VOLLE - ^Sproeten, ONTVANGEN! de Veüen's Boterbiesj Firma Jan Dïetvcrst. ZIJN THANS WE EB EVEN ZWAAR EN Dl K AL,S VOOR. OORLOG. C. Laban, Tholen n CREDIETEN, COUPONS, DEPOSITO'S, EFFECTEN. RUIME BIJVERDIENSTE. Boterkarns ^LOEOARSStiEDE R IJ W 1 E LEN FRÏiliiMiiWro J. M. SCHETTERS, A bankzaken, coijpof: VRAAGT alom verkrijgbaar. Voor engros bij J. C. van der S Tholen. KUIPERIJ. Küipwerk. Rijwielen, e >p NATIONALE SANKVEREEMIGING Kantoor THOLEN. Kapitaal en Reserven f 8I00.000-- Denevers Frères - Middelburg Roode en Witte Bordeaux- en Portwijnen. VerderFransche Cognac, Brandewijn, Jenever en Likeuren. LEVERING FRANCO. VRAAGT PRIJSCOURANT een ACTIEF PERSOON om als Agent op te treden. Sierlijke So-Easy goud, doublé of nikkel. Van deröuderaa, EVls. Janse Az., HORLOGEMAKER - THOLEN. Brillen en Naaimachines. Stoomwasscherij „De Zoom" Geluk's Landbouwers- Zakboek. J. ELEN8AAS, Poortvliet W. J. BOQGAART, iste klasse Machines Heden ontvingen wij een prachtige SORTEERING HYPOTHEKEN en CREDIETEN 0.1 Algemeene verslapping. L. B. YAH ZALTBOIMEL, DROGERIJEN EN CHEMICALIËN. Dames-handwerken Gez. BAGGERMAN, Zie étalage. Molstraat 5—7. BERGEN OP ZOOM. 12472 behangsel papieren 12 VITRAGES, sis» Vloerzeilen, Vloerkleeden. Een prachtige sorteering GASLAMPEN waaronder denieu soorten. Tevens een groote zending, twee-, drie en vlams PETROLEUMSTELLEN, Zware gegalvaniseerde EMM WASCHKETELS, TEILEN enz. ZIE ONZE ETALAGE!. ZIE ONZE V00RRA BELIST ZEER LAGE PRIJZEN I 40 24595 Aanbevelend, BERGEN OP ZOOM, - Rijkebuurtstraat 15 - Telef. VAN EFFECTEN, HEEL Co., T H 0 L E 8. ZWAARDER ELK ANDER M.EKK, P. C. HAGENAARS-NELIS, geven van orgelles en het stemmen van piano's. fifl. GEUZE Rijwiel- en Motorhande >iie ien De aandacht wordt gevestigd op de afgifte van Rinnenlandsehe Credietbrieven, waardoor in ruim 90 plaatsen in Nederland gelden franco kuunen worden opgenomen. 4-8 24074 WIJNHANDELAREN - DISTILLATEURS. 40 25255 Leveren tegen zeer billijke prijzen zuivere NATUURWIJNEN als: iV.R GEVRAAGD door eene Verzekering?-Maatschaopij tegen Ongevallen en Ziekten, speciaal voor het LAND- EN TUINBOUWBEDRIJF, RUIME PROVISIE en bij gebleken geschiktheid VASTE TOELAGE. Zij, die veel met H.H. Landbouwers ut Tuinders iu aanraking komen genieten de voorkeur. Brieven onder de letters L. T. 26036 aan het Bureau van dit Blad. Vervangt uw BlllL door een Vakkundige monteering eu ge- renomeerd door H.H. Doctoren. voorheen J. ROBBE. BERGEN OP ZOOM. 21236 Zuivelstraat 12 15 J2 Handel in: 25652 HORLOGES, KLOKK&N, WEK KERS, BAROMETERS. Gouden- en Zilveren werken. Reparatiën NETJES en BILLIJK. BERGEN OP ZOOM FIRMA P. J. ASSELBERGS Cz. Beschikt overrein zacht water in overvloed, ervaren personeel, de beste wasch- en desiofecteermacbines eigen electriscbe, installatie voor lichtkracht eu electriscbe bleek me thode, eu biedt daardoor de grootst mogelijke waarborgen voor eene hygiënische en onschadelijke behan deling der wasch. 17 19627 1882 Opgericht 1882 Prijscourant en inlichtingen op aanvrage gratis. VERSCHENEN: de zesde verbeterde druk van Vooral thans, na de Landbouwer op de hoogte vau de Ruanciëele uitkom sten vau zijn bedrijf moet zijn, on misbaar. Aanbevolen door de Com missie voor het ontwerpen èn samen stellen van een model landbouw boekhouding in eenvoudigen vorm, benoemd door de Zeeuwsche Land- bouw-maatschappij. Verkrijgbaar bij de uitgeefster, FIRMA J. M. C. P O T, Tholen en bij den Boekhandel. Stevig ingebonden met portefeuille overslag. 26 16820 Prijs 11.25, franco per post f 1.30 na ontvangst per postwissel. zelfs de donkerste, \erdwiinen door 0 1 een pot SPRUTOL. 26041B 0 Bij alle goede Drogisten. Sg vervaardigd prima werkende ZEEF1ENWANMOLENS en WINDMOLENS voor groot en klein bedrijf Tevens in voorraad 15 inhoud41/2IS2S40 Liter BOTERTOBBEN, 23624 MELKBUSSEN, Enz. in Machinerieën te POORTVLIET, levert alle soorten voor LANDBOUW en ZUIVEL BEREIDING als: Dorschmachines, Rosmolens, Treebruggen, Stroosnij- ders, Pee- en Meelmolens, Mëlotte- ploegen, Melkontroomers Mélote- Tuimelkarns, Roomvateu, Botertob- 'oen, enz. Alles op proef van goede werking. 16 8216 HANDEL IN DRAINEERBU1ZEN. 12 DIVERSE KAPITALEN BESCHIKBAAR. 2 ZEER BILLIJKE CONDITIËN; VLUGGE AFWERKING, Aanvragen met omschrijving van onderpand te richten aan R. GEITENBEEK, beëedigd makelaar, Sweerts de Landasstraat 75, Are SANGUINOSE is zuiver plant aardig, SANGUINOSE vormt krachtig en zuiver bloed, SANGUINOSE wekt den eet lust op, SANGUINOSE versterkt de zeuuwen, SANGUINOSE helpt bij hoofdpijn, SANGUINOSE verwekt een gezonde levenslust, SANGUINOSE maakt zich dagelijks nieuwe vrienden. Tweemaal per dag een eetlepel. Prijs per fl. f2,6 fl. f 11, 12 fl. f21,—. Wacht U voor namaak. Den Haag, VAN DAM Co. De Riemerstraat 2c/4. Bij alle Apothekers en voor name Drogisten. 40 17650 Te Tholen bij L. G. van Zalt- bommel, te Bergen op Zoom bij H. G. van Kroon, Apoth. Hoogstraat 7, THOLEN. Verband- eu Verplegings-artikelen enz., prima Breukbauden met en 21955 zonder veer. 10 ONTVANGEN een NIEUWE en MOOIE COLLECTIE prijzen billijk. 9229 11 Aanbevelend, Lievevrouwastraat B 29, BERGEN OP ZOOM Telefoon 171. 20 Boschstraat 27, Bergen op Zoom. Ontvangen de nieuwste patronen Vertrouwde bediening aan billijke prijzen. Je adres voor alle voorkomende LOOD-, ZINK- en M ASTIEKBEDEKK 'fljl ier p< 36 Koopen en verkoopen EFFECTEN. Nemen gelden a DEPOSITO tegen overeen te komen condities. Openen HAN DELSCREDIETEN en REKENING-COURANT met e en giroverkeer. (Onze cheques zijn op 120 plaatsen gratis betaal Sluiten BRAND-, MOLEST-, TRANSPORT en verder alle VOOB MENDE VERZEKERINGEN, zoowel bij Nederlaudsche Maatsi pijen als op Beurspolisfc Verhuren LOKETTEN in een Brand- eu Inbraakvrije kluis. Afzonderlijke couponkamer). Kautour geopend 912J/j en 15 Des Zaterdags van 93 uur. '»D 2 00. dijhe art: guitu: bi tok s 'holei Uit f mij eeldi Bi Gent omst li i I nkei 'illei n l aria De nchi echt eeft iplai iet i ee c. Te ortn Mg len ichti d et ener et uotr ie i wari rilli iin en an an iet B< iapc :roo reik p d taal M ;eh« D erv ;ehi Levering en reparatie van alle soorten Voorhanden Wasch- en Spekkui- pen, Stamptonnen, Plant- en Sier- kuipen, Emmers, Boteitobben, Pri- vaattonnen, enz. Degelijk en vertrouwd adres. Beleefd aanbevelend, KUIPERIJ en FUSTHANDEL. 20 Telefoon n. 258. 25828 BERGEN OP ZOOM. VRAAG EN AANBOD. Woning-Bureau Eiland Tholen, TE KOOP te Tholen. Diverse Woon-, Winkel- en Pak huizen. Inlichtingen omtrent prijs, datum aanvaarding enz. door 10 25311 ML J. Scheffelaar, Tel. 24, Tholen. beveelt zich aan tot het 7 KERKSTRAAT 16 THC Steeds voorradig een mooie sorte Jre n Bid in alle prijzen, in gewone- *ln' uitvoering. RIJWIEL- en MOTORBAN tegen scherp concurreerende pr lm, Alle onderdeelen direct lever re. - Reparaties aan Motor Rijwielen billijk en vlug E kap ;eni col 1 »uc

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 4