lERSEKSCHE EH THOOLSCHE COURANT li crs So.'18öO oes Zaterdag 4 September 1920. Zes en dertigste jaargang Firma J. KI. C. POT - Tholen. Publicatiën. IÏÏP(B irtvl IS wij INS OM. mat eeftiji inge eschi ond lts gi elege UT, VEN! Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per kwartaal f 0,75 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,325, franco per post f 1,40. Voor het buitenland f 1.10, zonder Geïll. Zondagsblad. UITGAVE Telef. Interc. no. 16. Advertentiën van 1 tot 4 regels 60 centsiedere regel meer 15 cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. GEMEENTEBEGROOTING. De Burgemeester en Wethouders van Tholen engen ter openbare kennis, dat de begrooting n de inkomsten en uitgaven der gemeente, voor it dienstjaar 1921, van heden tot den dag der handeling in den Raad ter gemeentesecretarie ior een ieder ter lezing is nedergelegd en, tegen tite iitaling der kosten algemeen verkrijgbaar gesteld. TholeD, 27 Augustus 1920. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, J. W. WAGTHO. De Secretaris H. J. LABAN. 36 met e betaa 1—5 irkem iNS i 5 ■ijf Invordering 's Rijks Directe Belastingen. De Burgemeester van Tholen maakt bekend, dat t kohier der Personeele Belasting no. 4, over het ilastingjaar 1920, invorderbaar is verklaard en aan Ontvanger ter invordering ter hand gesteld. Ieder daarop voorkomende belastingschuldige is VOO trplichl zijnen aanslag, op den bij de wet bepaalden Maat! )et te voldoen. Tholen, 30 Augustus 1920. De Burgemeester voornoemd, I H. GOOSSEN, lb. We zullen dus dezen dag feestvieren. Immers, wanneer het hoofd van het gezin jubileert, jubelen ook de leden van dat gezin. Waarom zouden we dan geen vreug detonen aanheffen, ais het hoofd van Staat, Vrouwe van St-Maartensdijk, den dag her denkt waarop zij vóór 40 jaren het levens licht aanschouwde. En nu richt ik mij in het bijzonder tot U, geachte burgemeester, die in onze ge meente de verpersoonlijking is van hetwettig gezag, de vertegenwoordiger van de Konin gin. Niemand weet beter dan U dat oude handen het oranjehuis binden aan St- Maartensdijk, en St-Maartensdijk aan het oranjehuisde uitgestrekte domeingoederen onder deze gemeente gelegen, zijn daarvan zulks de bewijzen. Het is ons daaromeene behoefte op eenvoudige, doch goed langstelling geenszins ontbrak. Maar door den regen die weer wat dichter begon te vallen, moest deze tocht onderbroken worden en zochten zij in de school hunne plaatsen op, waar zij in de meeste klassen onder het zingen van gelegenheidsliedjes een bezoek van de commissie en van tal van ouders ontvingen. O, wat blijde gezichten vertoonden die kleinen en wat jammer, dat de medewer king niet wat meer algemeen is geweest, om hen nog wat ruimer te kunnen be denken. Maar een kinderhand is gauw gevuld, en dankbaar toonden zij hunne zakjes en wat dies meer zij, die vriende lijke jonge dameshanden hen namens de commissie aanboden. In den namiddag was het een aangename drukte op de Oostvest, waar een stoet werd Het slotnummer met zijn »leve onze Koningin" geflankeerd door vurige zuilen, was nfet minder mooi dan de voorgaande onderdeelen, en er was maar één roep, niet alleen over het goed geslaagde, maar- ook het mooie vuvrwerk, en niet het minst over het geheele feest dat inderdaad een mooie bladzijde vormt in de geschiedenis van onze wel eens veelbewogen gemeente. Naast den dank aan allen die eendrachtig mede werkten om alles naar wensch te doen slagen, vast ook een woord van waar deering aan de commissie die op belang- looze wijze zich heeft gegeven om 31 Augustus 1920 een glanspunt in de rij der feesten te zijn. Zeeuwsche wijze, onze Koningin op dezen geformeerd die de clou van het feest zou dag te huldigen. Ik zeg: op goed Zeeuwsche zijn, En dat is ze ontegenzeggelijk geweest iNSCI -S. ijiCOUt organ aranti Het Koninginnefeest te St-Maartensdijk. Nadat ten vorigen jare de gedachte naar oren kwam om het feit, dat ons land aan en grooten, fel opiaaienden wereldbrand as ontsnapt, feestelijk te herdenken, werd ie lust ten deele getemperd door de oelingen die hier en daar het hoofd op laken en tot ingetogenheid maanden. Men meende toen'dat de 40ste jaardag t jnzer Koningin een des te gereeder aan- eiding was om gemeenschappelijk zijn jlijdschap te uiten over de bewaring van Sr.N,,nq [an(j en yoik en ais dankbare hulde i Jit vorstelijk kroonjaar luisterlijk te vieren. uUs ju weerwil van de verschillende drog- ME^denen die als tegenwerping werden aan gevoerd is nochtans de commissie op het .ngeslagen pad rustig voortgegaan, en alsof T00IJe deelnemers door het stelselmatig verzet toerden aangewakkerd, is met frissche ïoed gearbeid om het feest een zoo waardig iogelijk karakter te geven. En van de zijde der ingezetenen is heel omlbat belangstelling getoond. Zoo al niet van huis tot huis, wapperde ich van menige woning de driekleur, die iet hun oranjewimpels lustig in den ■isschen wind bengelden. Maar het tra- itioneele oranjezonnetje liet op zich lachten en bleef maar verscholen achter en dikke loodgrijze lucht, die als 't ware f en toe druilige traneu in het feest wierp. In den ochtend kondigde het klokgelui en aanvang van het feest aan, als niet eeds de joelende schooljeugd dit deed, bonte mengeling en in nationale kleuren ecostumeerd, zich over het bij uitstek uime marktplein bewoog om klokke tien ,unne gewone plaatsen in de school in te f llemen voor een buitengewone gelegenheid. De muziekvereeniging nMet vereende aat Krachten" posteerde zich op de muziek- ent van waaruit de koperen keelen met xtase het »Wien Neèrlandsch Bloede en .et «Wilhelmuse weergalmden. Inmiddels schaarden de schoolkinderen ich met het meerendeel hunner onder ijzers zich om de kiosk en de muziek- ereeniging nam aan den voet daarvan ilaats, terwijl de feestcommissie zich op e tent begaf en de voorzitter, de heer f. A. Huvers, de talrijke verzamelde me- igte in dezer voege toesprak Geachte feestgenooten. Voor dezen dag, de dag waarop II. M. inze geëerbiedigde Koningin hare 40ste ei-jaardag viert, lieel! oene commissie, ge- ;ozen uit en door ingezetenen dezer ge- aeente, met do haar ten dierste staande niddelen een feeotdag georganiseerd, opdat lok de bevolking van St-Maartensdijk blijk ou kunnen geven van hare verknochtheid an het Huis van Oranje. Er bestaan daarvoor twee gegronde re- enen, en wei in de eerste plaats het feit et Nederland, zeer zeker niet het minst oor de persoonlijke bemoeiingen van onze oningin, de wereldbrand 'die aan alle ■onzen van óns kleine landje woedde, uiten die grenzen heeft kunnen houden, raar ook ue' handen die deze gemeente i ons vorstelijk Huis binden, zijn oor- ik dat we,ik zou haast zeggen verplicht ijn, meer dan gewone uiting te geven aan 'otgeen er Vlij den jaardag van het hoofd i n den Staat in ons omgaat. wijze, dat wil zeggen »goed rond." Geen gelegenheidsgezichten dus, geen klein gedoe maar ongekunsteld en opgewekt moet deze dag de bewijzen afleggen dat er ook in St-Maartensdijk waardig kan worden feest gevierd. Wanneer straks de kinderen hun omgang door de gemeente maken, begeleid door onze eigen muziek, Vader- landsche liederen zingende zullen we hier in kunnen zien de opvoedende kracht die er er van uitgaat om jeugdige kleinen liefde voor onze vorstin en haar Huis bij te brengen. En als in den namiddag de volwassenen eveneens in een omgang het hunne zullen bijdragen om dezen dag tot een feestdag te maken, kunnen we daarin zien de vruchten die het zaad uitgestort in het kinderhart, oplevert. In den aanvang zeide ik dat de bevolking onzer gemeente blijk zou kunnen geven van hare verknochtheid aan het oranjehuis. Ik stel daarom voor, telegrafisch de volgende gelukwensch te verzenden Aan H. M. de Koningin. De gemeente St-Maartensdijk in feest viering op heden bijeen, biedt Uwe Majesteit, Vrouwe van St-Maartensdijk, bij H. M. 40sten jaardag hare eerbiedige en hartelijke geiukwenschen aan." Het zij mij vergund met enkele woorden te besluiten. De feestcommissie vertrouwt er op, dat allen er het hunne toe zullen bijdragen dezen dag een ordelijk verloop te doen hebben. Er rest me niets meer dan U, namens de commissie, een recht aangenamen dag toe te wenschen, en ik eindig met een driewerf „hoera voor de Koningin." Spontaan werd daarmede ingestemd, zoo door de menigte als door muziekvereeniging De burgemeester wilde ook een enkel woord tol zijne gemeentenaren richten. «Allereerst bracht hij in herinnering hoe vóór 40 jaren de blijde tijding ons bereikte dat een Prinses van Oranje was geboren, die tevens kroonprinses was waardoor aan de onzekerheid, dat de oude Oranje stam zonder nakomelingen zoude uitsterven een einde kwam. Voor de jonge loot, daaruit nog voort gesproten, die inderdaad de hoop des vaderlands was en met bijzondere zorg werd omringd, gingen voortdurend wen schen op tot haren voorspoedigen opwas. Reeds 22 jaren zwaait zij thans den scepter over ons land en niet het minst de laatste jaren heeft men kunnen ervaren de zorg waarmede zij voor ons land en volk is vervuld geweest en, gesteund door wijze raadslieden, ons land door de branding van den oorlog heeft geleid, zonder dat het deszeifs ongeluk en verschrikking heeft getroffen. Er was natuurlijk in al die bange jaren geen sprake van feestvierende koningin verlangde dat allerminst, maar nu het leed is geleden, is daar alle reden toe om deze 40sten jaardag met opgewektheid te ge denken. Vanwege de gemeente is door hem een telegram van gelukwensch verzonden. Vier dien dag in zoodanige gepastheid en ordelijkheid en zonder wanklanken, dat men steeds met genoegen aan dit feest zal kunnen terugdenken". Ook op deze rede volgde een luide in stemming, waaraan zich eveneens de fanfare paarde. De schoolkinderen brachten eenige toe passelijke liederen ten gehoore die door de menigte met welgevallen werden aan gehoord. Daarna werd een ommegang door de gemeente gemaakt, waarbij het aan be- Een tweetal herauten te paard opende de stoet, gevolgd door een vaandrig eveneens te paard, die een ruiterwacht voorafging, welk gedeelte leven en beweging aan het geheel gaf. De fanfare, die af en toe zijn vroolyke pas-redoublé's liet hooren en de stemming niet weinig verhoogde. De praalwagen met eene voorstelling van de Nederlandsche maagd in groot ornaat, met helm en schild en hermelijnen mantel trok de algemeene aandacht en wekte ieders bewondering, niet minder de haar omrin gende vertegenwoordigsters der elf provin ciën in nationaal costuum. Van de gekroonde damesfietsen trok de witte opgetuigde boot sMaddy", die dan ook een eerste prijs verwierf, veler belang- stellino De oranje-landbouwwagen sCeres", waarop een twaalftal meisjes draagsters van landbouwvoortbrengselen, was een verrassend vertolken van de hoofdbron van bestaan in deze gemeente. De volgwagen als aanhangsel van »Ceres", vertoonde ue verschillende onderdeelen van het bedrijf. Daarna de gekroonde heeren-rijwielen, waarvan de kolossale vliegtuigen een prach tige nabootsing waren en het watervlieg tuig van Nico van Sas de eerste prijs be haalde. Een gedeelte der dameskroonsters had zich als vereenigd onder een oranje troon hemel, terwijl een ander gedeelte op een versierde wagen had plaats genomen, ter wijl die lange file werd gesloten door het tweede gedeelte van de ruiterwacht. Die optocht door de verschillende stra ten, omstuwd door talloos velen, was een triomftocht gelijk, en de velerlei belang stelling, langs den ganschen weg aan den dag gelegd, ten volle waard, en het was inderdaad een voldoening voor de com missie, dat dit nummer van het festijn zoo algemeen in de bewondering van het pu- bliek dcsldc» Na ontbinding van den Stoet hield eene jury zich onledig met het beoordeelen der rijwielen, doch welker taak niet bijster werd bemoeilijkt, daar de reeds vermelde hoofdnummers in den stoet ook de eerste prijzen verwiervenmaar elk der deel neemsters en deelnemers kregen behalve de kunstvoorwerpen, een smaakvolle eer volle vermelding. De wedstrijden hindernisrijden met rij wielen, turfrapen en touwtrekken voor jongens, waren alleraardigste momenten en spannend voor de vele omstanders die met groote belangstelling den uitslag volgde. Intusschen was de feestvreugde algemeen, die door geen wanklanken werd gestoord, maar zich spontaan in allerlei gepaste vormen uitte. Maar de fanfare die voor haar jeugdig bestaan een zware taak had, liet zich weer al niet onbetuigd toen ze bij avond zijn lustige tonen over het feestterrein liet weerklinken en op vele feestgangers zoo aanstekelijk werkten, dat menige ronde dans werd gedaan. Te ruim '10 ure werd menigeen opge schrikt door een zware ratelslag, gevolgd door een sissend geluid vau een vurige slang, in de lucht zwevende tot sein dat het vuurwerk een waardig slot van het waardig gevierde feest zou zijn. En meer kronkelende vuurslangen zich oplossende in kleurige balleu of knallende schoten, gingen welbewust de lucht in. Draaiende molens, allerlei vuurstralen uit brakende, wentelende zonnen, vallende sterren ontlokte alle zoovele teekenen van bewondering van de lange rijen toe schouwers. OPENBARE VERGADERING van den Raad der Gemeente Oud-Vossemeer, op 30 Augustus 1920. Voorzitter, de Burgemeester. Afwezig met kennisgeving Dr. Vermet. Notuleu der vorige vergadering gelezen en onveranderd vastgesteld. 1. Ingekomen stukken a. Een dankbetuiging van dhr. Snijders voor de verbooging van zijn tractement. b. wederom een uitnoodiging en dringend verzoek tot verleeniDg eener subsidie aan de bestaande politieschool en cnrsns te Hilversum. Hoewel de wenscbelijkheid van deze school in ziende, acht de Raad het nochtans niet noodig eenige subsidie te verleenen. c. Een schrijven vau eenige ingezetenen, waarin verzocht wordt, verandering te brengen in den onhoudbareu toestand bij bet laden en lossen der schepen in de haven, en verzoeken den Raad een reglementaire beurtregeling in te voeren. Na overweging of eventueel speciaal laaddagen ingevoerd kunnen worden, of dat bet wellicht oorzaak is, doordat de haven arbeiders het altijd niet eens zijn, en daardoor het vlugge laden en lossen belemmerdook zijn er dikwijls te groote schepen in de haveu, zoodat andere schepen te lang moeten wachten, doet de secretaris voorlezing van een artikel uit de reeds bestaande verordening, waaruit blijkt dat de havenarbeid reglementair is geregeld, zoodat indien daaraan de hand wordt gehouden, de kwestie is opgelost. Het schrijveo wordt als kennisgeving aangenomen. 2. Verkiezing vao 2 leden voor het college van zetters. Altr. leden de heeren C. A. Gunst en M. C. Sonke, dubbeltallen de heeren A. de Rijke en J. L. Lindhout. Met alg. stem men worden de aftr. heeren herkozen. 3. Hierna volgt da voorloo'pige vaststelliog der gemeente-rekening dienst 1919. Goedkeu ring der rekening weezeo armbestuur en alg. armbestuur, doch niet nadat eenige opmerkingen worden gemaakt op de hooge kosten vau bet verbouwen van de barak tot een noodwooing. 4. Aaobiediug Gemeentebegrooting dienst 1921, sluitende met een ontvaug en uitgaaf vau f 57754..51 V2. B. en W. stellen voor deze begrooting in banden van eeu Commissie te stellen waartoe besloten wordt. Begrooting Weezeo Armbestuur dienst 1921, meteen ontvang en uitgaat van f 27181.29 '/2 begrooting Algem. Armbestuur slniteuda met f 1574.68. Worden gesteld in handen van de zelfde Commissie. 5. Voorstel tot vrijstelling en vaststelling der voorschriften als bedoeld bij art. 3, le lid der Woningwet. Daar de voorschriften voldoende zijn vastgesteld, is verdere bespreking niet noodig. 6. Missive van het Ministerie van Arbeid, waarin zij gaarne ziet een regeling tot salariee- riug van den Correspondent vau Arbeid, met een opgaaf in welke klasBe de gemeente valt, zijnde vau f 150f 300. Hiervan wordt door het rijk 40 bijgedragen, terwijl de gemeente 60 moet betalen. De Voorzitter deelt mede tot beden de werk zaamheden zonder honorarium te hebbeu gedaan, doch voor deze tunctie bedankt heeft en benoemd is de Secretaris tot correspoudent. Daar aan deze functie zeer veel werk ia ver bonden, wordt besloten voorloopig het salaris te bepalen op f 150. 7. B. en W. stellen voor de afval en keien publiek te verkoopen. De heer De Wilde verzoekt de partijen niet te groot te maken, opdat ieder in de gelegen heid is een partijtje te koopen, wanneer die kan gebrniken. Hiermede zal reken'" den gehouden. -ouines S. Eenige wijzigingen d-'-'ie voor verordening. "ctrische bleeime- Art. 23 irtïëdt daardoor de grootst voertuigen waarborgen voor eene Art. S'che en onschadelijke behan- muren la ^er wasch. 17 19627 mits hrX882 Opgericht 1882 jacourant en inlichtingen op age gratis,

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 1