SLECHTS 14 DAGEN EZ Mi VOLLE - Imrnkt m 1 1 Tentoonstelling ONTVANGEN! C. Laban, Tholen Firma Jan Dietvcrst. ZIJN THANS WZEE EX/ZN ZWAAP ËN DIK ALS VOOR. ©DÉN OORLOG. wliiil Perkamentpapier NATIONALE BANKVEREENIGING houden wij SEISOEN-OPRUIMING Zijden en Wollen Jersey s Mantelmagazijn „DE VLIJT" Donderdag 15 Juli a.s. te St-Maartensdijk FOKPAARDEN EN CONCOURS-HIPPIQUE. ZEEUWSCHE HYPOTHEEKBANK il lil H. G. v. Kroon. 'l: L Dm De naam A. Mijnhardt RIJWIELEN Dames-handwerken ~ÉTOELBERS waarborgt, M. GEUZE Rijwielen, 25708 Belangrijk Bericht. GEDISTILLEERD. I8teklass3 Machines ZUIVERE BORDEA UX- WIJ Nïpf Denevers Fréres, Wijnhandelarefk VAN HEEL Co., EFFECTEH, Mimm J. M. SCHETTERS, Stoom-Pianofabr Sierlijke So-Easy Van derOuderaa, Kantoor THOLEN. Kapitaal en Reserven f8.100.000-- ZIE DE EXTRA KOOPJES IN ONZE ÉTALAGES. OPNIEUW ONTVANGEN 54 25804 in de nieuwste genres en kleuren. G. TH. DE JONG-MAttNETH ROOSENDAAL - BERGEN OP ZOOM. DE BOND VAN PAARDENFOKKERS OP HET EILAND THOLEN EN ST-FILIPSLAND ZAL HOUDEN OP Aanvang Keuringen 's morgens om 9 uur. CONCOURS 's middags 2 uur. Opgeluisterd door het Muziekgezelschap te St Maartensdijk. te MIDDELBURG. Uitloting a pari 4 per jaar. De Homoeopatische Geneesmiddelen Stoomwasscherij „De Zoom" geven van orgelles en het stemmen van piano's. Heden ontvingen wij een prachtige SORTEERING ZWAARDER "ELK ANDER MEKIÉ Zie étalage. Molstraat 5—7. BERGEN OP ZOOM. 12472 Gez. BAGGERMAN, KAPPER Brugstraat THOLEN Rijwiel- en Motorhandel. „De Drooglegging wordt on grondwettelijk verklaard". Profiteert dus nog heden van onze voordeelige aanbiedingen in alle soorten Fa. A. J. de Wit Andriessen. W. J. B00SAART, HYPOTHEKEN en CREDIETEN VOORDEELIGE PRIJZEN. MIDDELBURG. COUPO i vei THOEEÏÏ. 36 Een prachtige sorteering GASLAMPEN waaronder denieuv soorten. Tevens een groote zending, twee-, drie en vlams PETROLEUMSTELLEN, Zware gegalvaniseerde EMM WASCHKETELS, TEILEN enz. ZIE ONZE ETALAGE! ZIE ONZE V00RRA BELIST ZEER LAGE PBJJZEN l Aanbevelend, BERGEN OP ZOOM, - Rijkebuurtstraat 15 - Telef. FIRMA ANT0INE MES goud, doublé of nikkel. voor den Inmaak. Firma J. M. C. POT, Tholen. COUPONS, EFFECTEN, VREEMD GELD, DEPOSITO'S, HANDELSCREDIETEN, INCASSO'S, SPAARBANK 4 REISCREDIETBRIEVEN, IN- EN VERKOOP VAN WISSELS, ADMINISTRATIE VAN VER MOGENS, CHEQUES OP BINNEN- EN BUITENLAND, SAFE-DEPOSIT, GIRO. - 48 24074 VAN 52 25801 Zijn verkrijgbaar te Tholen bij de 40 NATIONALE BANKVEREENIGING. 25800 uit de Centrale Homoeopatische Apo theek Tan Dr. Willmar Schwabe te Leipzig zijn in ORIGINEELE VER PAKKING verkrijgbaar in de apo theek van 12 8493 Zuivelstraat, Bergen op Zoom BERGEN OP ZOOM FIRMA P. J. ASSELBERGS Cr. Beschikt overrein zacht water in orerrloed, ervaren personeel, de beste wasch- en desinfecteermacbines eigen electriache, installatie voor lichtkraoht eu electrische bleekme- thode, eu biedt daardoor de grootst mogelijke waarborgen voor eene hygiënische en onschadelijke behan- deling der wasch. 17 19627 1882 Opgericht 1882 Prijicouraut en inlichtingen op aanvrage gratis. beveelt zich aan tot het 7 MELK SEEPEN Prijs i per pc 1 lil 1 /II ("Hj|| 12 Telefoon 171. 20 ONTVANGEN een NIEUWE en MOOIE COLLECTIE prijzen billijk. 9229 11 Aanbevelend, Lievevrouwestraat B 29. BERGEN OP ZOOM 25926 Speciaal adres voor: 10 PARFUMERIËN, HAARWERKEN, ODEURS, en aanverwante artikelen. op een door U gekochten koker Zenuwtabletten 25826 B dat men U geen waardelooze of 5 schadelijke namaak verkoopt. 16 I Eisch daarom in Uw belang uitdrukkelijk een koker ImUNHARDT'S Zenuw-tabletten KERKSTRAAT 16 -:- THOLEN Steeds voorradig een mooie sorteering in alle prijzen, in gewone- en luxe uitvoering. 20 RIJWIEL- er. MOTORBANDEN tegen scherp concurreerende prijzen. Alle onderdeelen direct leverbaar. gay Reparaties aan Motors en Rijwielen billijk en vlug Vermoedelijke uitspraak Hooggerechtshof in AMERIKA Geen aanvoer in Nederland van AMERIKAANSCHE SPIRITUS. Gevolgontzettende prijsstijging. Ie klasse kwaliteit. Billijke Prijzen. Beleefd aanbevelend, 29 23681 in Machinerieën f POORTVLIET, levert al1*» soorten voor LANDBOUW en ZUIVEL BEREIDING als: Dorschmachines, Rosmolens, Ureebioggen, Stroosnij- ders, Pee- en Meelmolens, Mélotte- ploegen, llelkontroomers Hélote- Tuimelkarns, Roomvaten, Botertob- ben, enz. Alles op proef van goede werking. 16 8216 HANDEL <N DRAINEERBUIZEN, DIVERSE KAPITALEN BESCHIKBAAR. .2 ZEER BILLIJKE CONDITIËN; VLUGGE AFWERKING Aanvragen met omschrijving van onderpand te richten aan R. GEITENBEEK, beëedigd makelaar, Sweerts de Landasstraat 75, Arnl Binne aap vi kan ikeri, int* t biezi q het of nie deich et hij 6 Tl mei ruit o ir va etaa De z rden nner joor d lildwa roei i aller Voor lpmid «mate eig rk tui; plaata ddel angel relt h irijft ir oc ïulp ileurr emda allei 1 hte het iedi leveren wij TIJDELIJK wegens lage frankenkoers tegen zeer VRAAGT PRIJSCOURANT. 20 2 >1 h zelf ini oneer t I g Li ds d den iauni ver k cheid dan ifesso Koopen en verkoopen EFFECTEN. Nemen gelden h DEPOSITO tegen overeen te komen condities. Openen HANDELSCREDIETEN en REKENING-COURANT met eh en giroverkeer. (Onze cheques zijn op 120 plaatsen gratis betaal) het Sluiten BRAND-, MOLEST-, TRANSPORT en verder alle VOOR MENDE VERZEKERINGEN, zoowel bij Nederlandache Maatsc pijen ala op Beurspolis. .-F Verhuren LOKETTEN in een Brand- en Inbraakvrije kluis. Alzonderlijke couponkamer). Kantoor geopend 9—12'/i en 1—5 Dea Zaterdags van 93 our. 40 24595 Je adres voor alle voorkomende LOOD-, ZINK- en MA.STIEKBEDEKK1 T MIDDELBURG. den.' iral Boe nde oond dersi baall rOp bli gaf rop rde ras ebt, il, il er, ugge :el nhee p, h ÜQ 1 *11 Vervangt uw BRIL door een Vakkundige monteeriDg en ge- renomeerd door H.H. Doctoren. voorheen J. ROBBE. BERGEN OP ZOOM. 21236 Zuivelstraat 12 15 10 25808 Goedkoopste adres voor: PIANO'S, AMERIKAANSCH 14 en KERKORGELS. Vraag geïllustreerde Prijseoure Agent voor Tholen en omstr 1 de heer C. LABAN, organi Vijf jaar degelijke garantu VRAAG EN AANBOD Woning-Bureau Eifcnd Thol« 6 T wik) al 01 ma E Iden ste ijnsc zint teng b ;hoo d Ier e TE KOOI' Ie Tholen. Diverse Woon-, Winkel- en hnizen. Inlichtingen omtrent prys, aanvaarding enz. door 10 M. J. Scheflelaar, Tel. 24, Tl lDg n d riftj ote tia

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 4