P IERSEKSCHE Eli THOOLSCHE COURANT a. [o. 1844 Zaterdag 24 Juli 1920. Vijf en dertigste jaargang in. Firma J. M. C. POT - Tholen. Publicatiën. RBlf JT,[ Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. •rijs per kwartaal f 0,75 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,325, franco er post f 1,40. Voor het buitenland f 1.10, zonder Geïll. Zondagsblad. UITGAVE Telef. Interc. no. 16. Adverteutiën van 1 tot 4 regels 60 centsiedere regel meer 15 cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. 26 Juli1 Aug. 1920 kunnen gebruikt worden: no. 43 van de soikerkaart voor l/2 pond suiker, ligheidsduur van couponnen der BROODKAAR- voor het 144e tijdvak van 2129 Juli. e broodkaarten voor wittebrood, waarop geen en geen nummer voorkomen zijn voor het 144e 'ak rood gekleurd. holen, den 23 Juli 1920. 10 De Bargemeester voornoemd, H. GOOSSEN, 1b. OPENBARE VERGADERING van den Raad der Gemeente Tholen, gehouden Vrijdag 16 Juli 1920. NG. R. Ie fwezig de heer van Hiele. Ingekomen zijn eenige miss. van Ged. Staten lende goedkeuring van raadsbesluiten, roces verbaal van kasopneming bij den ge- nteontvanger. 019|chrijven van den gem.raad van Oad-Beijer- inet verzoek om zijn adres om de gemeente- jtie te reorganiseeren iu rijkspolitie, te onder- oen. erzoek van de gemeente Termunten, om isie te betuigen aan het adres om de Ge- nte vrij te laten bij het bepalen van den k van het bedrag voor eerste levensonder- d, worden allen yoorkeauisgeving aangenomen, ac den heer D. van Hiele is bericht iuge- en dat hij bedankt als lid van den Raad. 0 voorzitter brengt eeD woord van dank voor een de heer Van Hiele als lid van den raad t verricht. an den beer L. K. vau Dijk is verzoek inge- ien om hem met ingang van 1 Januari a.s. 01 oDtslag te willen verleeneo als hoofd der L. O. school. )e voorzitter brengt in herinnering dat het Raad gegeven was den heer Van Dijk reeds unneu beloonen door hem voor zijn plichts- rulling te kunnen baooemen als hoofd der >ol. De heer Van Dijk heeft steeds getoond rechte man op de rechte plaats te zijn en stelt voor om dit ontslag op de meest eer- wijze te verleenen, waartoe met alg. st. t besloten. len adres van den bond van geraeente-amb- ren, waarin verzocht wordt om den gepen- leerden een verhoogd pensioen toe te kennen, erband met de mindere waarde van het geld. )e voorzitter zegt dat voor een eventueele ïooging in aanmerking komen M. G. van jele, wed. Denrloo, wed. Laban, Lievisse iaanse en Free. lit zal voor de gemeente een uitgaaf van o>0 vorderen. heer Geluk weet niet dat Free gemeente- itenaar is geweest. )e voorzitter deelt mede dat deze de braud- t bediende. let alg. st. wordt op het adres ganstig be kt. Hen miss. van Ged. Staten met mededeeling de begrootiug 1920 met aangebrachte wijzi- 5 I gen is goedgekeurd. Een id., met bericht dat den burgemeester 15 Juli tot 12 Augustus verlof is verleend, den voor kennisgeving aangenomen, foorts wordt vastgesteld een verordening in 'iand met de warenwet, au de Gezondheidscommissie is een verzoek :komen om voor een betere vuil afvoer te ;eu aan de Boschstraat waar de sloot achter woning van de Wed. Laban dient voor af- van rioolwater. i Voorzitter meent dat de sloot wel vol- m ide zou zijn om voor afvoer te dienen, doch de jeugd die daar op en aan loopt steeds kanten van den dam waaronder een riool t naar benedeD trapt, waardoor het riool topt geraakt. Ook wordt door de omwonenden beerton in de sloot uitgekapt, hoewel men meermalen getracht heeft den dader te pen, totnogtoe bleef dit zonder gevolg. Nu |U^tI en 'n 0,rer^eS getreden met den ge- laa Intebouwmeester en kau aan dien toestand r een einde worden gemaakt door de rioleering r te trekken en in de richting van de heining den tuin van Haaijer op het groote riool doen aansluiten. Dit plan zal f400 kosteD. tweede plan is om den geheelen sloot te pen, die langs den tuin van de wed. de n loopt, de totale kosten zouden dan f 1300 ragen. B. en W. meenen echter dat voor- ljj|)ig volstaan kan worden met het eerste plan, ■■'1 zon nagegaan kunnen worden of hierdoor geheelen toestand niet zal verbeteren, e heer Geluk vraagt of het de bedoeling is de in de bnurt staande buizen te doen af keren in het riool, e voorzitter antwoordt bevestigend. BotlJe heer Goossen zet een en auder nader vanlen, waarna het eerste plan met alg. stemmen 16|dt goedgekeurd. 30 36 I oet Deta: OOI 1— ITVI ZU imai Str Mi Iu hetzelfde adres is tevens sprake dat de beerkar veel te vroeg zijn rondgang door de gemeente begint. De voorzitter zegt dat de verordeuing spreekt van 10 uur vanaf 1 April tot 1 Sept. Om echter geheel den stank weg te nemeu zal be zwaarlijk gaan, de menschen zetten toch hun ton of bak reeds buiten voordat de wageu komt en deze voorwerpen zijn ook niet zonder luchtje. Door wethouder Goossen is het plan geopperd om ieder twee tonnen te verschaffen die dan gewisseld kunnen worden, de kosten op een en ander vallend zouden kunnen wordeu gevonden in een te heffen rioolbelasting. Dit zal nader onder de oogeu wordeu gezien. Doch wat de klacht betreft, de verordening bestaat en aan de handhaving zal de hand worden gehouden. De heer Moelker zegt dat de zaak zoo is, dat we een contract hebben die de contractanten verplicht niet voor 10 uur in de gemeente te komen, dit contract dient te worden nagekomen en nu moge men zeggen dat ook de tonnetjes en de bakken die buiten worden gezet een luchtje verspreiden, dat kan zoo zijn doch de ergste stank komt van de beerkar en deze mag niet voor tieu uur zijn intrede doen. De heer Jansen wijst eveneens op eeu geval dat de personen die de facaliën op halen, soms wel eens moedwillig de menschen overslaan. Ingekomen is een adres van de vereeniging van Gemeente-ambtenaren, waarbij deze ver zoeken hun salarissen te verhoogen, volgens een bij het adres gevoegde schaal. De voorzitter stelt voor eeD commissie te be noemen bestaande uit de bh. Moelker, Klompe en Deurloo. De heer Moelker zegt geen bezwaar te hebben om in deze commissie zitting te nemen, doch meent dat het verzoek alle leden wel bekend is en in deze vergadering gevoegelijk kan worden behandeld. De beer Goossen merkt op dat B. en W. geen prae-advie» hebben gegeven. Bij benoeming van een commissie kan- deze met voorstellen komen, waarop dan B. en W. eveneens het hunne er van kunDen zeggen. De heeren wenschen echter onmiddellijke behandeling. De voorzitter brengt in stemming het verzoek om het salaris van den eersten ambtenaar ter secretarie te brengen op f 2000. De heer Moelker vindt eeu behandeling op zoo'n wijze niet erg prettig, dan is spr. er voor om het voorstel van den burgemeester maar aan te nemen. De voorzitter zegt dat dit het meest practisch is, en wordt thans besloten zooals eerst is voor- Het adres van het Groene Kruis alhier met verzoek de toegestaue subsidie te verhoogen tot f 1200, is indertijd in handen van een commissie gesteld. In verband met dit adres, dat de wensche- lijkheid betoogt om een wijkverpleegster aan te stellen, is van de gezondheidscommissie inge- komeu een adhesie-betuiging. De voorzitter merkt op dat indertijd, toen men mej. Blom het werk van wijkverpleging op wilde dragen, arts de Jonge er deD nadruk op legde dat iofectie-gevaar bij zorgvuldige be handeling door mej. Blom vrijwel uitgesloten kan heeten terwijl thans in dit adres een der motieven is, het gevaar dat infectie oplevert. Spr. meeDt dat ook mej. Blom voor het niet meer vervullen van de betrekking als wijkver pleegster dient schadeloos gesteld. De commissie stelt voor om aan het Groene Krnis een subsidie- verhooging toe te staan van f 250 en aan mej. Blom een vergoeding van f 200 te geven. De heer Wagemaker kan zich wel vereenigen met de subsidieverhooging aan het Groene Kruis, wat betreft de verhooging aan mej. Blom, hier mede kan spr. zich niet vereenigen. Het Groene Kruis derft een subsidie van Rijk en provincie doordat mej. Blom zich niet meer interesseerde om het diploma te halen, spr. kan om deze reden er niet mee meegaan om mej. Blom vao de stadsruif te laten profiteeren. De heer Goossen meent dat de heer Wage maker de zaak niet in het rechte licht beziet. Indien mej. Blom het diploma als tuberculose- verpleegster had verkregen zou dit f 550 hebben gegeven. Zij volgde de te Middelburg gegeven lessen, doch wegens haar beroep als verloskun dige kon zij deze niet geregeld bijwonen, het beroep van vroedvrouw brengt een ongeregelde praktijk mede, toen heeft mej. Blom gezegd, dat bij haar de belangen van de kraamvrouwen voorgaan, terwijl zij zich eveneens niet wilde overwerken. De voorzitter verheugt het dat de positie van de vroedvrouwen waarschijnlijk op beter peil zal komen. Hier geven we echter nog lang niet wat deze in andere plaatsen ontvangen. Spr. noemt verschillende plaatsen uil de omgeving waar de jaarwedden f1500 tot f 1700 bedragen. De heer Moelker zegt dat het wel steeds gebleken is dat hij niet met dubbeltjes gooit, vooral als dit moet verhaald worden op de be lastingbetalende burgerij. Doch waar het hier geldt om iemand die eerst een bepaald salaris geniet en deze door dit adres aan den dijk zou wordeu gezet, is hier spr. tegen en kan dit niet zonder vergoeding geschieden. De heer Geluk meent dat de commissie zeer voorzichtig is geweest. De heer Wagemaker is van meening dat het Groene Kruis niet tevreden zal zijn met de voorgestelde subsidie. Met alg. st. wordt het voorstel daarna aan genomen. Van de raadsleden Gelnk, Deurloo, Aertssen en Jaosscn is het voorstel ingekomen om art. 113 der politieverordening om het geven van vergunuiDg voor muziek voor den dans op chr. feestdagen en kermis aan den Raad te geven. - De voorzitter meent dat men door bet daar- stellen van een dergelijke verordening toch niet datgene zal bereiken wat men er van verwacht. De heer Goossen zegt dat hem woorden zijn opgevallen als vreemdelingenverkeer, dat ge- schaadt zou worden bij het niet toestaan van muziek. Nu hiermee kan hij zich volkomeu vereeoigeu. Men behoeft hiervoor slechts naar het naburige Bergen op Zoom te gavn, dat is een plaats waar men flink weet te organiseeren en vooral vreemdelingeu weet te trekken. Ook daar wordt gelegenheid gegeven tot het makeu van muziek voor den dans, doch op de straten merkt men hiervan niets, daar gaat het ordelijk tos en indien iemand iu kcnnelijken staat ver keert wee dan den herbergier die zoo iemand nog tapt, hem wordt gedurende 6 maanden de vergunning ontnomen. Hier in Tholen draagt de bevolking zelf de schuld indien er geen ver gunning tot muziek meer wordt gegeven. Waarom is hier ook niet dezelfde organisatie als te Bergen op Zoom P De schuld ligt bij kot rnhlielr v.e.lf. Onlang liep spr. door de gemeeutewandeling en zag daar baldadigheid bedrijven aan de boomen. Spr. ver bood dit en werd toen nog nagejouwd. Wij geven er geld voor uit om de boel netjes te houden en de wandeliog wordt vernield. De heer Wagemaker heeft met aandacht de heer Goossen aangehoord. Is dit nu het Chris telijk Tholen, waar de ouders hun kindereD zoo christelijk - opvoeden Spr. meent gehoord den vorigen spr. dat hieraan wel heel veel ontbreekt. Spr. meent dat die Chr. ouders wel eens beter tegenover hun kinderen mogen optreden. De heer Geluk zegt dat men wel zien kan dat de heer Wagemaker geen gezin met 9 of 10 kinderen heeft, dan zou hij zoo niet spreken. De heer Janssen zegt dat de heer Goossen zoo in den breede Bergen op Zoom heeft afge schilderd, doch hier te Tholen was het met de hoogdagen toen er geen muziek was zeer rustig. De heer Goossen zegt dat men hem niet ver keerd moet begrijpen. Hij noemde juist Bergen op Zoom waar het, ondanks er overal gelegeu- heid tot dansen was, in de straten zoo ordelijk toegaat. In stemming gebracht staken de stemmen. Vóór de hh. Goossen, Geluk, Jaosseu, Deurloo eu Aertspn, tegeu de h.h. Wagemaker, v. d. Maas, Klompe, Moelker en de voorzitter. Dit voorstel komt in de volgende vergadering weder ter tafel. Er wordt besloten de tijdelijke geldleeningen om te zetten in een vaste leening ad f 33 000. Onderhands wordt een stukje tuingrond op nieuw verpacht aan Th. Begtho v rr 7 jaar. Na onderzoek vaD zijn geloofsbri .en, adviseert de commissie tot toelating van den heer J. Quist als raadslid. De voorzitter verlaat da vergadering en draagt het voorzitterschap over aan deu lieer Goossen. Als zetters voor de Dir. belastingen worden benoemd de heeren C. Laban, C. W. Geluk, G. P. Engelvaart, L. W. B'.aa3 en W. C. de Lange. Met alg. st. besluit meu toe te treden tot aansluiting bij de werbeloosheidverzekering. Op zijn verzoek wordt aan J. v. d. Boom eervol ontslag verleend als gemeentewerkman. Aan dr. P. de Jonge te Vrederust wordt eervol ontsl verleent als arts belast met de vaccinatie. Het kohier vau de pl. belastingen en eenige reclames tegen hun aanslag u den h. o. worden in hanuen der comm. gesteld. De he r v. d. Maas is het opgevallen dat er soiua autoeo andere voc-i tuigen het veer pas- secren w.vrin meer personen zijn gezeten dan er plaatsen zijn. Spr. ia van meening dat dit veranderd moet worden daar het schade voor de gemeentekas oplevert. De voorzitter zegt dat het zeer bezwaarlijk zal zijn tntarief te veranderen. De zaak is reeds bij B. n W. in bespreking geweest. Het tarief sprt: kt al leen dat voertuigen op vier wielen 30 cei.'- v e^ :hi betalen ongeacht het aantal mi>xeaden. y De heer v. d. Maas spreekt den wensch uit, dat dit art. dan spoedig veranderd moge worden. Hierna sluiting der openbare vergadering. PROVINCIALE STATEN VAN ZEELAND. De Staten onzer provincie hebben Maandag, Dinsdag en Woensdag hunne openbare zomer- zitting geboudeu en besloten, van de voorstellen die onze provincie in haar geheel raken laten wij hieronder de resultaten volgen. Iu het reglement vau orde werd een wijziging aangebracht, waardoor de Statenleden nu ook buiten de zittingen om, schriftelijke vragen aan Ged. Staten kunnen stellen, Het voorstel om afwijzend te beschikken op het verzoek van den Bond van Waterbouw kundige ambtenareu om hunne jaarwedde vast te leggen in bet reglement op de polders en waterschappen, werd aangenomen met 8 stemmen tegen, die der Soc. dem., der Vrijz. Dera. en den heer Veenings. Het voorstel om f400.000 bij te dragen in de kosten van uitbreiding van de buitenhaven te Vlissingen veroorzaakte een debat van 2 uur maar werd tenslotte zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Voor de spoorwegen op Zuid-Beveland werd het renteloos voorschot verhoogd, waardoor de tot standkomiüg dezer hoog noodige verkeers- verbeteringen weder een stap nader is gekomen. Tegen het voorstel in, werd f 1000 uitge trokken voor toelage voor het uitzenden van kinderen naar een vacantie- of herstellingkolonie. Daar de minister van Waterstaat de uitvoering van de plannen der Prov. Zeeuwsche Electrici- teitsmaatschappij tegenwerkt, werd een motie aangenomen waarin wordt betreurd dat de uit voering tot dusverre niet mogelijk is geweest en waarbij wordt besloten den minister te ver zoeken ten spoedigste de gevraagde en vereischte vergunningen tot gebruik vau rijkswerken aau de maatschappij te verleenen, opdat zij kunnen overgaan tot den bouw van die inrichtingen die Zeeland van elee-t.n'»»«tmnru zullen voorzien Leo poging om aan het Groene kruis tegen den wil van Ged. Staten toch een subsidie van f 1000 te geven voor de wijkverpleging ten plattelande mislukte. Het voorstel daartoe werd verworpen met 28 tegen 11 stemmen. Voor de soc. dem., de vrijz. dem. en de heeren Moelker Van der Weijde en J. W. vau Oeveren. Ook het toekennen van f 300 aan de Nat. Chr. Geheelonthoudersvereeniging lokte niet er waren slechts 12 leden voor, namelijk mevrouw Duiker en de heeren Mulder, Hartoog, van de Putte, Hensel, Onderdijk, Verhorst, Viruly, W. van Oeveren, Vogelaar, J. W. van Oeveren en Overhoff. Aan „Vrederust" werd f 125.000 geleend en voor dit bedrag en voor een van f 600.000 zullen leeningen wordeu aangegaan tegen ten hoogste 6 J/2%. Bij de behandeling der begrooting drong de heer van Niftrik aan op hekostiging van den techuischen dienst der provincies door het Rijk de heer Lindeijer wil overname van de stoom bootdiensten door het rijk, de heer De Veer stelde de vraas of de provincie ook niet kan krijgen uit de opbrengst der O. W. belasting. De begrooting werd aangenomen evenals het voorstel om 50 opcenten te heffen op grond-en per8oneele belasting en 20 opcenten op ver mogens- en inkomstenbelasting. Hierna werd de zomerzitting in naam der Koningin gesloten. LANDBOUW. Graanverbouw in Nederland. In de crisisjaren, toen we niets meer aange voerd kregen, is wel duidelijk aan het licht ge treden, dat we op verre na niet genoeg graan verbouwen, om in de eigen behoefte te kunnen voorzien. Meu had vóór den oorlog in Duitschland de overtuiging, dat het Duitsche Rijk, hij eeue oordeelkundige regeling van het verbruik, iu zijne behoefte aan graan gedurende den oorlog zonder hulp van buiten wel zou kunnen voor zien. Om dat doel te bereiken, had men gedu rende veertig jaren bijna voortdurend verhoogde graanrechten geheven, dientengevolge steeds duur brood gegeten, de kosten vau levensonderhoud voor de geheele bevolking kuustmatig hoog ge houden en steeds verhoogd eu den strijd om het bestaan bemoeilijkt. En met welk gevolg vraagt het blaadje „Het vrije Ruilverkeer". Dat het land den oorlog heeft verloren, in de eerste plaats tengevolge van de blokkade, die Duitschlaud afsneed van de wereldvoorziening met levensmiddelen. De onafhankelijkheid van Duitschland met betrekking tot zijn voedselvoorziening is gebleken een ijdele waan te zijn. De iu den laatsteu oorlog te dezen opzichte opgedane ervaring heeft geleerd, dat graanrechten geeu onfeilbaar middel zijn om een laud voor

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 1