IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT Bt ^o. 1849 Zaterdag 28 Augustus 1920. Zes en dertigste jaargang re Firma J. M. C. POT Tholen. Uit onze omgeving. v. •tors lug 3., GEMENGD NIEUWS. 50 2612 Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per .kwartaal f0,75; met Geïllustreerd Zondagsblad fl,325, franco per post f 1,40. Voor het buitenland f 1.10, zonder Geïll. Zondagsblad. UITGAVE Telef. Intero. no. 16. Voor eenigen tijd werd de aandacht in de oote dagbladen gevestigd op de verwaarloozing ;r graftomben der Van Borselens van 8t-Maar- osdijk. Die verwaarloozing is evenwel niet van in laatsten tijd. De meergemelde onderzoeker Was schreef er reeds over nu 70 jaren ge- den in „Zeeland". Hij was destijds predikant Waterlaadkerkje, maar overleed daar reeds 29 November 1852, slechts 42 jaren ond. Hij meldde het volgende De bedoelde graf- imbe treft men aan in den Zuidwestelijken >ek van het kleine koor der kerk van 8t- aartensdijk. Zij is geplaatst vóór- en met haar ikstuk omtrent 2 palmen diep ingeschoven in - een nis in den muur, tusschen de beide >rendeze nis is niet schelpvormig, maar vlak opende en men ziet er eenig pleister- of stu- idoorwerk op, voorstellende acht gotische ,pellekens van dezelfde grootte, op één lijn plaatst en even boven het dekstuk der tombe ch vertoonende. De graftombe zelf is zeer nvoudig en laag; zij bestaat nit reeds ge- Dernd dekstuk van blauw arduin, lang ongeveer M., breed 1,6 M. en 2 dm. dik, rustende een muurtje, dat 1 */2 dm. boven den beganen •ond uitkomt en denkelijk een verhoogsel is ui den muur des grafkelders onder den grond. o?en op het dekstuk liggen de overblijfselen no een mannelijk en vrouwelijk beeld van wit duin aan bet eerste, waaraan hoofd en beenen Dtbreken, en dus slechts de romp is, ontwaart en nog teekens van een ridderlijk gewaad rwijl van bet vrouwelijk beeld alleen de schoot nwezig is, of van het middellijf tot aan de >eten. Op den rand van het dekstuk, die voren n de tombe gepolijst en van een schninsch doop ii, leest men deze inscriptiën „Int jaer ons heeren MCCCC én XXII opten irtientsten dach in Februario doe starf her trens ud borssel heer Van Sulen éa van Sinte aertensdijck. Int jaer om heeren MCCCC én XX opten XlIIsten dach in lentemaent doe starf ede van berghen vrouwe van Sulen én van nte Maertensdjck. bid voer de zielen." In het bekende woordenboek* van Van der Aa >rdt zoo zegt de heer Was, is melding ge- Kaakt van deze graftombe op het woord -Maartensdijkverder, zooals hij zegt, wordt nergens melding van gemaakt, voor zoover n bekend. (In latere dagen evenwel zeker i. door den heer Hollestelle)de vermelding bedoeld Aardrijkskundig woordenboek is on- i\J illedig, zoodat zelfs het voornaamste over het iofd is gezien, de inschriften, welke geenszins n historisch belang zijn ontbloot, en boven- en onjuist. Zoo heeft men daar bericht„dat de tombe deele in den grond is gezakt", doch dat is o niet, want het dekstuk ligt zuiver horizon- al, terwijl ook het muurtje niet het minst leden heeft, maar het wordt ook weersproken or de plaatsing der gotische kapellekens in nis gesteld toch, dat de tombe oorspronke- meer verheven was, dan zonden immers ze voorwerpen door haar zijn bedekt geworden derhalve in het geheel niet zichtbaar zijn weest, iets, wat wel niet de bedoeling van n vervaardiger geweest kan zijn. Ook is de voorstelling aldaar onjuist als zonde POfif0 hier zien„de tombe van Frank van irielen, en het beeld van dien edelman, en J 991 zijner schoone gemalin", De inscriptiën ren anders. Schrijver vermoedt, dat Frank a Borselen, de liefhebbende zoon, boven den tfkelder zijner voorvaderen want denkelijk llen de vroegere Van Borselens van St-Maar- 'sdijk ook hier begraven liggen dit mo ment heeft doen vervaardigen voor zijn ouders )ris van Borselen en Oda van Bautersen en dejbeelden genoemde personen moeten aan- iden. Overigens weet men dat in dezen graf- u der ook grootendeels het stoffelijk overschot Bt van Frank van Borselen. Reigersbergh zegt in zijn Chron. van Zeeland nde nae dat hij lange sieck in den Briele, 't landt van Westvoorne, ghelegen had, is HOL leste sijne siele van deser ellendiger werelt idel. Sinte Elisabethsdach in Slachtmaend ge- leijden. Ende zijn ligchame werdt gebracht ie begraven binnen der Kerken van Sinte- irtensdijck bij sijn voorouders' Grootendeels werd daar zijn stoffelijk over- lot begraven, want naar de gewoonte dier 1 len, zijn het hart en het ingewand van den roemden man bijgezet voor het hoogaltaar in Maarlandsche kerk te Briele, een stad zeer prijzor h0m geliefd, waar hij den laatsteo tijd verbi08 l6Tens meestal doorbracht en op vorstelijken 133 t ehr ORK atsch iteer 25 kND Adverteutiënvan 1 tot 4 regels 60 centsiedere regel meer 15 cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij' abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. voet leefde, Ende het hart èn ingewanden sijns ligchaems worde begraven binnen de stede van den Briel in Sinte Pieters Prochy Kerk van Maerlandt in theylich Crncè Choer voir het Outoir, zoo zegt een oude chroniek. Voorts mag men ten aanzien van den deerlijk verminkten toestand der beelden gissen, dat moedwil en baldadigheid hieraan niet vreemd zullen geweest zijn; indien al de laatste dagen der 18e eeuw zoo noodlottig voor historische gedenkteekenen, deze beelden ongeschonden lieten hetgeen echter nauwelijks denkbaar is, daar destijds de koperen schilden en platen uit de grafzerken der Dekens en Kanunniken van St-Maartensdijk zijn uitgehakt dan zullen zij waarschijnlijk niet onaangerand gebleven zijn bij het woeste beeldenbreken, hetwelk hier plaats vond, niet in het beruchte jaar 1566, maar in het beroemde 1572. (Wordt vervolgd.) Provinciale Sohietwedstrijd te St-Annaland. Ter herdenking van baar tienjarig bestaan werd door de ScherpschuttersvereenigingPrinses Juliana" te St-Annaland op 14, 20 en 21 Augustus jl. een Provinciale Schietwedstrijd gehouden, waaraan werd deelgenomen door elf Schietvereenigingen, twee Landstormafdeeliogen en twee Burgerwachten. De uitslag hiervan was alsvolgt Afdeeling A. Korpswedstrijd. Maximum 300 punten. lfi prijs. Een verguld zilveren medaille, uit geloofd door den Eere-Voorzitter der vereenigiug Mr. J, J. Polderman te Amsterdam door de Schielvereeniging Domburg", met 287 ponten. 2e prijs, Een zilveren medaille uitgeloofd door den Beschermheer der vereeniging de heer J. Poldermau, door de Schietvereeniging «Koningin Wilhelmina" te Vrouwepolder met 283 punten. 3e prijs. Een zilveren medaille, uitgeloofd door het Hoofdbestuur der Volksweerbaarheid te 's-Gravenhage, door de Schietvereeniging nrPrinses Juliana" te Scherpenisse met 279 punten. Een zilveren medaille voor den besten korps- schutter, aangeboden door Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohnian te 's-Gravenhage door J. Geerse te Vrouwepolder, met 59 punten, bij loting. Afdeeling B. Vrije baaD. (Personeel.) Ie prijs. J. Pieterse te Heinkenszand, 2e prijs L. Lous te Hoedekenskerke, 3e prijs G. van der Leden te Middelburg, 4e prijs G. Kristeleju te Heinkenszand, 5e prijs D. Trieier te Domburg, eF me Savornin Lobman te 's Gravenhage door A. Provoost te Domburg met 46 punten. Afdeeling F, Vrije Baan le prijs D. Trieier te Domburg, 2e prijs W. Bosmau te Middelburg, 3e prijs Jacques Frank te Middelburg, 4e prijs M. Kleinepier le Biggekerke, 5e prijs J. Wisse te Domburg, 6e prijs J. de Looff te Cortgene, 7e prijs A. Duindam te Kruiningen, 8e prijs S. de Pagter te Domburg, 9e prijs A. de Pagter te Domburg, 10e prijs L. van Willigen te Ierseke. Afdeeling G Eerebaan (personeel): le prijs een zilveren medaille, geschonken door H. M. de Koningin door D. de Vries te Middelburg met 45 punteD, 2e prijs een zilveren medaille nitgeloofd door N. Bruijnzeei te St-An naland door M. Kleinepeer te Biggekerke met 44 punten, 3e prijs een bronzen medaille, uit geloofd door Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman, winnaar onbekend, met 44 punten. Een zilveren medaille voor hem die de meeste rozen schoot in afd. E. en G. samen door G. W. Graafhuis te Middelburg, bij loting. 6e prijs A„ de Pagter te Domburg, 7e prijs H. A. Enkelaar te Middelburg, 8e prijs J. Pol- vliet te Middelburg, 2e prijs J. de Looff te Cortgene, 10e prijs S. Blok te Cortgene. Afdeeling C. Eerebaan. (Personeel.) le prijs. Een zilveren medaille uitgeloofd door den heer Commissaris der Koningin in Zeelaud, door J. de Looff te Cortgene met 59 punten. 2e prijs een verguld zilveren medaille uitge loofd door den heer A. Klontje te Middelburg door N. de Regt te Goes met 58 punten. 3e prijs een bronzen medaille uitgeloofd door den Prins der Nederlanden door P. Vleugel te Hoedekenskerke met 58 punten. Een bronzen medaille voor hem die de meeste rozen schoot in afd. A en E te samen door P. Schoe ie Vrouwepolder, bij loting. Afd. D. Eerebaan korps maximum 300 pnnten. le prijs een zilveren lauwerkrans uitgeloofd door het Gemeentebestuur van Siut-Annalaud en den Oud-Secretaris de heer J. PoldermaD door de schietvereeniging „Koningin Wilhelmina" te Vrouwepolder met 283 punten. 2e prijs een zilveren lauwerkrans uitgeloofd door Jhr. Mr. A-. F. de Savornin Lohmau door Landstormafdeeiing Walcheren" met 277 punten 3e prijs e^n verguld zilveren medaille uitge loofd door den heer A. C. Polderman te Scherpe nisse dooï de schietvereeniging „Domburg" met 277 purvten. Afdeeling E. Korps wedstrijd, maximum 250 puntea. le prijs een vergald zilveren medaille uitge loofd, door Jhr. Mr. E. A. O. de Casembroot te Mid.delburgdoor de schietvereeniging „Domburg" mös 199 pnnten. 2e prijs een medaille uitgeloofd door den heer E\ C. Labrijn door de burgerwatht „Middelburg" 'met 176 ponten. 3e prijs een zilveren medaille uitgeloofd door den heer Mr. P. Dieleman te flfiddelburg, door ;de schietvereenigiug /,Tot Oefening en Out- spanning" te 't Zand met 172 ponten. Een zilveren medaille voor dei besten korps- schutter, uitgeloofd door Jhr. Mr. A. F. de De Zuiderzeewerken. Maandelijks wordt een overzicht gegeven van den stand der werkzaamheden. Het .jongste maandbericht meldt o. a. De eerste boorploeg beëindigde de boringen langs de Friesche kustvoor zooveel de weers gesteldheid het toeliet, werd vervolgens voort gegaan met 't onderzoek naar de aanwezigheid van kleileem in den zeebodem nabij Stavoren overigens werden boringen verricht langs de Noord-Hollandsche kast, in verband met de aldaar te ontwerpen werken ter voorziening in de afwatering. De tweede boorploeg zette de boringen in de rv.hting van den ontworpen afsluitdijk tusschen Wleringen en de Friesche kust voort. Voor de beteugeling van het Amsteldiep (tus schen Wieringen en Noord-Holland) werd met het storten van klei en zand voortgegaan. De kleidam in de kleine geul kwam gereed. Het voor het zinkwerk benoodigde Geldersche rijshout werd op Wieringen aangevoerd. De aanroer van rijshout is afgeloopen en met den aanvoer van zink- en stortsteen werd voortgegaan. Bij een wisselkantoor te Rotterdam kwam iemand binnen, die 100 dollar wenschte te koopen. Toen het geld voor hem uitgeteld was wierp hij den beambte peper in het gelaat en het geld van door. De beambte wam geen letsel. ^hb Te Philippine is een graanmijt van den landtiv^Swer Van Acker verbrand. Aan tarwe en haver ging voor f 20.000 verloren. Het ver brande was nog niet verzekerd. Er zijn twee personen aL verdacht van brandstichting aan gehouden. Een nieuwe broodsoort. Een nieuwe broodsoort, voedzamer en daarbij goedkooper dan de bestaande, is zeker de ver melding waard. Het is een Duitsche vinding en men wil, naar het Hbl. meedeelt, trachten in Duitschlaiid overal dat brood in 't groot te doen bereiden om er stelselmatig de onder voeding mee te bestrijden. De bestauddeelen van het brood zijn, behalve meel, gekookte aardappelen en zeeviech. Het zorgvuldig van grateu en onzuiverheden ontdane vleesch van gekookte zeevisch (b.v. schelvisch, kabeljauw en andere groote zeevischen) wordt met gekookte geschilde aardappelen fijn gewreven en met de noodige hoeveelheden rogge- of boekweitemeel en de andere voor de brood bakkerij benoodigde ingrediënten tot een deeg gekneed en vervolgens op de gebruikelijke wijze gebakken. Gedurende 't bakproces verdwijnen reuk en smaak van de visch volkomen. De mee3t gunstige verhouding van de in grediënten (bij gebruik van schelvisch) i3 twee deelen vischvleesch, drie deelen aardappelen en vijf deelen meel. Dit brood is in Duitschlaud minstens 30 pCt. goedkooper dan gewone broodsoorten. Suiker. De suiker is duur, uaar véor-oorlogsche be grippen. Eu toch is de wereldprijs van dit artikel nog belangrijk booger dau wat wij voor vrije suiker moeten betalen. Er zijn echter aanwijzigingen, meent de schrijver van 't financieele overzicht in 't Hbl dat wij het hoogste prijsniveau op de wereld markt reeds achter den rug hebben en dat de voorziening in het jaar 1921 heel wat beter zal zijn, dan dit jaar het geval was. Weliswaar lijdt de beetwortelaanplani in Europa nog steeds aan de gevolgen van den oorlog, voornamelijk aan gebrek aan meststoffen en werkkrachten, maar de aanplanticgen zijn overal uitgebreid, zoodat het zeer waarschijnlijk is, dat het vaste land van Earopa zich zelf zal kunnen bedruipen en geen Indische suiker zal behoeven in te voeren. Men rekent er zelfs op dat Tsjecho-Slowakije nog een hoeveelheid van 500.0U0 700.000 ton zal kannen uitvoeren. Duitschland i9 er, wat de 9uikervoorziening betreft, het minst gunstig aan toe. Hoewel de oogst gunstig belooft te worden, zal er zeker nog een tekort zijn. Toch zal men door beper king van 't binnenlandsch verbruik nog eeu hoeveelheid van 150.000 ton trachten uit te voeren naar Frankrijk als afbetaling op de In Engeland is of wordt de voorraad zoo groot, dat waarschijnlijk de controle zal worden opgeheven. Over 't algemeen heeft de sterke opdrijving van de prijzen op de wereldmarkt het verbruik allerwege vrij wat ingekrompen. Valsche Bankbiljetten. Door den Commissaris van politie te Bergen op Zoom, wordt gewaarschuwd tegen de uitgifte van valsche baukbiljetten van f 25.Zij zijn van minderwaardig papier, dragen de serieletters, BX, en zijn de nummers achter de serieletters met ietwat violetten inkt bedrukt. Overigens is de namaak zeer goed eu zijn van de echte bank biljetten moeilijk te onderscheiden. Verschillende biljetten zijn hier in omloop. Bij een botsing te Rotterdam van de uit Oostvoorne gekomen stoomtram met een vracht auto van de gemeentereiniging is een aanhang wagen van de vrachtauto geheel versplinterd, de locomotief van de tram is omgevallen, het volgende postrijtuig gedeeltelijk vernield en het voorbalcon van een personenwagen ingedrukt. De materieele schade is groot, maar persoonlijke ongelukken vielen niet voor. De Delftsche studenten zallen, met het oog op den kamernood en de kamerprijzen, tot zelfbouw overgaan. Ze zullen 125 blokwoningen laten bouwen, bestaande uit een woonkamer met slaapkamer. Er komen negen coociergewoniDgen bij. Men hoopt een studentenwoniug te kunnen verharen tegen f 40 per maand. Een jeugdige oplichster. Een net gekleede jonge dame, naar schat ting 28 a 24 jaar, arriveerde enkele dagen geleden te Kampen en nam haar intrek in een hotel. Na een koit verblijf aldaar vertrok ze, maar vergat af te rekenen. Ze verliet echter de stad niet, maar verhuisde naar een ander hotel, waar ze zich uitgaf voor de zuster van een der leerlingen van eeu inrichting. In diezelfde hoe danigheid trachtte zij bij een rijwielhandelaar een fiets te huren, doch deze informeerde eerst eens- t Bleek dat geen der leerlingen van de inrichting zoo gelukkig was een zuster in 't laatste hotel gelogeerd te hebben. De hotel houder, nu gewaarschuwd, vond het raadzaam haar beleefd de deur te wijzen. Daar zij ook weer haar logies niet kon betaleD, werd de aandacht der politie op deze avontuurlijke jonge dame gevestigd. Ongeveer gelijktijdig werd uit Apeldoorn 't signalement van hetzelfde meisje opgegeven, met verzoek tot aanhouding. Daar had zij niet alleen dezelfde trucs in toepassing gebracht logeeren en fiets huren zonder betaling, maar tevens de gehuurde fiets voor f 20 verkocht. De oplichtster bleek te zijn een pas 16-jarig maar buitengewoon vroeg ontwikkeld meisje, dat het ouderlijk huis ontloopen was om de wereld ia te gaan en avonturen op te doen. Een sommetje geld, dat ze had meegepakt, was spoedig verteerd en toen had ze op deze wijze getracht zich le redden. Prikkellectuur schijnt ook hier weer een voorname rol bespeeld te hebben. Te Parijs heeft zich de 38-jarige Russische kolonel Dorchproong, van den generaleu staf van generaal Wrangel, doodgeschoten. Hij had een spoedorder ontvangen, om naar Rusland te gaan waar hij echter te Parijs kennis had ge maakt met een jonge vrouw, vermoedt men, dat hij op geen andere wijze den strijd tusschen liefde en plicht heeft weten op te lossen. Den bolsjewiki in Rusland kan zeker niet worden verweten, dat ze voor krasse maatregelen terugdeinzen. Naar wordt gemeld, heeft Trotzky gelast dat wegens de tegenslagen van het roode leger tegen geueraal Wramgel, de chefs van het desbetreffende leger moeten worden gefusilleerd. Zoo zijn dan een generaal, een politieke corn-

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 1