Ad ati< c Van onze berichtgevers. Publicatiën. P. be: Kerknieuws. BINNENLAND. GEMENGD NIEUWS. 0 N D E R W IJ S. Burgerlijke Stand. Ingezonden Stukken Marktberichten. Di pei pei 19: et zijne graanvoorziening onafhankelijk te maken. De keuze van verbouw moet overwegend be- heerscht worden door de geschiktheid van den bodem, ook in verband met de noodig geoor deelde vrncbtwisseling. Nederland voorziet slechts voor twee vijfde in de eigen behoefte aan graan. Zou het zich zelf in dezen bedruipen, dan zouden in plaats vau 526.567 hectaren, zooals in 1913, ten koste van andere producten, meer dan 1.200.000 hec- aren moeten worden bebouwd met granen, zaden en peulvruchten. Den verbouw van aardappelen zou men, indien men noch aardappelen, noch aardappelmeel wenschte uit te voeren, moeten beperken en de aardappelmeelfabrieken, zoo coöpe ratieve als speculatieve, op afbraak kunnen ver- koopen. Hetzelfde geldt voor de beetwortelsui- korfabrieken en in nog meerdere mate voor beperking van den verbouw van zaden en handels- gewassen. Overigens zou men den graanbouw kunnen bevorderen door het scheuren vau weiland en het beschikbaar stellen van den daardoor ge- wonneu grond voor den graanbouw. Men zou een einde kunnen maken aan de veeteelt en aan de zuivelbereiding voor zoover deze dienen voor den uitvoer. Dau zou meu het grootedoel hebben bereikt van in eigen behoefte te kunnen voorzien en ouatbankelijk te zijn van het bui tenland. Zulk een graan-dorado zou echter samengaan met de opheffing van de tegenwoordige bloeiende takken van landbouwnijverheid, met uitzondering van de slroocartonfabrieken. Het nadeel, meent het blad, zou oneindig grooter zijn dan de voor- deelen. En daarom wil bet waarschuwen tegen eene kunstmatige bevordering van den graan bouw in Nederland, als uitvloeisel van den weusch tot zelfvoorziening. ST-ANNALAND. In de jl. Woensdag ge houden vergadering van den Dijkraad van den Calamiteuzen Suzannapolder werd vastgesteld de rekening van dien polder over 1919/20, waarvan de ontvangsten bedroegen f3946.735 en de uit gaven f 15931.58, zoodat meer was uitgegeven dan ontvangen f11984.795. In dit te kort was door het Rijk en de Provincie te samen bijge dragen f 11940.—, en bedraagt het naleelig saldo alzoo f44.795. Aan de beurt van aftreding is dit jaar de voorzitter de heer A. J. Bierens. Omdat deze 65-jarigen leeftijd heeft overschreden, kan hij niet meer voor een herbenoeming in aanmerking komen. Op de lijst van aanbeveling ter benoe ming in deze vacature werden nu in volgorde geplaatst de beeren M. J. Heijboer, Anth. van Luijk Az. en W. Heijboer Az. De beer M. J. Heijboer dankte den voorzitter w\iv» uij, gc.üuroud» J--»» k.j-1 ---» 24 jaar die hij als voorzitter heeft gefungeerd, in het belaog van de Calamiteit heeft verricht, terwijl de voorzitter, het lid van het Bestuur, de leden van den Dijkraad met den hecretaris- ontvauger mede dank zegt voor de medewerking die hij steeds van hen heeft mogm ondervinden. IERSEKE. De vorige week werd hier voor 't eerst door de rijksverzekeringsbank een rente toegekend nain. aan de wedawe van een verplicht verzekerde. De rente bedraagt f 3.60 per week. De heer J. Bol van Ierseke slaagde te Breda voor de hoofdakte. Een jongen, die in een oesterput aan 't baden was, gleed uit en brak een been. Bevorderd aan de handelsschool te Middelburg 8. Kersten van de le naar de 2e klasse, en W. Bom Lz. van de 3e naar de 4e kl. Tot gezworene van den Nieuwe Olzendepolder is benoemd do heer M. Vermue. Woensdag deed de heer M. Vlaming met goed gevolg eindexamen H.B.S. le Goes. Door een steenworp werd een jongen zoo erg aan 't hoofd verwond, dat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. OUD-VOSSEMEER. De oogst is niet alleen te velde aangevangen, maar ook reeds wurdt volop gedorscht met een huurdorschmachiue, bij een aantal kleinere landbouwers is heel wat gerst uitgeslagen. De straat in de Kalisbuurt is wat de keibestrating betreft reeds afgewerkt, terwijl Achterstraat geheel en Molenstraat voor een deel gereed is. Men kan niet anders dan de verbeteringen, die trouwens hoog noodig waren toejuichen. STAVENISSE. Door den heer Burgemeester alhier is namens den Nederl. Politiebond aan den heer J. Stoel, gemeente-veldwachter alhier uitgereikt het dienstkruis voor 20-jarigen trouwen dienst. binnen, verhaalt de Tijd, en wilde zich amechtig neervleien op een plaatsje, waarop een hand- taschje stond. „Bezet mijnheer" merkte een naast het tascbje zittende reiziger op, met een knipoogje tegen zijn kornuiten. //Door wien vroeg de late passagier hijgend. z/üoor een mijnheer, die zich in de retirade bevindt." z/Nu mijnheer, ik zal even gaan zitten om een beetje bij adem te komen, en het plaatsje niet warm maken". En de daad bij 't woord voegend, nam hij het taschje in de hand, zette hoewel het tamelijk zwaar was, zich hoogst be scheiden op 't randje van den afgrond neer, eu deponeerde het taschje, tusschen zijn voeten. - De trein stopte te Oosterbeek, maar wie kwam niet //de mijnheer van de retirade". De mijnheer met 't taschje zette zich iets gemakkelijker neer. Te Ede stopte de trein, nog niet »de mijnheer uit de retirade". De mijnheer met 't taschje ging nn op zijn gemak leunen, en kreeg de luchter van, dat de passayier naast hem gefopt had, en een egoïst was. Er werd echter over niets gesproken men las, of keek naar buiten. Alleeu keek de passagier, die te zeer op z'u gemak gesteld was geweekt, nu en dan begeerig naar't taschje, dat stond gebarricadeerd tusschen de forsche voeteu van zijn buurman. De trein stopte te Utrecht. De bewuste eigenaar van 't taschje wil bezit nemen van zijn schat, maar de ander weert hem met zijn pootige handen af en zegt //Pardon, mijnheer dit taschje is uw eigendom niet, en is vau //den mijnheer, die op de retirade zit". Daar hij blijkbaar niet terugkomt, deponeer ik deze tasch bij deu chef." Wat de ander ook beweerde, er hielp geen lieve moedertje aan. In optocht, vergezeld van lachende reizigers, trok men Daar den chefde pootige mijnheer légde den chef de zaak uit, en de chef was het met hem eens, dat de tasch behoorde aan /yden mijnheer op de retiradehij nam het tascbje in bezit, en beloofde een uader onderzoek aan den verbluften eigenaar van 't taschje, die daarop zonder tasch met monsters op reis kon gaan. twee mannen weet men zoo goed als zeker, dat zij verdronken zijn. Een der geredden heeft zijn been gebroken. Prins Joachim van Pruisen. Prins Joachim van Pruisen, de jongste zoo van ex-keizer Wilhelm, heeft Zaterdag te Potsg dam de hand aan zich. zelf geslagen, en is non denzelfden nacht aan de gevolgen van zijn won den bezweken. Prins Joachim was 17 December 1890 te Berlijn geboren (dus 29 jaar) eu 11 Maart 1916 gehuwd met Maria Augustine, prinses van Au- halt, van wie hij onlangs gescheiden is. Groote schade. Zaterdagmiddag lieel't over Twente een hevig onweer gewoed, vergezeld van een windhoos en hevigen hagelslag. Honderdtallen boomen zijn ont worteld of door midden gebroken, terwijl stukken ijs, ter groote van eieren bij hoopen neervielen en de oogst vernielden. Rogge- en havervelden zijn deerlijk gehavend. Er zijn boeren, die een oogst- scliade hebben van f 2000 a f 4000. Bij een der boeren zijn in de wei drie koeion door den bliksem gedood. Toch uitgekomen. In den zomer van 1917 is te Amsterdam aan het Sarphatie-park een oude nachtwaker, W. H. Thijm, gedood door een inbreker, die in het tijdelijk onbewoonde perceel 84 zijn slag had geslagen. Den ouden man werd op het oogenblik, dat hij de stoep opstapte om zich te overtuigen dat de deur goed gesloten was, door den naar buitenkomenden inbreker vermoedelijk met een breekijzer de schedel ingeslagen Een berucht recidivist heeft destijds wegens den doodslag terechtgestaan, maar is in twee instanties vrijgesproken. Nadat een gedetineerde in de strafgevangenis aan don recht er-commissaris belangrijko aanwijzigen in verband met deze zaak heeft verstrekt, zijn thans vier lieden aangehouden als verdacht bij de inbraak met geweldpleging betrokken te zijn geweest. Bij deze vier verdachten (twee zijn weer op vrije voeten gesteld) is niet de destijds verdachte. Het bij de inbraak gestolen zilverwerk is opgespoord. 2e. Alle personen, die zich aan mij he opgeven om gedurende dezen zomer onder leiding te baden, hebben geen toegang tot d« noch tot het terrein des namiddags van 4 3e. Des Zaterdags is de put den geheelen beschikbaar. 4e. Des Zondags is de put gesloten. 5e. Met het bAden tusschen 4 en 6 uur namii heb ik niets te maken en gaat buiten mij om Met dank voor de plaatsing Hoogachtend, M. M. VAN RIJ SS EI. UITSLAG verkoopingen en aanbestedingen. Vrijstelling en vergoeding wegens kostwinnerschap. De Burgemeester *an Tfcolen brengt hierb algemeene kennis, dat krachtens de wet van 1920 (Staatsblad no. 261) het verleenen van stelling van ingelijfde militieplichtige koitwinnt het toekennen van kostwinnersvergoedingen zal g na den dag, waarop de duur der heerschende ba gewone omstandigheden eindigt. Zoodra de bekend is, waarop deze buitengewone omstandig! te eeniger tijd geacht worden te zyn geëio zal daaraan algemeene bekendheid worden geg Voor verdere toelichting raadplege men de plakbiljetten. De Burgemeester, 20 H. GOOSSEN, lb, ET 8 Tel VOO] s '2" ielen mer. Oud-Vossemeer. Na voor verschillende ben te hebben bedankt heeft ds. Iz. Kievit, thans bij de Herv. Gem. te Benschop, het beroep Lunteren aangenomen. Ierseke. Ds. Boer zal 29 Aug. afscheid pr Tholen. Ds. Bolwyn te Driebergen heeft het b naar de Geref. Kerk alhier aangenomen. Bevorderd tot commies 2e klasse bij 's llijk s beslas tin gen de heer H. Vennik thans commies der 3c klasse te Tholen. Tot buitengewoon opzichter bij 's Rijks waterstaat is o.a. beuoemd de beer H. Dek te Oud-Vossemeer. Benoemd tot Rijksoutvanger der Registratie te Purmerend de heer Mr. P. v. Sonsbeek vroeger te Tholen, thans te Meppel. Gestraft. Te Arnhem stond de treio gereed voor ver trek naar Utrecht. Nog op 't nippertje stormde een laat komende reiziger een geopende coupé Dure bloemen. In de rechtzaal te Utrecht. Bij de stokken van overtuiging een bloempot met het restant van een geranium erin, vertelt de rechtbank verslaggever van het U. D. De beklaagde komt voor. Mijnheer in blauw cheviot-costuum, Perry- regeüjas over deu arm, stroohoed, hoog boord, manchetten, ring met steen, scheiding. Van beroep timmermansknecht. De schrijver van dit rechtbank-verslag keek er z'n gekeerde grijze jasje eens op ua, en luisterde. Deze timmermansknecht, pardon deze ui neer, die wel zoo goed is om in een timmermans werkplaats enkele uren daags arbeid te verrichten, deze beklaagde bleek 'n meisje te hebben en om dat meisje met 'n flenrigen geranium te verrasseo, die iemand van zijn stand zich misschien bij Knoppers op het Janskerkhof of bij van Gendt in de S-rvetstraat had moeten koopen, wij zeggen om dat meisje niet een pot geranium gelukkig te maken, was hij een der voortuintjes van het Wilhelmiuapark binnengewandeld, om uit een der perkjes een bloempot weg te nemen. Toen is gebeurd, wat eigenlijk heelemaal niet te pas kwaui de bewoners vau het huis toonden zich niet gelaten en berustend, haalden de politie en die politie verbaliseerde. Zoo kwam deze timmermansknecht met blauw colbert en EngeUche gummi-jas dandylike over den arm in de beklaagden-bank te staaD. M'neer bekende. Had één excuus: //Dat 'ie droüken was ge weest. Wat in onzen tijd 'n zeer geldig excuus moet zijn. Dronken komt méér voor tegenwoordig. Zelfs veel. De officier vroeg f 30 boete. De president: //Wat is je loon De beklaagde: //Vijf-en-vijftig gulden in de week'». De president scheen het of niet goed te ver staan öf niet heelemaal te begrijpen en vroeg daarom „Hoor ik 't goed, vijf-en-vijftig golden?" Beklaagde: //Ja-zeker, f55. President: nHeeft u nog iets te nwer ver dediging aan te voeren Beklaagde had niets meer te zeggen. Of hij geen vermindering van boete vroeg, vraagt u 1 Weineen, waarom zoo hij dat doen Zoovéél is dat niet. Als je je van f 55 de weelde kunt veroor loven van dronken te zijn, dan zijn drie briefjes van tien voor een boete óók wel te vinden. Plenty geld tegenwoordig. De m'neer in 't blauw met stroohoed en Perry-regenjas over deu arm boog voor de rechters, liep met veerkrachtigen 9tap de recht» zaal uit, blijkbaar een vrije middag. Noodlottige aanvaring. Vijftig Rotterdammers gingen Zondagmorgen met een motorboot uit visschen naar het Voorn- sche kanaal. De boot werd aar gevaren door een Eransch stoomschip, waarbij onder de hengelaars een paüiek ontstond. Wel een dertig sprongen over boord. Door ijlings toegeschoten sleepbooten werden "de meesten gered. Wie er aan boord waren, wist men niet. In den loop van den dag kwamen 12 aanvragen uit gezinnen, waaruit iemaud zich aan boord kon hebben bevonden en die nog niet was thuis gekomen. Van acht werd l^J&y dè ^is komst gemeld, zoodat er nog vier. worden vermis*' VaD Tholen 17 Juli. Ten overstaau van Notaris D. van de Velde alhier, werden de volgende perceelen tarwe verkocht ten verzoeke van Jhr. J. van VredeDburch. Perceel 1, 207 roeden f 500 M. Laban. 2, 145 f 500 M. La'oan. 3, 218 f480 A. Jaose. 4, 1975 f 490 C. v. d. Berge. 5, 2185 f480 P. Nelisse. 6, 1975 f 500 C. v. d. Berge. 7, 1635 f500 M. LabaD. 8, 144 f490 A. Jaose. 9, 1635 f440 M. Laban. 10, 144 f515 H.v. DijkeAz. 11, 135 1020 J. C. Gelderbl. 12, 196 f500 A. Janse. 13, 199 f495 M. Laban. 14, 183 f480 M. Laban. 15, 209 f510 C. v. d. Berge. 16, 178 f505 M. Laban. De prijzen zijn alleD per Gemet. Scherpenisse. Teu overstaan van notaris Meulen- berg te St-Maartensdijk en ten verzoeke van de erveu Wed. W. Quaak werd Woensdagavond bij inzet geveild een perceel bouwland voor f 2100 per gemet en een hui9 en erve voor f700. Het eerste werd ingezet door G. Quaak en en het tweede door M. Audriesse, beiden ulhier. PREDIKBEURTEN. THOLEN. Ned. Herv. Kerk voorm. 10 uur ds. Van Lutti en nam. 2,30 ds. Van Griethayzen. Collecte voor het kerkgebouw. Geref. Kerk voorm. 10 aar en nam. 2,30 ds. Nieboer, te Krabbendijke. Voorber. H. Avond Geref. Gem. voorm. 10 uur, nam. 2,30 *a avonds 6,30 uur leeskerk. Ned. Protestantenbond Afd. Tholen: GEEN DIENST. POORTVLIET. Kerk voorm. 10.30 en nam. Bftro VoB erda Alj H. $G- dan en v irvoB holei ïern ten bela ,vere 50 i len, arte bela ;en. 58 1 Ned. Herv. ds. Veischoor. Geref. kerk, voorm. 10,30, nam. 3 en 'sa 7 uur ds. Wieleuga van Anna Jacobapolder. SCHERPENISSE. Ned. Herv. kerk, voorm. 10,30 en nam. ds. De Boer te Ierseke. Oud-Vossemeer. Bevorderd van de le naar de 2e klasse der H. B. S. te Bergen op Zoom de jongeheer Auton Ampt, D.Jz. alhier. Bij do overgangsexamens der R. II. B. S. School te Bergen op Zoom, werden bevorderd van de 4e tot de 5e klasse, F. de Ruijter te Si-Maartensdijk, E. v. d. Velde Tholen. Van de 3o tot de 4e klasse, W. v. d. Velde en P. Lanting Tholen. Van de 2e tot de 3e klasse C. v. cl. Zande, Tholen. Van de le tot de 2e klasse, W. Cornelisse, N. Schot, en J. Laban (voorwaardelijk) allen te Tholen. C. v. Damme M. Mol, N. van Sas, C. de Fouw, allen te Si- Maartensdijk. A. Ampt te Oud-Vossemeer. Jo Kam steeg te Stavenisse. Toegelaten tot de le klasse, A. Vriens te Tholen, M. Polderman Oud-Vossemeer, L. Hoek on L. Vermaas te St-Maartensdijk W. Hanssens te Stavenisse. Oud Geref. kerk, voorm 10,30, nam. S en 'it 6.30 uur leeskerk. ST-MAARTENSDIJK. Ned. Herv. kerk, voorm. 10,30 en 7 uur ds. Keiler, nam. 3 uur geen dienst, Ood Geref. kerk voorm. 10,30 nam. 3 en uur leeskerk. STAVENISSE. Ned. Herv. kerk, voorm. 10,30 en nam ds. Kamsteeg. Oud Geref. kerk, voorm. 10,30 nam. 3 en 's a 6,30 uur leeskerk. ST-ANNALAND. Ned. Herv. Kerk voorm. 10,30 leeskerk en 3 uur ds. Oosterhuis. Beide diensten collecte voor het ZiekeofoD Oud Geref. kerk, voorm. 10,30, nam. 3 en 's a (f uur leeskerk. OUD-VOSSEMEER. Ned. Herv. kerk, voorm. 10.30 ds. Van hoijzen, en nam. 3 uur leeskerk. Geref. kerk, voorm. 10,30, nam. 3 uur ds. en's avonds 6.30 leeskerk. IERSEKE. Ned. Herv. kerk voorm. en nam. ds. Luije te Scherpenisse. Geref. Kerk, voorin, en 's avonds Ds. Oud van Kralingen, nam. lezen. Chr. Ev. Gem., voorm. en nam. en ds. Bromet. Oud Ger. Gem. voorm., nam. en Ds. Kersten. Nam. doopsbediening. otai len P 2 ond len) ten ,KO St. 12 4 8 4 Alle kerl ten MC Th in de le ;edi Gemeente IERSEKE van 16—22 Juli 1920. Ondertrouwd Dirk Bastiaan Roobol 25 j. jm. te Rotterdam en Elizabeth Paauwe 23 j. jd. Geboren Jacomina Johanna dv. Joos den Herder en Maria Anna Filius. Jacobos, zv. Leendert Barend Stekctce en Adriana Cornelia van S:ee. Adriana Dina, dv. Cornelis Kosten en Adriana Wisse, Gemeente THOLEN van 1623 Juli. Gehuwd I. Geluk jm. en M. Hengstmengel jd. II. J. Ronkema wedn. en J. van Dam jd. OndertrouwdP. Bout jm. en E. Hetzel jd. Voor den inhoud van ingezonden stukken is de Redactie in geenerlei opzicht verantwoordelijk, terwijl door opname volstrek niet blijkt dat zij met den inhoud instemt. Mijnheer de Redacteur. Verzoeke beleefd opname van onderstaande regels ten einde misverstand le voorkomen. ZWEMMEN Belanghebbenden en belangstellenden worden verzocht rekening te willen houden met het volgende le. Indien het zwemmen in de put weder door gaat, zal op Maandag 23 Aug. een zwomwedstrijd worden gehouden waarvoor men zich bij mij kan aanmelden, THOLEN, 24 Juli 1920. Eieren 11 cent per «tok. Boter fl.65 per pond. ROTTERDAM, 20 Juli 1920 EIEREN. Op de heden in ons veiÜDgslokaal I Ml poortstraat 24 gehouden veiling werden gende prijzen besteed Gegar. versche hoendereieren van f 11.— tot f 14.— Eendeneieren f 13.75 tot f 14.25. Ganzeneieren f 30.tot 1 32. Kalkoeneieren f 14. Aanvoer 175.000 stuks. Temperatuur van het Scheldewater te T Juli Graden C. Zaterdag 17 20, Zondag 18 20, Maandag 19 19,3 Dinsdag 20 19,2 Woensdag 21 19,2 Donderdag 22 20, Vrijdag 23 lot; ilen VOI >erf ?oo pen ÏN wei Dze h< I. M lbo ,nd II. B Hq )e ge< ÏE D0t idt

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 2