IERSEKSCHE EK THOOLSCHE COURANT ïo. 1848 Zaterdag 17 Juli 1920. Vijf en dertigste jaargang 8 ES. P 2 d n< Firma J. M. C. POT - Tholen. Publicatie n. rg Riet en EMI )RF Ut GEMENGD NIEUWS. De tweede paard enfokdag te St-Maartensdijk. 54 Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per kwartaal f 0,75 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,325, franco per post f 1,40. Voor het buitenland f 1.10, zonder Geïll. Zondagsblad. UITGAVE Telef. Interc. no. 16. Adverteutiën van 1 tot 4 regels 60 centsiedere regel meer 15 cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. 30 Van 1925 Juli 1920 kunnen gebruikt worden: in no. 42 van de suikerkaart voor 1/2 pond suiker, ddigheidsduur van couponnen der BROODKAAR- ÏN voor het 144e tijdvak van 2129 Juli. De broodkaarten voor wittebrood, waarop geen en geen nummer voorkomen zijn voor het 144e LIK6 dvak rood gekleurd. Tholen, den 16 Juli 1920. 10 IAN7 36 met betai J 00 klaat lef. EKI MILITIE. Tweede Zitting van den Militieraad. De Burgemeester van Tholen maakt bekend, dat twoede zitting van den Militieraad voor de in- ichrevenen voor de militie, lichting 1921, dezer eente zal plaats hebben te Goes in het Gymna- eklokaal op Vrijdag 6 Aug. 1920, des namiddags 1,30 uur. de tweede zitting wordt uitspraak gedaan omtrent: lo. geschiktheid voor den dienst van hen, te wier izien bet gevoelen der geneeskundigen van den inringsraad niet van gelijke strekking was 2o. geschiktheid voor den dienst van hen, van e een nieuw geneeskundig onderzoek is aangevraagd; 3o. vrijstelling van in hetzelfde jaar geboren ceders 4o. vrijstelling waaromtrent buiten schuld van wie zij geldt, in de eerste zitting van den Mili- raad geen uitspraak kon worden geeaau uitsluiting van hen, te wier aanzien sedert de •ste zitting van den Militieraad eene reden tot uit- liling bekend geworden is, voor zoover zij niet eds bij onherroepelijk geworden uitspraak vrijge- ild of ongeschikt bevonden zijn. Tholen, 15 Juli 1920. 26 De Burgemeester voornoemd, J. W. WAGTHO. Gedupeerde winkeliers. Verschillende winkeliers te Deventer zijn de ïpe van de uitsluiting in de bouwvakken, oordat het nieuwe station te Deventer op een "peil is gebouwd, moet meu er thans, met t oog op eventueele hooge IJselstanden, zware mentjagen leggen. Daarmee was men bezig, en de uitsluiting begon. Het werk ligt nu |YJp iheel stil en het was juist zoover gevorderd, een aantal winkeliers door de uitgebreide tgraviDgen practisch van den verkeersweg zijn gesneden en groote schade lijden. Wijl er voor- •opig op geen verandering in den toestand is hopen, beeft een der winkeliers de gemeente een schadevergoeding van f 30 per week ogesproken en wellicht zullen anderen zijn oorbeeld volgeu. B. en W. van Deventer meenen, at de spoordirectie eerder aangewezen is voor 't irgoeden van schade dan de gemeente. 1—1 Het voorschot aan de Onderwijzers. Nu de Tweede Kamer de motie-Ossendorp eeft aangenomen om aan de onderwijzers een oorschot van „meer dan f 150" te geven, heeft Comité van salaris-actie den minister ver- laard, dat een lager voorschot dan f 500 al- emeeu teleurstelling zou teweeg brengen. De minister wenschte toch niet de toezegging geven, dat het bedrag van f 150 aanmerkelijk Ou worden verhoogd, op grond van bet princi- iaele bezwaar, dat omtrent het bedrag der ver- ooging niets vaststaat. Hij beloofde echter in ministerraad de zaak opnieuw ter sprake zullen brengen en te zullen overwegen, of iisschien niet een vorm zou kunnen gevonden torden, om het priucipieele bezwaar te ontgaan, elijk hem door het comité iu overweging werd egeven. Hij zegde verder toe, in elk geval er voor zullen zorgen, dat het bedrag ten spoedigste al worden uitgekeerd. Gevolg gevend aan den wensch der Re- eering om het toezicht op de tijdelijk op het Jlatteland gehuisveste zwakke Nederlandsche Y6r tadskinderen zoo doeltreffend mogelijk te doen ijn, heeft de Centrale Commissie voor uit- eoctrag fai Nederlandsche kinderen naar buiten, an haar bureau Fraükenslag 83 den Haag, als Tl ospectrice verbonden m-:j»ffrouw A. VerkoreD, ele jaren als Provinciaal uriabezoekster bij de rovinciale Zuid-Hollandsche Verenging tot •estrijding der Tuberculose werkzaam geweest. #anaf 1 Augoatus zal door haar, in óVerleg de Comité's »an ODt?angst, een geregeld °ezicbt °P al'e door de Centrale Commissie ulgezouden kinderen worden uitgeoefend. Kinderen mee op de fiets. Nieuw Vrouwenleren schrijft Kleine wurmpjes zitten met guur weer en de '(hangende bloote beentjes vaak blauw van de :ou, in hun mandje achter op vaders of moeders jets; hoeveel schrikken die kleintjes krijgen .88 'oor van weerskanten voorbij razende motorfietsen ';-i in auto's, enz., kan ieder zelf uitrekenen. Als oen zoon grooten schat op aarde heeft als een lief gezond kind, och, ga dan wandelen als voor- heen met het kleintje in den ruimen kinder wagen en wacht met toeren op de fiets tot de kleiue wat grooter is. De opvoeding van het kind ga boven allesen op de bagageplank berge meu liever wat anders dan zoo'n klein, fijn besnaard wezentje. Vóór op de fiets met het gezichtje naar rijdster of berijder gekeerd, is wel iets beter, mits het stoeltje, waarin baby zit, eeu hoogen rug heeft, zoodat het kindje niet den wind in den nek krijgt en er een voetplankje is voor de kleine voetjes. Maar ouders, die plicht besef hebben en liefde voor het kind, d^nkt aan het oordeel van vele medicimisdadig. Met 1 Aug. a.s. worden de kolenprijzen met gemiddeld f 8 per ton verhoogd. De huis- brandprijzen blijven gelijk, behalve voor groep B (kantoren, winkels, hotels, café's, restaurants, particuliere centrale verwarmiug, enz.), welke groep met 1 Aug. boven den specialen huisbrand- prijs f 3 per eenheid moet betalen, inplaats van f 2. Een geneeskundige te Weenen heeft veel sensatie gewekt met een uitvinding om door operatie aan een klier de menschen te verjongen. De kleioe operatie, die met plaatselijke verdoo- ving kan geschieden, gelukte bij mannen ge makkelijker dan bij vrouwen. Tot dusver 'zijn drie proefnemingen geslaagd. Een voorwaarde voor het slagen is, dat de organeD, al zijn zij verouderd, gezond zijn gebleveD. De Hervormde kerk in Fraukrijk verkeert in financieelen nood. De Hervormde Synode in Frankrijk heeft besloten 159 predikantsplaatsen op te heffen. Reeds ziju 43 definitief opgeheven. Voor de overige is nog een termijn toegestaan, gedurende welken moet blijken of zij de bezol diging van een predikant kunnen en willen op brengen. Zweedsche scholen. Die zijn de Nederlandsche nog heel wat vooruit volgens een NederlaDdschen onderwijzer, die een tijdlang in Zweden heeft doorgebracht. Hij zag, dat op een volksschool de kinderen niet alleen de theoretische vakken leerden, maar dat zij tevens degelijk onderricht kregen om allerlei dingen van dagelijksch gebrnik zelf te leeren maken. De jongens maakten hamersteelen, kartonnen doozen, ja zelfs electrische lampen, en de meisjes allerlei ondergoed, eenvoudige jnrken, enz. Ook wasschen, strijken, koken, braden, orde en netheid leerden ze. Als de kinderen in Zwedeu de volksschool verlateD, weten ze de handen te gebruikeD. Het bad in de Zweedsche volksscholen, welke 2 A 3000 kinderen tellen, is schitterend inge richt. Na het ontkleeden komen de kinderen ge heel naakt in een waschvertrek, waar een tem peratuur heerscht van 40 graden Celsius. Daar boenen en wasschen ze zich met warm water en zeep en na onder de douche afgespoeld te zijn, komeu ze in groot overdekt zwembassin, waar ook het zwemouderricht gegeven wordtdaarna nog eens onder de douche. Eenige schoolartsen en tandartsen van deze laatste zijn er twee vast aan de school verbonden, waarvoor een keurige operatiekamer in de school is ingericht vinden eeu dauk- bare taak in de behandeling der kinderen. Tanden, oogeD, noren, neus, borst, en longen worden geregeld onderzocht en met dat onder zoek wordt rekening gehouden bij de plaatsing der kinderen, zoowel in de klasse als bij de gymnastiek. De Zweedsche gymnastiek i3 ook veel beter dan de Hollandsche, omdat ze zoo juist, zoo wel doordacht en harmonisch het lichaam ontwikkelt. Vergelijk eens de houding der Zweedsche volkskinderen bij die der Hol landsche jeugd De iovloed hiervan is bij het geheele volk merkbaar, in de houding ook van arbeider en politieagent. Is het niet mogelijk, vraagt de schrijver, om wat geschikte en voor de jeugd waarlijk be langstellende onderwijzers naar Zweden te sturen om eens een anderen, breederen kijk te krijgen op onderwijstoestanden Alles staat er voor heD open en de bereidwilligheid en hulpvaardigheid die zij zullen aantreffen, moge huu en anderen in Holland ten voorbeeld strekken. Een politie-spion ontmaskerd. Volgens New-Yorksche socialistische bladen is in Amerika als een politie-spion ontmaskerd zekere Louis C. Fraina, een der bekendste leidPrs der Amerikaansche Communistische partij. £*e man bleek als spion in dienst te staan van acl} *2?9^8^er vaQ justitie der Vereenigde Staten. Nad«> 'D Amerika in dienst der politie zoo wat alles g^aan **ad wat bij kou, koos hij Europa als terreiuMaft zÜn werkzaam heden. Ook op de bekende ^^erdamsche (geheime) conferentie van communiste^ was hij aauwezig en speelde er eeu belangrijk™1: talrijke resoluties van die coDfereütie zijn door hem opgesteld. J In Amsterdam verscheen hij samen met een zekeren dr. Rosowizky, een in Amerika zeer bekenden politie-spion, tegen wiens toelating, daar hij zonder maudaat was, door eenige deel nemers der conferentie bezwaar gemaakt werd. Fraina stond echter voor hem in en Rutgers, de Hollandsche communist, gaf hem zelfs een brief voor Martens mee, die natuurlijk dadelijk bij den Amerikaanschen minister van justitie, Palmers, terecht kwam. De omstandigheden waaronder de politie aan de conferentie van Amsterdam een eind gemaakt heeft, wekten de verdenking op, dat er onder de deelnemers aan de conferentie een politie spion aanwezig geweest zou zijn. Het is opmerkelijk, dat op de Amsterdamsche conferentie het juist Fraine was, die de meest uiterste revolutionnaire opvattingen vertegen woordigde, welke opvattingen die conferentie in oneenigheid met Moskou brachten en die ten slotte tot het opheffen van het Amsterdamsche bureau der Derde Internationale leidden. Onveilig Berlijn. Een Haagsche dame, die op weg was naar Bohemen, had te Berlijn al zoo grondig genoeg gekregen van „het nieuwe", dat ze direct naar huis terugkeerde. Nu blijft dat een kwestie van smaak, maar een Berlijnscbecorrespondent schrijft dat hem zelf het volgende is overkomen „Toen ik vanochtend mijn zitkamer binnen kwam, stond ik verbaasd over den vroegtijdigeu ijver van de dienstbode, die blijkbaar een schoon maak begonnen was. Spoedig bleek echter deze wanorde te zijn aangericht door een nachtelijk bezoeker, die een kamer verder door een raam was binnengeklommen, en alle Perzische tapij ten uit de heele woning (behalve de nagemaakte) mitsgaders enkele pakken en japonnen, alsmede een nieuwe fiets had meegenomen. De politie lichtte in, dat men hier te doen had met een „specialiteitenbende" in tapijten. Overigens kon zij er niets aan doen, de tapijten waren vermoedelijk al op reis, zij kon alleen den raad geven geen hond aan te schaffen, daar de waakzaamheid van zulk een dier toch niet tegen de moderne verdoovingsmiddelen der dieven is opgewassen." Een opperwachtmeester op Alt-Moabit „beheert" een heel kamp van wagens, tuigen enz., die dagelijks op straat worden opgepikt. Zij zijn achtergelaten door dieven, die geen tijd meer hadden behalve de paarden ook het verdere spul mee te uemeD. Maandag is het proces begonnen tegen den beruebteu moordenaar Schnmann, die van niet minder 35 moorden, diefstallen, aanrandingen en brandstichtingen beschuldigd wordt. De gestadige voortgang die de paardenfokkerij in Zeelaud maakt, komt steeds tot uitdrukking ter plaatse waar men verzamelingen aantreft, tot zelfs op de veilingen van landbouwersinspannen, al was 't daar slechts merkbaar aan de aanzien lijke prijzen die voor stamboekpaarden worden besteed. Naast de tentoonstellingen is men nu ook begonnen met het organiseeren van fokdagen, bij welke gelegenheden het fokmateriaal in zijn verschillende scbakeeringen wordt voortgebracht. De eerste dag die ten vorigen jare voor ons eiland te Tholen is gehouden, leverde een zeer mooi succes. Thans zou ze plaats vinden in deze gemeente, nadat te voren was bepaald dat deze fokdagen beurtelings te Tholen en te St-Maartensdijk zouden worden gehouden. Nu is de deelneming voor dezen tweeden fok- dag niet van zoo'n omvang als de eerste en men meent de oorzaak daarvan te moeten zoeken in een kortzichtig chauvinisme, voortspruitende uit een verkeerd opgevatte naijver vau de eene tegenover de andere plaats. Natuurlijk is dat te bejammeren, omdat de fokkers van St-Maartens dijk ten vorigen jare een zoo ruime hoeveelheid fokmateriaal naar Tholen zonden, dat voor een zeker deel ook daaraan het behaald succes is te danken geweest. Dat men wederkeerig op eenige loyaliteit had meeoen te mogen rekenen, is zeer begrijpelijk, te eerder, daar de aanspraak van St-Maartensdijk om ook op hare beurt de fokdag te mogen oDt- vangen geenszins aan naijver, tuinder nog aan afgunst is toe te schrijven, maar veeleer zijn gegronde reden vindt in de omstandigheid, dat hare reputatie ais landbouwende gemeente, naast de even gemakkelijke bereikbaarheid, voldoende gerechtvaardigd zijn. Intusschen heeft de quantiteit geen afbreuk gedaan aan de quaiiteit en kan deze fokdag alleen reeds om deze reden voor het bestuur een groote zelfvoldoening zijn, waartoe de deelneming fokkers van St-Fbilipsland het hare bijbracht^ Als buitenstaander en eerder nog als leek is men onwillekeurig geneigd' het nut en de be- teekenis van zoo'n tentoonstelling in twijfel te trekken. De dieren zijn reeds goedgekeurd, als blijk waarvan ze in de stamboeken zijn opgenomen, en ze zijn bekroond en prijken daartoe met velerlei medailles, waartoe dan weer opnieuw dus redeneert men voort deze beweging? die door ben weinig booger wordt geschat dan als een praal. Toegegeven dat zelfs onder jlie gunstige om standigheden deze dieren hunne waarde behoudeD, mag toch niet uit het oog worden verloren, dat de evolutie, ook op dit gebied, bare eischen stelt en bij vergelijkingen van zooveel goedge keurd en bekroond materiaal, toch weer kleine afwijkingen aan den dag treden, die de superiori teit verhoogen en alsdan aan eene bekroning eens grootere waarde toekentien. Dat voor zoo'n vreedzamen kamp eene groote belangstelling ontstaat, is begrijpelijk. Bovendien biedt zoo'n dag een welkome af wisseling in den dagelijkschen tredmolen vau bet eentonige leven op het platteland. Het geeft esn kleine ontspanning, het ver wekt wat levendigheid, het draagt het karakter van een feest ten bate van den landbouw, de groote kurk, waarop onze omgeving drijft. Onder die auspiciën waren reeds enkele dagen te voren nijvere handen in de weer om het gunstig gelegen weiland, dat door den heer G. J. de Wilde Gz. welwillend daartoe was afgestaau als concentratie-punt voor dezen dag ia gereedheid te brengen en voor de ontvangst zoowel van belanghebbenden en belangstellenden, als van de te exposeeren dieren iu een passend gewaad te steken. Een sierlijke poort troont als entiée van het vroolijke terrein, waaraau door groen en bloem leven en kleur is gegeven, terwijl vau de ver schillende tijdelijke gebouwen de driekleur lastig wappert in den frisschen wind. Reeds vroeg in den morgen weergalmt door de nog stille straten het onafgebroken geklik klak der hoeven van de zware paarden, die, net getoilletteerd, naar het terrein geleid worden en door de desbetreffende commissie in ontvangst genomeu en de in te nemen plaatsen aange wezen worden, alwaar ze zich aanstonds tegoed doen aan het frissche klaverontbijt. Wat een keurige, uitgelezen verzameling van fokdieren vertoouen die banen. Bij dit overzicht krijgt men eenigszins een denkbeeld van den vooruitgang van dezen tak van landbouw en men moet eerbied hebben voor de taaie volharding van den fokker om zijne stallen tot op deze hoogte te brengen. Nu, ait zoo'n indrukwekkende collectie eene beoordeeling te geven en daaruit bovendien nog bet beste aan te wijzen, gaat ten eenenmale boven de krachten van uwen vertegenwoordiger Laten we daarom het woord aan de jury die haar deskundige maatstaf heeft aangelegd eu daarvan uiting gaf in de navolgende bekroningen: I. Merriën van 4 jaar eu ouder, iugeschreven in het Ned. Trekpaarden Stamboek le prijs, een verguld zilveren medaille, uitgeloofd door Jhr. J. van Vredenburch aan Germaine van J. Wisse te Anna-Jacobapolder, 2e id. Verguld zilveren med. der vereeniging van Paardenfokkers op het eiland Tholen aan Bella, van J. v. d. Slikke te Poortvliet. 3e idem als voren aau Emma, van A. L. Hage Cz. te St-Maartensdijk 4e id. zilveren med. alsvoren aan Bella, van G. J. de Wilde te St-Maarteusdijk. 5e id. als voren aan Madam, van Jhr. J.van Vredenburch te Tholen. 6e prijs bronzen medaille aan Metha, van M. J. Stoutjesdijk te Tholen. Eervolle vermeldingen bronzen medailles aan Gauwse van A. L. Hage Cz., Grisette, M. J. Stoutjesdijk. Ada, C. P. Vogelaar Poortvliet. Bella, Jhr. van Vredenburch. Mioette, L. J. Groenewege, Mirza,P. v. d. Riet Oud-Vossemeer, II. Merriën van 3 jaar als voren le prijs verguld zilvereu med. der Vereeniging aan Trui, 2e id. zilveren med. als voren aan Ada, en 3e id. alsvoren aan Nelly alle drie eigenaar J. Wisse te Anna-Jacobapolder. 4e id. bronzen med. aan Vitalia, van J. v. d, Slikke te Poortvliet. Eervolle vermeldingen bronzen medailles aan Turlone, van A. L. Hage en Co. te St-Maar tensdijk. Editt, van Gebr. Klompe Tholen. Annie van Iz. Hage, St-Philipsland. Vitalia, van C. J. M. Hage Jz. Poortvliet, en Toza, van C. D. Ampt Oud-Vosseneer. III. Merriën 2 jaar. le prijs verg. zilv. med. uitgeloofd door den heer Ant. L. Hage alhier, aan Albina, van Jhr. vau Vredenburch, 2e prijs zilv. med. der ver. aan Mirza, vau B. G. Fride- richs te Oud-Vossemeer. 3e prijs idem alsvoren aau Nelly, vau J. A. Stols te St-Philipsland. 4e prijs bronzen idem aan Elza, van E. Noom te Poortvliet. Eervolle vermeldingen bronzen id. aan Elly Zuid, van J. Brooijmans St-Annaland,

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 1