IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT fo. 1842 Zaterdag 10 Juli 1920. Vijf en dertigste Jaargang Firma J. M. C. POT - Tholen. Blinden en hun werken. iii. areij nieuv s en EMNIf I0RRA L ME5r BINNENLAND. GEMENGD NIEUWS. Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per kwartaal f 0,75 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,325, franco per post f 1,40. Voor het buitenland f 1.10, zonder Geïll. Zondagsblad. UITGAVE Telef. Intero. no. 16. Adverteutiëuvan 1 tot 4 regels 60 centsiedere regel meer 15 cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. Binnen den tijd van een maand is de blinde »ap volkomen bekend met de gewone gangen. kan zijn weg uit de eetzaal naar de manden kers, in dit 150 ellen lange vertrek, juist de ats terug vinden, waar hij zit en waar hij biezen voor de mandjes splyt. In den loop het jaar weet hij z ij n werktuigen aan het of andere kleine kenteeken, dat voor bet niet te ondcrscbeiden is, van die zijner descholieren te beikennrn, in eenige jaren et hij de kruk van de deur naar muziekzaal 15 van die naar no. 6 te onderscheiden, bij met een half afgewerkte mand in de hand ■uit over de breede plaats naar de openstaaude ir van een schuur gaan, waarin een water staat om zijn biezen te weeken. De zintnigen van zijn gehoor en zijn gevoel iiden zwijgend en zeker ontwikkeld, naarmate inner ontwikkeling worden zij scherper, het loor dient hem als waakzame, scherp luisterende lildwacht, als geleider en boodschapperhet oei dient hem bij allerlei werkzaamheden en allerlei zaken waar te nemen. Voor de zienden is het gevoel slechts een ilpmiddel, voor den blinde is dit het voor- mate zintuig. Door middel daarvan kent hij eigen kleederen en alles wat hij bezit zijn irktuigen zijn kist, bed, hoed, viool, kast, zijn laats in school, kerk en op werkplaatsdoor del daarvan leest hij zijn kapittel in het langelie van Johannes of in Robinson Crusoë, lelfc hij schaak en domino, deelt hij een som, rijft hij een brief aan zijn moeder, die zij met r oogen en hij met zijn vingers leest. Met ulp van zijn gevoel weeft bij een kleed van leurde wol, waarin alle schakeringen of die jUlemdeoortige bloemen en vruchten voorkomen NG. e alleen maar op tapijten groeien, oi hij maakt R, ïchte groene of roode franjes aan het voetkussen i, Arnihet boudoir eener dame, met het gevoel ziet iedere merkwaardigheid, eeu lamp uit de lVrityuuiiden of eeu metalen voorwerp dat men beschrijft, en waarvan bij, als hij het een- al heeft bwtast, eveneens spreekt alsof bij zelf gezien heeft. Hij gelooft, dat bij reeds 1 inzicht heeft in het karakter van een mensch, neer hij slechts eenmaal diens handen ge kt heeft, en als hij iemand eenige minuten g heeft hooreu spreken, gelooft hij daaruit |ds den ouderdom, het karakter, den geest den aard van dien persoon te kunnen raden, izunderson raadde somwijlen nog meer dan ÏTTOnf- ze^ereB dag praatte hij een uur lang JU* Uit verscheidene personen, die bij hem op be lle waren, toen een dame van het gezelschap beid nam en de kamer verliet„Wat heeft dame fraaie witte tanden riep de spotziekte ifessor. .Hoe kunt u dat weten? vroeg een vrienden. .Omdat zij" luidde hel antwoord het laatste half uur niets gedaan heeft dan en." Dat was scherpzinnig genoeg, maar karakteristiek van hem, als blinde man. jeugdige blinden kan opgenomen worden. Volgens een statistiek verdienden van de behoeftige blinden boven de 20 jaren er 2350 hun brood met hand werken, 340 die als daglooners, mijnwerkers en veldarbeiders onder de zienden werkten, terwijl er 700 zich met beter gevolg bezig hielden met de eigenlijke werkzaamheden der blinden, zooals mandenvlechten en het vervaardigen van matrassen, zeilen, borstels, bezems enz. Van de vrouwelijke blinden waren er ongeveer 200 dienstboden, die, zoodra zij met de ligging van het huis vertrouwd waren, de kamers veegden, de bedden opmaakten, de tafel dekten, de tapijten uit klopten en aan de wasch hielpen, ongeveer 100 werkten als modemaaksters en -naaisters, hetgeen hoe ongelooflijke bet ook klinken moge, daardoor bevestigd werd dat de blinde meisjes de St. George's school al het linnengoed, dat zij droegen zelf naaiden. Volgers genoemde statistiek werden toen in Engeland aangetroffen circa 4800 blinden, die hun brood met eigen handenarbeid verdienden, terwijl een groot aantal hunner van bedelen leefde, voornamelijk in de straten van Londen. Nog had men in den burger- en in de hoogere standen vele blinden, waaronder 43 geestelijken, 17 geneesheeren, 11 advocaten en 32 officieren bij het leger en de marine, die in hun beroep blind geworden waren, 80 onderwijzers, 600 muzikanten en muziekmeesters. Over den muzikalen aanleg van blinden werd in het boekje ook heel wat verhaald, terwijl mededeelingen over bliüden, die zich in de ge schiedenis een naam verwierven, een waardig slot vormen. PROVINCIALE STATEN VAN ZEELAND. de >0 23 36 l, met chi betaal VOOR! Maatsczral Provinciale Staten door den com- geopend in naam der 1—5 oe buitengewoon sterk het gehoor van den ide verfijnd is wordt door voorbeelden aan- ind, waarvan wij het volgende mededetlen, dat idersou van een blinden bediende in Edinburg 'haalt. Op zekeren tijd stuurde ik" zoo vertelt hij blinde om een matras thuis te brengen, gaf hem tevens de rekening mede, dat hij rop geld ontvangen zou. Tot mijn verbazing rde hij met de rekening maar ook met de ras terug. »lk heb alles maar weer terugge- ht, mijnheer," zeide" hg. Eu waarom f" il, ik kan hem daar niet laten, waut ik ben er, dat ge den kooper nooit zoudt hebben ggezien, want in zijn kamer stond geen el meubel meer". Hoe weet ge dat f" O, S tobeer, als ik maar tweemaal met mijn stok tp, hoor ik dat wel 1" Dn het vermoeden, want als zoodanig kan alleen beschouwd worden, werd in dit DEKK ,1 lolkomen bewaarheid. Het oog wordt ook U wikkelt en aangekweekt. Carlijle zegt: .Het aUrlK alles, wat zich de macht verwerft Ie zien. ontdekt de matroos van uit den top van mast een schip, waarvan wij landrotten niets De Eskimo bespeurt een witten vos in het Iden van de witten sneeuw, de sterrekundige ster, terwijl anderen slechts een nevelachtig ijnsel waarnemen. De blinde knaap ontwikkelt zintuigen vau zijn gehoor en gevoel tot een rijscoura|tengewone graad van scherpte, totdat zij bijna datgene vergoeden, dat bij mist, hoon zij, ondanks dat alles, niet dat voor doen, wat een enkele lichtstraal bijeen der gezicht voor hem doen zou. .Het duurt IBOD. g eer men leert blind te zijo." zeide een d Tholrf® verstandige Trouw, en zeker was deze be- iög volkomen gegrond, jolen. Q die dagen, waarin de schrijver van bet ge- kel- en ritye spreekt, waren in Engeland reeds twaalf ote scholen voor blinden onder de 20 jaren, prijs, i ria echter n&awelijks het derde gedeelte der 10 i ,Q. ANSCH LS. i omsti1 organi garantie De zomerzittiug van Zeeland is missaris der Koningin Koningin. Aanwezig waren 41 ledeD, afwezig de heer vau Zuijen, die kennis had gegeven deze ver gadering niet te kunnen bijwonen. Aan de orde was het onderzoek van den geloofsbrief van den heer A. M. Overhoff, be noemd verklaard tot lid der staten ter vervulling van de plaats, opengevallen door het vertrek van den heer P. A. Perrels nit de provincie. Tot leden van de commissie van ouderzoek werden door den voorzitter benoemd de heeren de Veer, vaB Niftrik en J. W. van Oeveran. Bij monde van deu heer de Veer adviseerde de commissie tot toelating van den heer Overhoff, waartoe besloten werd. Alvorens tot de installatie over te gaan her innerde de voorzitter aan den heer Perrels, met wien, in den korten tijd, dat hij zitting had een prettigen omgang had. Nadat de heer Overhoff de belofte had afge legd, heette de voorzitter hem geluk en verzocht hem zijn plaats in te nemen JUBILEUM—VAN ROM PU. De heer de Veer nam het woord en her innerde er aaD, dat het Zaterdag de dag is geweest, dat de heer van Rompu voor 25 jaar tot lid van Ged. Staten is gekozen en weuschte hem namens de Staten geluk met dit jubileum. Slechts weinigen is bet gegeven zoolang deel te nemen aan het dagelijksch bestuur der Pro vincie. Zeer veel heeft de heer van Rompu gedaan vooral voor het belang van de stoom bootdiensten, spr. herinnert aan de overname van een dienst op de Oosterschelde en aan de totstandkoming der lijn Neuzen-Hansweert. De heer van Rompu heeft veel zien veranderen, alleen de heer Fruijtier overtreft hem in an- nienciteit, vele zijn heengegaan en vele nieuwe gekomen. Spr. weet dat de genomen beslissingen niet altijd de goedkeuring van den jubilaris konden wegdragen, maar bij alle verschil van meeniüg, heeft men den persoonlijken omgang toch steeds op prijs gesteld. Spr. hoopt dat de heer van Rompu nog lang in het belang van de provincie zal mogen werkzaam zijn. De heer Nolson sluit zich als vertegen woordiger van Zeeuwsch-Vlaanderen hierbij aan en hoopt dat de heer vau Rompu nog vele jaren deel zal uitmaken van Ged. Staten. De voorzitter sluit zich namens Ged. Staten ook bij de gebrachte hulde aaD en wijst er op dat de heer van Rompu veel in het be lang van het verkeerwezen heeft gedaan. INGEKOMEN STUKKEN. De voorzitter doet mededeeling v&q de ingekomen stukken. Allereerst verschillende Kon. Besluiten tot goedkeuring van besluiten der Prov. Staten. Vervolgens kennisgeving van het overlijden van den heer mr. A. J. Roest, ond-commissaris der Koningin in Zeeland. De voorzitter zegt dat Ged. Staten een schrijven van rouwbeklag hebben gezonden, hij weet dat alleD, die het voorrecht hebben gehad den ontslapene te kennen in zijn werk, het be richt van zijn heengaan met leedwezen zullen hebben vernomeD. Zijn naam is steeds met eere in deze provincie genoemd. Verder was ingekomen het voorloopig rapport van de uit de Staten benoemde commissie voor het instellen van een onderzoek naar de moge lijkheid eener reorganisatie der Provinciale ver keersmiddelen. De voorzitter stelt voor dit in handen te stellen van Ged. Staten om bericht en raad. De heer van Niftrik stelt voor het rap port in de afdeeliugen te behandelen, daar er z.i. reeds gedeelten van voor verwezenlijking rijp zijn. Het voorstel van den voorzitter wordt aan genomen met 86 tegen 5 stemmen, die der heeren WelleinaD, Adriaanse, Van Niftrik, Dieleman en Nolson. Het adres van het Comité voor behartiging en de belangeu van Terneuzen om verbetering van het verkeer van en naar Zeeuwsch Vlaanderen wordt eveneens in hauden gesteld van Ged. Staten om bericht en raad. Het verslag over het eerste boekjaar P.Z.E.M. met balans, winst en verliesrekening, accountants rapport en verslag van den raad van comroisarisen zal in het Provinciaal verslag worden opgenomen. Van de P.Z.E.M. is nog een schrijven inge komen betreffende den stand der werkzaamheden. De voorzitter had aauvankelijk plan voor te stellen dit in handen van Ged. Staten te stellen, maar hij acht het zeer belangrijk en stelt daarom nu voor het iu de afdeelingen te behandelen, waartoe besloten wordt. Wel wordt in handen van Ged. Staten ge steld een adres van H. Adriaanssens, hoofdagent W. Rademaker gepensioneerd kapitein, H. Kake- beeke machioist eD J. Lucaasse stuurman bij den Provincialen stoombootdienst op de Westerschelde lijn WalzoordenVlake, om dienstjaren bij de oude exploitatie van deze lijn doorgebracht, voor de berekening van hun pensioen te doen mede tellen. Het adres vau de sluis- en pontonknechts het kanaal door Walcheren te Vlissingen De overige vroeger alle vermelde voorstellen van Ged. Staten werden naar de afdeelingen verwezeD. Bij dat tot afwijsing van het verzoek om vrijverklaring van den calamiteuzen polder Borssele was nog een adres van C. Smits en 31 andere stemgerechtigde ingelanden van die polder ingekomen om het voorstel van Ged. Staten te verwerpen, daar de voorstanders van vrijverklaring, al is hun aantal kleiner dan de tegenstanders over veel grooter oppervlakte grond in den polder beschikken. Thans werd overgegaan tot de trekking der afdeelingen, waarbij de voorzitter zeide dat er bij de trekking van de leden van Ged. Staten rekening mede zal worden gehouden dat in iedere afdeeling een lid zitting heeft uit de commissie voor de stoombootdiensten. In de eerste afdeeling hebben zitting de heerenGerlach, Welleman, van den Ouden, Kakebeeke, J. vau OevereD, Hartoog, Liudeijer, Vienings, Stieger, Moelker, Heusel, Adriaanse, en van Ged. Staten de heeren van Rompu en Blum. In de tweede afdeeling de heeren: W. van Oeveren, Timmerman, Dekker, Verhorst, van Niftrik, de Veer, Overhoff, Lantsheer, Mulder, vau Zuijen, Viruly, van Alten en van Ged. Staten de heeren SpreDger en Fruijtier. In de derde afdeeling mevrouw Duiker en de heerenWaesborghe, Erasmus, Onderdijk, Dixhoom, Nolson, Heudrikse, van Nieawkuijk, Dumoleijn, van der Weijde, Vogelaar, van de Putte en van Ged. Staten de heeren de Casem- broot en Dieleman. Op voorstel werd besloten de eerstvolgende vergadering te houden op Maandag 19 Juli des namiddags te twee uur, waarna deze vergadering gesloten werd. vrij vervoer op de booten van de lijn Vlissingen BreskeosTerneuzen, wordt ter zijde gelegd daar het niet geteekeud is.) Nog wordt in handen gesteld van Ged. Staten een drietal verzoeken, van de gewestelijke com binatie vau afdeelingeu van den Nederl. Bond van vakschoolleerareu, van de leeraren en verder personeel van de ambachtsschool te Goes en van het bestuur der Zeevaartschool Vlissingen om aan vulling van de subsidie voor vakscholen teneinde de verhoogde salarisseu te kunnen uitbetalen. De voorzitter deelde mede dat het drukken van bet verslag van den toestand der Provincie over 1919 nog niet geheel gereed is, maar dat het binnenkort aan de leden zal worden toege zonden. Mededeelingen. Onder de nu volgende mededeelingen van Ged. Staten was er een dat de uitslag van de tegen de Provincie door Vrouwe H. G. de Ranitz—Tak van Poortvliet ingestelde appél procedure door het gerechtshof in den Haag in het voordeel van de Provincie is berecht. Bij de reeds vroeger gepubliceerde mededeeling betreffende de resultaten van de moties Hansel en VieniDgs betreffende verruiming van het belastinggebied ten behoeve van de Provinciale geldmiddelen en verhooging van de Rijkssubsidie voor de Proviuciale Stoombootdiensten, bracht de heer Vienings Ged. Staten dank voor hunne activiteit waardoor het behaalde succes ten op zichte van het laatste is bereikt. Buiteugevoon lid der Staten. Aan de orde was de benoeming vau het lid der Staten, bedoeld bij art. 39 der Proviuciale wet. Gekozen werd de heer mr. A. A. de Veer, aftredend met 31 stemmen de heer Lindeijer had 4, de heer van Niftrik 3, de heeren Mulder en van der Weijde ieder een stem, terwijl één stem in blanco was uitgebracht. De heer de Veer verklaarde zich bereid de herbeuoeming te aanvaarden. Op voorstel van Ged. Staten werden tot de najaarszitting aangehouden de verzoeken van Burg. en Weth. van Goes om subsidie voor de avondschool voor handswerkliedeo, van het ge meentebestuur van Kapeile oin subsidie in de kosten van herstel vau den kerktoren vau het gemeentebestuur van Nisse voor herstel van den kerktoren, en van de Nederl. Herv. Kerk aldaar voor herstel van het kerkgebouw van den raad van Serooskerke (W.) om een renteloos voor schot voor wegsverbeteriug van J. D. de Koster te Colijnsplaat om subsidie voor een aotodienst tusscben het Kortgeensche Veer en Colijnsplaat; van W. de Smit te Cadzand om subsidie voor een autodienst tusscheu Breskens en Cadzand; van de Katholieke Middelbare schoolvereeniging te Hulst om subsidie voor de Middelbare bandels- dagschool; van de Z.L.M. om een crediet ter bevordering en aanmoediging van de verbetering der paardenleb» I J. W. A.^ Naar wij vernemen zal er met de rtorga- nisatie der kamers van koophandel en fabrieken behalve in Zeeuwsch-Vlaanderen, in Zeeland nog een kamer komen, die zal werken voor de eilan den van Zeeland, dus Walcheren, Zuid-Bevelaud, Noord-Beveland, Schouwen en Duiveland, Tholen en St-Philipsland. Uit de Staatscourant blijkt dat wegena overtreding van art. 15 der Motor- en Rijwiel- wet de bevoegdheid is ontzegd motorrijtuigen te besturen aan A. J. Kesteloo, zonder beroep, Poortvliet, voor één jaar, vanaf 15 Juni. Niet toegelaten. De gewijzigde dienstregeling van de auto- dienst StavenisseTholenBergen op Zoom heeft ongetwijfeld ziju goede zijde. Nochthaus is 't niet direct daarover dat on» aanleiding gaf tot dit schrijven. 't Is de overgang over het veer, die eene wijziging heeft ondergaan en de achijn heeft van willekeur. Als men met een vierwielig voertuig met de pont overgaat, dan is 't niet voor de passagiers dat wordt betaald, maar voor het vervoermiddel, afgescheiden van het aantal personeD, dat in zittend is. Nu is de auto-bus ook een vierwielig rijtuig, alzoo geheel en al overeenstommend met de definitie die blijkbaar in de desbetreffende ver ordening voorkomt en nochthans moeten deze passagiers hun overtocht betalen. We zullen niet vragen of dat rationeel is of billijk, waut het is noch bet een, noch het ander, maar het is-ook niet recht. En daarop wilden we het licht laten vallen. Men heeft, aan de haud van die verordening, niet het recht iets voor de overvaart van de auto-bus-passagiers te vorderen. Het is dos, gelijk gezegd, een willekeurige handelwijze, indien zonder dat die verordening is gewijzigd een veergeld wordt gevergd. Feitelijk moet de onderneming dit recht voor hare rekening nemen, als er van eene heffiing sprake zal zijn en iu het geval dat de dienst rechtstreeks van of tot Bergeu op Zoom loopt, daar een vervoerbiljet wordt gegeven van of naar die plaats. Grenshandel. Dinxperloo-Sülerwick. Deze beide grensplaats- jes, 't eerste in Nederland, 't laatste in Duitsch- land, vormen tegenwoordig een centrum van een eigenaardige soort internationaal handelsverkeer, dat zich naar 't Ilbl, meldt zoo razend vlug beeft ontwikkeld, dat vele inwoners zelf niet weten hoe ze het hebben. Iu de laatste veertien dagen is de hoeveelheid goederen te Dinxperloo aankomende, minstens het veertigvoudige van anders. Het stationsper- soneel is de wanhoop Dabij. De goederenloodsen zijn te klein, de wachtkamer ligt tot maushoogU

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 1