IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT o. 1851 Zaterdag 11 September 1920. Zes en dertigste jaargang EN. Firma J. M. C. POT - Tholen. Uit onze omgeving. 3RR BINNENLAND. ilef. GEMENGD NIEUWS. .EN. a-art: mi Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Vijs per kwartaal f 0,75 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,325, franco ler post f 1,40. Toot het buitenland f 1.10, zonder Geïll; Zondagsblad. UITGAVE Telef. Intero. no. 16. Adverteutiënvan 1 tot 4 regels 60 cents; iedere regel meer 15 cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. mal VI. lierna wordt eenigszins uitvoerig nagegaan ke historische beteekenis de inschriften der ftombe hebben, wat wij hier wel kunnen in rusten. Wat evenwel van meer beteekenis dat het bedoelde graf reeds gernimen tijd verwaarloosden toestand verkeert. Vóór de rvorming schijnt men er uitstekend voor orgd te hebben, maar in later dagen heeft zeker gemeend, dat de oude voorwaarden I meer geldig waren. Voorheen was voorzien het onderhoud der tombe door bijdragen van Rentmeesters, terwijl zelfs betaald werd voor dagelijks branden van de lamp voor de e eli 1'le' werc' °P een tweeta' Heilige dagen grre dal te rege; twerl ade. ebrui fl. f 2 en iij H 1650 wel Sint-Valentijnsdag en St-Bartholomeus- respectievelijk 14 Februari en 24 Augustus, iod verstrekt aan da armen, de dagen dat „jaargetijde" deed voor de atgestorvenen. JElet kleine koor der kerk te St-Maarteosdijk \MArt^ gebezigd voor bergplaats, inzonderheid van p kmaterialen, zoodat deze hoogstwaarschijnlijk ik de tombe bedekt eu ouzichtbaar zullen naakt hebben en dit niet alleen, maar zal niet oumogelijk zijn, dat ook de schending de beelden hiervan de oorzaak is. Terecht zegt de heer Was, inderdaad èen iderlinge dankbaarheid der nakomelingschap »ens de bedijkers der meeste polders van St- n]ai[ >&rtei8dijk. Het is evenwel niet alleen gebleven de schending van het uiterlijk van de tombe, lar, wat in de dagen van den heer Was nog EM! ar een gerucht was misschien, is door nauw- urige onderzoekingen van den heer Hollestelle arheid gebleken te zijn en terecht zegt deze, eenmaal in St-Maartensdijk en omgeving Kit de indruk was, die het sterven bracht hen die onder de tombe begraven liggen langen tijd werden de herinneringen door laugou nju ^7 f»»ngenoemde 'EK jaargetijden nog daaraan opge kt, maar geen jaargetijden en geen gebeden I ser voor hun zielerust. Een vunzige lacht en - sombere duisternis beerscht in hnn voor- De heer Lohman blijft Kamerlid. Uit vooraanstaande parlementaire kringen verneemt men dat het Tweede Kamerlid de heer de Savornin Lohman voorloopig, althans tot aan de nieuwe algemeene verkiezingen, terng ge komen is op zijn aanvankelijk voornemen het Kamerlidmaatschap neder te leggen. Den 13 September 1880 werd de beer J. Polderman beëedigd als Ontvanger-Griffier van het Waterschap St-Annaland. Hij is als zoodanig nog in functie en zal dns op 13 dezer zijne 40-jarige ambtsvervulling kunnen gedenken. LANDBOUW. ilige kapel, die door nakomende geslachten, bals boven gezegd, als een nnttelooze ruimte de Kerk werd afgesloten. Niet alleen leed het graf uiterlijk, maar ook wendig werkten grafschenderswerd het ,erlijk verwaarloosd uit zorgeloosheid, onbe- ndheid met historie, misschien onverschillig- id, inwendig werd het graf gesehonden uit bzuchl, althans zoo verhaalt de overlevering, obachtslieden ze behooren nu reeds sedert tot hun die op het kerkhof te St-Maar- ïsdijk .rusten', als grafschenders kunnen sten zonden, volgens de overlevering, de oden kisten .arglistiglijk» uit het graf hebben haald, natuurlijk om zich te bevoordeelen eo t zon geschied kunnen zijn, zooals gegist kan irden, bij het tot stand komen van den graf- lder van den in 1771 overleden drost De tage, wiens kelder onmiddellijk tegen het graf n Van Borseie ligt. Hoe het zij, de heer ollestelle onderzocht nu veertig jaren geleden i grafkelder van de heeren Van Borseie, en it bleek hem duidelijk, dat de deksteen er soit afgenomeu is geweest. In den kelder af- idaald, werd een nauwkeurig onderzoek inge- sld en het bleek, dat in den voormuur blijk- i» lang na de stichting van den kelder een it was geslagen, dat met anderen steen van titen af was dichtgemetseldzonder dat de i* verbroken en gebrekkig aangevulde muren i uoodige inlichtingen geven, is de gissing, it het geschiedde bij de begrafenis van den ossaard De Jonge nog niet zoo erg gewaagd. In di kelder zelf werden gevonden twee nelijk gave schedels en deelen van geraamten, les in een boek van den kelder bijeen, zoodat it vanzelf sprekend is, dat eenmaal een en der van den grooten Heer van St-Maartens- k en zijne gade in de rast is gestoord moeten irden en dat door rnwe hand, belust op graf- lit houten of metalen overblijfsels vond men niet in. zoodat, wij mogen gernst veronder- sllen, dat de stoffelijke overblijfselen op vaardige' wijze zijn bijgezet, en dus de ouden' kisten zijn weggenomen. Zooals reeds werd gemeld, deelde de heer as mede, dat volgens Reygersöerch ook bet ■otste de; van het lichaam van Frank van ai iele rast in dezen grafkelder, maar de heer estelle zegt daaromtrent, dat niets van zijn istst rnstp'aats te St-Maartensdijk wordt aau- Etroffen en bijzetting van zijn lijk in het graf ijner ouders., stellig nooit plaats heeft gehad at de afmetingen vau de grafkelders zulks mvendien niet toelieten. (Wordt vervolgd.) Men schrijft ons: In onze omgeving wordt heel wat gedaan aan de geitenteelt, maar in West Noord-Brabant doet men daarvoor niet onderbij een dezer dagen gehouden geiten tentoonstelling te Steenbergen bleek dit weer; waar niet eens alle goede en mooie geiten waren opgekomen uit vrees voor mond- en klauwzeer, waren toch 120 geiten aanwezig. Pracht exemplaren en er werd goed verkocht. Men meldt dat zelfs verschillende buitenlanders aanwezig waren, o. a. uit Duitschland, uit EDgelaod en uit Amerika, die hun bewobdering toonden over lichaamsbouw en melkgift dezer edele diereu. T Ja, de koe der armen gaat meer en meer beteekenis krijgen. De Nat. Schietwedstrijden te Bergen op Zoom. Het eiland Tholen maakt tot heden geen slecht figuur met zijn deelnemers aan de schiet wedstrijden. De stand van 5 September toont dat in de afd. A. Landstormcorpsen buiten Bra bant, St-Annaland de 2e plaats inneemt met 190 punten, ver. „Prinses Juliana". In wedstrijd C. Pers. baan komen nit J. Moer land te St-Annaland 43 p., J. Goedegebuure aldaar 42 p., de hoogste schutter behaalde 46 p. In de vrije baan staat genoteerd J. Moerland te St-Annaland 56 p., totnogtoe is 59 p. het Woensdagnacht is te Eefde bij Zntphen een ambtenaar ter secretarie van Gorssel, door een auto aangeredeu, bestuurd door eeu dronken chauffeur, zekere W. uit Gorssel, niettegenstaande de heer met behoorlijk verlicht rijwiel aan den kant van den weg stond. Zwaar gewoud en met gebroken beenen werd hij opgenomen en naar het ziekenhuis te Zutphen vervoerd. De beschonken chauffeur wilde door rijden, doch werd daarin door den chef-veld wachter van Gorssel verhinderd, die hem een revolverschot achterna zond, waarop hij de auto stopzette. W. is daarop gevangen genomen, maar later weer los gelaten. Moordaanslag. Op eenige jongelieden die uit de richting van Musselkanaal kwamen, werd plotseling een schot gelost, waardoor de 20-jarige boerenknecht J. T. in de borst werd getroffen. Door de politie werd een onderzoek ingesteld. Al spoedig had men den vermoedelijken dader O. van Nieuw Buineu te pakken. Hij had zich op een zolder onder 't hooi verstopt. Tegenover de politie verklaarde hij in de meening te hebben verkeerd, dat de jongelieden hem lastig wilden vallen. Hij werd in verzekerde bewaring gesteld. T. stelde zich onder geneeskundige behandeling. De kogel kon niet direct worden verwijderd. Zijn toestand is niet ODgnnstig. De getroffene staat gunstig be kend, hetgeen van den dader niet bepaald gezegd kan worden. De Nederlandsche haring. Een kort bericht, van twee, drie regels, ging dezer dagen door de pers de Duitsche regeeriug zal voorloopig de grens voor Nederlandsche haring gesloten honden om eerst de aanwezige voorraden Noorsche haring op te ruimen. Maar achter die paar regels zit nog al iets verborgen, naar het Hbl. schrijft. Deze maat regel is een gevolg van den invloed van de „Arbeitsgemeiuschaft" der groote Duitsche visch- importeurs die gedurende den oorlog het monopolie vau deu vischinvoer heeft gekregen eu thans de regeeriog in Berlijn schijnt te hebben overtuigd, dat zij eerst de millioen ton Noorsche hariDg, waarover zij beschikt, tegen den garantieprijs van 800 mark per ton de Duitsche bevolking in de maag moet stoppen. Ondanks de pogingen om het invoerverbod opgeheven te krijgen, en ondanks de toezeggingen, die reeds gedaan zijn, zpI die opheffing waarschijnlijk niet vóór Januari geschieden. Dat de Duitsche bevolking dure haring moet eten, is iets, wat de Nederlandsche regeering niet aangaat. Maar wel is het voor haar van beteekenis, dat deze niets ontziende irustpolitiek ook Nederlandsche belangen treft. Door toe zeggingen uit Duitschland is dit jaar onze haring vloot weer in haar geheel uitgevaren. Nu dreigt een ramp voor de Nederlandsche visscherij. Maar dat niet alleen. Het gesloten houden van de grens is niet in den geest van het tnsschen beide landen gesloten contract. Onze regeering heeft deze overeenkomst tot nu toe nog niet geratificeerd. Krachtens de letter heeft de Duitsche regeering wel het recht hare grenzen voor onze haring te sluiten. Maar 't schijnt dat aan onze regeering een andere houding was toegezegd en zoolang dat niet geschiedt, ratificeert zij de overeenkomst niet. Intusschen hoopt het blad, dat een oplos sing nog wordt gevonden, niet alleen voor de Nederlandsche reeders maar ook met het oog op de Nederlandsch-Duitsche betrekkingen. Volgen? een later bericht, van niet-officieele Duitsche zijde, zou het invoerverbod in Duitsch land binnen zeer korten tijd worden opgeheven, doch het blad kon hiervan te bevoegder plaatse nog geen bevestiging krijgen. Een nieuwe bouwwijze. Eenige Apeldoomsche aannemers hebben, naar de T ij d meldt, het initiatief genomen tot massa productie van alleenstaande huisjes, welke niet van steen worden opgetrokken, maar toch van beproefde materialen, welke bestand zijn tegen weer en wind. Deze woningen bestaan uit 'n houten geraamte en zijn zoodanig bekleed met asbest-cementplaten, dat tusschen de I cM. dikke buitenplaat en de 6 mM. dikke binnenplaat een afstand van 7 cM. bestaat, zoodat zich tnsschen de wanden een stilstaande luchtlaag bevindt, •vj.ardoar des zomers de warmte wordt gekeerd en des winters behouden. Het dak is beschoten en met pannen gedekt. Gelijkvloers bevinden zich het portaal, de W.-C. met waterspoeling, de woonkeuken van 4,73 bij 3.90 M., een slaap kamer van 3.10 bij 2.31 M., een bijkeaken met aanrecht van 2.85 bij 2.31 M., van waaruit de kelder te bereiken is, terwijl boven nog twee slaapkamers met een flinke zolderruimte worden aangetroffen, alles van naar buiten draaiende ramen. De huizen rusten op betonfnndeeringen en ook de kelder wordt iu beton uitgevoerdhet raamwerk wordt met ijzeren staven aan de fun deering bevestigd. De afwerking van het inte rieur geschiedt met stoel- en schilderijlijsten en voor de wanden wordt spatwerk gebezigd. Dergelijke woningen zijn reeds in Zwitserland in gebruik, waar zij meer dan 40 jaren werden bewoond en nog steeds goed voldoen. Dergelijke huizen kunnen voor den halven prijs van steenen woningen worden gebouwd en zijn in enkele weken gereed j veertien dagen na aankomst van het materiaal ter plaatse van den bouw kunnen ze betrokken worden. Voor rijksrekening is reeds opdracht gegeven tot den bouw van voorloopig 25 dezer woningen in de Limburgsche mijnstreek tot deu prijs van rnim f 100.000, waarin begrepen is de aanleg van electrische verlichting en waterleiding. De normale prijs alleen van de woning is f 3800 A f 3900.—. De fopper gefopt. Onlangs heeft de ronde gedaan het komisch verhaal van een per spoor reizend handelsreiziger, die zich ruimer plaats verzekeren wilde, ouder voorwendsel, dat „de mijnheer van die vrije plaats" eveu naar de W. C. was. Een tweede geval wordt als historisch vermeld. Compartiment le klasse. Vier passagiers, een parapluie op de vijfde plaats. Heer aau het portier„Is die plaats nog vrij Heer aan het hoekraam: Bezet. De mijnheer is even uitgestapt om nog iets te halen". De ander stapt toch in en ueemteen klapstoel. Nog een minuut. De „heer, die juist iets is gaan halen" komt nog niet terug. De trein zet zich in beweging. De heer op den klapstoel grijpt bliksemsnel de op de vijfde plaats liggende parapluie en steekt ze het portier uit. Heer aan het hoekraam ontsteld //Wat doet u, mijnheer Wat doet u Die parapluie is van mij Maar de aangesprokene boort maar niets. Hij wenkt den chef, die komt aansnellen. „Chef! chef!" „Wat is er mijnheer?" De parapluie Pak aan als 't u belieft. Ze behoort aan een mijnheer, die juist iets is gaan halen en den trein mist". De heer aan het hoekraam heeft nakijk op zijn mooie parapluie. „Nog juist op tijd zegt de ander hem sar castisch toe. Loevesteyn. Historisch slot. Maar verwaarloosd en veron achtzaamd. In de oorlogsjaren is het door 'n 300 man bezet geweest en ook daarvan is het niet beter geworden. Thans, nu Loevestein ontruimd is zoo lezen we ziet het er deerniswekkend uit. De dakgoten zijn verteerd, het dak is verrot, het regenwater dringt naar binnen, de vloeren verrotten, de balken, schoon nog sterk, vergaan aan de muurkanten door het water, vensters waaien stuk en worden dichtgespijkerd met oude plankeu. Nog een korten tijd en Loevestein, thans tot uilennest geworden, vervalt tot ruïne. En dit gebeurt in dezen tijd, waarin met groote zorg monumenten worden hersteld of voor oudergang behoed Is 't niet bijkans ongelooflijk Het tijdschrift „Buiten" protesteert met kracht. Wat het verlangt Gehéél Loevestein worde ijlings overgedragen aan het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, dat eveu ijlings aan 't werk ga om het gebouw te her stellen. Zuigelingen-sterfte. In vroegere jaren bedroeg de sterfte onder de zuigelingen gemiddeld 1 op de 5; thans is het 1 op de 20. Dat is een prachtige vooruitgang, maar de wetenschap tracht nog steeds gunstiger cijfer te verkrijgen. De kinderarts Plantinga te VGravenhage deed in een voordracht over dit onderwerp uitkomen dat vele ziekten en nadeelige invloeden gedu rende de eerste jeugd hnn kwade gevolgen doen gevoelen door het geheele leven heeD. Borst kinderen hebben veel betere levenskansen dan flesch-kinderen. Maagdarmstoringen doen zich vooral veel voor bij kinderen, die met de flesch worden grootgebracht. Er is een tijd geweest, dat de wetenschap meende, kunstmatige moedermelk te kunnen maken, en uitgaande van dat beginsel, hebben verschillende fabrieken zich met kracht geworpen op het vervaardigen van die melk. Eerst te goeder trouw, later uit achterlijkheid of misda digheid hebben zij propaganda gemaakt voor kunstmatige kindermelk, welke uit eeu samen stelling bestond, even voedzaam als de moeder melk. Spreker legde er den nadruk op dat de wetenschap reeds lang van de kunstmatige voeding is teruggekomen. De reclame van de fabrieken is dan ook slechts toe te schrijven aan eeu van deze beide oorzaken achterlijkheid of misdadig heid. De historische sigaar. Dezer dagen heeft te Kopenhagen de heer Floor, directeur van de Dcensche Staatsspoor- wegmachinefabriekeu, onder groote belangstelling van verschillende hooggeplaatste regeeringsper- sonen plechtig eeD.... sigaar gerookt. Alle aanwezigen wachtten in spanning af, zegt het Hbl., of die sigaar zon „trekken", eu toen de blauwe rookwolkjes omhoog kringelden, en de rooker verklaarde dat de tabak best was, waren al die Denen verheugd en juichten. De heer Floor rookte de sigaar op tot er niets dan een klein stompje was overgebleven, en daarmee was de plechtigheid afgeloopen. Het was wel een zeer bijzondere sigaar, welke daar was opgerookt, een sigaar met een geschie denis. In Februari 1864 bestormden de Duitsche bondstroepen de beroemde Düppeler schansen, die met den grootsten heldenmoed door de Denen verdedigd werdeü, tot zij voor de overmacht moesten wijken. Duitschland overwon den kleinen staat, en Sleeswijk-Holsteiu werd bij het Duit sche rijk ingelijfd. Iu de Deensche gelederen streed een bejaard mao, Ewald van Tastlund, een Jutlander. Hij was Deen in hart eu nieren, en toen in 1865 een bijeenkomst van Sleeswijkers iu Kopenhagen plaats vond, getuigde van Tastlund als één der ijverigste patriotteu voor zijn Deeusch vaderland. Hij ontmoette in de hoofdstad zijn vrieod F. Z. Floor, een kassier op een Kopenhaagsche bank. In den loop van het gesprek haalde hij een sigaar uit zijn zak, en zei: „kijk, daar wou ik juist den brand injagen, toeu we in Düppel aan den dans moesten. Neem die sigaar, maar rook 'r niet, vóór Sleeswijk weer Deensch is De heer Floor nam de sigaar aa'del Ieffimen don bestuurder

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 1