Van onze berichtgevers. Burgerlijke Stand. Kerknieuws. Marktberichten. hij stierf, rood zijn zoon haar in de schrijftafel van zijn vader. De sigaar was in een papier gewikkeld, waarop hare bestemming geschreven stond. De heer Floor Jr. wikkelde de sigaar weer in het papier en sloot haar in een laadje weg. Jaren verliepen. De zoon van den kassier maakte carrière en dacht niet meer aan de sigaar. Maar daar kwam de wereldoorlogDaitschland dolf het onderspit, met als onmiddellijk gevolg de teruggave van Sleeswijk aan Denemarken. Toen herinnerde de heer Floor zich zijn merk waardige sigaar. Hij stelde de autoriteiten van een en ander in kennis, het geval werd onder zocht en aan de sigaar werd de historische waarde toegekend, die haar toekwam. Nu Sleeswijk weer Deensch was, mocht de sigaar worden opgerookt, hetgeen dan ook plech tig is geschied. En uit het feit dat ze niet lek was na al die jaren en dat ze voor zoo'n ouwe sigaar nog zéér genietbaar bleek, concludeerden de omstan ders dat Sleeswijk en het Deensche vaderland een goede toekomst tegemoet gaan Arme belastingbetalers. Tijdeus den oorlog kreeg ons legerbestuur het denkbeeld om zelf paardeD voor 't leger te gaan fokken. Er werd een hengst aangekocht uit Engeland en bij daarvoor uitgezochte merries werden nu in totaal 14 veulens gefokt, die bij een landbouwer onder Voorschoten vier jaar ziju üitbesteed. Daarop werden ze gekeurd met het gevolg, dat er.... 12 moesten worden afgekeurd, terwijl slechts twee paardeD bruikbaar werden geacht. Deze proeffokkerij heeft aan den staat maar eventjes f 80.000 gekost De betreffende hengst werd vorig jaar aange kocht voor f 13.000 en eenigen tijd geleden verkocht voor f 4-50. EEN AARDBEVING heeft in Italië groote verwoestingen aangericht. Er ziju verschillende plaatsen verwoest, zoo wel in de provincie als ia Toscane en het kustge bied. Houderdeu slachtoffers liggeu onder de puin- hoopeu begraven en troepen zijn naar de geteisterde streek gezonden om hulp le verleenen. In de gevangenis te Milaan ontstond een paniek en slechts met moeite konden de gevangen bedwongen worden. Ook te Interlaken en te Chiasso alsmede in de Rivièra werd de aardbeviug gevoeld. Gesnapt. Te Delft is gearresteerd iemand uit 's-Gravenhage, die er zijn werk van maakte trouwlustige weeuwtjes op te lichten, voorgevende met haar in het huwelijk te willen treden. Had hij eenmaal geld los gekregen, dan het hij niets meer van zich hooren. De oplichter zit thans achter slot en grendel. Hij werd aangehouden op aanwijzing van een door hem bedrogen vrouw. Goed afgeloopen. De lieer J. D. te Stavenisse reed per motorrijwiel op de Oud-Gastelsche weg nabij Roosendaal tegen den gesloten boom van den spoorweg met zoo'n vaart dat de boom brak en weggeslingerd werd De locomotief van den naderenden trein wierp den boom terug waardoor de heer D. ge troffen en terug werd geworpen. Door de maréchaussee is van een en ander tegen den berijder procesverbaal opgemaakt, Hoe het een Leidsche Familie in Aken verging. Een Leidsche familie, die eenigen tijd in Valkenburg in pension was, maakte een auto tochtje naar Aken, aldus meldt onze Leidsche correspondent. Daar werd op eea wandeling door de stad de aandacht van moeder de vrouw in een winkeletalage getrokken door een drietal beeldjes vogels voorstellend van Turijnsch porcelcin zooals 't hupsche Maichen haar ver telde. Zij zouden als een aandenken der reis kunnen prijken op een in 't oogloopende plaat9 in de saloD. 'n Bedrag van 1220 Mk waarvoor de koop eindelijk werd gesloten was omgezet iu Hollandsch geld, nog geen bagatel, maar vrouwlief had het er voor over als men maar kon verzekeren dat sij er aan de grens geen last mee kon krijgen. De winkelhouder verze kerde het gezelschap dat deze beeldjes zijnde luxe voorwerpen, vrijelijk mochten worden mede genomen. Hoogstens zou men er enkele Marken aau invoerrecht voor moeten storten. Ook dat kou er nog wel af en met zorg droeg moeder de vrouw de zorgvuldig ingepakte voorwerpjes zelf. Aan de grens werd het pakje aan de douanen vertoond en door deze geopend en... blijkbaar mooi gevonden. Er werd tusschen de mannen gedelebereerd, doch het gezelschap dat slecht Duitsch verstond, wist niet wat er besloten werd, totdat de beeldjes in een ander vertrek verhuisden en vrouwlief als eeu smokkelaarster werd vastgehouden en gedirigeerd naar een gebouw wat zij ods be schreef als een kantongerecht. De reis daarheen werd met denzelfden auto ondernomen. De vrouw alleen ging mee, de overigen van het gezelschap mochten aan de grens wachten. De man gaf zijn vrouw, om voor alle eventualiteiten gewapend te ziju wat doe je zonder geld f 240 aan Hollandsch bankpapier mee. Zij werd voor een z.g. rechter gebracht, die uit een groote Duitache pijp rookeud, haar op harsche wijze ontving, haar beduidde eenige *°n te lorkenen en toen deze geteekend waren, duidelijk maakte dat zij weer kon ver trekken als zij 3500 Mark betaalde. De vrouw baalde het Hollandsch geld. te voorschijn, doch daarmede nam men geen ge noegen. Het moest Duitsch geld zijn. De chauf feur die als tolk fungeerde, reed naar een wisselkantoor en moest om 3500 Mark te krijgen er zelfs nog iets bij doen. Hij had het Hollandsch echtpaar echter als betrouwbaar leeren kennen en schoot de vrouw het ontbrekende dus gaarne voor. Nadat de vrouw het bedrag had gestort kon zij gaan. Outdaan en zenawachtig kwam ze platzak bij haar huisgenooten aan de grens terog. De hoop, nu de baar afgenomen voorwerpen terag te krijgen werd ook niet verwezenlijkt, deze werden op het douaneakantoor achterge houden en 5000 Mark armer en zonder de mooie beeldjes kwam het gezelschap weder te Valkenburg aan. De malaria-mug. Ook in vele plaatsen van ons land maakt de malaria (moeras-koorts) talrijke slacht offers. Gelijk men weet, wordt fie ziekte overgebracht door de malaria-mag. Het is dus een zaak van belang, die muggensoort zooveel mogelijk te verdelgen en er zich voor te hoeden. Maar kent ieder de malaria-mug? Neen. Daarom zijn op de Hygiëne-ten- toonstelling te Rotterdam, veilig achter glas, tal van die gevaarlijke muggen en hun larven tentoongesteld. Men vindt er ook zeer vergroote afbeel dingen, waardoor het verschil tusschen de malaria-mug en de gewone rnug in het oog springt. De malaria-mug heeft gespik kelde vleugels, de gewone mug niet. Wan neer zij zich aan een zoldering vastzet, doet zij dit met de monddeelen, zoodat het lichaam loodrecht op het zolderings- vlak staat en de houding van het diertje zeer in de verte herinnert aan die van een vleermuis in winterslaap. In tegen stelling met de larven van de gewone mug liggen die van de malaria-mug plat op het water. Overbrenging van de malaria geschiedt alleen door het wijfje, dat zich van 't man netje onderscheidt doordat zij diens kuif mist. Over de werking van malariaparasieten in bloedlichaampjes en bloed van den mensch geven eenige gekleurde platen eene duidelijke aanschouwing. LANDBOUW. Suikercampagne. De bietenleveringen aan de coöperatieve suiker fabriek Zeeland zullen 16 September reeds een aanvang nemen. Men hoopt Maandag d.a.v. voldoende aan voer te hebben om te kunnen beginnen. ST-ANNaLAND, Do heer M. Vogelaar L.Cz. te Dinteloord, dezer dagen geslaagd voor het examen gemeentebelangen, werd alhier aange steld tot ambtenaar ter secretarie, maar heeft daarvoor bedankt wegens een gelijke benoeming ter secretarie te 's Heer Arendskerke, wat een jaarwedde geeft van f 1400. IERSEKE. Het buurtcomité van de schutters- bofstraat heeft den prijs van f 5,dien zij voor de straat versiering van 't Koninginnefeest ontving aan de Gr. Kr. Ver. geschonken. Het comité van de Damstraat schonk dien aan Mozart. De gemeenteraad hield Zaterdagmiddag een korte spoedvergadering om te voldoen aan den wensch van Ged. Staten om een wijzing te brengen in 't in de vorige raadsvergadering genomen besluit tot het openen van een rekening- courant met een bankiustelliug tot voorziening in kasgeld. In 't besluit werd op 't verlangen van Ged. Staten de bepaling opgenomen dat de rekening courant maar voor één jaar mag loopen. ST-PH1LIPSLAND. Bij hetconcours-hippique te Steeubergen gehouden, werdeu o.m. bekroood bij luxe-eenspannen len en 4en prijs de heer J. A. Stola alhier en bij schoonrijden te paard met 2e prijs mej. W. van Nieuwenhuijzen alhier. STAVENISSE. 11. Zaterdag vergaderde ouder voorzitterschap van den heer Buijze, te Tholen de vereenigiug van Gedipl. Oud-Leerlingen van de cursussen in Laodbouwhuishoudkunde op Tholen. In weerwil van het ongunstige weer was de opkomst zeer bevredigend. Aanwezig waren o. a. mevr. de Jong, als lid der Commissie van toezicht, de heer Mésu, als plaatsvervangend RijkslandboQwieeraar en de dames Veldman, Linden berg en Groenestege, allen leeraressen bij het huishoudonderwijg. Staande de vergadering traden 23 nieuw ge diplomeerden als lid der vereeniging toe. Er werd besloten dit najaar te Tholen een cursos door de heeren doctoren aldaar te doen geven in „Etrste hulp bij ongelukken" en te Sint- Maartensdijk een cursus iu „Huishoudboekhouden" of „Bedrijfscontröle" door den heer Buijze. Na afloop vao de verschillende huishoudelijke zaken trad als spreekster voor de vergaderden op mej. Veldman, die een mooie en leerrijke causerie hield over: Voorzorgen bij de meest voorkomeude besmettelijke ziekten". De dank der vergadering werd de spreekster door den Voorzitter toegebracht. OUD-VOSSEMEER. Door de politie is in beslag genomen een hoeveelheid smokkelkolen geladen in een tweetal vaartuigjes, welke alhier aau de haven waren gekomen. THOLEN. Woensdagavond hield de gymna stiekvereniging //Olympia* onder leiding van den directeut, den heer M. M. van Rijssel in de sociëteit *Non Semper* een uitstekend ge slaagde uitvoering. Alle nummers werden correct uitgevoerd en viel telkens een goed oDthaal van de zijde der talrijke aauwezigen ten deel. Denzelfden avoud werd een serie huishoude lijke wedstrijden gehouden en werden na afloop der uitvoering de prijzen uitgereikt aan de winnaars. Van de jongeren behaalde de eerste prijs een vergulde medaille, de 2e eu derde prijs zilveren en bronzen medaille vielen resp# ten deel aan Willem Cornelisse 68*/^ p., Cor Hoek 61%, Jan de Korte 423/8 p. In de 2e kl. jongens behaalden resp. de le, 2e en 3e prijs A. Vriens 58% p., M. Kievit 52% en J* Dorst 51% p. Kleinste klas jongens resp. le, 2e en 3e pr. Cor v. Noort en A. Kievit 73%, 3e prijs D. Coomans 60% p. In de damesafd. le, 2e en 3e pr. resp. Jans du Burck 49 Mina v. d. Zande 42%, en K. Laban 33 p. l)e bargemeester die door zijn aanwezigheid blijk van belangstelling gaf, meende namens alle aanwezigen te spreken indien hij den Di recteur een woord van dank bracht voor hetgeen deze in het belang van de sport doet en aan den voorzitter voor hetgeen deze in het belang der vereeniging verricht. Spr. hoopt dat de gymnastiekvereniging in het belang van Tholen, dat helaas in den laatsten tijd geen blijken geeft vooruit te gaan, in stand moge blijven. Het aanhoudend applaus wa9 blijk dat de aan wezigen met spr. woorden instemden. Tijdens de panze werd den bezoekers de ge legenheid gegeven zich te vermaken met de grabbelton er werd druk gebruik van gemaakt en de resultaten verwekten dikwijls veel vro lijkheid. Met een gezellig bal werd de avond besloten. De opbrengst van de collecte van het Emmabloerapje Zaterdag jl. gehouden, bracht f 50,li)5 op, Dinsdagmiddag zonk aan het Deurloo's kaadje een tjalkje geladen met vlas, doordat de bovonlast ging schniven. De geheele lading ging drijven. Door een motorboot werd de lading ge borgen. De schippers ziju gered. Veel van het drijvend houtwerk, luiken enz. werd geborgen door schipper J. Schot met het vaartuig TH 2 die in de onmiddellijke nabijheid was. Naar wij vernemen is het scheepje gelicht. Van den landbouwer A. Augustijn werd deze week een rund ontvreemd. Door het actieve optreden van de politie was de vermoedelijke dader de 19-jarige Jan Adr. S. te Poortvliet reeds spoedig ge- arressteerd en werd tot bekentenis gebracht. Ook kwamen nog andere soortgelijke feiten aan het licht. S. werd in hechtenis gesteld in de cel in het politiebureau, toen men echter Donderdag ging zien was de vogel gevlogen. Door het maken van een gat in den zolder heeft hij het dak kunnen bereiken en wist zoo buiten te geraken. Of hij daarbij hulp gehad heeft wordt door de politie onderzocht. Sommigen meenen dat de vlucht per motorrijwiel verder heeft plaats gehad, waarbij men meent dat via het Vosse- meersche veer het eiland is verlaten. Zoo men mededeelde lag de veerboot aldaar den volgenden dag aan de andere zijde van dit veer. Wel een beetje ergerlijk. THOLEN. Avond op avond ergert het wel denkend publiek zich aan het schandelik op treden van de lieve straatbengels. Als een troep wilden hollen ze schreeuwend achter de auto bus aau en hangen achter aan de houten kast die ter berging van de post dient. Of op den een of anderen dag de bak eens er afbreekt dat kan hen niet schelen. Het is immers huD eigen dom niet dat vernield wordt. Het is te wenschen dat de ouders hun kin deren eens wijeen dat zij een anders eigendom dienen te eerbiedigen en wellicht zou het ver dienstelijk zijn indien de onderwijzers hieraan ook eens hnn aandacht wijden. Gemeente IERSEKE van 39 Sept. 1920 Getrouwd: Andries van der Burght 23j.jm. en Dingena Magdalena Hoebeke, 21 j. jd. Geboren: Johanna Pieternella, dv. Adriaan Janse en Maatje Willemine Sinke. Maria Eli- zabeth, dv. Adriaan Cornelis Verboom en Neeltje Meijaard. Jacobus Anthonins, zv. Anthonius Jacobus van Sprundel en Jacomioa Sipkjen Geensen. OverledenWilhelmina Cornelia van Oosten 39 j. ongehuwd. Gem. POORTVLIET over Augustus 1920. Geboren Pieternella Cornelia, d.v. Leendert Mariens Bijnagte e. v. Geertruida Jagt. Leen dert Anthonie, z.v. Jacob Jacobus van Nieuw- kerk e. v. Cornelia Maatje Koppenhol. Dingeuis Jacobus, z.v. Pieter Willem Gebraad e.v. Cor nelia Bijl. Samuel Cornelis, z.v. Abraham Coo mans e.v. Maria Cornelia Gebraad. Johannes Jacobas, z.v. Cornelis Izak de Graaf e. v. Aaltje Anna Snijders. Jacob Pieter, z.v. Willem An- thoniase e.v. Lena Anthonisse. Willem Albert, z.v. Gilles Karei Johannes Krijger e.v. Cornelia Adriana Marina van de Velde. Jannetje, d.v. i '«J3 Marinus Anthonie Poot e.r. Hendrik» Anthoi Gehuwd: Abraham Leendert de Groen, 39 jr. en Dingentje Ridderhof, jd. 29 jr. Gem. STAVENISSE over Auguata. 192 Geboren Joziua, d.v. Q. A. Dorst en h Quist. Willemina, d.v. D. Dane en D. Gi Cornelis, z.v. J. Moerland en H. J. van Zi Jan, z.v. J. A. v. Beveren en P. de Rijke Overleden geen. Gehuwd: A. L. Dane, 25 j. jm. en C. Str 20 j. jd. P. A. C. Quist, 25 j. jm. en J. Braber, 25 j. jd. M. v. d. Reest, 21 j. ju J. v. Iwaarden, 20 j. jd. Gem. OUD-VOSSEMEER over Augostns 1 GeborenMaria, d.v. R. C. Rijnberg 'er P' P. van de Klooster. Anna Maatje, d.v. M. P en W. P. Jagt. Pieter, z.v. W. C. Drooger J. van der Wege. Adriana Sara, d.v. D. I| en M. van As. Marinos Johannis, z.v. J. M.Br Vossen en W. A. F. Lindhout. Adriaua Corn wen d.v. C. P. de Koning en J. A. Wijten. i de Overleden Maatje Smits, 4 w., d.v. Lhand Smits en M. van Driel. Anna Maria van gew.ee Broek, 80 j„ wed. van A. Verbeek, vro nstig wed. v. W. Boogaart. ge ge Gebnwd Daniël Johannes Scheffelaar 2P te Haarlem en Elisabetb Veraart, 28 jr. Lau Cornelis Filee, 25 jr. en Tannotje Berkheij, 2 Gem. SCHERPENISSE over Augustus Gehuwd: Jacob Bolier 28 j. en Willet Bijnagte 19 j. OverledenWillem Marinus Slager 6! echtgeD. van Adriana Pieternella Duijnhou Gem. THOLEN van 3—10 Sept. 1920 Geboren Pieter, z.v. A. J. Roggeband en J. Noort. Ondertrouwd C. C. van Ast jm. en M.lïe kerke jd. Overleden Esther Leenheer, 30 j., echt vaD T. Dijkslag. Oud-Vostemeer. Onze oud-dorpsgenoot da. Timmer, predikant bij de Ned. Herv. gemeeni Montfoort, heeft bedankt voor beroepen te Polsbr Visvliet en Elspeet. Ierseke. De heer G. Daane is ten tweeden benoemd tot kerkvoogd der Ned. Herv. Kerk, eerste maal had hij geen bericht ontvangen van benoeming en kou dus niet tijdig melden wat beslissing was. PREDIKBEDRTEN. THOLEN. Ned. Herv. Kerk voorm. 10 uur ds. Luyen nam. 2,30 ds. Van Griethuizen. Geref. Kerk voorm. 10 uur en nam. 2,30 ds. Bolwyn, Zeist. re( ast h ze om ch de inemf u mo< sinder het Maai Geref. Gem. voorm. 10 uur, nam. 2,30 uu 'a avonds 6.30 uur leeskerk. Ned. Protestantenbond Afd. ThoUn: GEEN DIENST. POORTVLIET. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 leeskerk en 3 unr ds. Verschoor. Geref. kerk, voorm. 10,30, nam. 3 en 'aav 7 nor leeskerk. SCHERPENISSE. Ned. Herv. kerk, voorm. 10,30 leeskerk en 3 uur ds. Luijendijk. Oud Geref. kerk, voorm 10,30, nam. 3 en 'sav 6.30 uur leeskerk. STAVENISSE. Ned. Herv. kerk, voorm. 10,30 ds. Verscl (van Poortvliet) en nam. 3 uur leeskerk. Oud Geref. kerk, voorm. 10,30 nam. 3 en 's av 6,30 uur leeskerk. ST-ANNALAND. Ned. Herv. Kerk voorm. 10,30 leeskerk, 3 uur ds. A. G. Oosterhuis. Oud Geref. kerk, voorm. 10,30, nam. 3 en 's av 6 uur leeskerk. OUD-VOSSEMEER. Ned. Herv. kerk, voorm. 10.30 en avonds 7 ds. Van Griethuijzen. Geref. kerk, voorm. 10,30, nam. 3 uur 's av 6.30 leeskerk. IERSEKE. Ned. Herv. kerk voorm. leeskerk, nam. Ds. Waardenburg te Hans weert Geref. Kerk, voorm. en nam. Ds. Meijer. Chr. Ev. Gem., voorm. en nam, en av ds. Bromet. Oud Ger. Gem. voorm., nam. en av leeskerk. THOLEN, 11 September 1920. Eieren 13 cent per ituk. Boter f 1.70 per pond. ROTTERDAM, 7 September 1920. EIEREN. Op de hedeo in ons veilingslokaal Rai poortstraat 24 gehouden veiÜDg worden na' gende prijzen besteed Gegar. versche hoendereieren van f 14.— tot f 17.50 Extra groot f 19. Eendeneieren f 17.tot f 17.50. Aanvoer 90.000 stuks. Temperatuur van het Scheldewater te The September. Graden C Zaterdag 4 15,3 Zondag 5 15,2 Maandag 6 15,2 Dinsdag 7 15,2 Woensdag S 15,2 Donderdag 9 15,8. Vrijdag 10 i5,a vers in hc ;ft da arin w dooi irijver dkerl sindei ■Maar een lopsge dijk ei iht ov id zul langs! men, •ekje n letl Het oot aa .n wi tor sc au oq ziel zonde et ko elal andel, genou ggen, oden nde arde i met meen in Ch iherpe q ofsc ervorn orsteli ke e verhei' tijd an bli erzulk j wan Ook er 17 daai Vellicl ienst et aa adere n schi aaide elijk ofsbel et ee ;omste heb ldaar iet di mdat el eil; ocht orpen lken perden o hun hel ïooge tille e let k :omste lekend Ook klaarte ïoe oi ot W( leringi )est k n hui Öeze 1 lageD, Is d

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 2