#tN5V> Ontvangen!! VUEGDEÖNSTRATIE. HEROPENING VRIJKAARTEN Jac. de O rooi, Advertentie tions- Koffiehuis, zes stukken bouwland ike Roomboter Burgerwoning te koop jarige VAARS 1UNHARDT S I woon- sn winkelhuis, VERK00PING te Tholen. Stamboekpaarden: Landbouw werktuigen Hotel ZEELAND Ruime stalling voor Paarden Koninginnefeest. f2.20 E. H. MEES Waterstokerij Terstond twee flinke timmerlieden Een mooie sorteering witte en ge kleurde Heeren- en Jongensoverhemden, zelfbinders, dassen, zijden- en wollen sjaals, wollen mutsen en barets. Tevens voorradigmantel- en jumper- wol, in verschillende kleuren. C. A. VAN SPLUNTER Ieder die voor 5 gulden koopt bij VLIEGTERREIN BERGEN <!P Z001. Oranje-Feesten Berden op Zoom. rnr HEDEN 28 AUGUSTUS Zie de Etalage!! J. J. VAN lange rijen toe" SANAPERIN het schilderen van de Kerk. een klerk. Koninginnefeest Sint-Maartensdijk. twee geldleeningen f21000 en f 19000 J NIEUW Café Réstaurant, P. A. OOMS—Janssens. t 3 gemeten 68 roeden. N.i AXE.ER.-TABLETTEN RK00PING TE THOLEN. rdag 4 September 1920, Woensdag I September 1920, J. B. VAN NIEUWENHUIJZEN Restaurant den geheelen dag bij tijdige bestelling. Cupresse- en Lobbigroen L. EVERSDIJK, Belg. LANDB0UWKALK 85 franco wagen. OUD-VOSSEMEER een goed beklante 9 voor f1500.26141 WALPOT DI1KSLAG, Tholen. 26167 54 Aanbevelend, v/h J. C. GELDERBLOM. KERKSTRAAT -:- THOLEN. top Steenbergsche straal 17, Bergen op Zoom. Ontvangt een Vrije Toegangbewijs voor het 44 26151 BEHANGERIi, STOFFEERDERIJ, BEDDF.NMAGAZIJN, van het sinds ruim 40 jaren bestaande fotografisch a'opge- van de firma J. J. VAN ÜVIELLE, Li6V6Vrien°vunge straat 28, tegenover de Bioscoop va" het Atelier en Werkplaatsen zijn geheel ingerir^i'angen zich ei,cl.cn van onzen tijd. 7fit" 26162 50 Fotografie en De Raad der Geref. Kerk te Tholen wenscht aan te besteden Hotel Café Restaurant en Afspanning „DE DIKKE BOOM". DINSDAG 31 AUGUSTUS 1920, SCHOOLFEEST. Groote Allegorische Optocht, Volksspelen, Muziekuitvoering, VUURWERK. MAAKT BEKEND: groot resp. tegen een rente van 6'/. °/>,otit do°r f100, f250, 1& bedaokt heeft en benoemd oep lervel ibare Raadsvergadering van den Raad leente Tholen op Vrijdag 27 Augustus. Js. J (Verkort verslag.) rzitter de Burgemeester, ezig met kennisgeving dhr. D. W. e, wegens ziekte. opening door den Voorzitter deelt ede, dat vanaf 16 Juli de heer J. toegelaten is tot lid van den Raad '»o I jrdt de heer Quist door den Voor- beëedigd. 1 den der vorige vergadering wordt ijzigd vastgesteld. eehandeling van eenige ingekomen ,30 i uur stukken, komt' het voorstel ter tafel tot wijziging van art. 113 der Politieverorde ning, in dien zin dat de Raad machtiging heeft tot het al of niet geven van vergun ning tot muziek in de herbergen, tevens een adres van de Raadsleden Aertsen, Deui'loo, Geluk en Jansen om op feest dagen de muziek in de herbergen te ver bieden. De heer Goossen vraagt of er muziek voor de dans is, bij a s. kermis, daar hiervan in het adres niet is gesproken. De heer Geluk, licht het schrijven toe en zegt dat gevraagd wordt voor alle feest dagen, dus ook kermis. De heer Aertsen is tegen de muziek op de Feestdagen, doch hij is voor de kermis, dus ook met muziek. De voorzitter geeft adressanten in over weging de redactie van het stuk te herzien opdat duidelijk wordt aangegevgn. wat worden bedoeld. Echter nemen adressanten hiermede geen genoegen en wordt in stemming gebracht het verbod van muziek op Feestdagen. Aangenomen met 6 tegen 4 stemmen. Tegen de heeren v. d. Maas, Moelker, Wagemaker en Wagtho. Een verzoek van de caféhouders om op a.s. kermis muziek voor de dans mogen houden, wordt aangenomen met 6 tegen 4stemmen. Tegen de heeren Deurloo, Geluk, Jansen en Quist. Behandeld wordt het adres van den Bond van Gem.-Ambtenaren inhoudende verzoek tot verbetering der salarissen van hun leden. Het uitgebracht rapport der commissie adviseert, om op het adres af wijzend te beschikken. De vergadering moet hierover nog besluiten bij het ter perse gaan van dit blad. In het volgend nummer zal volledig ver slag worden gegeven. in: rk, ni avoi AVOlfo en 6 ET FLINKE STALLING. 18 Aanbevelend, TKAM-STATION BERGEN OP ZOOM. Telefoon Interc. No. 55. voorkoming van vergissingen u alle in bewaring gegeven elen worden voorzien van een 'ter. In plaats van kaarten. wonds boren PAULA JOSINA, er van 9 26148 A. J. BOSSELAAR en E. C. BOSSELAAR-Van As. 22 Ang. 1920, thans Tholen. oiterhi 's avoi In plaats van kaarteD. srtrouwd ACOB ENGELVAART Pz. en JOZINA S. VOORDIJK. i'-S'jVossemeer,) AQg_ ]920_ ods 7 oer. ijinschrijving te pachten or den tijd van 5 of 7 jaar r. avoi AVOI iefies ui:ir,n ingewacht; lot 31 «tas. 13 26166 CUP CHRI9TIAANSE, awdendam, THOLEN. voorradig 0. .1 Ra» i) nar t". ot 44 S» 46 II 55 86 86 23 21 14 31 14 de aan de Botermarkt te LEN. Te bevragen bij J. K. [EU WENHU1JZEN. 9 26132 een ongeveer t M I S T, kan dezelve tegen ng der onkosten terng be- a. Zich daartoe aan te melden len Gemeente-veldwachter te vliet. II 26163 20 19 r K.G tot 36 19 9 r stuk a Thol C. onder Rijkscontrole. A. JANSSEN Gz., 8 Tholen. igen stoelgang m verstopping .B ren. löPtROCOS 60 BIJ APOTKenOROGISTEM. 12 26152 taris D. VAN DE VELDE te n zal, ten verzoeke van den G. KOMMERSStokman, ïan, te Bergen op Zoom, op inds 7 uur (zomertijd) in de rg van M. J. Hoek te Tholen t openbaar verkoopen bijna nieuw, goed ingerichte HOLEN aan de Brugstraat, bewoond door den heer C. ont, te aanvaarden 1 Oetober »nde. 'gejks te bezichtigen. *nkelinventaris kan worden jenomn. 27 26130 Notaris D. VAN DE VELDE te Tholen zal, ten verzoeke van den Hoogwelgeboren heer Jhr. J. VAN VREDENBURCH, grondeigenaar wonende te Cappellen (België), op Js voormiddags 10 unr (zomertijd) op het door hem vroeger bewoonde landgoed //BUITENZORG" even bniten de bebouwde kom der ge meente Tholeü, in het openbaar verkoopen MADAM, vosmerrie, 5 jaar Stam boek A; HAMALA, vosmerrie 5 jaar Stamboek B no. 3074; FLEU- RETTE, vosmerrie 6 jaar Stamboek B no. 2084BELLA, vosmerrie 9 jaar Stamboek B no. 1687 NORA, vosmerrie 9 jaar Stamboek B no. 2448 CORA, bruine merrie 3 jaar; MONA, vosmerrie 2 jaar, Veuleuboek no. 7733 IETERA, vosmerrie 1 jaar, 1EDEA, id. 1 jaar. Veerkar, 4 boerenwagens met breede vellingen, zakkenwagen, 4 karren met breede vellingen, water- kar met slang en pomp, melkkar, giertank met toebehooren, gierpomp roet toebehooreD, sproeikar, hekel- dorschmachine, snijmachine, roaai- machine, wiedmachiue roet toebe hooreD, veebascule, weegbascule, Rooihark, aardappelrooier-, sorteerder en horren, neetbolftn, windmolen, ploegen en eggen in soorten, drie ledige rolblok met toebehooren, slepers, sleden, houten en ijzeren wtideh/ü0 compleet, waterbakkeu, vorken, schoppen, rieken, spader, lantaarns, v.akkeu. zakopnem krui wagens, ladders, tolhouten, klaver- ruiters, halfmuddtij, mor tertnig, zwart spaDtuig, bors ïig root nieuw zilveren gespen, Brabantschc zadels, toornen, gareelen, Engelscbe bruek, broek voor -ïieke paarden, paarden- broekband, dekens, kruisdijsten, ge bitten en hetgeen meer zal worden Onbekende en n: soliede kooperü moeten bekende borgen stelleu of contant betalen. Op de hofstede is geen gelegen heid tot stalling, wel bergplaats voor fietsen. Aanvang van den verkoop der paarden om 1 uur. 80 26117 Kijkdag Dinsdag 31 Augustus 1920, 's namiddags van 3—5 uur zomertijd. v/h WED C. BAL. 19 26164 Aanbevelend, J. B. VAN NIEUWENHUIJZEN v/b WED. C. BAL. PRACHTIG BLAUW 10 biedt aan 26150 Boomkweeker, BIEZELINGE. Aanbevelend, 26134 10 A. POTTER. Op alle Beurzen aanwezig. 26119 HANDEL IN: Direct oit voorraad leverbaar van Ploegen, Eggen, Cultuvators, Zaai- machines, Kunstmeststrooier?, Aard- appelrooimachines, Aardappelploegen, Aardappelsorteerder» in soorten, Beet- wortelsnijmachines, Hooi- en Stroo- snijders, Wanmolens, Waschmachines, enz. tegen zeer lage prijzen. 20 Ter OVERNAME AANGEBODEN Te bevragen bij A. VAN BEEK, Gondsche rijweg 42a, Rotterdam. gevraagd tegen hoog loon en eeu jaar vast werk. 16 26161 01 laui p6ooi|J9A >ll!laP[!l fSI9S una*no\j3C Komt gij met de FEESTDAGEN naar BELGEN OP /.OOM, vergeet dan niet een bezoek te brengen aan de Nieuwe Muziekinstrumentenhandel .,LYRA Engelschestraat 13. 20 MUZIEKINSTRUMENTEN OP ELK GEBIED. 26156 Speciaal: Spreekmachines en Harmoriika's aan ongekend lage prijzen. Aanbevelend, G. J. JORDANS Wz., Engelschestraat 1.!, Bergen op Zoom. Beleefd aanb/vele teekenen van 5pierpyn,.Y" eri pijnen van allerlei aard als hoofdpijn en kiespijn, Zenuwpijnen,enz. Neemt TABLETTEN PQtJS PER KOKEH 73— BU APOTH,». OROGIbfM Fabr.A.MUNHARDT. Zeist. bajEEB—BB 15 26153 Aanwijs Vrijdag 3 Sept., 'a mid dags van 3 tot 4 uur. Bestek met voorwaarden te be komen bij den Scriba R. H. LAN- TING, Tholen.15 26160 Ten kantore vau den Ontvanger der Registratie en Domeinen te THOLEN kan worden werkzaam Aanmeldingen schriftelijk bij ge noemden Ontvanger. 10 26159 Hiermede breng ik het geachte publiek van Bergen op Zoom en omstreken in kennis, dat ik den 16 Augustus jl. heropend heb het van onds guustig bekende De afspanning is gelegen een minuut vanaf het station. Vertrouwend door prompte en nette bediening op ieders gunst te mogen rekenen. 26155 Hoogachtend, 21 CH. DE JONG-Vandkn EIJNDEN Telef. Int. 185, Bergen op Zoom. Handel in Paarden. OP 20 TE 26149 Voorin. 10 uur, (wettelijke tijd): Namiddags 2.30 uur Het Bestuur der Feestcommissie. Het GEMEENTEBESTUUR van 8T-PHIL1P8L AN D, dat door de gemeente zal worden aangegaan 30 26113 .ld, .riee- 'de gemeente luschrijvingen worden lugew voor den 1 September heaeu de werk- aan toonder zijn groo£lium t(j bebben gedaaa> Afioasincris 'tot correspondent, tot eenjgn deze functie zeer veel werk is ver- juden, wordt besloten voorloopig het salaris te bepalen op f 150. 7. B. en W. stellen voor de afval en keren publiek te verkoopen. De beer De Wilde verzoekt de partijen niet te groot te maken, opdat ieder in de gelegen heid is een partijtje te koopen, wanneer die kan gebruiken. Hiermede zal reken"1 den gehouden. -oumes 8. Eenige wijzigingen (ks-ne voor verordening. ...otrische bleekme- Art. 23 iwïedt daardoor de grootst voertuigen waarborgen voor eene Art. 3'che en onschadelijke behan- muren la der w»scb. 17 19627 mits hc1882 Opgericht 1882 jicoorant en inlichtingen op age gratis,

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 3