IERSEKS CHE EN THOOLSCHE COURANT s 0.1845 Zaterdag 31 Juli 1930. Vijf en dertigste jaargang dïipc S)U smeu e en I0RR Firma 1. M. C. POT - Tholen. Publicatiën. Uit onze omgeving HET VEERGELD. LI NG. 75, Am JEKK Dit bl»d verschijnt eiken Zaterdag. 'rijs per kwartaal f 0,75 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,825, franco >r post f 1,40. Voor het buitenland f 1.10, ronder Qeïll. Zondagsblad. UITGAVE Telef. Interc. no. 16. Adverteutiën van 1 tot 4 regels 60 centsiedere regel meer 15 cents. Grootte der letters Daar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. 36 18. met cb betaal VOOR Maatst r»n 28 Aog. 1920 kannen gebruikt worden: no. 44 van de suikorkaart voor l/2 pond suiker, digheidsduur van couponnen der BRUINBROOD- ARTEN voor het 145e tydvak van 30 Juli7 [UltUS. 'e broodkaarten voor wittebrood, waarop geen en geen nummer voorkomen ijjn voor het 145e vak zwart gekleurd. 'holen, den 30 Juli 1920. 10 De Burgemeester voornoemd, H. GOOSSEN, 1b. füit 30 het i. oude Jaarboekje Zeeland van 1853 15 f mij een artikeltje aan, dat getiteld is „De eeldingen van Jacoba van Beijoren en Frank Borseleu te St-Maartensdijk door J. Was. Genoemde predikaat, van St-Maartensdijk omstig, beeft veel van zijn geboorteplaats ;espoord en daaronder zijn een aantal dingen mogelijk in eokele banden komen, maar rigens voor bet groole publiek onbekend blijven toch van beteekenis kunnen zijn van tal lezers. Zoo een en ander scheen mij be- igrijk genoeg om er iets van over te nemen in de eerste plaats dan betgeen wordt gezegd itrent bovenvermelde afbeeldiegen. Onder de afbeeldingen der Heeren en Vrouwen |n St-Maartensdijk, welke de ruime voorzaal in het gemeentehuis aldaar versieren, trett men ik twee aan voorstellende Jacoba van Beijeren l Frank van Borselen. Zij hebben een zeer ld aanzien en hangen ter genoemde plaatse ds onheugelijke tijden. In een noot voegt de icbrijver er aan toe, dat niet van alle beeren vrouwen van St-Maartensdijk evenwel atbeel- igen aanwezig zijn. Uit den huize van Borselen een de twee bier boven genoemd, uit den tize van Egdmond, allerwaarschijnlijk Frederik iorii en Maximiliaao, benevens drie vrouwen, nkeljjk de gemalinnen der genoemde beeren. den huize Oranje Nassao, de afbeeldingen n Willem I, Maorits, Frederik Hendrik en illem 111, alsmede de portretten van Amalia in Solms, gemalin van Frederik Hendrik en aria van Engeland, gemalin van Willem II. De portretten van Jacoba en Frank, op paneel iscbilderd zijn denkelijk geen origineeleD, maar ichts copiën, de vervaardiger is onbekend en left noch naam noch naamcijfer op de stukjes ipiaatst. Beide behooren bij elkander en hebben iet inbegrip van de lijst, die vijf dnimen breed een hoogte van ruim 5 dM. en een breedte van c.M. Tegen de gewoonte aan heeft het vrouwelijk ortret de booger hand, ongetwijfeld om den mg van Vrouwe Jacoba als geboren vorstin, len ziet derhalve haar gelaat geheel van de icbterzijde ofschoon ook bet linkeroog gebeel de linkerwang gedeeltelijk zichtbaar zijn. let gezicht is fijn, schoon van vouw en dat oer jeugdige vrouw, het hoofd bedekt met een it mntje, omzet met een smal kantwerk het Imtsje voidt aan de slapen opgetild door kussentjes, e overtrokken zijn met een «tof, gernit van Ivart en rood en naar bet aangezicht toe met irillanten prijkende. Voorts draagt het lijf, tot m bet middel op de schilderij voorkomende, in eenvoudig zwart kleed, omgeven boven n den hals, die ontbloot is, door een kraag an hermelijn, op de scbouders cn op de borst iet puiten uitloopende. Boven iu den rechterhoek der eehilderij het apensehild van Jacoba, gedekt door de grafelijken iroon, bovenaan de schilderij „Mit ganser liebe" elke woorden wellicht één zin makeD met die ip de schilderij van Frank. Onder aan de schilderij laat „Vronwe Jacoba van Beijeren. Gravine van lollat, atarf Anno 14bet sterfjaar is niet ;eheel leesbaar. De beeltenis van Frank van Borselen is niet erraardigd in diens jengdig-mannelijken leef- ijd, immers het gelaat, welks linkerzijde men ;eheel en rechterzijde gedeeltelijk ziet, is dat ran een ooden man. Het hoofd ia bedekt met een hooge muts kaproen) rood van kleur aan alle zijden, uit- r(, JjenomeD voor het gelaat, met afhangende plooien if breede linten, waarvan het voorste aan het .ndSviteinde versierd met een rijk juweel, waarschijnlijk en baak of slot om de mots te bevestigea. iorte Iverigens is het lijf der beeltenis tot aan het niddel omgeven door een zwart kleed en prijkt 2 >p de borst met bet hoofd-ornament van het ;o!den vlies, hangende aan een baDd of ketting collier) om den hals. 1 In den linkerbovenhoek der schilderij het {wapenschild van Borselen, welk wapenschild is P'lmringd met de versierselen der hierboven evel1»ermelde orde, otor Boven aan als een vervolg van die op de |Ug|Mdere schilderij: An Allen Wanc", onder asn AN| de schilderij„Heere Vrsnck van Borselen, Grave van Oostervaut, starf Anno 1470". Wie de woorden op de schilderij van Vrouw Jacoba beter kennen is, zoo zegt schrijver, duidelijk „Mit Ganser Liebe" zal wel ongeveer te kennen geren dat zij met hart en ziel aan FraDk van Borselen was verkleefd en hem allervurigst be minde. Doch welken sin moet men hechten aan de woorden op de andere schilderij .An Allen Wanck Het «oord wanck, in alonden tijd een zelfstnasmwoord, waarvan ons wankelen, wankelmoedig, wenk enz. afkomt, bednidt, ge looft schrijveraarzeling zooden de woorden op de schilderij van Frank van Borselen ook doelen op zijn aarzeling om een vorstin te dnrven beminnen en haar zijn liefde te bekennen Of wanneer de woorden op beide schilderijen één zin uitmaken, zouden zij dan beteekenen kannen dat Vrouw Jacoba, met betrekking tot haar heimelijk huwelijk met deD Zeeuwschen edelman de grootheid harer liefde tegen zijn bezorgdheid en wankelmoedigheid overstelde KANTONGERECHT TE THOLEN. 26 Jtfli 1920. Door het Kantongerecht alhier zijn heden veroordeeld wegens Openbare dronkenschap P. K. te Poortvliet tot f 10 boete of 10 dagen hechtenis. Pluimgedierte laten loopen op bezaaiden grond. K. N. weduwe V, E. te St-Aunaland tot f 5 boete of 5 dagen hechtenis. Vee laten loopen op bezaaiden grond. K. C. v. d. S. te Poortvliet tot f 10 boete ot 10 dagen hechtenis. Loopen op bezaaiden grond. L. S. te Stavenisse tot f 3 boete of 3 dagen hechtenis. Loopen of rijden over verboden grond. L. T. V. te Bergen op Zoom tot f 2 boete ot 2 dageD hechtenis. W. K. te Brouwershaven en C. J. L. B. te Zierikzee, ieder tot f 8 boete of 3 dagen hechtenia voor ieder hunner. Overtreding der politieverordening. G. P. G. te Ond-Vossemeer tot f 1 boete of 1 dag hechtenis. M. A. v. N. te Tholen tot f 5 boete of 5 dagen hechtenis. Overtreding der bouwverordening A. G, te Oud-Vossemeer tot f 5 boete of 5 dagen hechtenis. Overtreding der wapenwet. M. G. te St-Philipsland tot f 10 boete of 10 dagen hechtenis met verbeurdverklaring van het niet in beslag genomeD geweer, bevel dit nit te leveren of te betalen f10 subsidiair 10 dagen hechtenis. Jachlovertreding. C. d. K. te St-Anualand tot f40 boete of 10 dagen hechtenis. M. T. te Oud-Vossemeer tot f 20 boete of 20 dagen hechtenis. Overtreding der Fogelwel. M. J. K. te St-Maartensdijk tot f25 boete of 25 dagen hechtenis met verbeurdverklaring van het niet inbeslaggenomen geweer, of te be talen f 25 anbsidiair 25 dagen hechtenis. Overtreding reglement op de Schelde en Zeeuwsche Stroomen. J. J. V., J. J. V. en A. S., allen te Tholen, ieder tot f 10 boete of 10 dagen hechtenis voor ieder hnnner. S C. Hz. te Tholen tot f 5 boete of 5 dagen heehteuis. S. S. te Tholeu tot f 3 boete of 3 dagen hechtenis. F. S. te Clinge tot f 10 boete of 10 dagen hechtenis. Overtreding der Motor- m Rijwielwet. J. v. D. te Poortvliet tot f 3 boete of 3 dagen hechtenis. E. v. H. te St-Maartensdijk tot f 5 boete of 5 dagen hechtenis. M. C. S. te St-Maar tensdijk tot f 3 boete of een week tuchtschool. H. E. te St-Annaland tot f 3 boete of 3 dagen hechtenis. A. B. te Poortvliet. M. C. Q. te Scherpenisse, A. J. E. te Poortvliet, G. G. te Oud-Vossemeer en J. V. te Stavenisse, ieder tot f3 boete of 3 dagen hechtenis. J. A. d. W. Jd. en P. v. d. H. Cd. beiden te St-Maartensdijk, ieder tot f 2 boete of 2 dagen hechtenis. J. d. W. ld. te St-Maartensdijk, J. W. v. A. te Poortvliet, A.v. d. W. Ie Scherpenisse, ieder tot f 3 boete of 3 dagen hechtenis. A. d. G. te Poortvliet tot f 15 boete of 15 dagen hechtenis. A. d. G. te Poortvliet tot f 20 boete of 10 dagen hech tenis. A. G. te St-Maartensdijk tot f 10 boete of 10 dagen hechtenis. C. T. te Utrecht tot f 5 boete of 5 dagen hechtenis. De zaak tegen P. M. C. v. d. W. Mz. te Nieuw-Vosmeer is aangehouden tot de eerstvol gende terechtzitting. Toen ik laatst in een nummer van 10 dezer een artikeltje deed opnemen over de heffiog van veergeld van de passagiers der anto-bns, des avonds komende van Bergen op Zoom, plaatste de redactie als opschrift daarboven „niet toegelaten." Dat strekte allerminst tot verduidelijking, want er bleek gansch niet uit, wat niet toegelaten was. Alleen had het den schijn, dat in werkelijk heid in dat geval veergeld door deze passagiers moest betaald worden, ofschoon ik juist aantoonde dat dit, krachtens de verordening niet oirbaar was. Nn heb ik op dat opschrift niet gereageerd, in de verwachting, dat wellicht in den gemeeute- raad aan deze zaak een enkel woord zon worden gewijd. In die verwachting ben ik niet teleurgesteld, althans voor wat betreft de meening die ik was toegedaan, dat bet niet op eenig recht steunde om onder die omstandigheden veergeld te vordereo. Wel is waar is er niet rechtstreeks over de auto-bus-pasagiers gesproken eo er alleen op gewezen, dat soms auto's en andere voertuigen bet veer passeeren, waarin meer personen zijn gezeten, dan er plaats is. Het ligt buiten mijn bestek nader op die zonderlinge gevolgtrekking in te gaau, die, ter loops, enkel aanleiding geven kan tot de vraag, waar al de passagiers dan wel geborgen moeten worden, indien er inderdaad geen plaats is voor allen. Maar ze zal hoogstwaarschijnlijk bedoeld zijn als aanwijzing, dat er, zooal geeD fraude wordt gepleegd ter ontduiking van het veergeld, noch- tlians meer zou zijn te ontvangen indien slechts een bepaald aangewezen getal personeD, bestemd voor voertuigen, van het veergeld was vrijgesteld. In elk geval is de opmerking gegaan langs het door mij aangevoerde, in welke ik ten overvloede nog ben versterkt door de mededeeliDg vsd den voorzitter, dat voor een vierwielig voertuig 30 ets. wordt betaald, oogeacht het aantal inzittenden. Welnu, een auto-bus is een vierwielig voertuig maakt, naar de lezing van de verordening daarin geene uitzondering nit, zoodat op 1 Joli ten onrechte van de passagiers dier bas veergeld is gevorderd. Ik weet niet ol het nu nog wordt geheven, maar dat doet niets af aan het gesignaleerde feit. in de jongste raadszitting had deze zaak, na ze toch zijdeliogs te berde kwam, nader onder de oogen kunnen zijn bezien, maar wellicht is naderhand nog wel gelegenheid hierop terug te komen, want zoo spoedig zal wel niet een brug over de Eendracht zijn geslagen, dat indien tus- schentijd de veerkwestie niet nog eens een punt van besprekiog zal hebben uitgemaakt. Gemeenteraad van St-Maartemdijk op Woensdag 28 Juli 1920, des nam. 3.30 uur. Voorz. de heer J. Polderman, burgem. Tegenwoordig alle leden en de Secretaris. Na lezing en goedkeuring van de notulen der vorige vergaderingen, wordt lezing gegeven van de navolgende ingekomen stukken, als a. missive van Ged. Staten tot goed keuring van het premitief kohier van den Hoofd, omslag. b. id. als voren wijziging begrooting 1919. c. id. alsvoren af- en overschrijving in die begrooting. d. id. alsvoren toewijzing land aan I. M. Hage. e. id. alsvoren inzake de verordening op de heffing van leges ter secretarie om deze niet invorderbaar te verklaren op den dag na de goedkeuring door den Kroon f. id. alsvoren der begrafenisrechten waarvan het inboeken niet f 5, doch niet booger dan f3 mag zijn. g. Naar aanleiding van de destijds inge zonden missive inzake de vereeniging van gemeenten, stelden Burg. en Weth. voor, hierop voor wat deze gemeente betreft, niet in te gaan, en waartoe met alg. stemmen wordt besloten. h. id. alsvoren tot goedkeuring dergeld- leening van f5000.— ter voorziening in de behoefte aan kasgeld waarvan de rente moet worden bestreden uit de gewone middelen. i. een verzoek van de vereeniging van secretarissen-penningmeesters van Armbe sturen in Noord- en Zuid-Beveland, tot betere salarieering dezer ambtenaren. Werd om bericht en raad in handen ge steld van het Armbestuur; j. een schrijven van den zuivel-consulent voor Zeeland dat de aanbieding van de firma Marius te Utrecht van een centrifuge en andere voorwerpen a f 123. ten be hoeve van de melkcontröle kan het meest aanbevelenswaardig voorkomen, waartoe met algemeene stemmen wordt besloten. De heer Koopman informeert wie con troleur zal moeten worden. De heer Hage meent dat Franken, die dit reeds is, dat toch wel zal blijven. De heer Koopman voelt daarvoor aller minst, Franken ziet men nooitdat is een dooie controleur. De heer Vroegop zegt, dat als Koopman daarvoor voldoende bewijzen heeft hij een voorstel moet doen om dezen te ontslaan. De heer Hage stelt zich voor, dat men 't toch eerst wel met Francken zal beproeven. k. van de firma Wed. van den Heuvel- Reijners te Enschedé is bericht ontvangen dat ijzeren grafpaaltjes f2 25 per stuk kosten, ongefrankeerd. Wordt besloten er 100 te bestellen met een opvolgend nummer. 1. verzoek van mej. C. J. Jansen om eervol ontslag als onderwijzeres aan de Openb. Lag. school, zoo mogelijk met in gang van 1 Aug. a.s. Op voorstel van Burg. en Weth. wordt daartoe besloten, alsmede tot oproeping -van eene onderwijzeres. De heer Vroegop vraagt of er niet, even als in Poortvliet, volgens Weth.Quakkelaar, kan benoemd worden zonder oproeping. De voorzitter zegt dat zulks niet kan. m. verzoek van Joh. de Graaf om ver hooging zijner jaarwedde als klokluider tot f 175.Burg. en Weth. stellen voor, dit aan te houden tot de begrooting. De heer Vroegop wijst op het vreemde van dit verzoek. Adressant is pas enkele maanden op een hoogere jaarwedde be noemd, heeft met de bezoldiging genoegen genomen en vraagt nu eene verhooging tot een bedrag, waarop, ais we dit terstond hadden vastgesteld, meerdere gegadigden zich zouden hebben aangemeldhoewel hij aanvankelijk zelf had voorgesteld een hoogere jaarwedde te bepalen, kan hij er nu aanstonds zich niet mede vereenigen. Wordt besloten tot aanhoudihg bij de begrooting. n. voorstel van het raadslid A, Cl de Graaf om de aftrek voor noodzakelijk levensonderhoud van het belastbaar inko men van den hoofdelijken omslag te brengen van f400 op f600 en voor elk kind op f50. De heer De Graaf dit voorstel nader toelichtende, zegt,dat hieraan ten grondslag ligt de verhoogde levenstandaard. Burg. en Weth. stellen voor, niet op dit voorstel in te gaan en het bedrag te laten zooals het is. De secretaris zegt, dat in het wetsont werp tot regeling der financiëele verhou ding tusschen het rijk en de gemeenten, aan deze laatste de bevoegdheid zal worden toegekend tot het heften van opcenten op de rijks-inkomstenbelasting. In dat geval wordt de aftrek vanzelve grooter zoowel voor het noodzakelijk levensonderhoud als voor dat der kinderen. Uit dien hoofde ontraden Burg. en Weth. de aanneming van dit voorstel. De heer de Graaf wenscht niettemin zijn voorstel te handhaven. Van de zijde van de Wethouders Quakkelaar en Groene- wegen wordt ons vaak naar het hoofd geslingerd dat de verhoogde aanslag in den hoofdelijken omslag onze schuld is, hetgeen de arbeiders ons nu verwijten. Nu hebben we daaraan wel medegewerkt, maar we hadden daarvoor onze reden en om nu te toonen, dat de arbeiders, die toch ook deelen in de duurte, ook zullen profiteeren van die hoogere aftrek. De heer Koopman voelt ook wel voor die mindere betaling door de arbeiders, die inderdaad daarvoor in de termen vallen, en zou dan liever die lagere aanslagen geheel afschaffen. Want als de aftrek wordt verhoogd, dan geldt dit voor alle klassen, bijv. als er 500 aanslagen zijn, voor alle 500 en anders missen slechts wellicht een 100 aanslagen. De heer Vroegop wijst er op, dat Koop man met mosterd na den maaltijd komt. Nu lijkt 't er op, dat hij reclame wil maken bij de arbeiders, terwijl het beter was ge weest daarover te spreken bij de behan deling van de aanslagen. De heer Koopman zegt, er toen niet te zijn geweest. De heer Vroegop. Neen, toen was je er niet, en het leek er op, alsof je niet durfde te komen. Eerst na twee, drie zittingen, toen je eigen aanslag aan de orde kwam, was je er wel. Alle aanslagen had je laten schieten, maar toen je eigen belang er bij gemoeid was, was je present. Je üuU toch wel weten, dat je gekozen bent voor het belang van allen en niet alleen voor dat van jezelf." Nu alles in geheime zitting gebeurt, is

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 1