1 ti( n GEMENGD NIEUWS. r i p. Kerknieuws. ei ijk ia levering vao saperphoaphaat a f8.075, van kalizout f 12.70, van kaïniet f4,25 en van kalk f 8.90 aan den heer C. L. v. Dalen alhier. De chilisalpeter werd gegnnd aan dhr. A. G. van Yaeldijk alhier h i 27.61 en de maïs aan den heer Beije te Zonnemaire st f 19.—, alles per 100 K.G. IERSEKE. Bij een ingezetene alhier zijn door een hond twaalf kippen doodgebeten. De heer N. G. Meeuse van Ierseke, on derwijzer te Herwijnen is benoemd aan een der openbare scholen te Sliedrecht. Hij was no. 1 der voordracht. THOLEN. De ambtenaar der belastingen, Geuze, moest voor de inkomstenbelastingen in- licbtiogen inwinnen bij L, Vercouteren alhier. Deze, die inwonend is bij zijn broeder P. J. VercoutereD, was afwezig en dit werd den ambtenaar door diens vrouw medegedeeld. Terwijl dhr. Geuze nog even stond te praten kwam L. V. aangeloopen, greep zonder eenige noodzaak den ambtenaar in de borst, sÜDgerde hem weg en beleedigde dezen. Waar dhr. Geuze als ambtenaar alleen zijn plicht deed is dergelijk optreden toch waarlijk wel wat schandelijk. Yan het gebeurde is proces verbaal opgemaakt. Door de Ambtenaren der Rijksbelastingen is deze week bij verschillende caféhouders alhier procesverbaal wegens het voorhanden hebben van ongezegelde speelkaarteuopgemaakt. Zooals men weet is sedert 1 Aug. de speelkas ten belasting in werking getreden die het voorhanden hebben in winkels en café3 verbiedt van ongestempelde speelkaarten. De belasting bedraagt per spel van 32 kaarten 25 cent, per spel dat meerder kaarten bevat is de belasting 50 cent. Buitenzorg is verkocht. De heer E. v. d. Slikke te Poortvliet is kooper geworden. Het is voor onze omgeving jammer dat de buiten plaats geen kooper heeft kunnen vinden die een en ander iu den tegenwoordigen staat zou kUDnen houden. Zooals we de vorige week bericht hebben vertrekken 15 van onze Weensche gastjes met een der begeleidsters a.s. Zater dag weer naar huis. Zooals den pleegouders is medegedeeld moeten de kinderen kwart voor negen uur in de bewaarschool op de markt aanwezig zijn en vertrekken dan per tram van 10 uur naar Bergen op Zoom om vandaar per trein van 10.54 de groote reis huiswaarts te aanvaarden. De stoom tram is weder zoo welwillend om den kinderen gratis te vervoeren. We kunnen als vaststaand aannemen dat de kinderen wel beter tegen de ver moeienis van den reis zullen bestand zijn dan bij hun komst naar ons land. Allen zien er gezond en goed gevoed uit en het zal den ouders met dankbaarheid ver vullen voor de pleegouders in Tholen die hunne kinderen met zooveel liefde hebben ontvangen en hun kinderen ondanks ze bun ouders moesten verlaten nog een levenszonnetje bereid hebben door hen vanuit de ellende een 3-tal maanden weg te nemen. En hoewel de kinderen het hier uit stekend hebben gehad, is het begrijpelijk dat ze welgemoed den reis aanvaarden, want het verlangen naar moeder blijft toch bij ieder kind hetzelfde. Indien de reis voorspoedig is zijn de kinderen Maan dagnamiddag te Weenen. De pleegouders worden verzocht hun pleegkind de suikerkaart mede te geven deze moet ingenomen worden. Het veergeld. Er schijnt iu hot laten betalen van de passa giers die gebruik makeu van de omnibus over het Thoolsche veer een onbillijkheid te zitten, indien men alleen rekening houdt met het feit dat de verordening op het veer, alleen bij pas sage veergeld heft van het voertuig, ongeacht het aantal inzittenden. Echter wordt hier met alle recht veergeld ge heven van de passagiers der bus, omdat; en de ondernemers hadden dit eigenlijk huu passagiers wel mede mogen deelende onderneming een overeenkomst met de gemeente heeft gesloten, waarbij zij voor het vervoer der post per auto voor zoovele keeren per dav, een zekere reductie geniet. Deze overeenkomst is dus niet gesloten met het oog op het passagiersvervoer, zoodat blijkt dat ten rechte veergeld vau de inzittenden wordt geheven. Had de autobus-onderneming ;eeu overeenkomst tegeu lager tarief, dan zon let laten betalen der passanten niet toelaatbaar kijn. „BUITENZORG". Ia de Middelb. Ct. dd. 5 Augustus lezeu we Het bericht dat de buitenplaats Buitenzorg verkocht is en ais buitenplaats wel niet zal blijven voortbestaau heeft vooral in het stadje Tholen groote teleurstelling gewekt. Bekend was hot dat de vorige eigenaar getracht heeft met finantieelen opofferingen de buitenplaats als zoo danig bewaard te doen blijven, doch de reputatie die ons eilaudje langzamerhand gekregen heeft, schijnt koopers afgeschrikt te hebben zich als boitengoedeigenaar hier te komen vestigen. Het door zoo velen bezochte Buitenzorg met zijn tuinen en ka9sen hetwelk jaarlijks duizenden bezoekers trok zal biunenkort niet meer bestaan. Bekend is het dat de vorige eigenaar naast redenen van anderen aard, de tegenwerking moede die hij van zoovele zijden ontving, be sloot naar elders te verhuizen. De toekomst van het eiland Tholen is wer kelijk niet schitterend te noemen. Nemen wij eerst eens Tholen zelf. Jaren voor den oorlog had de gemeenteraad de gelegenheid de gas fabriek over te nejnen, jarenlang werd door enkele raadsleden aangedrongen tot overname en oprichting van een centrale gascentrale, ac raad wilde niet en toen eindelijk overgenomen moest worden, brak de oorlog uit, de fabriek werd echter duur, en had men toenmaals aau- gepakt dan had ook het eiland zich aangesloten. Wederom weid er niet aangepaktthans rust op de gasfabriek en dus op de gemeente een groote schuld. Een drietal jaren geledeu stelde de gezond heidscommissie. voor dat er met rijkssteun gebouwd zoude worden, toen kon men het nog vrij goedkoop doen doch ook toen wilde men niet en toen eindelijk de gemeentebesturen ook Tholen (dat notabene bouwterrein gekocht had) besluiten wilde, toen wa9 het weer te laat, en te duur. Thans de zaken het eiland zelf betreffende. Waterleiding. Wie herinnert zich niet het getob in de meeste gemeenteraden waardoor speciaal door Stavenisse het werk zoolang werd uitge steld, dat het weer te laat was. Waarom heeft men indertijd niet flink de spoorwegplannen gesteuud Het eiland Tholen (hier uitdrukkelijk uitge zonderd die kleine groep van mannen in en buiten dit eiland, die de belangen wel begrepen) is altijd achteraan gekomen. Het andere deel van Zeeland kreeg zijn spoorweg, zijn waterlei ding, zijn trams. Tholen heeft niet9 en krijgt,... ja wanneer iets Wat op het eiland Tholen ontbreekt is de krachtige wil om vooruit te komeD, onderlinge jalousie en dorpsnaijver heerschen helaas te veel. Het is een droeve waarheid dat de autori teiten in Den Haag en de provincie volkomen op de hoogte zijn van het willen blijven vast houden aan het oude eu het conservatisme van deze streek. Is het een wonder dat de belang stelling van die zijde zoo weiuig groot is. Als de bevolking niet w i 1, voelen autoriteiten bitter weinig voor steun. De stad Tholen exploiteert thans zelf het veer, reeds veertien jaren werd hierop aangedrongen, eerst thans gaan de oogen open, dat veertien jaren lang een groot deel der baten in pachters zakken zijn gekomen. Thans staat de oesterir.dustrie stop, moeten honderden jonge mannen elders hun brood gaan verdienen. Met waterleiding en spoor had men industrie kunnen hebben, thans bezuurt men het conservatief eu dwars bestuur. Het eiland Tholen zoo goed gelegen, verscheurt zich zeiven door twist en conservatisme, de fok- paardendag in St-Maartensdijk toonde weer den naijver tus9chen twee dorpeD, terwijl de geheele streek als één moest opkomen.* De veiliDg die toch aan een werkelijke behoefte voorziet wil men liquideeren, de gevulde kas verdeelen. Planuen nog eens plannen daarbij blijft het op Tholen. Toen de Senaat beraadslaagde ging Sagnntam verloren. Is dit op Tholen niet het zelfde *Hierbij vergeet men dat St-Maaitensdijk za.er lastig gelegen is. (Red.) Goedkooper brood? Terwijl De Tel. ons het schrikbeeld aanjaagt, dat in September ook het wittebrood allicht nog 7 ets. in prijs omhoog zal gaan, annonceert een groote Hollandsche meelfabriek „Van de toe komstige prijzen weten wij niets. De vrachten dalen en, wie weet, misschien ook de prijzen van de granen met muis is dit reeds het geval". Maar gelaten afwachteu. Nieuwe wegen. Van Amsterdam is vertrokken het stoom schip „Visscherij Inspectie No. 2", dat een 14-daagscheu tocht door ons land zal maken. Doel is den deelnemers (directeuren en leeraren van binnenscheepvaart- en visscherijscholen) te demonstreeren, dat de kinderen van de Zuider- zeevisschers nog wel een behoorlijk stuk brood in de binnenscheepvaart kunnen vinden, als de Zuiderzee eenmaal zal zijn drooggelegd. Internationale luchtvaart. Er zal een tijd komeD, waarin het vliegwezen niet alleen letterlijk, maar ook figuufrijk geen grenzen keüt, dank zij de werking van den menschelijken geest, die geen rust kent, maar steeds arbeidt aan den vooruitgang. Ougeveer tegen half Augustus zal onder den naam „Europa-Nord-West-Flug" de eerste inter nationale luchtvaartverbiDding tnsschen Zweden, Denemarken, Duitschland, Nederland Enge land geopend worden. Voorloopig, zoo is de be doeling, zal in beide richtingen driemaal per week gevlogen wordende vliegtuigen nemen passagiers, post en «goederen mee. 's Ochtends om 8 uur uit Kopenhagen vertrekkeude, kan men ongelukken voorbehouden 's avonds om 7 uur te Amsterdam zijn, en omgekeerd, met WarnemÜDde, Hamburg en Bremen als „tasschenstations". 's Morgeus na aankomst te Amsterdam gaat de tocht verder naar Londen, dat in 3 uur bereikt kan worden. Geen 8-urige werkdag. Te Opheasden (Geld.) woont een vrouwtje vau 98 jaar, dat nu al 75 jaar bij dezelfde familie werkt en nog dagelijks haar taak verricht. Of schoon men haar gaarne het loon thuis brengt, als zij haar welverdiende rnst wil nemen, werkt zij iederen dag van 8 uur 's morgeus tot 10 uur 's avonds, meeneude dat zonder haar aanwezig heid -■•ken niet goed kuunen gaan. Brand. Te Tilburg heeft een grooie brand gewoed in een lakenfabriek. De geheele magazijnvoorraad, benevens de ruwe wol is verbrand. De aange richte schade bedraagt f 700.000. DE DUITSCHE EX-KEIZER. Het plaatsje Dooru is, sinds de ex-keizer het tot zijn woonplaats gekozen heeft, een centrum van belangstelling ol nieuwsgierigheid gewordeD. Ecu feit, waarop de vroede vaderen dier ge meente den laatsten tijd, naar 't schijnt, maar matig zijn gesteld, met het oog op minder ge- weuschte vreemdelingen. Daarom is door den Raad voorgeschreven, dat de houders van in richtingen dagelijks vóór 's morgens tien uur bij den burgemeester eene opgave moeten doen van alle personen van vreemde natioualiteit, die na acht uur 's ochtends van den vorigen dag bij hen verblijf houden. Runderpest een ziekte die in jaren niet in Europa voor kwam in epidemischen vorm, woedt in België en richt, voornamelijk in de omstrekeu van Gent, groote verwoestingen aan. De Belgische overheid neemt krachtige maatregelen tegen de uitbreiding dezer ziekte. Het spreekuur van den dominee. Ik heb evengoed aanspraak op een behoorlijk geregeld en vast spreekuur als een dokter zegt ds. J. C. H. Scholten van de Ned. Herv. Gemt. te Rotterdam en ik zal er me ook eveugoed voor laten betalen. Want nu het voor niemendal is, stelt men er ook minder waarde op en meent men mij te allen tijde wel te mogen overrompelen. Een predikaut, meent men, mag lastig ge vallen worden met de kleinste oubennlligheden op zijn studeerkamer wordt hij per telefoon of door bezoek voortdureud van ziju werk gehouden dat kan, want 't kost niets. #lk meen aan dat alles een eind te moeten maken ua 1 September. Mijn spreekuur blijft voor een ieder toegankelijk, maar verder kau men mij consulteeren op een vooraf besproken uur, over onderwerpeu vau godsdienstigen, roaat- sch appel ijken eu opvoedkundigen aard, tegen vergoeding. Ook catechisaties aan huis, die ge heel als privaatlessen kunnen worden beschouwd en die niet alleen dienen ter voorbereiding van de aanneming, maar ook om zich op de hoogte te stellen van de verschillende problemen van godsdieQstigeu of socialen aard, worden voortaan door mij berekend. Zij, die ineeneu, beslag te mogen leggen op een deel van onzen tijd, zullen zeer zeker deze opvatting waardeeren, daar, als vanzelf spreekt, een spreekuur eu catechisaties voor niet-betalenden geopend blijven." De Polen hoewel iu hun berichten zeer optimistisch, zijn allesbehalve aan de winnende hand. Overal wijkt het Poolsche leger en rukken de Bolsiwikische troepen voorwaarts. Waar ze Poolsche steden of dorpen binuenrnkken wordt onmiddellijk de radenregeeriDg ingesteld en.... meteen maar alle levensmiddelen in beslag genomen. De Eutente kan geen hulp verleenen, een militaire expeditie kost te veel geld en de oorlog heeft zooveel verslonden, dat er geen geld meer kan overschieten om zich nogmaals in een mili tair avontuur te steken. De Russen ontvangen vau de geallieerden scherpe nota'9 waarin hen wordt aangeraden het offensief te staken, doch de heeren in Moskou leggen de nota's kalm naast zich neer en zetten hun voorwaartsche bewegiüg voort. Ze staan in de nabijheid van de Poolsche hoofdstad Warschau en de Polen zijn steeds genoodzaakt terug te trekken. Vermoedelijk zullen de Russen niet eerder huu offensief staken voor ze den Polen vredesvoorwaarden kunnen voorschrijven die niet anders dan aangenomen kannen worden. Polen wordt dan een tweede Bolsiwikische staat en de Russen kunnen dat land dan ook gaan hervormen. Uit kampeeren gaan. Dat is heel wat goedkooper dan uit logeereu gaan, vooral wanneer dit laatste in dure hotels moet geschieden. In Amerika gaat men veel uit kampperen, en in Europa komt het ook reeds meer en meer in zwang. In Amerika zijn reusachtige kampen van eenige honderde tenten, waar pension gegeven wordt, wa\r jonge mannen en jonge meisjes voor meer of minder geld, apart of gemengd, hun zomer doorbrengen. Er zijn kampen voor mindere beur zen waar ieder zijn eigen werk verricht, maar er ziju ook, waar kinderen van zeer gegoeden bun paarden, auto's, motors etc. vinden of mee brengen. Bij ons bestaat zooiets nog niet, behalve bij de padvinders en padvindsters, maar groote kampen, waar men iuplaats van een kamer in een hotel, een tent kan huren zijn hier nog onbekend. 't Lijkt me schrijft Lucie Gerardoe een heerijke mode om in te voeren en laog niet onwinstgevend. Er zijn streken in ons land, die er zich bijzonder toe leenen. Wie aan kampeereu doet, weet hoe gastvrij de Geldersche boer de tentbewoners helpt, hoe heerlijk het wakker worden op de hei in Drente is, hoe heerlijk Kondum over 't Galamameer ligt. Als we deze goede mode er door krijgen, als de genotlust door het kampeeren en 't gezonde leven in de open lacht eens in heel andere baoeD gedreven werd, was er misschien wel hoop, dat al die dwaze modeuitspattingeo, waaraan allo verstandige menschen zich ergeren, door de mode zelf vermoord werden. In een krater. lerv. or g jref. lees! Iu zijn Juva-impressieB heeft de heer Feenstr* het in de N. Rt. Ct. ook over Preauger bergen. Hij schrijft Er is een vulkaan 's werelds grootste w kende krater, zooals het in de touristenboek heetde Papandajan. De krater is gemakkei toegankelijk omdat de kratermond over etferv. groot gedeelte is weggeslagen. Daarbiunen st 3 nu men in een woeste kale wereld van bazalt op kraterbodem, die eenige hektaren groot is, allerlei spleten en gaten borrelt het en kot het en stroomt het. Alles is er actief als een schiettent. Hier ademt een gat rhytmii met stooten als een vermoeide reus. Di J' blaast er een steeds maar door als spuiende stoomketel. Ginds spuit en borrelt ekerk modderbron en overal rondom zijn solfatoren, zwavel uitwerpen en die zich van puin en zwa kegeltjes bouwen als miniatunr-vulkanen, waar? de toppen open zijn als filigrainwerk door overal ontsnappende gas. Het is een vreemde wereld in een grooi dion: rof. 1 lees lerv, 3 riet 6.3C 1 lerv. Ker! itbryk- krater; overal pluimen en wolken van sto<;r, en zwaveldamp, die op de longea slaat. Het st. blazen eD sissen en rommelen aan alle kant0r# en het donkere bazalt is overgoten met zwaï als met gesmolten goed. Men voelt zich de oerkracht der aarde hi En men voelt haar gloed door de ichoenzol heeo. Soms is het of ik mijn voeten te la b voor het haardvuur heb gehouden en stap met pijnlijk kromgetrokken teenen in m'n ort hitte schoenen weer terug. Ik penter met m'n stok in miniatuur krater' Het bovendeel van den hollen kegel stort en rolt naar binnen. Oogenblikkelijk antwoor het kleine driftige ding met een regen zwavellokken. Ik sta evenals in een g< sneeuw en knijp m'u neus en retireer, 's Avon zie ik dat m'n jas vol vlekken is gebeten, ah ze met zwavelzuur was besprenkeld en mi Waltham-watch van twee gulden vijftig hei J zich gecamoufleerd met de kleur van een b e'e dorvcn ei. Sedert anderhalve eeuw was hier geei uitbarsting. Men staat dus veilig in dezen krat len maar men weet dat beneden alles kookt borrelt en men slecht9 op een ijskorst stai Een ijskorst van lava en bazalt. Het is groot steenen gedenkteeken hier van de aar voor hare bewoners. Een mementomori vo wie de taal deze zerken kan lezen. I9 dit bazalt dik en wanneer geroepen zijn W. zal het barsten en zullen 1 eni: LANDBOUW. oor! al trou Naar aanleiding van een door het Dagelykil j Bestuur van de Maatschappij tot bevordering Landbouw en Veeteelt in Zeeland gedaan verio doet het Bestuur van den Zeeuwachen Polder- Waterachapsbond aan al de aangesloten organieatijtioï by laatstgenoemden bond een vragenlijst toekom van het Kon. Nederlandsch Landbouwcomité betri fende klachten, maatregelen enz. tegen vervuiling v polderwater, in verband met het gevaar, dat de vervuiling voor mensch en dier oplevert. "P ERRATA. Iq het .seer^ag van de raadszitting van S$rot Maartensdijk staat, dat de heer Koopman we' op de aanteekening der vergadering van Februari jl. waarin definitief tot de aauachaffi van een motorspuit zou zijn besloten. Het was de heer Hagedie deze vraag ateld Red. PER TELEGRAAF. WEENEN, 6 Augustus. De Poolsche regeerio, heeft in verband met de nadering van he bolsjewikische leger de hoofdstad Warscha verlaten en is naar Krakau vertrokken. De van Warschau wordt ieder oogenblik verwach LONDEN, 6 Augustus. De Eugeliche geering heeft aan de Russische afgevaardigde medegedeeld dat indien het bolsjewikische leg blijft oprukken naar Warschau, dat dan onrnii dellijk de blokkade tegen Rusland zal worde afgekondigd. A dm D. liet ,Ef EU K< Tholen. Beroepen te Blauwkapel (Utrecht) d Van Lutterveld alhier. Beroepen bij de Ned. Herv. Gemeente te S Philipsland ds. D. Los te De&rlo (gemeente Helle doorn.) Oud-Vosiemeer. Ds. P. de Looze, vroeger predika by de Ned. Herv. Gemeente te dezer plaatse, thai te Renkum, heeft bedankt voor het beroep na Vlaardingen. Oud-Vossemeer. Bedankt voor het beroep by Ned. Herv. Gem. te Bergambacht ds. J. J. Timm thans te Montfoort. PREDIKBEURTEN. THOLEN. Ned. Herv. Kerk voorin. 10 uur en nam. 2, ds. Van Luttervelt. Doopsbedieniög. Geref. Kerk voorm. 10 uur en nam. 2,30 ut leeskerk. Geref. Gem. voorm. 10 uur, nam. 2,30 uur m '8 avonds 6.30 uur leeskerk. Ned. Protestantenbond Afd. Tholen: GEEN DIENST. POORTVLIET. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 leeskerk, na* 3 uur ds. Verschoor. Geref. kerk, voorm. 10,30, nam. 3 en 7 uur ds. Datema te Haarlem, de IA di 'a avonf

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 2