IERSEKSCHE El THOOLSCHE C0URA1T m o. 1846 Zaterdag 7 Augustus 1920. Zes en dertigste jaargang hit «t rs Firma J. M. C. POT - Tholen. Publicatie n. Uit onze omgeving. IT, tvi :n. [J r, Van onze berichtgevers. Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per kwartaal fO,75 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,325, franco per post f 1,40. Voor het buitenland f 1.10, zonder Qeïll. Zondagsblad. UITGAVE Telef. Interc. no. 16. Advertentiën van 1 tot 4 regels 60 centsiedere regel meer 15 cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. )e Burgemeester van Tholen zal, op Zaterdag Aug. a.i., dea middags te 12 uur, ten Raad- ze aldaar EEN HOOP COMPOST, )liek verkoopen. 12 )e voorwaarden van den verkoop liggen van heden ter lezing ter secretarie, iederen werkdag des rmiddags van 912 uur. Tholen, 6 Aug. 1920. 26096 De Burgemeester, H. GOOSSEN, lb. li. In „Nehaieunia" van 1850 behandelde de Sr Was teer uitvoerig het St.-Jacobs Gilde St-Maartensdijk, waarvan thans nog enkele Bgen bestaan, die ongetwijfeld belangstelling nnen wekkeD. Een en ander hieruit volgt ironder. Te St-Maartensdijk, zoo wordt medegedeeld, nog aanwezig een prachtigen zilveren beker schaal, afkomstig van het hierboven vermelde 1de. De beker heeft een bolvormig deksel van ver. De hoogte is 3 dM, op 1 cM. na en de dte 9 c.M. Op het deksel zijn geen inscriptiëo, sr de knop bestaat uit een beeld van massief rer, een beweegbaar beeldje, 6 cM. hoog, in gewaad van een bedevaartganger uit die gen. Dit de beschrijving blijkt, wat trouwens de eigene getuigenis van de gildebroeders irdt bevestigd, dat het beeldje „St. Jacob Pelgrimage" vertoond. De beker zelf is uitwending versierd met imuntend gedreven beeld- en lofwerkvan ren is een glad gedeelte, circa 5 c.M. breed, imcriptiën voorzien. De hoofdvoorstelling den beker is een vergalde kronkelende rol, ar beide zijden neerhangende, waarop of waar igs staat: »Hi tres fuerunt Compostellae.' ,p de vergalde rol enz. leest men macL EN. i-irti 1595 Mr. Pieter Cuper, Marinus Sé Bote Tan 4rtslleu 16 LieDs Rent., Mr. !*°l*««kendet". De drie peraonen deden dus zooals Latijnsche woorden te kennen geven, in 1595 bedevaart naar St.Jago di Compostella in anje. Nog tal van andere namen met andere komen er op voor, namen die Biet 1CMII iM e'ëen 'ij11 aan bet tegenwoordige geslacht St-Maartensdijk alsProvijn, Jacobsen,Crabeel, in den Bemde, Piggen, Bemo>-[ Helle, Bode, epelpeert, HugentsseD, Saveg.HoldiDe, irwarde, Paes, Clonck, Conwenho, cli, Ooitsen, sul, Sijncke, Geene, Houtene, Gillissen, Pietersen nnen, die zooals gezegd, niet meer voorkomen. Bij deze namen zijn er ook, die voorkomen i de zilveren schaal. Deze werd niet gebruikt uit te drinken, want er behoort een zilveren iel bij van ouderwetscben vorm en door bet elvnldig gebruik sterk afgesleten. Wat betreft de personen hierboven genoemd, iboorden allen tot den meer aanzienlijken stand van verschillende wordt dao ook door den iet Was aangegeven, welke functies zij te Maartensdijk vervulden. Eokele vermelden hier; Mr. Jan Lieüs komt in 1595 voor rentmeester van den Grave van BurenMr. eter Cnper burgemeester en schepen, Marinus 'archendet, schout enz. De beschreven voorwerpen herinneren das aan t „St-Jacoba Gilde, waarvan den juisten tijd II oprichting niet bekend is. Vermoed wordt, it eerst laat in de 16e eeuw dit plaats vond, adat in de oudere bescheiden wel iets voor- HAfinit van andere gilden en confreriën, maar en enkel woord nopens het St. Jacobs Gilde, et oudste jaartal op den beker voorkomende 1595, dit zal evenwel niet beduiden, dat Gilde toen werd opgericht maar hoogst larscbijnlijk dat destijds de drie op den beker noemde personen in bedevaart gingen naar xnpostel. Mogelijk is het, dat de beker in het begin r 17e eeuw is vervaardigd, en dat de toen- alige broeders van St. Jacob de vrome daad ir pelgrimage hebben willen vereeuwigen, door bonf' 'e'' ze" eD Daalsn der bedevaartgangers le ni^en ^eker 'e ^oen graveeren. De schrijver zijl D't'> confrérie opgericht i» tusschen '761595. Dit vermoeden komt bet meest nnemelijk voor, in verband met het doel lartoe men mag gissen, dat het Gilde is op- •n irioht. Bezwaarlijk kan dat anders zijn, dat het keer gaan der hervorming in die dagen en handhaving van de Roomsch Katholieke odsdieost, betzij dat sommige aanzienlijke en vloedrijke mannen van St-Maartensdijk daartoe ogedreven werden door den Deken en de apittelheeren der gemeente, hetzij uit eigeü 'weging, toen die geestelijken reeds waren ver- orte: ^en na het overgaan van Tholen aan Oranje 8p« en >btn, adrti svele >-NE ïdat in HAfi P Zl nk land jen )ht litge 26 1577 Noch tot bevorderen van neringen en ambachten, )0'. joch voor oefening in den wapenhandel, noch ,wuJr bevordering der fraaie kunsten ii het Gilde in het leven geroepeo, maar werkelijk voor het hierboven geopperde doel, welk vermoeden wordt bevestigd door de verdere lotgevallen van het Gilde. In 1623 stond de Magistraat van St-Maartens- dijk, in welker toen geen leden van het Gilde zich bevonden, naar de opheffing der conSèrie, teneinde in het bezit gesteld te worden van haar goederen, die te verkoopen en met de op brengst daarvan de vervallen poorten en wallen der stad in staat van verdediging te brengen. De Regeering wendde zich tot Prins Manrits heer van St-Maartensdijk, daarbij o.m. zeggende dat het Gilde in het bezit was van juweelen van zilver en land, waard circa 15 pond vl. *8 jaars, welke som door de Gildebroeders wordt verbeid en alzoo de Pauselijke religie daarbij werd gesticht en dagelijks meerdere personen tot devatie weder te brengen door het hebben van zulke maaltijden. Uit een en ander blijkt dus, dat de regeering de Broederschap heeft willen vernietigen, omdat zij meende, dat haar bijeenkomsten tot lokaas moesten dienen om sommigen weer afvallig te maken van het ge zuiverde geloof. Openbare Vergadering van de raad der gemeente Oud-Vossemeer op Vrijdag 30 Juli. Voorzitter de burgemeester. Met kennisgeving afwezig de heer Van Tilbeurgh. De notulen van de vorige vergadering worden na lezing ongewijzigd vastgesteld. Van Ged. Staten is ingekomen goedkeuring van het raadsbesluit tot aangaan eoner geldleening van f3500. Id. van het kohier van den H.-O., van het primitef kohier H.-O. en de heffing havengeld, bonevens wijzigingen in de begrooting 1919 en 1920. Worden voor kennisgeving aangenomen. Een schrijven van de commissarissen van de ambachtsheerlijkheid, waarbij wordt medegedeeld dat het verzoek van de Gemeente om de gronden bij den gedempten watergang terug to vorderen, Bezwaarlijk eal gaan, daar deze waarschijnlijk reeds meer dan 30 jaar in gebruik zjjn genomen door de huidige gebruikers en het recht hierop verjaard zal zijn. Wordt voor kennisgeving aangenomen, evenals het procesverbaal van kasopname bij den gemeente ontvanger. De gemeenterekening 1919, in ontvangst f 57608.50 uilgaaf f56260.11 de rekeningen Weezen- on alg. Armbestuur resp. in ontvang en uitgaaf f1659,305, en f 1527,625 f13.95564 en f 9460.07 worden in handen van een commissie gesteld bestaande uit de h.h. De Rijke, De Wilde en Van Tilbeurgh. Ingekomen is een verzoek van mej. De Jonge belast met het geven van handwerk onderwijs, waarin deze verzoekt om haar salaris op beter peil te brengen B. en W. voelen het billijke van dit verzoek en stellen voor de jaarwedde ie brengen op I 200, te rekenon vanaf 1 Jan. 1920. De heer de Wilde vraagt of dit bedrag overeen komt met hetgeen door het Rijk voor dit onder wijs wordt uitgekeerd. De voorzitter kan dit op dit oogenblik niet beantwoorden, doch adressante verklaarde met de door B. en W. voorgestelde regeling zich te ver eenigen. Met algemeene stemmen wordt zoodanig besloten. Van J. Kunst is ingekomen een verzoek om zijn salaris als lantaarnopsteker te verhoogen. B. en W. stellen voor deze te brengen van f175 of f 225, doch hieraan de voorwaarde te verbinden dat dan door adressant ook alle voorkomende werk zaamheden dienen te worden verricht. Met alg. stemmen besluit de Raad als zoodanig. Hierna rondvraag. De heer de Wilde vraagt inlichtingen betreffende de arbeidsbeurs. Afgeloopen winter zija door be middeling van een onderwijzer eenige menschen aan werk te Rotterdam geholpen, was dit geen werk voor de arbeidsbeurs hier geweest De voorzitter zegt dat hij correspondent van de arbeidsbeurs is. Toen de staking te Rotterdam uit brak heeft spr. te Rotterdam bij de arbeidsbeurs gevraagd of deze ook werkkrachten uit de Gemeente zou kunnen gebruiken. Waar echter de regeering in dit conflict onzijdig bleef, hield ook de arbeids beurs daaraan vast en. kreeg spr. bericht dat geen bemiddeling kon worden verleend om arbeiders te werk te stellen. De heer de Wilde wijst op de noodzakelijkheid om arbeiders die uit de werkeloosheid verzekering trekken te doen controleeren. Er zijn er die specu- leeren op uitkeering en niet werken, hoewel spr. wei weet dat de goeden dit niet doen. Zou wellicht in samenwerking met de werkmansbonden hiertegen niet iets te doen zijn De voorzitter deelt mede dat de arbeiderskassen met 1 Dec. op eigen beenen moeten staan zoodat dan de controle wel scherp genoeg zal zijn om dergelijke mitstanden. uit de weg te ruimen. De heer de Wilde meent dat als een arbeider voor het verrichten van werkzaamheden gevraagd wordt deze hier soms liever niet aan voldoet omdat hij toch uit de werkloc>zenkas trekt, dat is niet goed. De voorzitter zegt dat indien een werkgever iemand aanvraagt tot het verrichten van werkzaamheden deze hieraan moet voldoen. Dit was echter niet voldoende bekend. Nu zal men wol •voorzichtiger worden. Spr. is bekend dat men iemand vroeg om werk te ver richten tegen een belooning van f2 50, en deze weigerde omdat hij f 1.50 trok en voor 90 cent niet wilde werken. Is nu de werknemer op de hoogte dat bij bij niet voldoen hieraan van onder steuning uitgesloten wordt en voorts de ondersteuning door bemiddeling van der' werkeloosheidkaasen moet geschieden, zal men wel voorzichtiger worden met de uitkeeringen. De heer de Wilde wijst op het noodeloos harde rijden van motorrijwielen en auto's hij is er voor om hiertegen maatregelen treffen. De voorzitter zegt toe eon desbetreffend artikel bij de onderhanden zijnde wijziging van de politie verordening te doen toevoegen. De heer Ooms meent ook dat dit gevoegelijk in deze verordening kan worden ingevoegd, er zijn trouwens nog andere zaken die hierin veranderd en toegevoegd zullen worden. Op voorstel van den heer de Wilde wordt ver volgens de maximum snelheid bepaald op 12 K.M. per uur. Hierna sluiting der vergadering. De Landhuishoudkundige Cursussen. ST-MAARTËNSDIJ K. Zaterdagnamiddag werd in het hotel *de Gouden Leeuw" alhier in het openbaar de eiudles gehouden vau den landhuis houdkundigen cursus. Verschillende autoriteiten en dames en heeren woonden als belangstellenden deze laatste les bij. Na afljop van het categorisch overzicht dat vragenderwijs achtereenvolgens onder leiding van de heeren Oudesluijs, van Stavenis9e en Domee en mevr. van Dijkvan Prooijen van Bergen op Zoom, werd gegeven, nam de heer mr. P. Die- leman van Middelburg, algemeen voorzitter van de Zeeuwsche Laudbouwmaatschappij, het woord, waarin hij in de eerste plaats herinuerde, dat we ons wel is waar wel niet bevonden in het Hof van St-Maartensdijk, waarin Frank van Bors- selen met Jacoba vau Beieren plachteu te min- nekoozen, maar dat we ons nogthans konden voorstellen als te zijn in een hof, al was 't dan ook in de zaal van den heer De Ruiter. Hij wees op het groote aantal belangstellenden zoowel vau mannelijke als van vrouwelijke zijde, dal aanwezig was en verre het bezoek op andere plaatsen overtrof. De moeilijke tijd die de landbonw heeft door gemaakt, vindt zeker zijn weerslag in het land bouwonderwijs. De cnrsus die nu ten einde loopt is iets als te vergelijken met een bergstroom die wild en gausch niet regelmatig naar beneden komt, en al is het noodig, dat in de naaste toekomst eene organisatie daarin regelmaat zalen moet brengen, zoo heeft de ongebreidelde loop eener rivier dit voor op een gekanaliseerde, dat ze vrij is, en zoo is 't ook met dit onderwijs. Het is met takt, bekwaamheid, lust en nauw gezetheid door den heer Stevens bevorderd en naast de beide leerareu, door mevr. van Dijk van Prooijen op uitnemende wijze geleid, en we spreken den hoop uit, dat het zich zal aansluiten aan de maatschappelijke eischen die het leven stelt en leiden zal tot verbetering en verdieping van dat leven. De vereeuiging van oud-leerlingen die uit de deelneemsters aan zoo'n voorgaanden cursus is opgericht en die als blijk van belangstelling in ons midden aanwezig is, zal deze jeugdige ge diplomeerden gaarne in zich opnemen. Het gemeentebestuur werd een woord van dank gebracht voor zijn betoonde belangstelling in de tegenwoordigheid van wethouder Groeue- wege. Hij uitte voorts de hoop, dat de belangstelling in het landbouwonderwijs nog zal toenemen, ook bij heD, die een cursus zouden volgen, om dit zoo getrouw mogelijk te doen. Hebben we tijdeos de les gehoord van do vijanden van de vruchten, hij sprak den wensch uit, dat de vruchten van dezen cursus gaaf zouden blijven, bewaard in een goede plaats, vooral in een goede hersenkas, opdat ze voor deel knnnen aanbrengen in hnn later leven, als ze eenmaal aau de zijde van den „waren Jacob", tenzij ze die al gevonden mochten hebben door de vruchten van dit onderwijs, diens levens genot verhoogen, niet alleen door de nottige lessen van de landhuishoudkunde, maar ook door die vau de eerste beginselen in groentekweekerij en ploimveeteelt. Ten blijke dat deze cursus met vrucht is ge volgd en waarvan deze openbare les getuigenis aflegde, kon het diploma worden uitgereikt aan de dames J. P. J. de Wilde ld., C. J. Hage J.Pd., G. M. Bastiaanse, J. A. Hoek Gd., E. W. Zwa- gemaker, J. M. G. de Wilde ld., Joh.a. Elen- baas Dd., H. Gaakeer en J. P. Mol, allen vau St-MaarteDsdijk en C. M. J. vau Kooten eu M. J. C. Broodman van Stavenisse. Bij de gelukwensch die met deze uitreiking gepaard ging, bracht hij ook grooten dank aan mevr. van Dijkvan Prooijen voor het gegeven onderwijs. Helaas, paarde zich hieraan ook een afscheid, Tengevolge van de minder goede organisatie van dit onderwijs, beschikt men over weinige leerkrachten, ten gevolge waarvan men nu in dit, en dan in dat gedeelte van de cursns kan geven. En waar nu èn de cursus te Tholen èn die hier heden afloopt, zal er vooreerst geen kennen plaats vinden, hoewel er pogingen zullen worden gedaan, om toch weer zoo spoedig doenlijk zoo'n cursus mogelijk te maken. En nu gaat mevr. van Dijk het onderwijs verlaten, dat ze zoo goed was op verzoek van de Commissie van toezicht en met goedvinden van den minister nog aan dezen cursus te geven. Hoewel haar arbeid op het allerhoogste wordt gewaardeerd, is er een tijd geweest, dat men voor dit onderwijs zoo goed als niets voelde. Want hij herinnert zich dat heel in het begin een verzoek tot subsidifëring van dit onderwijs in de Staten van Zeelaud slechts een zeer luttel aantal stemmen verwierf. Maar toen later de pionier op landbouwgebied Vorsterman van Ojeu in de Staten kwam, en een dergelijk subsidie voor dat onderwijs verde digde en in welk verband de naam van mej. van Prooijen werd geuoemd, ondervond dat een beter onthaal, hetwelk de andere leden zich moeilijk kunnen indenken. In elk geval i9 mej. van Prooijen, die toen nog niet mevr. van Dijk was, de baanbreekster geweest op dit gebied en hoezeer 't ons dubbel spijt dat ze ons gaat verlaten, zij een woord van hartelijken dank hier op zijn plaats voor hetgeen zij voor dit ouderwijs heeft gedaan. Ook aan de heeren Ondesluijs en Domee een woord van hulde voor de diensten die zij voor dezen cursus gegeven hebben. Naast het woord van afscheid past ons ook een hartelijk welkom toe te roepen, waar de dames Veldman eu Liodenberg gereed staau het onderwijs op te nemen eu een cursns te leiden in Nieuw en St. Jooaland en in Kloetinge en in Schouwen, maar hij voegde daaraan tevens den wensch, dat ze niet te gauw voor het onder wijs zonden worden weggekaapt. De heer Stevens werd van harte geluk ge- wenscht met betgeen hij tot op heden in deze provincie met dit onderwijs heeft bereikt. Na een langdurig applaus der aanwezigen werd door mej. C. M. J. van Kooten dank gebracht aan antoriteiten voor de opengestelde gelegenheid om dit onderwijs te kunneo genieteD, alsmede aan leeraren en mevr. van Dijk voor het ont vangen onderwijs, waarvan zij hoopten rijke vruchten te knunen trekken. Als blijk van waardeeriog werd aan mevr. van Dijk als souvenir een zilveren theebus met dito lepel aangeboden en aan elk der leeraren een pbotografie in lijst, voorstellende de cur sisten. De heer Oudesluijs bracht een woord van dank aau de deelneemsters aan deu cursus voor de geschenkeu, aan den voorzitter voor dieDS ge sproken woordeD, terwijl hij mededeelde dat het io de bedoeling ligt van de vereeniging om van 2328 Aug. een excursiereis naar Aruhem te maken. Na de ronddiening van de thee werd de bijeenkomst gesloteu. Te Tholen had deuzelfden dag de eiudles plaats en onder heel wat minder belangstelling als te St-Maartensdijk het geval was. De burge meester was uitstedig, terwijl de beide wethouders verhinderd waren. Ook hier sprak de heer Dieleman een toe passelijk woord eu werd eeu diploma uitgereikt aan de dames P. Geelhoed en W. van Nieuwen- huijzen uit St-Philipslaud, die hoewel het verat- komende, steeds de meest getrouwe bezoeksters zijn geweest, A. Zaodte St-AoDaland, M. Hage Poortvliet, G. Moelker, E. Mol, C Mol, A. v. d. Maas, B. van Nieuwenhnijzen te Tholen eu J. Snijder en Rebecca de Wilde van Oud-Vossemeer. Laatstgenoemde bood namens de cursisten aan mevr. Van Dijk eeu geschenk in zilver aan, terwijl de heeren leiders een foto als berinnering werd terhand gesteld. OUD-VOSSEMEER. Op de aanbeveling voor dijkbaas bij het waterschap Oud-Vossemeer zija geplaatst de heeren 1. P. deu Engelsman alhier; 2. Z. v. d. Velde te Tholen 3. P. Nieuwdorp te Zounemaire. Er wareu vijf sollicitanten. De benoeming geschiedt Woensdag a.s. Bij den landbouwer van der Riet werd Woensdag een proef genomen met eeu aardap pelrooier de werkiog kwam niet volkomen tot haar recht, omdat het loef nog te groen was. Op een reeds afgestorven akker was ongetwijfeld een betere conclusie te trekken geweest. STAVENISSE. Door de Coöp. Knnstmest- rereeniging *D. E. S." alhier is gegund de

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 1