvangen godsdienst te vermogen voltrekken, en dat voornamentlijk in hunne jongste bijeencompste, op soodaeuigen datect, wesende den 14 January 1634, alwaer zij doleerden gelijck den dag gesleten te hebben in onnutte, onder twist met de predikanten, met afpersen tot nootdwanck van conferentie en onderhandel over religions-zaeken, versochten algedienstig (hoewel ongeerne) gedisputeert te mogen werden, van de inhibitie (rechterlijk ver* bod) der overmachten en de wet, en hen ordon neren ter contrariedaerbenevens van dese soo yejle en geduerige steurnissen van haere ver- gaederingen voorgemeld, dat immers deselve mogten belet en afgeschaft werden, soo daer en met order, als den Magistraet best sonde ten roede syndes te meer, dat sy voorwetig wel vertrouwden, vat aenschrijven hy Drost vau syn principaelen daerover voorbereits ontfange hadde. Ter ander syden, de doieantien (bezwaren) van de gedeputeerde van het E. Classis van den eylande van Tholen dat de vernoemde bijnaemde wederdooperen geduerick stout aeuhielden te prediken en op eene voorwete conventiculen (geheime samenkomsten) te houden, daervan (als roemgierig) open beschuldinge doen jegens hnn aen den Officier, en ten gevolge alle ooglnykeu transgesseerden (de wet overtreden)versochteu dat solx (als in deze diocese (kerkelijk gebied) ongewoon) mogte provisioneel werdeD geinhibeert tot naerder adtvys van S. Ex.tie, die sy seyden hierover gemoeyt te hebben, met voorhopen dat S. hooggemelde Extie sulx sonde adtmiteren (toelaten), ofte immers zoo eenig geheym nader verstaet en eensaem aenscriven hem Drost ge laste te commeleren, dat si door godsdienstige iver hunne clandestine conventiculen haddeu voorcomen bij middel vao conferentie, met ver- souck daerinne te mogen volherden tot en ter tyt dat by hooger interdict daerinne soude mogen voorsien zijn, ooideelende oick dat het kereke- lyck vermogen iu desen de polyticken ordon. niets (blijkbaar is dit hier een vergissing, daar uit het vervolg moet opgemaakt worden, dat zij het tegengestelde verlangden) en behoorde te derogeereo, als opperhogst interesseren d' eere Gods, de kereke en hunnen waeren godsdienst 5 met beslyt den Drost wilde met alle piense (vrome) officier hun de hand bieden gelyck met verwacht succes verkoopen met dese oft lijfeigen gelycke substantie rnaer dat hy Drost weder- zyts het renvoy de soecke (als den Magistraet toe eigen) aen hem gedefereert hadde, waerover hij ons bedencken en resolutie soudeu verwachten. Over tulkx deze swaerwiohtige saecke van naer gevolg rijpelijck overwogen hebbeend, eenstemmig verclaeren, aenmaenen, ordonneeren alsvolgt Dat sy tot d'admissie veel min d'inhibitie van de bijgenaemde wederdooperen nyet syn volcomen gequalificeertmet tot geeue, want sulx alhier iusolent en noyt te voren gepleeght isveel min tot dese, alsoo sy geene geoeraele noch speciaele placcaten en bonnen uytvinden van interdict, maar wel particuliere dispensatiën van de generaliteyt, selffs tot de frontieren (grenzen) incluys, daerbijnevens in alle provincie steden toegestaan hunne excercitie van religie alom en in Zeelandt daertoe de kereken afge- sondert syn vervoogt, dat wij bericht werden eensaem aanscriven tot aeselve vridom van hoger- hant gecomen te syn, soodat den Magistraat in desen met alle vereijste devoiren sig naeder zal beraeden met hunne principaelen soo en wes sy dienst-nodig sullen vinden. Ende soo de gemelte vemaemte wederdoperen middelertijd (soodaenige protectie als hen soude onderhaut vergunt syn) bestaen in desen jaren deze vergaederiuge te houden, en dat met alle eenzaeme stilheyt sonder de gemeeoe ruste te ontlasten, verclaeren sy Magistraeteu gansch ongevougelyck te syn jegens vermogen, recht, reden, ordonnantiën, observatien, plegen en ge- bruyckeD, dat niemant alwie ofte door wyn het souden mogen syn deselve soo geregeleerde ver gaderingen sal mogen steuren, turberen off eeuigszins molesteren, onder wat pretext (voor wendsel het ook soude mogen wesen, dan alleen wie officie soodaenige, die daertoe gestelt syn, als den Drost, synen substituyt, heeren die- naers enz., soo sy oordeelen 't hunoen perickel 't selve te vermogen, waerinne sy Magistraeteu vertrouwen, dat sy (met voordachtte radeü) niets anders sullen doen, dan sy by huuue princi paelen gelast werden. Verbieden oick mit desen (naer luyt der Stateu ordon) dat deselve bijgenaemde weder dooperen niet en sullen bestaen open noch bedeckt te disputteren jegens iemanden veel min met predicauten, als oordeelende 't selve vruchteloos eu de genoemde ordon te contratreren, ten waere sy daertoe outidig en te hart geperst ten ver zoeke van selve predicanten (en iu hun faveur) sulx toegelaeten wiert, met vereyst fatsoeo, soo als men bij soodanige voorwal sal ordonueeren, dat sy hnn oik mogen verseeckert houden, dat op soodanige onfalsoenliicke, onwettige steuringe sal gelet werden naer bijgenomen advy8 van S.Extie. (Wordt vervolgd.) De Zomertijd eindigt Maandag 27 September. Zet dus Zoudag- avond uwe uurwerken een uur achteruit. In de Dinsdag gehouden zitting der Eerste Kamer was het volgeud schrijven iogekomen van mej. J. H. Kuijper „Mijn vader, dr. A. Kuijper, lid der Eerste Kamer, gevoelt zich door ougesteldheid niet in slaat om zich persoonlijk tot U te wenden en verzocht mij daarom io zijn naam beleefdelijk te verzoeken ter kennisse van de Eerste Kamer te willen brengen, dat zijn ingezonken kracht hem niet l&Dger veroorlooft lid der Eerste Kamer te blijven en dat hij zich daarom genoodzaakt ziet hiermede zijn lidmaatschap vaD de Eerste Kamer neder te leggen on zich verder aan de bemoeiing van de Kamer met het Staatsbedrijf te onttrekken. „Hij verzoekt U beleefdelijk hiervan aan den voorzitter van de Eerste Kamer kennis te willen geven en zulks te doeD met oprechte dankzeg ging voor wat hij in den loop der jaren, zoo van de Kamer als van hare leden genoten heeft." In een kort woord, waarin herdacht werd het- geeu dr. Kuijper voor het Vaderland heeft gedaan, herdacht de voorzitter het aftredend lid. De Ned. Vereeniging van Vischhandelaren en audere belanghebbenden zorgen tegenwoordig bijna eiken dag voor een bericht in de courant met de kennelijke bedoeling om stemming, of althans een groot misbaar te maken tegen de onlangs door den heer Minister van Landbouw, Nijverheid ea Handel aangebrachte wijziging in het //Zeeuwsche Stroomen-Visscherijreglement", welke wijziging luidt alsvolgt z/Het is verboJen oesters, uit de Zeeuwsche //Stroomen afkomstig en voor de consumptie //bestemd, te verzenden of af te levereD, teazij rvoorzien van na. een certificaat van onbesmetheid, afge- zzgeven door het bestuur Kb. eene volgens een door Onzen Minister jvast te stellen formulier opgemaakte verklaring, //inhoudende, dat de verzending of aflevering //geschiedt door eene door Onzen Minister aan z/te wijzen coöperatieve vereeniging, welke ver- /rplicbt is ook de oesters van niet-leden te //verzenden en af te lerereD, voor zoover wordt /voldaan aan de voor de leden met betrekking /tot de sorteering, de prijzen en het voor den «verkoop toegelaten gedeelte van den voorraad /vastgestelde voorwaarden.* Bij beschikking van den Minister van Land bouw, Nijverheid en Handel van 27 Juli 1920 is als bedoelde coöperatieve vereenigiDg aange wezen de te Yerseke gevestigde Coöperatieve Vereeniging „Centraal Oesterbureau". Tot het uitvaardigen van dezen laatsten maat regel is de Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel om zoo te zeggen genoodzaakt ge worden door den allerdroevigsteu toestand, waarin het bedrijf der oesterkweekers zich sedert het uitbreken van den oorlog bevindt. Tal van per sonen, met de oestercultuur en oesterhandel sedert jaren bekend, hebben daarover advies uitgebracht en bijua allen zijn tot de conclusie gekomen dat geeu anderen uitweg overbleef dan de uitvaardigiug van den hierbedoelden maat regel. Bij artikel 15 der Visscherijwet is bepaald, dat bij algemeeuen maatregel van bestuur be palingen worden vastgesteld tot regeling van de kustvisscherij, waartoe ook de visscherij op de Zeeuwsche Siroouien behoort. Artikel 12 van dezelfde wet bepaalt, dat kustvisscherij verboden is, tenzij men is voorzien van eeu consent, terwijl de regeling omtrent de uitgifte dier consenten weer geheel aan den Minister is overgelaten. Aan den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, is dus met betrekking tot de rege ling van de visscherij op de Zeeuwsche Stroomen de grootst mogelijke bevoegdheid bij de wet toegekeud. De Minister kan de consenten intrekken, de visscherij verbieden, hetzij geheel, hetzij gedeel telijk. En, waar de Minister de visscherij geheel of gedeeltelijk kan verbieden staat het hem na tuurlijk ook vrij deze toe te laten ouder bepaalde voorwaarden. Worden deze voorwaarden niet nageleefd, dan heeft de Minister volkomen het recht omlient de uitgifte der consenten eene zoodanige regeling te treffen, dat alleen aan hen, die bereid zijn die voorwaardeu na te komen, consenten om te visschen wordeu uit gereikt. Het ia in den oesterhandel reeds langen tijd een chaos geweest. Tot ontzetteud geknoei, ver kwisting en prijsverlaging heeft hij aauleidiog gegeven welke laatste den tnsschenhandel niet de consumenten ten goede is gekomen. Aan dezen toestand moet een eind komen daar anders vele, zoo niet de meeste bedrijven tot ondergang gedoemd zijn. Het is moeilijk aan te nemeo, dat zij, die tegen den maatregel van den Minister van Landbouw ageeren, éénig besef hebber, van het enorme nadeel, hetwelk zij, de oe9lerkweekerij in 't algemeeu toebrengen, wanneer tot den vroegeren toestand moe9t worden teruggekeerd. Hun eigen, persoonlijk belang meeuen zij misschien hoewel volkomen ten onrechte met hun actie tegeu bedoelden maatregel te kunnen dienen, doch het groote belang van de oesterkweekerij als tak van bedrijf in zijn geheel genomeD, dienen zij daarmede zeker wel bet allerminst. hechtenis. J. C. W. te St-Annaland tot f 10 boete of 10 dagen hechtenis. Overtreding van het wegenreglement. J. J. te Tholen tot f 1 boete of 1 dag hech tenis. Overtreding van het binnenaanvaringsreglement C. L. te lerseke tot f 300 boete of 3 maan den hechtenis. Overtreding van de motor- en rijwielwei. A. M. d. H. te St-Annaland tot f 2 boete of 2 dagen hechtenis. J. v. H. te St-Maartensdijk, J. A. en P. J. V. te Aona Jacobapolder, J. A. H. te St-Philipsland, A. V. te Anna Jacobapolder, M. W. D. te Tholen, M. S. M. te St-Philips land, J. Q., I. A., J. A. v. d. W., A. W., P. B. A. T. B., A. V., P. d. M., P. M. W, I. H., allen te St-Philipsland ieder tot f 3 boete of 3 dagen hechtenis voor ieder hunner. J. B. te Tholen tot f 1 boete of 1 dag hechtenis. C. V. te Bergen op Zoom tot f20 boete of 10 dagen hechtenis beuevens f 2 schadevergoeding aan L. Polderman. H. J. te Scherpenisse tot 2 boeten elk vau fl boete of 1 dag hechtenis voor iedere boete. J. A. H. ie St-Philipsland tot f 10 boete of 10 dagen hechtenis. J. D. V. tc St-Philips land eu H. J. G. te St-Philipalaod ieder tot eene boete van f 5 of 5 dagen hechtenis voor ieder hunöer en ieder tot eene boete van f 10 of 10 dagen hechtenis voor ieder hunner. LANDBOUW. KANTONGERECHT TE THOLEN. 20 September 1920. Door het Kantongerecht alhier zijn heden veroordeeld wegens Strooperj. A. v. R. te Oud-Yossemeer tot f 10 boete of 10 dagen hechtenis. Baldadigheid. H. K. te Scherpenisse tot f 5 boete of 5 dagen hechtenis. Een trekdier op den openbaren weg onbeheerd laten. J. C. V. te Tholen tot fl boete of 1 dag hechtenis. Openbare dronkenschap. H. J. D. te Middelburg tot f 10 boete of 10 dagen hechtenis. T. v. B. te Tholen tot f 15 boete of 15 dagen hechtenis. H. J. D. te Mid delburg tot f 10 boete of 10 dagen hechtenis Loopen of rijden over verboden grond. H. B. te St-Philipsland, J. B. te Stad aau 't Haringvliet, J. v. d. II. te Anna Jacobapolder, L. F. te Maastricht, L. Q., P. d. M. en J. V. allen te Anna Jacobapolder, K. v. D. te Slem. bergen, L. en M. eu C. v. d. S. te Brui u-st-^ L. v. d. W. te Ooaterland, J. L). en A. C. te Bruinisse, ieder tot eene boete vau f 2 of 2 uagen hechtenis voor ieder hunner. Overtreding der leerplichtwet. C. G. te St-Anualand tot f 5 boete of 5 dagt i. Kort Verslag. Op een Vrijdag 17 Sept. jl. gehouden vergadering van vertegenwoordigers van de Zeeuwsche Landbouw- Mij., den Chr. Boerenbond in YV.Z. Vlaanderen, den R.K. Boerenbond in O.Z. Vlaanderen en den Neder- landscben Bond van Veehandelaren ten kantore en onder leiding van den Voorzitter der Z L. M. te Middelburg werd, naar aanleiding van betgeen op een eenige dagen te voren met den Districtsveearts gehoaden conferentie hieromtrent werd afgesproken, besproken, besloten, om zoo spoedig mogelijk dispen satie trachten te verkrijgen op het verbod van uit voer van slachtvee uit Zeeuwsch-Vlaanderen. Hiertoe werd een Commissie benoemd uit de vertegenwoor digers van de hiervoor genoemde organisaties. Tot secretaris dezer Commissie werd benoemd de heer Tj. B. E. Kielstra en is alzoo het secretariaat ge vestigd in het Zeeuwsch Landbouwhuis te Goes. Belanghebbenden moeten hunne aanvragen om dispensatie op formulieren, die daarvoor verkrijgbaar zullen worden gesteld, in duplo opmaken eu aan het secretariaat zenden, hetwelk dan voor doorzending aan den Districtsveearts zorgdraagt. Wanneer deze alles in orde bevindt zal hy den Commisaris der Koning adviseeren den gevraagdon uitvoer toe te staan. De dieren uit Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen zullen te Breskens en die uit Oostelijk Zeeuwsch- Vlaanderen te Terneuzen worden geladen en naar Vlissingen worden vervoerd om aldaar in gefloten wagons to worden overgeladen ten verdere verzen ding naar een abattoir. Alvorens le worden inge laden zullen de dieren vanwege den Veeartsenij- kundigen dienst streng onderzocht worden, terwijl de geheele verdere verzending onder toezicht van dezen dienst zal plaats vinden. In verband hiermede wordt er met klem voor ge waarschuwd, vooral geen vee, dat verdacht wordt te lijden aan mond- en klauwzeer naar de inlaadplaatsen te brengen. Vervoer vau verdacht vee is ten strengste verboden en zou inbeslagname en verbeurdverklaring van het dier tengevolge hebben, terwijl bovendien nog proces-verbaal wordt opgemaakt. Tevens zij nog opgemerkt, dat dit alleen vee be treft, afkomstig van dat gedeelte van Zeeuwsch- Vlaanderen, hetwelk ten noorden vau dez.g.n. 1000 M. strook ligt. Verder k&u nog worden medegedeeld, dat zal ge tracht worden ook te Walsoorden vee in te laden, daar de afstand van het Oostelyk doel van O.Z. Vlaanderen naar Terneuzen te groot is. Het vee cal dan in plaats van te Vlissingen, aan het station Vlake gelost moeten worden om daar op den trein te worden geladen. Aan h.h. veehandelaren zullen eenige aanvraag formulieren worden toegezonden. Mochten sommigen er geen ontvangen, doordat ons hun adres niet be kend is, dan kannon zij deze aanvragen aan het Secretariaat. Streng wordt er op gewezen dat deze formulieren nauwkeurig en duidelijk in tweevoud worden ingevuld, daar op onnauwkeurig en ondui delijk ingevulde formulieren geen acht kan worden geslagen. Slechts als allen medewerken zal het mogelijk zijn de zware lasten te verlichten, die de Zeeuwsche landbouwer en handelaar door de ge troffen maatregelen inznke dc Runderpest ondervinden. De aanvragen kunnen alleen betrekking hebben op slachtvee, benevens vette varkens en schapen. De mogelijkheid bestaat, dat ook voor biggeu, spoedig dispen ie ken worden verleend. Bovenvermelde centrale commissie bestaat uit: Mr. Y Dieleman, voorzitter, A. I. J eenhouts te Ketrancheruent, L. J. Colson te Terhole, Ph. J. van Dixhooro to Axc", respectievelijk vooi do afd. Oost- borg, Axel en Hulst voort» vanwege den Chr. ren bon «i in W.Z.-Vlaanderen, A. i de Milliano te Waterlandkcrkje i vanwege don R, K. Boerenbond I iu O.Z.-Vlaanderen de hee»- P. S. v. Jole te Kloos-- lorzande vanwege de afd. Zeeland van den bond i i veehandelaren voor W.Z.-Vlaandoren J. Babijn te Oo^iburg voor O.Z.-Vlaanderen; S. van Duysse te l":lb|/u P. Audenaarde te Axel, terwijl de heer Tj. AJI*. Kielstra als secretaris zal optreden. I Het adreü commissie, waaraan aanvragen voor onsent inofctf ^gericht worden, is het Landbouwhuis Markt tc Goe^

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 1