J.E.! A. J, ie I Andriessen DOOZEN POSTPAPIER ri°.' .dvertentiön. C. Lahan, Tholen tions- Koffiehuis, urgerwonmg te koop i best broed BIGGEN, en big-varken, bouwland bouwland bouwland Voor den Inmaak Ms. Janse Az., Firma COGNAC. mineraalwater, St-Annaland VOORRADIG EEN MOOIE SORTEERING FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. twee geldleeningen f21000 en f19000 6 pet. Pandbrieven UITVERKOOP Sierlijke So-Easy Van derOuderaa, lste klasse Machines Dames-handwerkc Burgerlijke Stand. Publicatiën. Marktberichten. NIEUW Café Réstaurant, P. A. OOMS—Janssens. TE KOOP gezellig tehuis en ijk pension aangeboden. Prima Belg. NDB0UWKALK 85 00.000 Ie soort Belg. aal- en Rijnvormsteen, i. SCHEFFELAAR VERK00PING TE ST-MAABTENSDIJK. Gemeente St-Maartensdijk. publiek worden geveild Salicyl-PERKAMENT Firma J. M. C. POT, Tholen. Tandarts is van 8 AFWEZIG. tot 16 Augustus HORLOGEMAKER - THOLEN. Brillen en Naaimachines. W. J. Wemmerslager van Sparwoude, Afwezig 8 tot en met 15 Augustus. 8 26092 MIJNHARDTSl Stoomwasscherij „De Zoom" T0NNAY CHARENTE Grafmonumenten en Mar meren Schoorsteenmantels, HYPOTHEKEN en CREDIETEN Inktkokers, Vloeidrukkers, Pennenbakjes en andere schrijfbenoodigdheden. Zakpotlooden, Notitieboekjes in verschillende soorten, Blocnotes, Postpapier in geperforeerde bloes, Bonboekjes, Telegramboekjes, Kwitantieboekjes. Briefopeners en Zakmessen, soorten INKTEN, Roode-, Blauwe- en Zwarte Inkt. Hectografeer-, Stempel-, en Copiëerinkt. Aanbevelend, Diverse MAAKT BEKEND groot resp. tegen een rente van 6'/2 flOO, f250, f500 en f 1000. INSULAIRE HYPOTHEEKBANK, UITGIFTE van a 100 pCt. van alle voorhanden zijnde GOUDEN EN ZILVEREN WERKEN EN HORLOGES met 20 korting. Ook nog voorradig een mooie sorteering BAROMETERS en KLOKKEN, waaronder met en vol Westminster Carillon. goud, doublé of nikkel. geven van orgelles en het stemmen van piano's. W. J. B00GAART, Gez. BAf^RMAN, heet over ste wi nboet oakke] irer STAVENISSE. f ierr. kerk, voorm. 10,30 Ds. v. Helle, nen et 3 uur ds. Kamsteeg. Doopsbediening. t op i t ia. en koi ef als hytmii ia. Dij' als dionsten collecte Ziekenfondi.) ref. kerk, voorm. 10,30 nam. 3 en 'a avonda n sto<;r, Het 1 kant^, t zwa' de hit )eozol SCHERPENISSE. ferv. kerk, voorin. 10,30 da. Verschoor ar geen dienit. ref. kerk, voorm 10,30, nam. S en 's avonds leeakerk. leeakerk. OUD-VOSSEMEER. lerv. kerk, voorm. 10.30 en nam. 6 nar riethaijzen. rrelt dkerk, voorm. 10,30 en nam. 3 nar ds. Staal, oren-i6'30 '««kerk. n zwa waar* loor yfcrv. kerk voorm. en nam. ds. Boer. Kerk, voorui. en nam. Ds. Von Golanboi grootpryk-Hongarije. Gem., voorm. en nam. en <t> Gem. IERSEKE. r. 's avonds voorm., nam. en 's avonds j Gem. OUD-VOSSEMEER Juli 1920. GeborenMastje dv. L. P. Smit, en M. van Driel. Johannis Jaeob zv. L. C. Vaders en A. J. v. d. Jagt. Willem Jacob zv. J. L. Lind- hont en J. Duijzer. Gehuwd: J. A. Godfrinon 31 j. te Amster dam en fl. J. Molenaar 26 j. A. Ooms 24 j. en J. J. C. de Wit 23 j. D. J. Scheffelaar 27 j. te Haarlem en E. Veraart 28 j. Gemeente STAVENISSE Juli 1920. GeborenCornelis Jan zr. J. J. Gaakeer en J. J. Hage. Neeltje Jannetje dv. H. van Eenennaam en J. N. Hage. Pieter zv. L. van Zetten. OverledenTbona Marina van Gorsel 40 j. echtgenoote van J. J. Dane. Gehuwd: Kornelis Eieren 20 j. jm. en D. van Dommele 21 j. jd. A. M. den Haan van St- Annaland 25 j. jm. en D. J. van Oeveren 24 j. jd. Gemeente THOLEN van 30 Juli—6 Aug. Geboren Maatje Jacoba, dv. A. A. van Stee en v. A. Deurloo. Dingena, dv. P. Goedege- bnur en v. W. de Korte. Johannes Anthonie, zv. G. L. Verkamman en v. T. M. Quist. Ondertrouwd H. Koning jm. en G. A. van den Boom jd. Gehuwd: G. Zegelaar jm. en M. J. Soetens jd. Gemeente IERSEKE van 30 Juli5 Aug. Geboren Janna Cornelia, dv. Dingenis Ma- rinus van der Endt en CathariDa Janse. Helena Christiua, dv. JohaDnes Rijnhout en Wilhelmina Ekelaar. Oodertrouwd Willem Karei Snoep 22 j. jm. en Dingena Moelker 22 j. jd. Jan Griep 24 j. jm. en Krina Everse 23 j. jd. Getrouwd Dirk Bastiaan Roobol 25 j. jm. te Piotterdam en Elizabeth Paauwe 23 j. jd. Van 915 Aag. 1920 kiinnen gebruikt worden: bon no. 45 van de suikerkaart voor l/2 pond suiker. Geldigheidsduur van couponnen der BRUINBROOD- KAARTEN voor het 146e tijdvak van 81G Aug. Die broodkaarten zyn rood gekleurd. Tholen, den 6 Aug. 1920. 8 De Burgemeester voornoemd, H. GOOSSEN, 1b. THOLEN, 7 Augustus 1920. Eieren 12 cent per stuk. Boter f 1.70 per pond. ROTTERDAM, 3 Augustus 1920. EIEREN. Op de heden in ous veilingslukaal Raam poortstraat 24 gehouden veiling werden navol gende prijzen besteed Gegar. versche boendereieren van f 12.50 tot f 14.72 Kleine kipeieren f 11tot 111,50. Eendeneieren f 14.75 tot f 15. Aanvoer 140.000 atuks. Temperatuur van het Scheldewater te Tholen Juli— -Aug. Graden C. Zaterdag 31 17, Zondag 1 17,2 Maandag 2 17,2 Dinsdag 3 17,3 Woensdag 4 17,3 Donderdag 5 17, Vrijdag 6 16,2 stap 'n ore 1 FLINKE STALLING. Aanbevelend, TRAM-STATION 1ERGEN OP ZOOM. lelefoon Interc. No. 55. oorkoming van vergissingen geei alle in bewaring gegeven u kratten worden voorzien van een lokt t sta: is aar ri vo iszslt d mei Hen rrateri stort itwooi ?en ;n Avon sn, al g hei een rouwd J. BOLIER Jz. en 6 26089 W. BIJNACHTE Ad. enisse, 6 Augustus 1920. ekom betn ing iat de an S u we an haffii steld i. eeru he rouwd P. A. C. QUIST en 6 26090 J. DEN BRABER. isse, 5 Augustus 1920. leljjki ing vi verre der- iniMtirouwd H. KONING en 7 26091 A. VAN DEN BOOM. ',m'j 6 Angustus 1920. rouwd L. DE GROEN Jz. en 6 96095 D. RIDDERHOF Jd. liet, 5 Angustus 1920. aan de Botermarkt te jEN. Te bevragen bij J. K. rscha suwENHUIJZEN. 8 26087 Je wach he ri iigdi s leg inmii rordi TE KOOP: 7 26088 KOT, Singel THOLEN. it) dDR 12 September, bij FRANS ART B 218, Buurtstraat VOSSEMEER. 8 26085 te S lelie idika thai na by immi BERGEN OP ZOOM wordt öogelieden welke de Hooger •- of Handelsschool gaan be- 11 26094 de referentie, billijke prijzen. 1AGGERMAN, Lievevr.str. 52. 2,3 0 ui directe levering aaDgeboden wagens f 22.00 per 1000 Kilo. lellingen worden opgenomen mijne vertegenwoordigers op surzen aanwezig. 18 26083 sr voordeelig af te geven. VRAAGT PRIJS. 'elef. No. 24 THOLEN. Notaris D. VAN DE VELDE te Tholen zal, ten verzoeke van den heer W. M. GELUK, particulier te Tholen, op Donderdag 12 Augustus 1920, 's namiddags 4 uur in de herberg van Z. de Ruiter, en 's avonds 7 uur (telkens zomertijd) in de herberg van G. Poldermao, in het opeubaar verkoopen I. 1 heet. 26 aren 40 centiaren (3 gem. 66 roeden) in Smoorshoek aan den Zwarte- looischen weg. 4 perceelen en in massa. In II. Te aanvaarden na den oogst in dit jaar. 4 heet. 73 aren 40 centiaren (12 gem. 19 roeden) in Jan Barbiershoek aan den Groenenweg. In 7 perceelen en in massa. Te aanvaarden na den oogst in dit jaar. III. 2 heet. 43 aren 90 centiaren (6 gem. 65 roedeü) in Noordergarstlaüd aan den vierden dijk en den Kruisweg. In 3 perceelen en in massa. Pachtster mej. Wed. A. W. van Engelen te St-Annalaud tot oogst 1926. De op het sub I en II vermelde bouwland wassende VELDVRUCH TEN, zijnde aardappelen, uien en suikerbieten zulleD op bovengemelden dag na afloop van den verkoop van het vast goed, 64 2G080 in perceeleD, nader te annonceereu. Boekjes met kaart zijn op 7 Augus tus a.8. verkrijgbaar ten kantore van genoemden notaris. voorhanden. 15 26082 9' 26093 12 Handel in: 25652 HORLOGES, KLOKKEN, WEK KERS, BAROMETERS. Gouden- en Zilveren werken. Reparatiün NETJES en BILLIJK, MOND- en TANDARTS, Stationsweg 9, Bergen op Zoon bedaart spoedig door het gebruik van HOOFDPIJNTABLETTEN j PRUS PER KOKER 45 BIJ APOTH ui Df 11 26083 BERGEN OP ZOOM FIRMA P. J. ASSELBERGS Cz. Beschikt overrein zacht water in overvloed, ervaren personeel, de beste wasch- en desinfecteermachines eigen electriscbe, installatie voor lichtkraoht eu electrische bleekme- thode, en biedt daardoor de grootst mogelijke waarborgen voor eene hygiënische en onschadelijke behan deling der wasch. 17 19627 1882 Opgericht 1882 Prijscourant en inlichtingen op aanvrage gratis. LEVERT U origineels FRANSCHE COGNAC Wettig gedeponeerd Merk, bekroond met de hoogste onderschsidingen op wereldtentoonstellingen. 25 Steeds voorradig 23681 speciaal voor nierlijders, aanbevolen door H.H. Doktoren. MAGAZIJN van STEENHOUWERIJ, MARMER HARDSTEEN voor Bruggen, Sluizen, Gebouwen, SLIJPSTEENEN enz., STRAATKEIEN. 12 1152 AUG. VAN DYCK—PETIT. Stationstraat BergeD op Zoom, WIE TE zijn HUWELIJKSKAARTEN en VI SITEKAARTJES spoedig en netjes geleverd wil hebbeü, vrage eens de modelboeken ter inzage bij den heer 14 19611 A. GOEDEGEBUURE Az Jr. die agent is der firma J. M. C. POT. te Tholen zich tevens aanbeveelt voor de levering van alle voorko mende DRUKWERKEN. VRAAG EN AANBOD. Woning-Bureau Eiland Tholen, TE KOOP te Tboleo. Diverse Woon-, Wiükel- en Pak- huizen. Inlichtingen omtrent prijs, datnm aanvaarding enz. door 10 25311 M. J. Scheffelaar, Tel. 24, Tholen. 12 DIVERSE KAPITALEN BESCHIKBAAR. ZEER BILLIJKE CONDITIËN; VLUGGE AFWERKING. Aanvragen met omschrijving van onderpand te richten aan R. VAN GEITENBEEK, beëedigd makelaar, Sweerts de Landasstraat 75, Arnhem. 25930 74 26081 Het GEMEENTEBESTUUR van ST-PHILIPSLAND, dat door de gemeente zal worden aangegaan 30 26065 Inschrijvingen worden ingewacht voor den 10 Aogustos a.s. Obligatiën aan toonder zijn groot: Aflossing zal beginnen met 1921 tot een gezamenlijk bedrag van f 3000. St-Pbilipsland, 27 Juli 1920. Het Gemeentebestuur voornoemd, De Burgemeester, NILANT. De Secretaris, v. BENUEGOM. groot f 1000, f 500, f 100 en f50. Deze Pandbrieven worden afgelost a pari in 25 jaar te beginnen met 1922 door verplichte jaar- lijksche uitloting iu de maand Mei. 15 20167 18 26059 Vervaagt uw BRIL door een Vakkundige monteering en ge- renomeerd door H.H. Doctoren. voorheen J. ROBBE. BERGEN OP ZOOI»: 21236 Zuivelstraat beveelt zich aan tot het 7 in Machinerieën te POORTVLIET, levert alle soorten voor LANDBOUW en ZUIVEL BEREIDING alsDorschmachines, Rosmolens, TreebruggeD, Stroosnij- ders, Pee- eu Meelmolens, Mélotte- ploegen, Melkontroomers Mélote- Tuimelkarns, Roomvaten, Botertob- beu, enz. Alles op proef van goede weiking. 16 8216 HANDEL IN DRAINEERBUIZEN. ONTVANGEN efn NIEUWE en MOOIE COLLECTIE prijzen billijk. 92£9 11 Aanbevelend, Lievev, ouwestraat B 29, BERGEN OP ZOOM

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 3