IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT d. 1847 Zaterdag 14 Augustus 1920. Zes en dertigste jaargang UP Firma J. M. C. POT - Tholen. Publicatiën. Uit onze omgeving. m. 0 N D E R W IJ S. Van onze berichtgevers. Dit blad ïerschijnt eiken Zaterdag, rij» per kwartaal fO,75; met Geïllustreerd Zondagsblad fl,325, franco ir poat J 1,40. Voor het buitenland 11.10, ronder Geïll. Zondagsblad. UITGAVE Telef. Intero. no. 16. i Burgemeester van Tholen maakt bekend, dat eenige paren kousen van de verschillende for- d te bekomen zyo, vanaf 1.45. Ook zyn nog te rygen enkele paren schoenen van no. 27 (kleine voet) voor i 8.50. 26103 lolen, den 0 Aug. 1920t 6 Borgemeester van Tholen maakt bekend, dat aancien van de ingeschrevenen voor de lichtingen militie van 1920 en 1921, die vrijstelling van dienst verlangen_ op grond van den broeder, lot den landstorm behoort of heeft behoord, geldt het volgende reden van vryi telling moest op 1 Augastus bestaan ior of vanwege den ingeschrevene, die de vrij ing verlangt, wordt behoudens het bepaalde •t. 39 van liet Militiebesluit tusschen 1631 ter secretarie aanvraag gedaan tot het opmaken een getuigschrift. 14 holen, 10 Augastus 1920. Plaatsing bij de Motorafdeelingen. Borgemeester van Tholen brengt ter kennis belanghebbenden, dat dienstplichtigen van de lie lichting 1920 die er prijs op stellen te dienen de Motorafdeeling, hun verlangen daartoe vóór September a.s. schriftelijk moeten mededeelen den Commandant van de Motorafdeeling te Het schrijven behoeft niet gezegd te zyn. behooren daarbij op te geven slachts- en voornamen turn van geboorte meente, waar zy voor de militie zijn ingeschre- en indien ze reeds hebben geloot, ook het gsnummer. et is noodig, bij het schryven verklaringen over eggen, waaruit hun bekwaamheid in het chauf- vak of als motorryder blijkt. Een rijbewijs kan als zulk een verklaring worden aangemerkt. die voor detacbeering bij de Motorafdeeling inmerking zouden kunnen komen, worden inge- by de infanterie. Eerst na V-fa maand van hun 0 oefening te hebben vervuld, kuDnen zy bij de "rafdeeliog worden gedetacheerd. De Chef van Generalen Staf bepaalt wie van hen voor deze iheering worden bestemd. ioofd| lolen, 9 Augustus 1920. aan nu jdcn, )1 mii iterkt p' 'eT e Burgemeesler *an Tbolen brengt ter algemeene Igemi li, - - ------- dat krachtens Koninklyk besluit van 6 Juli 9, do. 58, in 1920 alleen de verlofgangers van andweerlichtingen 1918a, 1918b en 1919 zullen [en onderworpen aan het onderzaek, vermeld in 29 der Landweerwet (z.g. inspectie over de >fgangers der landweer.) evens heeft de minister van Oorlog bepaald, dat oefening, als bedoeld in het tweede lid van ge ld wetsartikel, niet aan het onderzoek wordt onden. plaatsen, dagen en uren. waarop het onderzoek geschieden, zullen nader bij openbare kennis- ig worden bekend gemaakt, jolen, 9 Aug. 1920. 19 .f21 n bij H 36 net c ïelaa '00( luti 1—5 \NT LANDWEER. Jaarlijksoh Onderzaek. De Burgemeeiter, H. GOOSSEN, lb. m 1632 Aug. 1920 kunnen gebruikt worden: qo. 46 van de auikerkaart voor pond auiker. ighoidaduur van coupoooen dor BRUINBROOD- RTEN voor het 147e tijdvak van 1726 Aug. broodkaarten cgu groen gekleurd, tolen, den 13 Aug. 1920. 8 De Burgemeeater voornoemd, J. W. WAGTHO. [eD had zich dus te St-Maarlensdijk tot Prini trits gewend in zake het St-Jacobsgilde. Bij ▼an donatie in 1624 verleend, werd door Prins uit bijzondere gunst en op voorwaarde de stadswallen en poorten te herstellen, de lering van St-Maartensdijk in het bezit en gesteld van het inkomen van het Gilde alleen, maar ook van het recht om de eren te nemen en zoo noodig te verkoopen. Magistraat liet ingevolge die voorwaarden IK6I volgende jaar, overeenkomstig de schenking, oederen en landerijen inzetten, maar er werd its weinig voor geboden. De gildebroeders en blijkbaar niet berusten in de verkooping hun goederen en vandaar dat men niet ie bieden voor de landerijen. Hoewel de istraat besloot de noodige maatregelen te om de inkomsten voor de stad in te eren, besloot de broederschap van St-Jacob daaraan niet te storen, het gilde bleef in bezit en genot der goederen van hare con- Adverteutiënvan 1 tot 4 regels 60 centsiedere regel meer 15 cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. fièrie en werd verder door de Regeering niet bemoeilijkt, althaBs tot aan het jaar 1657. Ondertasschen begonnen de kerkelijken zich tegen het gilde van St-Jacob te weren en al het mogelijke te doen 3e confièrie te vernietigen. Zeker tegen Rhetorijkers enz. werd door predi kanten en kerkeraden van die dagen zeer streng opgetreden, maar de uitdrukkingen betreffende het St-Jacobsgilde en de bijeenkomsten der leden dier confièrie doen aan meer denkeo. In de kerkeraadshandelingen van 24 Juli 1632 leest men Alzoo den kerkeraad beeft bevonden, dat eenige van ledematen Christi oock zich verge selschappen in het gilde van St-Jacob, 't welck zij geacht hebben te strijden tegen de eere Gods, als oock tegen den troost haerder consciensiën, naerdien men niet can deelachtig werden de tafel des Heereu en de tafel der duijvelen (1 Corinth 10 21), soo heeft den kerkeraad goet gedacht, sulke ledematen de gemeijnte aan te dienen, dat sy haer soodanige vergaderinge sou- den onthouden, oft dat sy andersindts sonden absenteeren van het gebruik des H. Avondmaels des HeereD." Den 9 April 1640 werd een lid van de gemeente gedaagd voor den kerkeraad „overdieu hij hem selven heeft begeven in St- Jacobsgilde, alwaer bij segt professie gedaen te hebben, en in bedenkinge heeft genomen, welke van beide tafelen hij soude verlaten oft aan hangen, de tafel des Heeren Christi, ofte de tafel van St-Jacobsgilde. Den 21 April 1648 betuigt Adriaan Spirynck, sijne groote genegen heid tot het gebruik des H. A. en ziju droef heid daerover, dat hij St-Jacobsgilde heeft helpen staende houden." Op den 11 December 1650 werd besloten: ^alsoo Jan Smalbeer tot sijn huis, soo men zegt, heeft gehouden het St- Jacobsgilde, zal hij daerover aengesproken en bestraft worden, en indien bij geen belofte doet, van dat hij hem zal afaonderen van het Jacobs- gilde, dat hij ten Avondmael niet sal mogen gaen, en indien hij het gilde beeft gehad in sijn huis, sal hij voor den kerkeraad verschijnen en schuld bekennen". Sedert deze laatste aanteekening kon de schrij ver niets meer vinden, dat de broeders van St- Jacob, leden zijnde van de Hervormde gemeente, om hun deelname aan de confrérie werden ge censureerd. Denkelijk zal die maatregel weinig afdoende geweest zijn, en waarschijnlijk zal ook de kerkelijken ijver tegen de confrérie ziju behaald, toen deze niet meer gevaarlijk kon geacht worden voor het Hervormde geloofen, met afwijking van haar oorspronkelijk doel, vermoedelijk slechts nog als eeu vergadering tot gezellig verkeer werd in aanzien gehouden. Naderhand hoopte men nog wel op haar ontbinding, maar toen om geheel andere redenen. Ofschoon de bemoeiingen der Regeering van St-Maartensdijk in 1623 tot ontbinding van de broederschap en naasting van haar bezittingen voor de stad, schipbreuk geleden hadden op het verzet en de standvastige volharding der gilde- broeders, zoo gaf men het nog niet op. Men wachtte slechts op een geschikt tijdstip. Dit kwam in 1657. De Noordpoort der stad moest worden hersteld en daar zulks, als voorwaarde in de acte van donatie door Maurits verleend, begrepen was, zoo achte de Magistraat het tijd stip gunstig, om andermaal te beproeven het Gilde te ontbinden en de goederen aan de stad te trekken. Men kreeg daarvoor dan ook toe stemming der autoriteiten. De gerechtsbode zeide de pachters van de St-Jacobs-land, hoofd voor hoofd aan, dat in de komende tijden de pachten niet andera mochten betaald worden dan aan den thesaurier der stad Adriaan Cats- houck. Wordt vervolgd. LANDBOUW-VEETEELT. Het Dagelijksch Bestaar van de Maatschappij tot bevordering van Landbouw en Veeteelt in Zeeland, heeft het volgende schrijven rondge zonden. Het heerschend optreden van de runderpest in de omgeving van Gent geeft het Dagelijksch Bestuur der Z.L.M. aanleiding onze leden in Zeeuwsch-Vlaanderen inzonderheid hen, die veehouder in een der grensgemeenten zijn te wijzen op het groote gevaar hetwelk is ge legen in het bezoeken van veestallen over de grenzen en het toelaten tot hun vee van per sonen uit. België, die aldaar met vee in aan raking komen. Naar het veeartsenijknndig Staatstoezicht ons meldt, is de omvang van bet kwaad nog niet volkomen bekend, doch de berichten zijn in allen gevalle zeer verontrustend en bestaat de mogelijkheid van een insleepiDg van de runder pest in ons land. Zoodra het eerste geval zich hier te lande voordoet, moet dit onmiddellijk ter kennis van het veeartsenijkundig Staatstoezicht worden ge bracht, opdat door onverwijld ingrijpen getracht kan worden een ramp voor Nederland te voor komen. Daarom is het van het grootste belang, dat de veehouders bij elk geval van ziekte onder hun vee dadelijk hun veearts raadplegen of aan gifte doen bij den Burgemeester, opdat van Rijkswege een onderzoek kan worden ingesteld. Ons Dagelijksch Bestuur vertrouwt in deze op de medewerking van alle veehouders. Laten allen in het oog honden, dat runder pest zeer besmettelijk is en zich ontzettend snel verbreiden kan, moeilijk en niet anders dan mei zeer groote offers tot staan te brengen is en in vroeger tijden onze Nederlandsche vee houders herhaaldelijk millioeDen en millioenen beeft gekost. De vorige epidemie van runderpest. We lezen in de Middelb. Ct. We hebben, nu de veepest van over de grenzen dreigt, en de meesten die ziekte slechts van hooren zeggen kennen, nog eens den jaar gang van de Middelburgsche Courant van 1866 opgeslagen, het jaar van de laatste epidemie van die ziekte in ons land. Het was toen ook in ander opzicht een luguber jaar, want er was toen onder de menschen een epidemie van cholera, door welke ziekte toen 31.655 personen werden aangetast, van wie er 19.490 overleden. Maar behalve de wekelijksche opgave dier cholera-gevallen, vonden we in de Midd. Crt. ook geregeld de opgaven van de vee-typhos zooals men toen zei. Dat duurde nog laDger dan de cholera, want eerst eind Juni 1867 begon de epidemie te bedaren. Ed toen was de samenvatting van het aantal slachtoffers sedert het uitbreken der ziekte in afgeronde cijfers aldus voor de vier provincies die toen voornamelijk er door werden aangetast Z.-Holl. N.-Holl. Gelder!. Utr. Aangetast 97.000 8200 900 50.000 Gestorven 46.000 900 48 30.000 Afgemaakt 16.000 9800 3900 4.0G0 Hersteld 35.000 800 4 16.000 Dus gestorven 77.000 en afgemaakt 33.000, samen 110.000 1 Vooral die cijfers voor het afgemaakte vee in N.-Holland en Gelderland, grooter dan die van 't aangetaste vee spreken duidelijk van de groote opofferingen om de ziekte tot staan te brengen. Over de gevolgen van zulk een slachting onder het vee, ten opzichte van de voorziening van melk, boter, kaas en vleesch, kan men zich ter nauweruood eeu voorstelling vormen. Voor millioenen en millioenen schade werd er door de boeren geleden. En vleesch was er bijna niet, want al bleef ook in sommige provincies het vee vrij, het was toch niet te verkoopen omdat het niet vervoerd kon worden, en bovendien door de koopers gewantrouwd werd. Trouwens de uitvoer stond ook stop, waot de andere landen verboden uit zelfbehoud den invoer. Ook Engeland, dat zelf zijn veestapel door dezelfde ziekte dat jaar zag verminderen met 278.740 aangetaste, en 56.947 afgemaakte dieren. De gewone Rijksnajaarskeuring voor dek hengsten zal te Tbolen plaats hebben op 8 October. RECHTZAKEN. Onder de Dinsdag voor de rechtbank te Mid delburg behandelde zaken was die tegen Adr. W. nit St-Philipsland en betrof het per motor rijden door de bezoekers van de ringrijderij te Nieuw en St-Joosland op 25 Mei jl. Aan bekl. was ten laste gelegd, dat hij bij het rijden door die meü9chenmenigte met zijn rijwiel A. Adriaanse heeft aangereden, waardoor deze werd verwond en zich een week lang onder dokter's behandeling moest stellen. Getuige Adriaanse weet nu niet zeker of hij aangereden is of zooals bekl. zegt, het rijwiel is omgevallen en hem toen verwondde. De ge tuigen P. van Eenennaam, J. K. Mesu en W. Jobse verklaren dat bekl. zachtjes den hoek om reed en toen dicht bij de menschen sneller ging rijden, zeker te snel voor de omstandigheden ter plaatse. Beklaagde is door de omstanders mishandeld en het rijwiel ernstig beschadigd. Er was door dat ter plaatse de baan voor het ringrijden was, slechts weinig plaats om te passeeren, en die plaats stond nog vol menschen. De getuige a decharge, mejuffrouw C. Verhulst, heeft achter op het rijwiel gezeten en verklaart dat bekl. signalen gaf, wat de andere getQigen zich niet goed weten te herinneren. Uit de verklaringen der getuigen bleek ook nog dat ook andere menschen zijn verwond. De officier eischte tegen bekl. 14 dagen ge vangenisstraf. De verdediger, mr. Evers, wees er op dat het bij dagvaarding ten laste gelegde niet is bewezen, het staat niet vast dat bekl. Adriaanse aanreed. En ook is niet bewezen, dat bekl. roekeloos heeft gereden, hij is al genoeg gestraft door de ondervonden mishandeling en de schade aan zijn rijwiel toegebracht. Spr. vraagt vrijspraak of een zeer lichtè, zoo mogelijk voorwaardelijke straf. Geslaagd te 's-Gravenhage, voor de akte Teekenen L. O. de heer A. G. Engelvaart, Tholen. LANDBOUW. Oud-Vossemeer. Bij de keuring van stam vaders en afstammelingen werden o.m. te Steen bergen van den hengst Fiston de Vedrin, welke de eerste zilveren medaille erlangde, de afstam melingen geprimeerd de veulens van de land bouwers Van der Riet en De Wit alhier. SPORT. Onze buren aan de overzijde der Eendracht zijn, zooals algemeen bekend, bijzondere lief hebbers van de handboogschutterij en dat zij meester daarin zijn is dezer dagen weer bewezen. De heer A. Marriëoboer, lid van een der hand boogschutterijen te Oud-Gastel werd op de Olympische spelen te Antwerpen kampioen- schutter in een wedstrijd, waaraan door tal van natiëu werd deelgenomen. ST-ANNALAND. In de vergadering van den gemeenteraad alhier, waarin afwezig was de heer A. J. Bierens, werd met algemeene stemmen voorloopig vastgesteld de rekening der gemeente over 1919 en wel in ontvang op f 62507.605 en in uitgaaf op f57461.33, sluitende alzoo met een batig saldo van f5046.275. Eveneens werd goedgekeurd de rekening van het Weezen Armbestuor over dat jaar. De ontvangsten hier van bedroegen f 8655,32 en de uitgaven f 12430.69. Nadeelig saldo f3775.37. Aan de orde kwam weder het verzoek van den kerkeraad der Ned. Herv. Gem. alhier om de kermis dit jaar niet te doen doorgaan eo deze af te schaffen, over welk verzoek in de vorige vergadering de stemmen hebben gestaakt. Ook nu weder staakten de stemmen en werd het desbetreffend voorstel tot afschaffing alsnu beschouwd niet te zijn aangenomen. Aan de hand van art. 117 der politieveror dening verzocht de heer Goedegebuure nn om de kermis slechts 2 dagen te doen houden en niet ook des Zaterdagsavonds en Woensdagavonds maar alleen op Maandeg en Dinsdag, alsmede om te zorgen dat des Diosdagsuachts om 12 uur alles was afgeloopen. Omdat de bevoegdheid daartoe berust alleen bij Burgemeester en Wet houders zal dit College dat verzoek in over weging nemen. Op de voordracht ter benoeming van 2 leden van het College van Zetters der Dir. Belastingen werden geplaatst de aftredende leden de heeren L. Polderman en M. J. Heijboer, benevens de heeren M. C. van Eleacker en H. Gaakeer. Bij de rondvraag werd wederom de aandacht gevestigd op de openbare spreekcel aan het telefoonkantoor alhier, en zal nu door deu Bur gemeester daarnaar een persoonlijk onderzoek worden ingesteld en getracht de noodige verbe tering te krijgen. Nog wordt besloten een lan taarn te plaatsen op den Hoenderweg bij B. v. Dommelen en gaf de heer J. van Houdt in overweging te bepalen met welke snelheid in deze gemeente met auto's en motorfietsen ge reden mag worden. ST-MAARTENSDIJK* Ondanks de lang niet algemerac medewerking en de toeleg om het Koninginnefeest schipbreuk te doen lijden, heeft de commissie zich niet laten afschrikken en eeD programma samengesteld, dat er op wijst om de herdenking van Koninginues's jaardag integendeel waardig te doen zijo Een schoolfeest is door het afwijzen van het desbetreffend verzoek aan den gemeenteraad uit geschakeld. Maar daar het comité niet de kinderen de dupe wil laten zijn van de geestelijke verwar-

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 1