ontvangenI ft. J, ie Wit ftÉiessen I BEZOEKT de Bakkerij- eii Kruidenieiswaren-Tentoonstelli in hetSchuttershof te MIDDELBURG. 8 Beddenmagazijn. GEVEN DUBBEL GENOT. CHOCOLADE en HAAGSCHE HOPJES. Firma Jan Dietvcrs r ij w IE Lip DIE GEHOUDEN WORDT VAN 30 AUGUSTUS TOT 4 SEPTEMBER 1920. NATIONALE BANKVEREENIGING I JE ADRES voor alle soorten Bedden, 9 Matrassen, Ledikanten en Dekens. J. M. SCHETTERS, NL GEUZE Firma COGNAC. mineraalwater, Rijwielen, 25708 UITVERKOOP Rijkslandbouwwinterschool te Goes VAN HEEL Co., BMmm, THOLEÏL Dames-handwerken RUs. Janse Az., 6 pet. Pandbrieven Boterkarns Sierlijke So-Easy Van derOuderaa, behangsel papieren Stoom-Pianofab^V NIEUW ff Kantoor THOLEN. Kapitaal en Reserven f8100.000-- H Vertrouwde vulling. Prima afwerking. EIGEN FABRIKAAT. 44? 26086 1 Aanbevelend Jac. de Groot-v. d. Burght. BERGEN OP ZOOM. Winkeliers genieten korting. Telefoon Een prachtige sorteering GASLAMPEN waaronder de nieuwste soorten. Tevens een groote zending, twee-, drie en vier vlams PETROLEUMSTELLEN, Zware gegalvaniseerde EMMERS WASCHKETELS, TEILEN enz. ZIE ONZE ETALAGE! ZIE ONZE VOORRAAD. BESLIST ZEER LAGE PRIJZEN 1 40 24595 Aanbevelend, BERGEN OP ZOOM, - Rijkebuurtstraat 15 - Telef. 193. Rijwiel- en Motorhandel. TONNAY CHARENTE HYPOTHEKEN en CREDIETEN. van alle voorhanden zijnde GOUDEN EN ZILVEREN WERKEN EN HORLOGES met 20 korting. Ook nog voorradig een mooie sorteering BAROMETERS en KLOKKEN, waaronder met 3U en vol Westminster Carillon. L. YM ZALTBQMMEL, DROGERIJEN EN CHEMICALIËN. Grafmonumenten en Mar meren Schoorsteenmantels, Stoomwasscherij „De Zoom" Bloedarmoede. Zenuwzwakte. Algemeene verslapping. EFFECTEH, COUP Gez. BAGGERMAN, HORLOGEMAKER - THOLEN. Brillen en Naaimachines. INSULAIRE HYPOTHEEKBANK, UITGIFTE van a 100 pCt. J. ELENBAAS, Poortvl W. J. BOOGAART, zöndenkevDin°dSse Machines ia hun haode#. Treit goud, doublé of nikkel. FRANS ADRIAANSEN VANBÖXSBL 12 VITRAGES, 9198 Vloerzeilen, Vloerkleeden. FIRMA ANTOINE MEfdei Heden ontvingen wij prachtige SORTEERING Zie étalage. 'Molstraat K™ BERGEN OP ZOOM. dg' COUPONS. EFFECTEN, VREEMD GELD, DEPOSITO'S, HANDELSCREDIETEN, INCASSO'S, SPAARBANK 4 REI SCREDI ETBRIEVEN, IN- EN VERKOOP VAN WISSELS, ADMINISTRATIE VAN VER MOGENS, CHEQUES OP BINNEN- EN BUITENLAND, SAFE-DEPOSIT, GIRO. - 48 24074 Je adree voor alle voorkomende LOOD-, ZINK- en MASTIEK BEDEKKING. KERKSTRAAT 16 THOLEN LEVERT U origineele FRANSCHE COGNAC Wettig gedeponeerd Merk, bekroond met de hoogste onderscbsidingen op wereldtentoonstellingen. 25 Steeds voorradig 23681 ipeciaal voor nierlijders, aanbevolen door H.H. Doktoren. DIVERSE KAPITALEN BESCHIKBAAR legen rente van 53/s jaars. Vlugge afwerking. AdresR. VAN GKYTENBEBK, beëedigd mak 12 Sweerts de Landasstraat 75, ARNHEM. Steeds voorradig een mooie sorteering in alle prijzen, in gewone- en luxe uitvoering. 20 RIJWIEL- en MOTORBANDEN tegen scherp concorreerende prijzen. Alle onderdeden direct leverbaar. Reparaties aan Motors en Rijwielen billijk en vlug Hoogstraat 7, THOLEN. Verband- en Verplegings-artikelen enz., prima Breukbauden met en 21955 zonder veer. 10 MAGAZIJN van STEENHOUWERIJ, MARMER HARDSTEEN roor Bruggen, Sluizen, Gebouwen, SLIJPSTEENEN enz., STRAATKEIEN. 12 1152 AUG. VAN DYCKPETIT, Stationstraat Bergen op Zoom. 18 26059 r. rik 'doet getuigt dc Am je omkoop/ r Ik' iDiKikJ, doude letter I ji t duizenden gallo handel gebracht, waarv, valache vergunningeu wo. Veemen, waar die dranken op J, HUivH zijn gebracht, oin achter slot en 4 j worden bewaard. Zoo wordt b.v. op een v gunning om voor medische doeleind' n 15 ga lons af te geven, dikwijls door vervalsing 15000 gallons gezet. Men schat, dat de maatregelen om ook maar eenigermate de naleving te verzekeren van het drankverbod wel 10 maal zooveel zouden kosten als het bedrag dat daarvoor door het Congres is toegestaan. Een belasting die verhoogd zou kunnen worden. In de Banier wordt er op gewezen, dat er nog een belasting is, die 68 jaü lang precies dezelfde is gebleven, En dat betreft nog wel eeu weeldebelasting bij uituemendheid, nl. de belas ting} die bandelaars in goad en zilver betalen BERGEN OP ZOOM FIRMA P. J. ASSELBERGSï Cz. Beschikt overrein zac'ht water in overvloed, ervaren personeel, de beste wasch- en desinfecteermachines eigen electriscbe, installatie voor lichtkraoht eu electrische bleekme- thode, en biedt daard.oor de grootst mogelijke waarborgen voor eene hygiënische en onschadelijke behan deling der wasch. 17 19627 1882 Opgericht 1882 Prijscourant 'an inlichtingen op aanvrage gratis. Io alle gevallen van bloed armoede, zwakte of algemeene «laptetoestanden, ie de Sangui- nose het middel dat snel. en afdoende verandering brengt. Een groot voordeel van de San- guinose is, dat zij ook door de zwakste gestellen verdragen wordt, en geen schadelijke bijwerkingen vertoont. Neem er de proef van. Maar zorg dat gij de echte Sanguinose hebt Wacht u voor namaak. Sanguinose kost: per fl. f2.—, 6 fl. 11.—, 12 fl. f21.—. Met duidelijke gebruiksaan wijzing. 40 17650 Verkrijgbaar bij alle Apothe kers en voorname Drogisten. VAN DAM Co. De Riemerstsaat 2c/4 Den Haag. Flesschen worden teruggenomen. Te Tholen bij L. G. van Zalt- bommel, te Bergen op Zoom bij H. G. van Kroon, Apotb. AANGIFTEN vau NIEUWE LEERLINGEN die den leeftijj 16 jaar moeten hebben bereikt worden vóór 26 September a.s. inge bij den Directeor. Van Rijkswege zullen dit jaar wederom enkele toelagen bescni worden gesteld teneinde jongelieden van goeden aanleg, die bet ond wenschen te volgen, doch wier ouders of voogden niet of slechts g telijk in slaat zijn de kosten daarvan te dragen, dsartoe in de gelege te stellen. Oo aanvraag worden gaarne programma s en alle gewenictite tinwer verstrekt De Directeur, 26137 30 CONST. STEVEN, 2 Prijs per 86 De reugen de :t die fbande lor e( iftaling Thol< Inv De st kol jlastin 5fcn On Iedei Koopen en verkoopen EFFECTEN. Nemen gelden a DEPOSITO tegen overeen te komen condities. Openen HANDELSCREDIETEN en REKENING-COURANT met e eu giroverkeer. (Onze cheques zijn op 120 plaatsen gratis betaa Sluiten BRAND-, MOLEST-, TRANSPORT en verder alle VOOVplicl MENDE VERZEKERINGEN, zoowel bij Nederlandsche Maati jet ie pijen als op Beurspulis. Verhuren LOKETTEN in een Brand- en Inbraakvrije kluis. Afzonderlijke couponkamer). Kantoor geopend 912'/, en 1 Des Zaterdags van 93 uur. ONTVANGEN een NIEUWE en MOOIE COLLECTIE prijzen billijk. 9229 11 Aanbevelend, Lievevrouwestraat B 29. BERGEN OP ZOOM 12 Handel in: 25652 HORLOGES, KLOKKEN, WEK KERS, BAROMETERS. Gouden- en Zilveren werken. Reparatiëu NETJES en BILLIJK. groot f1000, t 500, f 100 en f50. Deze Pandbrieven worden afgelost a pari in 25 jaar te beginnen met 1922 door verplichte jaar- lijksche uitloting in de maand Mei. 15 20167 vervaardigd prima werken ZEEFTENWANMOLENS WINDMOLENS voor groot en klein bedrijf Tevens in voorraad Thol H< Nat oren en i >as c ie oeli ;ake Me inzet inhoud 41/2182840 Lrj^?^ BOTERTOBBEN, 23624 MELKBUSSEN llijd; Machinerieën te POORTVLIET, als geen levert alle soorten: uit pure zelDBOuw en ZU1VEL- eeu imperial'Q ajs; Rorschmachines, alles ged' ^-eebruggen, Stroosnij- aan een ïlm ',elmolena, Mélotte- biljetten, door Putroomer8 Mdlote- zaligen oorlog te nTaten( Botertob- dwingen om te oi pïoef vaQ goede open voor bolsjewist,,^ jg gijqg gebeele vroegere KuunEERBUIZEN. Vervangt 'uw BRIL door een Vakkundige monteering en ge- renomeerd door H.H. Doctoren. voorheen J. ROBBE. BERGEN OP ZOOM. 21236 Zuivelstraat 12 15 VRAAG EN AANBOD. Woning-Bureau Eiland Tholen, TE KOOP (e Tholen. Diverse Woon-, Winkel- en Pak huizen. Inlichtingen omtrent prijs, datnm aanvaarding enz. door 10 25311 M. J. Scheffelaar, Tel. 24, Tholen. Boschstraat 27, Bergen op Zoom. Ontvangen de nieuwste patronen Vertrouwde bediening aan billijke prijzen. !)iïs MIDDELBURG. 'nge£ Goedkoopste adres voorfteN PIANO'S, AMERlKAANSClt®re( 14 en KERKORGELS. Eogf Vraag geïllustreerde Pr ijscoup En Agent voor Tholen en omsfat de heer C. LABAN, organ Vijf jaar degelijke garanti icü Telefoon 171. u HOPJES- REEPEN uic iok loc ij'

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 4