Hotel „William IJ. Mittota Over- spanning Uitverkoop Café - Restaurant Bergen-op-Zoom. ations-Koffiehuis, Advertenties Het groote B vertrouwen JQS. BEQECKX Jacz. Perkamentpapier An^a-bonbons Verkooping te Tholen. Verkooping te Poortvliet. bouwland bouwland bouwland Burgerwoning te koop aangenaam tehuis Boerenleenbank te Tholen. gesloten Zwaar vet spek een Dagmeisje, nette dienstbode, Dienstbode. timmermansknecht een weide ALGEMEENE VERGADERING Groene Kruis gouden en zilveren werken en horloges KUIJPER BOONE, Tholen. het Uitspangeld Algemeene Leden-Vergadering INSULAIRE HYPOTHEEKBANK, 6 pet. Pandbrieven Stationstraat 31. Geheel vernieuwd. Uitstekende dranken. Steeds verkrijgbaar koude en warme spijzen. Logies met ontbijt vanaf f 2.75. AUTO-GARAGE. FRAME VERSTERKIMiSPILLEN Naturel-Karpetten Opruiming Prijsverhooging. Jenever f 2.60 Brandewijn jf9 ~n Bitters \t4/U per liter. I irma 26 236si .«.O*5 Boterhamworst Rookvleesch H. 6. v. Kroon. St-Annaland NIEUW Café Réstaurant, P. A. OOMS—Janssens. TARWE, VERKOOPING TE ST-MAARTENSDIJK. Dinsdag 27 Juli 1920, lerceelen Wilhelminatarwe aardappelen (witte eigenheimers) perceelen Wilhelminatarwe I perceel tarwe een nette DIENSTBODE Gemeente St-Maartensdijk. publiek worden geveild M. M. C. Haaijer - Tholen. Mijnhardt's Zenuw-tabletten. Het kantoor is van 28 Juli tot 4 Augustus a.s. 26054 14 De kassier, D. H. v. d. VELDE. R.-C. DIENSTBODE, TE HUUR tot I Dec. 1920 B onovertrefbaar is, ter ge- KINDEPZALF van alle voorhanden zijnde met 20 korting. Ook nog voorradig een mooie sorteering BAROMETERS en KLOKKEN, waaronder met 3/t en vol Westminster Carillon. De ondergeteekenden, Stalhouders te Tholen, MAKEN BEKEND, dat vanaf I Augustus a.s wordt gesteld op 25 ets. per keer. 16 26049 M. J. HOEK. VAN NIEUWENHUIJZEN. A. DEN OUDEN. COÖPERATIEVE ,DINTEL00RD". op WOENSDAG 4 AUG. a s„ UITGIFTE van a 100 pCt. Aanbevelend, Grafmonumenten en Mar meren Schoorsteenmantels, voor den Inmaak. Firma J. M. C. POT, Tholen. Gebloemde Karpetten. M. M. C. Haaijer Tholen. Met ingang van Maandag 12 Juli 1920 zijn de navolgende prijzen geldig geworden voor den verkoop en detail Beleefd aanbevelend, I Verkoudheid, Heeschheid.i De Homoeopatische Geneesmiddelen lij te mder tot 4— teelen de namit ij om. id, SSEL, hierb ran ran twinne i zal g 3de bi de andigk geëic >n geg en de iter, N, lb, ET FLINKE STALLING. )8 Aanbevelend, TRAM-STATION BERGEN OP ZOOM. Telefoon Interc. No. 55. roorkoming van vergissingen n alle in bewaring gegeven *2" iolen worden voorzien van een 9 26039 srtrouwd A. v. TOOREN en M. KOOIMAN. Vosaemeer,15 JuH m0 erdam, Algemeene kenniigeving. ibans eroep rid pi het b 1 Lult 2,3(1 \vond ,30 0 olen der e Heer en Mevrouw LUNEN- IGVan de Stolpb betuigen dank voor de vele en hartelijke en van belangstelling op 22 dezer rvooden. S 26052 bertholen, 23 Jnli 1920. iermede betuigen wij ouzen har ten dank voor de vele blijken belangstelling bij onze 25-jarige .vereeniging ondervonden. JAN BEAAL 50 9 en Echtgenoote. len, Oudeland, 24 Juli 1920. artelijk dank voor de vele blijken belangstelling, op 17 dezer ont ken. H. G. DEURLOO 58 7 en Echtgenoote. otaris D. VAN DE VELDE te len zal, x P ZATERDAG 24 JULI 1920, onds 7 uur, zomertijd, iQ de erg van A. C. den Ouden te |!ci), in het openbaar verkoopen ara. ten verzoeke van de heer A. L. JtOMBOUTS, landbouwer te St. Kruis 12 perceelen TARWE. 4 ROGGE, 8 HAVER. 4 AARDAPPELEN. Alles gelegen iu den polder Scha- Irerloo op Stapel- en Keetblok. ten verzoeke van den heer L. MOELKER Frz. landbouwer te Tholen, 2 PERCEELEN (2 stukken) in den polder Scbakerloo nabij de Gortzak. )e perceelen zijn door paaltjes »eduid. 34 26018 Bt. 3 en rk cd enfoD in 's a Van i r ds. Luije Oud i i ft fotaris D. VAN DE VELDE te ilen zal, op vonds 7 uur (zomertijd) in de >erg van P. J. van der Slikke 'oortvliet, in het openbaar ver pen Ten verzoeke van den heer ftN.i ELENBAAS Jbzn., land- ver aldaar Dzende aan het land in pacht bij heer J. Augustijn aldaar. In perceelen en in massa. I. Ten verzoeke van den heer „1 i MERICUS VAN DER SLIKKE, eQ b Ibouwer aldaar 1919 goedgekeurd met diploma, nde in Hoek achter Snabbe. II. Ten verzoeke van den heer BEEKE Wzn., landbouwer al- te T i C. Hoek voor Suabbe. )e perceelen zijn door paaltjes gedoid. 43 26056 TERSTOND GEVRAAGD 104 5 bij Mej. DE WOLFF ideniche Kaai 49, Middelburg. Notaris D. VAN DE VELDE te Tholen zal, ten verzoeke van den heer W. M. GELUK, particulier te Tholen, op Donderdag 12 Augustus 1920, 's Damiddags 4 uur in de herberg van Z. de Euiter, en 's avonds 7 uur (telkens zomertijd) in de herberg van G. Polderman, in het openbaar verkoopen I. 1 heet. 26 aren 40 centiaren (3 gem. 66 roeden) in Smoorshoek aan den Zwarte- looischen weg. In 4 perceelen en in massa. Te aanvaarden na den oogst in dit jaar. II. 4 heet: 73 aren 40 centiaren (12 gem. 19 roeden) in Jan Barbiershoek aan deD Groeneiiweg. In 7 perceelen en in massa. Te aanvaarden na deu oogst in dit jaar. III. 2 heet. 43 aren 90 centiaren (6 gem. 65 roeden) in Noordergarstland aan den vierden dijk en den Kruisweg. In 3 perceelen en in massa. Pachtster mej. Wed. A. W. van Engelen te St-Annaland tot oogst 1926. De op het sub I en II vermelde bouwland wassende VELDVRUCH TEN, zijnde aardappelen, uien en suikerbieten zullen op bovengemelden dag na afloop van den verkoop van het vast goed, 60 26057 in perceelen, nader te annonceeren. staande aan de Botermarkt te THOLEN. Te bevragen bij J. K. y. NIEUWENHUIJZEN. 8 26053 INMAAKGLAZEN en STERILI SEER-APPARATEN in alle maten voorradig. Voorts GUMMIRINGEN en alle verdere onderdeelen. Een partij geëmailleerde STERI LISEER-APPARATEN tegen extra lage prijzen. 17 26061 Voorts SNIJBOONMOLENS VRUCHTENPERSEN enz. onrust, gejaagdheid, slapeloosheid worden spoedig overwonnen door 't gebruik van 20 26040 Verdrijven zenuwachtigheid bij examens, openbaar optreden en gewichtige besprekingen. Genezen U van zenuwachtigheid. Per koker 75 ct. 3 kokers f2.15. Bij Apotb. en Drogisten. OEFICIERSFAMILIE te Bergen op Zoom biedt aan voor EEN OF TWEE KINDE REN, die de H.B.S. moeien bezoeken. Toezicht op studie. Brieven onder no. 26045 Bureau dezer Courant. 11 6 thans 85 cent per pond. 26017 A. JANSSEN Gz., TholeD. Ds. BOLWIJN, Tholen, vraagt tegen 1 September leeftijd 16 tot IS jaar. Zondags vrij. Aanbiedingen bij M. M. C. Haaijer, Tholeu. 9 26060 GEVRAAGD tegen 1 September a.s. bij Mevr. DE JONGOverman, Hoogstraat, Tholeu. 7 26048 GEVRAAGD tegen 15 Augustus of eerder flinke eenigsziüs met koken bekend. Adres: Mantelmagazijn *DE VLIJT* 10 Roosendaal. 26020 Terstond een gevraagd, bij JAC. ENGELVAART, Öud-Vossemeer. 8 26037 Hoog loon, gernimen tijd werk. met goed drinkwater, groot 10 ge meten, liggende onder Tholen. Brieven onder no. 26038 Bureau v. d. blad. 9 te THOLEN, op WOENSDAG 28 JULI 1920, 's avonds 8 uur in de Bewaarschool. Bespreken Wijkverpleging. 26046 Opkomst zeer gewenscht. 14 S dat de gebruikers hebben in de Oprechte Winsumer Zalf, be- B wijst voldoende dat deze zalf inezing van steenpuisten, bloed vinnen, negenoogeD, ring-, baard en dauwworm, fijt, wratten, likdoorns, open beeDCD, zwe rende borsteö, winterhanden en wintervoeten, brandwonden en allerlei zweren eu verouderde wonden. Prijs per bus f 0.75 en f 1.35. (Hoe grooter bus hoe voor- deeliger in 't gebruik). Verkrijgbaar bij Apoth, en Drogisten en Winkeliers. Gen.-Agent J. C. de Vries, Winsum (Gr.) Te Tholeu bij L. G. van Zaltbomrael, Poort vliet Wed. H. Jansen, Scherpenisse G. Hartog-Keur, Stavenisse G. v. d. Berg en J. Leune, St-Annaland J. van Moort, Ierseke A. Steketee 32 24870 DE BESTE genees! roode ontstoken huid, Jmetlen, uitslag, schrijnen, zeere plekken. inooozEn van 30«„6oe. au Avontenoaootsun. 12 26042 23 26059 H.H. AANDEELHOUDERS in genoemde fabriek worden uitgenoo- digd tot bijwoning eener ten HV2 ure> Hotel „Juliana" te Zierikzee. 26055 21 HET BESTUUR. groot flOOO, f 500, f 100 en f50. Deze Pandbrieven worden afgelost a pari in 25 jaar te beginnen met 1922 door verplichte jaar- lijksche uitloting iu de maand Mei. 15 20167 100 25814 VAN DOKTER FEROND uitstekend geneesmiddel tegen bloed armoede en hare gevolgen als ver verzwakking, bleekzucht, zenu w achtige aandoeningen, hoofdpijn, gebrekkige bloedsomloop, duizeligheid, slechte spijsvertering, geven de verlorene levenskrachten terug, f 1.50 per doos fraöco door het geheele land alleen verkrijgbaar bij 16 26051 J. BIJSTERVELD, Haagscheveer 6a Rotterdam. MAGAZIJN van STEENHOUWERIJ, MARMER HARDSTEEN foor Bruggen, Sluizen, Gebouwen, SLIJPSTEENEN enz., STRAATKEIEN. 12 1152 AUG. VAN DYCKPETIT, Stationstraat Bergen op Zoom. 10 25808 zuiver WOL, hebben wij heden een partij ontvaDgen, benevens eeneinooie keuze in 15 26062 van nog eenige restanten goedkoope zwart met rood gestreepte en Naturel KATOENEN KARPETTEN. Gebruik! DOOIE. VA. 60„.„OU. BIJ APO!. OROWJTEB fobr. A.MIJNHARDT. Ze,sh 13 26043 8 22 cent per ons. 26016 42 cent per ons. A JANSSEN Gz. -:- THOLEN. uit de Centrale Homoeopatische Apo theek van Dr. Willmar Schwabe te Leipzig zijn in OR1GINEELE VER PAKKING verkrijgbaar in de apo theek van 12 8498 Zuivelstraal, Bergen op Zoom WIE TE zijn HUWELIJKSKAARTEN en VISIT E K A A RT J ES spoedig en netjes geleverd wil hebben, vrage eens de modelboeken ter inzage bij den heer 14 19611 A. GOED EG EBU URE Az. Jr. die agent is der firma J. M. C. POT. te Tholen zich tevens aanbeveelt voor de levering van alle voorko- iqnde UKWERKEN,

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 3