Ad 1 Van onze berichtgevers. Kerknieuw 8. itii Marktberichten. Z( t ik Bi Burgerlijke Stand. ïe ja 11 in ■?e' RKI rdi missari», een betaalmeester en de chef van de propaganda-dienst op staanden voet doodge schoten. Donderdagmorgen heeft te Amsterdam Bickersplein, een groote brand gewoed in eeoige pakhuizen, n.m. een suikerwerkfabriek, Tabaks- oplagplaats en de oud-papier magazijnen van de firma L. Lierens Co. Bij het afbranden van verf door eenige schilders, vloog de verf in brand en verspreidden de vlammen zich aaustonds over de zware geperste balenpapier. Zware rookkolommen en een sterke brandlucht hing over een groot gedeelte der stad. Niettegenstaande de spoedige hulp der Brand weer, zijn beide pakhuizen geheel uitgebrand. Verduistering van koffers. Het 8.9. t Jan Pieterzoou Coen", dal te Amster dam is aangekomen, had o.a. een Haagsche familie aan boord, die zich dienzelfden dag nog naar den Residentie dacht te begeven. Een tiental koffers en kisten werden op het emplacement afgegeven aan een kruier, die opdracht had het geheele hebben en houden der Indische familie naar het Centraal station te brengen. Het regende dien dag echter hard en de kruier had geen trek de koffers naar het station te brengen. Hij spande er een familielid voor, die de koffers op een handkar wegreed. Ze ziju nooit op het Station gearriveerd, want de man bracht ze naar een kleiue verlofzaak, waar de koffers werden opgeslagen. Er werd aangifte bij de politie gedaan, die met ijver aan het rechercheereu toog. Het ge volg was, dat de dief en de heler gearresteerd werden. Laatstgeuoemde is eigenaar van het verlofzaakje, waar het gestolene vermoedelijke geheel intact, weer gevonden. Afpersing. Alweer een geval van afpersing te Rotterdam. Een bejaard landbouwer van Abbeobroek maakte te Rotterdam kennis met den betonwerker J. v. O., die hem een paar dagen later in zijn woonplaats bezocht en f 200 eischte. Gaf hij dit geld niet, dan zou Van O. aan de politie meedeelen, dat de landbouwer hem had trachten over te halen den bode van Abbenbroek te vermoorden, met wiens vrouw de landbouwer dan zou willen trouwen. De landbouwer ging met Van O. aan 't onder handelen en gaf ten slotte f 50. Maar twee dagen later kwam weer een dreigbrief, gevolgd door een telegram, waarin om f 150 gevraagd werd. Ten einde raad ging de laudbouwer weer naar Rotterdam, waar hij niet de politie waar schuwde, maar naar een... kaartlegster ging, die beloofde den afperser te zullen schrijven. Gerustgesteld keerde de man Daar Abbebroek terng, waar hij na een paar dagen weder een brief ontving, nu van een man, die zich getuige in de zaak noemde. Ook deze man eischte geld. Op aanraden van derden is hij daarop aan de recherche te Rotterdam zijn wedervaren gaan vertellen, hetgeen tengevolge heeft gehad, dat de betonwerker J. van O. is aaDgehoudeu. Zijn medeplichtige, de zoogenaamde getuige, heeft zich uit de voeten gemaakt, vermoedelijk naar Breda. Het distributiebedrijf te Elburg. Het levensmiddelenbedrijf vau Elburg heeft in de jongste Raadsvergadering dier gemeente nog al een punt van bespreking uitgemaakt. Daarbij was in behandeling geuomen het accoun tantsrapport en het verweerschrift van den onder secretaris De Kruyff. Een der raadsleden, de heer De Lange, zeide niet te begrijpen, hoe de heer De Kruyfl geld uit zijn privékas in de bedrijfakat heeft kunnen vermengen. Het tekort ad f 14.000 op de rogge is noiz niet opgehelderd. Besloten werd de toenmalige ambtenaren der distributie en den directeur ter verantwoordiug te roepen. De vijlenkapper V. te Rotterdam heeft in de vijlenfabriek van de firma W. te Hillegers- berg een steen van 2600 kilo tegen het hoofd gekregen. Hij was op slag dood. De man laat een vrouw met acht kinderen na. De „droogte" in de Vereenigde Staten, Men had in de Ver. Staten, zegt de N.R.Ct., reeds de z.g. fdranktorpeduV' (d.z. torpedo's die, met sterkeo drauk gevuld over de grens rivieren, van den Canadeeschen naar den Arae- rikaanschen oever werden geschoten, waar zij doi-r dranksmokkelaars worden opgevangen) die getuigenis afleggen van de uitvinders-gaveu van dc Amerikaausche natie. Daarbij komt nu nog je omkoping van te laag-bezoldigde beambten r/lo maakt, dat het drankverbod welhaast een doude letter 7-al zijn geworden. Er worden dage- l;jkr« duizenden gallons sterken drank iD den handel gebracht, waarvan het meereudeel met valsche vergunningen wordt verkregen uit de Veemen, waar die dranken op last der justitie zijn gebracht, om achter slot en grendel te worden bewaard. Zoo wordt b.v. op een ver gunning om voor medische doeleind'n 15 lons af te geven, dikwijls door vervalsing 15000 gallons gezet. Men schat, dat de maatregelen om ook maar eenigermate de naleviug te verzekeren van het drankverbod wel 10 maal zooveel zouden kosten als het bedrag dat daarvoor door het Congres is toegestaan. Een belasting die verhoogd zou kunnen worden. In de Banier wordt er op gewezen, dat er nog één belasting is, die 68 jaar lang precies dezelfde is gebleven, Eu dat betreft uog wel eeu weeldebelasting bij uitnemendheid, nl. de belas ting, die bandelaars in goud en zilver betalen moeten, als op hun waren de rijkakenrmerken worden geslagen. Die belasting is door de Waarborgwet van 1852 vastgesteld op 15 cent per gram goud en 71/2 cent per tien gram zil ver. Dit waren de bedragen, die billijk geacht zijn in 1852; en thans, na 68 jaren, nu alles wel viermaal duurder is gewordeü, eischt de Waarborgwet nog maar altijd diezelfde bedragen van 15 cent per graun goud en cent per tien gram zilver! En dat terwijl onze noodza kelijke levensbehoeften zoo zwaar worden gedrukt! 't Is haast ongeloofelijkzegt het blad. Met de verandering van twee cijfers in ééo wetsartikel had allang die belasting minstens verdrievoudigd kunnen worden. Regeeriüg en Kamers zouden daar geen half uur werk aan gehad hebben. En dat zou eeu vruchtbaar half uur zijn geweest; want de rijksinkomsten zouden er zeker een millioeu per jaar door vermeerderd zijn. In de dagen, toen Amerika al maar geld leende aan de oorlogvoerende ententevrienden, is de dollar wel op f 1.60 geweest. Sinds Ame rika het stuur omgooide, is de koers weer ge rezen en thans staat hij zelfs boven t 3. De dollar staat du9 thans 20 pet. boven de normale waarde en dit heeft een overeenkomstigen invloed op allerlei geldelijke verrekeningen. De hooge dollarkoers breugt den bezitters van Amerikaau- sche waarden groot voordeel aan. Op zijn reis naar Warschau zag een corr. van de N. R. Ct. te Krakau een vroawenbataljon. 't Zijn meest jonge meisjes, schrijft hij, die er in ban militaire pakjes erg aardig uitzien. Heur haar is gewoonlijk kort gesneden, maar steekt toch onder hun mutsje uit. Men ziet ze hier heel ernstig op schildwacht staaD, een zwaar geweer op den schouder. Voor al deze amazouen waren geen zware soldatenschoenen voorhanden en zoo ziet men er af en toe met witte lage kousen en witte lage schoentjes aan. Een Engelsch oud-strijder, wonende in een plaatsje bij Londen, heeft voor zijn raam'het volgende aanplakbiljet gehangen: „Vijfmaal ge- woud twee en een half jaar in het hospitaal drie en twintig operaties; driemaal opgegeven; eens vermeld als gesneuveld. Toch goedsmoeds. Breng mij werk en houd mij in goed humeur heel gaarne. Bestrijd den O.W.er door een invalied strijder uw reparaties te laten doen". Als dat niet helpt, helpt niemendal. Nationalisme en bolsjewisme. De schrijver van het politiek weekoverzicht in het Hbl. had beweerd, dat in den strijd tegen PoleD een nationale drang van het Russische volk tot uiting komt. Hiertegen komt iemand, die lange jaren in Rusland verblijf hield, op. Indien, zegt hij, het Russische volk strijdt, dan doet het dat, omdat het met ijzeren vuist er toe gedwongen wordt door het handjevol machthebbers, dat de dicta tuur van het proletariaat heet te verwezeulijkeu. Toen de Poleu hun offensief begonnen, hadden alle kringen der bevolking hun laatste hoop op redding uit den bolsjewistischen klauw gevestigd op Polen. De vele millioeuen Russen, die aan den lijve de zegeningen van het bolsjewisme ondervonden hebben, willen niets liever dau ver lost worde.D van het bolsjewistisch monster en zouden, met terzijdestelling van nationale aspira ties, eiken redder met vreugde begroeten, ware het de Pool, de Chinees, de Hottentot of wie dan ook. De heereu bolsjewiki mhken ^nationalen drang" bij het murw geslagen Russisch volk. Hoe is het dan echter te verklaren, vraagt de overzicht-schrijver van het Hbl., dat h Russische volk, dat snakt naar bevrijdir door den Hottentot, de bevrijdingspop V~"'an Koltsjak, Denikin, Joedenitsj deed "'üufcken, hoe is het te verklaren, dat iD der htrijd tegen Polen een millioenenleger op d^.- been kwam, waarin mannen van het oude regiem mede een zoo groote rol spelen Daarnaast wijst de schrijver op een paar be langwekkende uitlatingen, o. a. van den cora- munistischen schrijver Bertrand Russell, die schrijft (/Het is niet gemakkelijk in Rusland een andere regeering in te stellen. De bestaande zal waarschijnlijk wijzigingen ondergaan, ze zou zelfs, als Lenin er niet was, licht een Bonapar- tistische autocratie kannen worden. Maar dit zou slechts weinig invloed hebben op het eco nomische systeem. Rusland is niet rijp voor eenigen vorm van democratie en heeft een sterke regeering noodig. Als nationale regeering, wan neer men ze beschouwt als de opvolgers van Peter den Groote, vervulleu ze een noodzakelijke, zij 't minder aangename taak. Zij zijn bezig, voor zoover ze kunnen, Amerikaansche werk methoden in te vcereu bij een lui en ongedis ciplineerd volk. Zij trachten de natuurlijke hulp middelen van hun land te ontwikkelen langs den weg van 't staatssocialisme, waarvoor, in Rusland, veel te zeggen is. In het leger begint de ongeletterdheid te verdwijnen, en als er vrede was zouden ze overal groote dingen kunnen deen voor de opvoeding. Rusland zal veel outberiDg te verduren hebben. Maar de Russen ziju zoo zeer gewend aan elleude als geen enkel westersch volk; zij kunnen leven en werken onder toestanden, die wij onhoudbaar zouden vinden. De regeering zal meer en meer uit pure zelfverdediging, gedwongen worden tot een imperialistische politiek. De Entente heeft alles gedaan om Duitschland bloot te stellen aan een Russische invasie van wapens en strooi biljetten, door Polen te veroorloven eeD ramp zaligen oorlog te beginnen en Duitschland te dwingen om te ontwapenen. Geheel Azië ligt open voor bolsjewistische aspiraties. Bijna het geheele vroegere Russische rijk in Azië is vast ia kan haodéfl- Treinen rijden met flinke vaart naar Turkestan, en ik zag katoen nit dit land op Wolga-stoombooten overladen. In Perzië en Turkije zijn groote opstanden uitgebroken, met hulp der bolsjewiki. Het is slechts een kwestie van enkele jaren vóór Indië in contact zal komen met het roode leger. Wanneer we voortgaan de bolsjewiki te bestrijdeD, kan ik Diet inzien welke bestaande macht hun kan beletten binnen tien jaar geheel Azië in hun bezit te hebbeD." POLEN Door de groote overwinningen de laatste week op de roode legers van de Sovjetrepubliek be haald, is Warschau geheel buiteu gevaar gekomen, en is Polen voor een groot deel van Russen gezuiverd. Dit heeft dan ook groote veranderingen teweeg gebracht iu de vredesonderhandelingen tasscheu beide landen, te Minsk. Had voorheen Rusland de tijd en rekte de onderhandelingen zooveel mogelijk, nu zijn de blaadjes omgekeerd en maakt Polen geen haast. Zij hebben alle eischen der Bolsjewiki afgewezen en verzochten de onderhandelingen verder te Warschau voort te zetten. Zij komen echter met geen eigen voorstellen, zijn kritiseeren, maar vermijden alles wat betrekking heeft op de kern vau het vredes vraagstuk. Waarschijnlijk verwachten zijn nog nieuwe successen op het Oorlogsterreiu. Maar ook de Russen herstellen zich weder zij hebben een oproep gedaan tot het volk, om nieuwe vrijwilliger- corpseu te formeeren, en hebben reeds met nieuwe Siberische troepen tegeuaanvalleu in het Noorden vaD Polen met eenige succes gedaan. Achter de Njemen, bereiden zij een groot offensief voor, en trekken daar groote troepenmassa samen. Komt het willicht niet tot een groot offensief, nochthans is het voor Poleu een waarschuwing, dat niettegenstaande de groote verliezen, Rus land in staat is de oorlog voort te zetten, zij zullen dau ook beiden met de verdere onder handelingen eene verzoenende houding aan moeten nemen. Sovjet-Rusland wacht reeds op tegenvoorwaarden en is tot concessies bereid. Voor Polen is nog een gunstige beslissing verkregen omtrent de kwestie van Dantzig, betreffende de doorvoer vau munitie, waarover de Geallieerden uitspraak hebben gedaaD. De doorvoer is toegestaan, zoodat een schip met munitie in de haven liggende, toestemming tot lossing heeft gekregen. Nu is het de vraag of de havenarbeiders ge negen zullen zijn tot lossing der schepen, waar schijnlijk zullen er troepeu gezonden wordeD, opdat de doorvoer een geregeld verloop heeft. to' OUD-VOSSEMEER. Tot jachtopziener in Ambachtsheerlijkheid alhier is aangesteld A. van den Boogaard, in de plaats van Van Gaans, welke ontslag had gevraagd na de betrekking een vijftal maanden te hebben vervuld. STAVENISSE. Door den gemeenteraad alhier is besloten om de schooljeugd op 31 Aug. a.s. te tracteeren. IERSEKE. Dinsdagavond van deze week herdacht de Varkenshond Voorzorg in een buitengewone al- gemeene vergadering het 25-jarig bestaan van den bond, die op 9 Aug. 1895 werd gesticht. Van de 54 leden wa en er 24 tegenwoordig. Er heerschte een feestelijke stemming. De voorzitter, (die van den beginne af onafgebroken deze functie bekleedde) bracht enkele feiten uit de geschiedenis van den bond in herinnering, uit welke hij concludeerde dat de vereeniging reden had dankbaar te zijn en 3 /\h te verheugen. De Secretaris de heer W. Hage, vestigde de aandacht er op, dat van het eerste bestuur nog twee in het tegenwoordige zitting hebbon, nam. de voorzitter en de heer Gebraad. Spreker dankte dezen voor hun langdarige en trouwe dionsten en daarna ook de andere bestuursleden. De voorz. sprak een warm woord van lof en dank tot den ijverigen, accuraten en cordaten heer Hage, die tevens penningmeester is. De bijeenkomst werd met een eenvoudig maal besloten. De korfbalclub „Volharding" zal bij gelegen heid van het Koninginnefeest een alhletenwedstrijd honden. Mejuffr. M. A. van Bruggen, thans tijdelijk onderwijzeres aan de N. 11. school werkzaam is met ingang van 1 Sept. definitief aan die school benoemd. De Duitsche kinderen die hier eenigen tijd vertoefd hebben vertrekken a.s. Maandag. Ook ver blijft hier sedert 14 dagen een onderwijzeres uit Weenendeze vertrekt Zaterdag. Woensdag werd 'ioor Ds. Kersten de eerste steen gelegd van den verbouw van de kerk zijner ibare Ned. Herv. Kerk. Aangenomen het beroep Blauwkapel (Utrecht) door Ds. D. van Luttervel Tholen. Ouil-Vossemeor. Beroepen te Polsbroek ds. J Timmer te Montfoort. PREDIKBEURTEN. THOLEN. Ned. Herv. Kerk voorm. 10 uur ds. Van li)rdt meen1 rzittt ezig w opei ede, toec beëe tervelt, nam. 2,30 ds. Van Oosterhuis, Geref. Kerk voorm. 10 uur en nam. 2,30 ttjlen leeskerk. Geref. Gera. voorm. 10 uur, nam. 2,30 uur 's avonds 6.30 uur leeskerk. Ned. Protestantenbond Afd. Tholen: GEEN DIENST. POORTVLIET. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 en nam. 3 ds. Verschoor. Geref. kerk, voorm. 10,30, nam. 3 en 'savo 7 uur leeskerk. SCHERPENISSE. Ned. Herv. kerk, voorm. 10,30 leeskerk, ni 3 uur ds. Van Griethoyzen. Oud Geref. kerk, voorm 10,30, nam. 3 en 's avo: 6.30 uur leeskerk. JZlg jeh ST-M AARTENSDIJK. Ned. Herv. kerk, voorm. 10,30 en 'savotj 7 uur ds. Keiler, nam. 3 uur geeu dienst. Oud Geref. kerk voorm. 10,30 nam. 3 en 6, uur leeskerk. ET p. r BE] Tel< elen Der. STAVENISSE. Id Ned. Herv. kerk, voorm. 10,30 en 's avonds >b°re uur ds. Kamsteeg. Oud Geref. kerk, voorm. 10,30 nam. 3 en 's avoi 6,30 uur leeskerk. ST-ANNALAND. Ned. Herv. Kerk voorm. 10,30 ds. Ooiterhi nam. 3 uur leeskerk. Oud Geref. kerk, voorm. 10,30, nam. 3 en 's avoi 6 uur leeskerk. OUD-VOSSEMEER. Ned. Herv. kerk, voorm. 10.30 en 's avonds 7 ds. Van Griethuijzen. Geref. kerk, voorm. 10,30 en nam. 3 uurds.Sti 's avonds 6.30 leeskerk. IERSEKE. Ned. Herv. kerk voorm. en nam. ds. Boer. 1 middags Afscheidsrede. Geref. Kerk, voorui. en nam. Ds. Meijer. Chr. Ev. Gem., voorm. en nam. en 's avoi ds. Bromet. Oud Ger. Gem. voorm., nam. en avoi ds. Kersten. THOLEN, 28 Augustus 1920. Eieren 13 cent per stuk. Boter fl.65 per pond. BOTTERDAM, 24. Augustus 1920. EIEREN. Op de beden in oos veilingslokaal Bai poortstraat 24 gehouden veiling verden nar gende prijzen besteed Gegar. versche boendereieren van f13.75 tot f 16.92 Eendeneieren f 16.68 tot f 17.02. Aanvoer 100.000 stuks. er v A. E. 22 In rtro IkCO .8 JOZ Vost 30, insi or c iefje stus awd' 5 8 Veilingsvereeniging Veiliog van 25 „De Eendracht''. Augustus 1920. de LEI IEL) Woensdag was een huisvrouw bezig een bord schoon te wasschen. Het bord brak in stukken en de vrouw verwondde zich door oen icherf ernstig aan de pols. Juist was er een familrelid, een contro leur van de werl der mij. pde Schefdo", in is, die een eerste verband kou aanleggen, toen óa te hulp geroepen geneesheer niet terstondkon ver schijnen. Hij had daarvoor de middelen by zich. Gem. IERSEKE van 2027 Aug. 1920. GeborenCornelis, z.v. Pieter Johannes Wastvtfer en Johanna de Wie. Gornelia Elizai»fh Nettali 0» d.v. Marinus Joo Daane en Janna Forra Paauw.t'- Gemeente THOLEN van 20—27 Ang. Geboren Paila Josina, dv. P. A. J. Bosse- laar en v. L. I. C. van As. Ondertrouwd: J. Engelfaart wedn, en 3. S* Voordijk jd. Gehuwd H. Koning jm. en G. van den Boom, Seigneurs d'Esperen le soort van 40 tot 44 V 2e ii 29 II 30 Bon Cretien William le ii 85 11 46 f 2e IJ ii 28 II Jutten le II ii 44 11 55 «r 2e II ii 25 II 36 Bergamotjes le II ii 28 tl n 2e II ii 26 11 Br. de Merode le II ii 26 11 36 h 2e II ii 17 II 23 Br. d'Amanlis le II ii 37 11 Mauks Codlin le II ii 15 •1 21 f 2e II ii 13 II 14 K 3e II ii 6 11 the Queen le II ii 86 II Cox Pomona le II ii 30 II 31 V 2e II ii 13 II 14 Keswick le II ii 13 II H 2e IJ, ii 11 II V 3e II »i 6 II Roode Calville II ii 30 II V 2e II ii 12 11 Gravesteiner le II ii 17 II 2e II ii 13 11 t'tiDsesseboonen ii 15 II 20 onijboonen ii 8 II 19 per K.G f'oemkool le II ii 20 tot 36 r 2e II ii 15 II 19 3e II ii 6 11 9 per stuk HM °g ti. 'i den vlie i ger MC tietn Temperatuur van het Scheldewater te Tho Aug. Graden C. Zaterdag 21 16,2 Zondag 22 16, HC Maandag 23 15, bc Dinsdag 24 14,2 OU Woensdag 25 15, «nc Donderdag 26 16, Vrijdag 27 16, pn tari G Dan mdt 'g bijn

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 2