VOLLE MELK REEP ELK onder mer£ Beddenmagazijn. ONTVANGEN! Firma Jan Dietvcrst. HEBMO. dan NATIONALE BANKVEREENIGING JE ADRES voor alle soorten Beddeil, Matrassen, Ledikanten en Dekens. Prima eerste klasse Vulpenhouders „SYVAN en CAMERON", nieuw systeem zelfvullers. Verder voorradig, speciale VULPENINKT. Firma J. M. C. POT, Tholen. J. M. SCHETTERS, behangsel papieren Dordrechtsche Hypotheekbank. 6 pCt. Pandbrieven 20 A. F. Hanssens, RIJWIELEN II Boterkarns KUIPERIJ. Kuipwerk. M. GEUZE Rijwielen 5 25708 H. G. v. Kroon. Landbouwers- Zakboek. Het beste niet te goed. VAN HEEL Co., BMmm, THOLEH. coupu k Denevers Frères - Middelburg Kantoor THOLEN. Kapitaal en Reserven f8.100.000-- SAFE-DEPOSIT HANDELSCRED1ETEN REKENING-COURANT SPAARBANK 4% RENTE Vertrouwde vulling. Prima afwerking. EIGEN FABRIKAAT. 44 26086 Aanbevelend Jac. de Groot-v. d. Burght. BERGEN OP ZOOM. ^^Vinkeliers genieten korting. Telefoon Een prachtige sorteering GASLAMPEN waaronder de nieuwste soorten. Tevens een groote zending, twee-, drie en vier vlams PETROLEUMSTELLEN, Zware gegalvaniseerde EMMERS WASCHKETELS, TEILEN enz. ZIE ONZE ETALAGE! ZIE ONZE VOORRAAD. BESLIST ZEER LAGE PRIJZEN 40 24595 Aanbevelend, BERGEN OP ZOOM, - Rijkebuurtstraat 15 - Telef. 193. FRA8SADRIAANSENYAN ROXSEL 12 VITRAGES, ais» Vloerzeilen, Vloerkleeden. Heden ontvingen wij een prachtige SORTEERING Zie étalage, olstraa4. 5—7. BERGEN t ZOOM. L. 5. m ZALTBOMMEL, DROGERIJEN EN CHEMICALIËN. J. ELENBAAS, Poortvliet P. C. HAGENAARS-NELIS, Rijwiel- en Motorhandel. De Homoeopatische Geneesmiddelen Geiuk's EïTECTEÏÏ, Roode en Witte Bordeaux- en Portwijnen. VerderFransche Cognac, Brandewijn, Jenever en Likei roig, LEVERING FRANCO. VRAAGT PRIJSCOURANT EFFECTEN, COUPONS INCASSEERINGEN CHEQUES OP BINNEN- EN BUITENLAND, DEPOSITO'S 48 24074 BEWARING VAN FONDSEN REISCREDIETBRIEVEN. 26069 Je adres voor alle voorkomende LOOD-, ZINK- en MASTIEKBEDEKK1NG. Boschstraat 27, Bergen op Zoom. Ontvangen de nieuwste patroueu Vertrouwde bediening aan billijke prijzen. De DIRECTIE deelt mede, dat ten haren kantore verkrijgbaar is een bericht betreffende tijdelijke uitgifte van Inlichtingen verstrekt de heer: 10259 TE STAVENISSE. TABLETTEN /egen kriebeling in de keel,hoepl-\ en heescnheid. Zij houden mond en keel vochfig,daaronrs, aanbevolen voor spreker}, zangers, rookers. Zy geven den adem een fnuschen geur ^Perdoos 50^90ci^ Bij Apot~h.en w drog/sren^ 26084 Telefoon 171. 20 rijs pe er post Hoogstraat 7, THOLEN. Verband- eu Verplegings-artikelen enz., prima Breukbanden met en 21955 zonder veer. 10 vervaardigd prima werkende ZEEFTENWANMOLENS en WINDMOLENS voor groot en klein bedrijf Tevens in voorraad 15 inhoud 4^2182S40 Liter BOTERTOBBEN, 23624 MELKBUSSEN, Enz. Levering en reparatie van alle soorten Voorhanden Wasch- en Spekkni- pen, Stamptonnen, Plant- en Sier- knipen, Emmers, Buteitobben, Pri- vaattounen, enz. Degelijk en vertrouwd adres. Beleefd aanbevelend, KUIPERIJ en FUSTHANDEL. Telefoon n. 258. BERGEN OP ZOOM. KERKSTRAAT 16 THOLEN Steeds voorradig een mooie sorteering en luxe 20 in alle prijzen, in gewone- uitvoering. RIJWIEL- en MOTORBANDEN tegen scherp concurreerende prijzen. Alle onderdeelen direct leverbaar. gSSF" Reparaties aan Motors en Rijwielen billijk en vlug nit de Centrale Homoeopatische Apo theek van Dr. Willmar Schwabe te Leipzig zijn in OR1GINEELE VER PAKKING verkrijgbaar in de apo theek van 12 8498 Zuivelstraat, Bergen op Zoom VERSCHENEN: de zesde verbeterde druk van Vooral thans, nn de Landbouwer op de hoogte vau de financiëele uitkom sten van zijn bedrijf moet zijn, on misbaar. iW* Aanbevolen door de Com missie voor het ontwerpen en samen stellen van een model landbouw boekhouding in eenvoudigen vorm, benoemd door de Zeeuwsche Land- bouw-maatschappij. Verkrijgbaar bij de uitgeefster, FIRMA J. M. C. P O T, Tholen en bij den Boekhandel. Stevig ingebonden met portefeuille- overslag. 26-16820 Prijs f 1.25, franco per post f 1.30 na ontvangst per postwissel. Burg eenige te b< rijgen ivoet) kolen, Bor| lantiec militie dienst ot den het vo redei beata r of ing vei rt. 39 ter s een g< lolen, Pis 6 BOT] belanj !ie licb de M Septen den Het beho slacht: itnm i imeent en ganam et is j Bggen, vak o als zi j, die inmerl by di Voor onze gezondheid is het beste niet te goedwant onze gezc 0 oef0 heid is ons kapitaal, en voor een goed deel om geluk. En nu k )rafde( gij, zonder een bepaalde kwaal, toch aan algemeene zwakte lijden, Gene bet leven dikwijls tot een last maakt. ïbeerii Zulke slapte gaat dikwijls samen met een bleeke kleur; hoofd10len, hartkloppingen, slapeloosheid, gedurige vermoeidheid, gebrek aan lust, misselijkheid, prikkelbaarheid, gebrek aan energie. Tegen die algemeeöe verslappseeytoestandeu helpt geen enkel mii zoo radicaal als de SANGU1NÓSE. Want de Sanguinose versterkt verrijkt het bloed wekt de eetlust op bevordert een algemeene lev e gQ, opgewektheid en tast met vaste hand de oorzaak aan van die algemi ii9> di zwakte, die het levon tot een last kan maken. SANGUINOSE kost f2.— per fl.per 6 fl. f 11.--12 flac. f 21 Tweemaal per dag een eetlepel is voldoende. WACHT U VOOR NAMAAK. Verkrijgbaar bij alle Apothekers en voorname Drogisten, De Riemerstraat 2c/4. VAN DAM Co., Den H Te Tholen bij L. G. van Zaltbommel, te Bergen op Zoom bij H van Kroon, Apoth. DO. aodwe len oi 29 i ifgang evens oefeni td w onden plai gesch )g W( holen, do. 4 36 Koopen en verkoopen EFFECTEN. Nemen gelden A DEPOSITO tegen overeen te komen conditie» Openen HANDELSCRE Dl ETEN en REKENING-COURANT met e en giroverkeer. (Onze cheques zijn op 120 plaateen grati» beta» Sluiten BRAND-, MOLEST-, TRANSPORT en verder alle VOOI MENDE VERZEKERINGEN, zoowel bij Nederlandecho Maat! pijen als op Benrspolis. Verhuren LOKETTEN in een Brand- en Inbraakvrije kluis. Afzonderlijke couponkamer). Kantoor geopend 912 '/j oo 1—5 Des Zaterdags van 93 uur. igheii ■RTE brood loleo WIJNHANDELAREN - DISTILLATEURS Leveren tegen zeer billijke prijzen zuivere NATUURWIJNEN en 1 rits var Prii de i 40 #e'in g' alU eren Mag -L

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 4