IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT 0. 1852 Zaterdag 18 September 1920. Zes en dertigste jaargang L» j°»- Firma J. M. C. POT - Thoien. Uit onze omgeving. rhc BINNENLAND. GEMENGD NIEUWS. ;o81 berg M.P >ogei D. 1) Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. 'rijs per kwartaal f0,75; met Geïllustreerd Zondagsblad fl,325, franco >er post f 1,40. Voor het buitenland f 1.10, zonder Geïll. Zondagsblad. UITGAVE Telef. Interc. no. 16. Adverteutiën van 1 tot i regels 60 centsiedere regel tneer 15 cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. VII. V ran vro lij, 2 StUS, rilleu ihou 920 d en M echt da. aeen olsbr igei ,30 1. M,pr is bijna niets in de wereld wat door alle Corn wen heen grooier belangstelling heeft gewekt de zaken van den godsdienst. Het ligt voor L hand dat strijd en nog eens strijd het gevolg gew.eest van de talrijke meeningen op gods- nstig gebied in het algemeen en van onder- ge geschillen op het punt van het uitleggen 2 i verschillende geschriften, zelfs door menscben in hoofdzaak hetzelfde geloofden. Nog steeds :ft dat alles aanleiding tot heel wat wrijving, arin wij ons maar niet verder zullen verdiepen. door ous in de vorige artikels aaugehaalde irijver heeft, toen hij nog predikant te Water- gg dkerkje was, een artikel gewijd aan de Doops- linden in het Eiland Tholeu, voornamelijk te •Maartensdijk in de 17e eeuw. Hij schreef dit eeu kleine bijdrage tot de geschiedenis der opsgezindeD in Zeelandzij behelst voorna- lijk een verontrusting van een gemeente dezer ive menscheD, door personen, van wie men, recht, zulk onchristelijk bestaan het aller net had mogen verwachten. Waar thans in ze omgeving geen Doopsgezinden wonen kunnen ch deze noch tegenstanders er eenigen aaustoot inemen, dat de heer Was oubevooroordeeld u moecing omtrent de behandeling der Doops- zinden in het land van Thoien, ten beste geeft, het gemeentelijk en kerkelijk archief van •Maartensdijk werden door hem nasporingen daan, die hem in staat stelden eeaig meerder iht over deze zaak te verspreiden en o:T*twij- id zullen deze mededeelingen in onze omgeving langstelling wekken en thans onder meer oogen ld en, dan uit den aard der zaak in het Jaar- •ekje Zeeland eenmaal plaats had. Wij citeeren u letterlijk. Het is bekend, dat in Zeelaod al vroeg een loot aantal Doopsgezinden werdeo aangetroffen, wie het intusschen onzeker schijnt wat ior sommigen echter geloofd wordt of zij n oorsprong ontleenden uit de Waldenzen, zich sedert de 12e eeuw in onze gewesten izonderheid in Vlaanderen hadden gevestigd, et kon wel niet anders, of deze menscben, die lelal uitblonken door vroomheid van hart en ndel, moesten te voorschiju treden eu hun genomenheid met de hervorming aan den dag Iggen, toen deze meer en meer in de Neder landen doorbrak. Doch, daar men hen, uit ou- nde of met boosaardigen opzet, steeds ver arde met de oproerige Wederdoopers, hoewel met deze dweepzieke woestaards niets anders g _meen haddeD, dan eenige denkbeelden nopens Bn Christelijken doop, stouden zij aan een nog iherpere vervolgiug bloot dan de Hervormden. irscli0 ofschoon zij, bij de meerdere vestigiog der rvorming in ons gewest, onder en na de groote 'orsteÜDg met het machtige Spanje om burger- 'ke en godsdienstige vrijheid, door 's lands erheid werden geduld, bleven ze nochtans niet tijd verschoond van de treurige uitwerksels n blindeo eu ouchristelijken godsdienstijver, rzulkeu, die niet wisten van hoedanigeo geest waren. Ook iu het Eiland Thoien leefden in 't begin er 17e eeuw eenige dezer Doopsgezinden, hier n daar verstrooid op de onderscheidene dorpen. Vellicht oefenden zij eerst in stilte hun gods- ienst uit, in hun eigeue wooingendoch, toen et aantal allengs vermeerderde, zal men in adere verbintenis met elkander getreden zijn schikkingen hebben gemaakt om op eeu be- aalde plaats -bijeen te komen en gemeenschap- elijk God te dienen overeenkomstig hun ge- >ofsbelijdenis. Althans in 1633 schijnen zij voor et eerst met dergelijke godsdienstige 9amen- omsten in ons Eiland, een aanvang genomen hebben en wel te St-Maartensdijk, omdat ldaar de meesten en vooruaamsten hunner zich iet der woon hadden neergezet, of wellicht, mdat deze plaats, als meer in het midden van et eiland gelegen, het gemakkelijkst kon be- ocht worden door hen, die op de omliggende orpen woondeD. Zij vergaderden echter niet lken ZoDdag, maar nu en dan slechts, en 'erden daarvan vooraf verwittigd. Tot voorganger hun bijeenkomsten hadden zij een vermaner, het schijnt, dat zij onder 's hands van de ïooge overheid vergunning hadden bekomeu, ter tille en vreedzame uitoefeoiDg huoner godsdienst, let kon eveuwel niet auders, of deze bijeen- omsten, hoe stil ook gehouden, moesten weldra ekend worden. Ook de Kerkeraad der Hervormden van St- daartensdijk bleet daarvan niet onbewust. En loe onaangenaam deze zaak aan de ledeD, en ot welk verzet tegen de godsdienstige verga- leringen der Doopsgezinden zij besloten, zal het )est kunnen gezien worden uit het aaogeteekende lü hun kerkeraadsnotulen van 30 Juli 1633. [Deze luideD, overgebracht in de spelling dezer lageD, maar overigens geheel onveranderd Is door den leeraar ingebracht, de schadelijke lamenrottinge der wederdoopers, welke hier begint dj 7 Ds. Ea i, na te geschieden. En naardieu het de schuldige plicht is van de opzieners der Gemeente Christus, goede wacht te houden, tegen de grijpende wolven, welke de schapen Christus zouden kunnen beleedigen. zoo is het, dat wij hebben goedge- dacht, intijds in de weer te zijn, en met alle behoorlijke middelen dezelve, zooveel in haar is, tegen te gaan en te stuiten^ Waarom dat zij geresolveerd hebben, dat men vooreerst zal aan spreken den heer Drost Mr. Cornelis Liens, om hem in het vriendelijke te biddeD, dat hij zijn macht en autoriteit daar wilde tegenstelleD, zoo veel als hij kon, naardien het niet te denken is, dat zij eenige autorisatie van Heeren Staten zonden hebben, waartoe dat gedeputeerd zijn, de leeraar Jacobus d'Herde, en benevens hem de ouderliüg Andries Craen. Daar benevens heeft de Kerkeraad goedgedacht, dat zoo wanneer de wederdoopers zullen komen om huu godsdienst hier te doen, dat dan eecige van den Kerkeraad oevens den leeraar alhier zich zullen laten vinden in hun vergadering, om hnn af te eischen reken schap van hun geloof, of andersints van hier te vertrekken, waartoe voor ditmaal zijn afgevaar digd J. d'Herde, en beoevens hem Audries Craen. (Wordt vervolgd.) Naar het heet is de Invaliditeitswet eeu impopulair gewrocht. Maar het is toch wel op merkelijk, dat deze veroordeeling meestentijds komt van de zijde vu hen, van wie een ofier gevraagd wordt ten behoeve vau den arbeiden den stand. Bij velen weegt dit geringe offer zwaarder dan het groote sociale belang, dat er mee be vorderd wordt. En de arbeiders zeiven? Ook zij zijn nog niet doordrongen van het feit, dat de Verzeke ringswetten hun zoo geen gouden bergen dan dan toch zilveren heuvels beloven. Daarom zullen wij 't hun niet al te zwaar aanrekenen, als zij hun rentekaart nog met een scheef oog aanzien, 't Zal wel veranderen; zooals op elk ander terrein zal ook hier bekendheid de sympathie moeten doen toenemen. 't Is aaögeDaam telkens weer iets te mogen bijdragen tot vermeerdering dier sympathie door te wijzen op de groote voordeelen die de Inva liditeitsverzekering den verzekerden en hun erven biedt. Wij willen trachten in beknopten en duide- lijken vorm iets mede te deelen over de weezen en weduweorenten, welke krachtens de I. W. genoten kunnen worden. Geldt in het algemeen een zekere wachttijd, alvorens recht op uitkeeriog kan ontstaan, vol gens de overgangsbepalingen der wet kan dat recht reeds ontstaan, als er minstens 15 zegels geplakt zij q op de rentekaart van den verzekerde. Straks zullen wij echter aantoonen, dat, gelijk haast van zelf spreekt, de rente hooger is naar mate er meer premiën zijn gestort. Kinderen beneden 14 jaar kunnen weezenrente bekomen, wanneer hun vader, verplicht verzekerd zijude, komt te overlijden, of wel wauneer hun moeder, verplicht verzekerd zijode, komt te overlijden, mits zij weduwe was of wel de kost- winster, d.w.z. de meeste verdiensten inbracht. Het is nog mogelijk, dat de moeder verplicht verzekerd is en haar man, die niet verzekerd was, overleeft. Ook in een dergelijk geval ont staat er voor de kiuderen recht op weezenrente. Meisjes, die verplicht-verzekerd ziju en in het huwelijk treden met eeu zelfstandig baasje, kunnen door hun kaart te behouden in bedoelde omstandigheden voor hare kinderen zorgen. Zij mogen veel, weinig of niet, geregeld of ongeregeld plakken op hun kaart. Nog willen wij er met nadruk op wijzen, dat pleegkindereu gelijk gesteld worden met wettige en natuurlijke wettiglijk erkende kiuderen. En eindelijk, dat de weezenrente geregeld tot het zelfde bedrag wordt uitgekeerd zoolang het jongste kind van het gezin nog geen 14 jaar oud is. Als wij de weduwenrente kortelijk besproken hebben zullen wij 't hebben over het bedrag der rente. Weduwenrente geniet de vrouw, die bij het overlijden van haar mau reeds 60 jaar oud is. Aangenomen natuurlijk, dat die mau verplicht verzekerd was. Is zij op dit tijdstip nog geen 60 jaar, dan ontvangt ze de uitkeering zoodra zij den 60-jarigen leeftijd bereikt. En is zij nog niet zoo oud, doch reeds invalide, niet meer in staat haar eigen kostje te verdieneD, dan krijgt zij dadelijk de weduwenrente. Genoot haar man als verplicht verzekerde reeds ouderdomsrente krachtens de I. W dan krijgt ze na zijn overlijden eveneens weduwenrente. Het spreekt van zelf, dat de kostelooze ouder domsrenten krachtens artt. 369 en 370 I. W., die zoovele oudjes boven de 65 jaar zoo goed kennen, hier niet in aanmerking komen. De bedragen der wednwen- en die der weezen rente zijn gelijk. Voorloopig mag men aanDemeü, dat, wanneer er geregeld zegels geplakt zijo, de rente gelijk is aan zes maal het bedrag der weekpremie. Heeft de verzekering verscheideneu jaren ge duurd, dan kan het bedrag belangrijk stijgen. Het komt er dus ook hier op aan, dat men trouw zegels plakt, zoo mogelijk zonder één keer over te slaan. Het is mogelijk, dat weduwen- en weezenrente tegelijkertijd genoten wordenin dat geval is het totaalbedrag nooit meer dan dat waarop de verzekerde recht zou hebben bij invaliditeit. Yaker zal 't intusschen voorkomen dat na de weezenrente nog weduwenrente kan worden ge trokken. Het behoeft nauwelijks betoog, dat het zoo tijdig mogelijk aanvaugen vau de renten alle aanbeveling verdient, evenmin, dat de rentekaart van den overledene zoo spoedig mogelijk opge zonden moet worden aan den Raad van Arbeid. Laat ons met een voorbeeld de zaak verdui delijken, opdat men ook een denkbeeld krijge van het bedrag der renten Een mau en vader, verplicht verzekerd, over lijd op 1 Sept. 1920. Zijn weduwe is nog slechts 40 jaar. Hij laat ook drie kinderen na, van wie twee lenedeu de 14 jaar. Iodien nu over elke week, tot den dag van overlijden toe, esn zegel van 60 cent geplakt is, bedraagt de weezenrente 6 X 60 cent f 3,60. Bereikt het jongste kind op één na deL j 14-jarigen leeftijd, dan is de rente nog geen cent minder. Eerst als de vrouw 60 jaar wordt, gaat zij de f 3,60 per week genieten. Is voor den vader niet geregeld geplakt, is hij bijv. 2 wcLpj» werkloos geweest eu 6 weken ziek zonder loon te ontvangen, terwijl over die weken niet geplakt is, dau wordt de rente van zélf berekend naar de 32 aanwezige zegeis en bedraagt ze f 2,88 per week. Ziehier weer een der groote voordeelen van de Invaliditeitsverzekering geschetst. Blijve het parool o<5k met het oog op de weduweu- en weezenrente GEREGELD PLAKKEN. Bij Kon. besluit van 13 dezer, is benoemd tot gezworene van de Oude Polder te St-Filips- laud de heer L. J. v. Nieuwenhuijzen aldaar. Te Utrecht slaagde, voor het gewone poli- liediploraa de heer L. Labau, geboortig te Poort vliet, thans agent vau politie te Middelburg. Oud-Vossemeer. De politieagent C. van Dom- mele te Schoonhoveu in betrekking, slaagde dezer dagen voor het politiediploma. Een dreigbrief. De landbouwer H., aan den Voorweg te Zoetermeer, ontving verleden week een dreig brief, waarin werd geëischt, dat op een bepaalde plaats f 5000 zou wordeu gedeponeerd, werd hieraan nitt voldaan, dan zou zijn woning in brand worden gestokeD. De politie heeft de woning geregeld bewaakttoch is er brand ontstaan, waarbij een groote hooiberg en een partij erwten, boonen en rogge een prooi van de vlammen is geworden. Ook de winkelier van D. heeft een dreigbrief van gelijke strekking ontvangen. Kruisspreken pep draadlooz# telefoon. Te Den Haag zijn proeven genomen met draadlooze telefonie met kruisspreken. Tot nog toe kon men wel sprekeD, maar v<5ór de ander kon antwoorden, moest door den eersten spreker eerst een knop omgedraaid en een veer inge- drijkt worden. Maar nu heeft men dan proeven genomen met kruisspreken, waarbij men dus evenals bij de draadtelefoon kan spreken en luisteren. De proeven zijo uitnemend geslaagd. Tusschen Soesterberg en Den Haag werd ge sproken eu zeer duidelijk verstaao. 't Is ge bleken, dat een practisch volkomen bruikbaar verkeer is verkregen. De Nederlansche treinendienst. De klachten zijn Diet van de lucht. Veel te weinig treinen en dan nog een veel te on regelmatige dlODSt. De vele fietsen doen 't hem voornamelijk heeft de spoordirectie gezegd, En ze somde ook nog enkele andere oorzaken op. De klagers zijn er niet mee tevreden. De N. Rt. Ct. meent, dat het, onze spoor weg-organisatie, vooral ter allerhoogste plaatse, te veel ontbreekt aan aanpassingsvermogen. De zaak wordt te ouderwets opgevat en uit sluitend vau bovenaf geregeerd. Bij de in onze spoorwegorganisatie overheerscheude geestesiu- richtiog schijnen de ambtenaren nog steeds meer als werktuigen, dan als medewerkers te worden aangemerkt, en deze opvatting is natuurlijk weinig bevorderlijk tot heilzaam en naar ver betering strevend initiatief. Men streeft naar een vermindering vau fietsen Zie hier een staaltje van de meest ouderwetsche en armelijke politiek. Men zou meeneu, dat een spoorwegdirectie, die de teekenen der tijden verstaat, zich geleidelijk en deugdelijk op bet vervoer van fietsen zou hebben ingericht, ja het ware het alleen uit commercieele overwegingen de berijders van de fietsen plegen toch immers ook een vervoerbiljet voor zich te nemen zou hebben aangemoedigd en vergemakkelijkt. Maar neen, het is gemakkelijker het vervoer van fietsen tegen te werken. Het is mogelijk, dat de directeur onzer spoor wegen een man is met ruimen blik, die slechts, toen hij zich zoo uitte, een kleine afdwaling iu ziju gedachten heeft gehad. Zoo niet, dan mag men vrageQ of een organisatie, waar zulke denkbeelden kunnen opkomeD, nog inderdaad voldoend geontilleerd is, om met vertrouwen de toekomstige ontwikkeling van ons spoorweg wezen te kunnen tegemoet zien. Gesnapt. De nieuw opgetreden eigenaar van een Rotterdamsch café merkte op, dat gedurende de uren, dat de buffelchef door eeu assistent werd vervangen, de ontvangsten veel geringer wareii dan gewoonlijk. De politie stelde een onderzoek in en nu bleer dat de assistent met een paar kellncis een afspraak had, dat tijdens afwezig heid van den chef vee1, minder con9umptiön ge boekt werden dan er besteld waren. De assistent eu de beide kellners zijn aangehouden. Ze hebben door deze handelingen, die al van 1918 af da- ter u, de zaak voor minstens f 20 000 benadeeld. Een onbetaalbare kat. Een paar maanden geleden werden uit pakhuizen te New-York Duitsche verfstoffen ontvreemd ter waarde vau meer dan f800.000. De daders waren niet te vinden. Toen onlangs een detective' door de Hoboken-dokken zwierf, kwam een kat naar hem toe, die hem heel vriendelijk langs zijn broekspijpen streek eD op het smetteloos kleedingstuk oranjekleurige vlek ken achterliet. Bij onderzoek bleek deze verf van dezelfde samenstelling als de vermiste. De detective liet de verblijfplaats van poes omsin gelen. 't Gevolg was, dat de gestolen verfstoffen werden ontdekt en niet minder dan negentien man als de daders werden gearresteerd. Een vreemde zaak. Het Duitsche ministerie van levensmid delenvoorziening heeft er in toegestemd, 2500 melkkoeien, die door Duitsch-A merikaansche landbouwers zijn aangeboden, in Duitschland toe te laten. Deze 2500 koeien zijn de eerste van de 100.000, die door de Duitschers in Amerika bijeengebracht zijn voor Duitschlaud. Tot dit doel was een bijzondere vennootschap gesticht met zetel te Cbicago. Men meende de 100,000 koeien uiterlijk eiude October naar Duitschland Ie kunuen transporteeren. Iu plaat8 van dit kost baar geschenk met geestdrift te ontvangen, zegt de Morgenpost, maken de Duitsche overheden voortdurend moeilijkheden. E^rst vreesde men voor den invoer van zieke koeien, toen heette het, dat de Enteote geen voldoende scheeps- ruirnte ter beschikking zou stellen vervolgeus beweerde meu, dat de transportkosten te hoog waren Toen de Amerikanen verklaarden deze kostfcD zelf te zullen dragen doken weer nieuwe moeilijkheden op. Men vermoedt, dat deze moei lijkheden te wijten zijn aan personen, die er belang bij hebben, dat de melkproductie in Duitschlaud niet toeneemt, ten einde de prijzen hoog te kunoeu houden. Vrouwelijke politie. De Londensche politie heeft meer dan 1500 vrouwelijke employees in dienst. De mees ten zijn belast met het fouilleeren en nagaan van vrouwelijke misdadigsters. Driehonderd doen er patrouilledienst eu rijdeD daarvoor met tweeën op een motorfiets rond. Zij zijn zeer populair bij het Londensche publiek. Spoedig ontdekt. Uit het Rijksmuseum te Amsterdam was een basreliëf in vergulden rand, voorstellende een door een olifant getrokken zegewagen, ont vreemd. Bij het arresteeren van zekeren Brauds, een Duitscher, die iu een volkslogement ver toefde en gezocht werd om andere diefstallen en inbraken, zageu de rechercheurs eensklaps het vermiste voorwerp op een kast van de logement houdster. Natuurlijk werd het terstond in beslag genomen. Brauds weigerde alle inlichtingen. Goed afgeloopen. Door het plotseliug weigeren der remmen is te Amsterdam een auto met don bestuurder

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 1