Hotel „Williain I de Vetten's Boterbiesjes Café - Restaurant Bergen-op-Zoom. Sproeten, Opruiming LIPS- JOS. BROECKX Jacz. VRAAGT alom verkrijgbaar. Voor engros bij J. C. van der Stel Tliolen. Stationstraat 31. Geheel vernieuwd. Uitstekende dranken. Steeds verkrijgbaar koude en warme spijzen. Logies met ontbijt vanaf f 2.75. AUTO-GARAGE. De eenvoudigste wijze veiling Zwaar vet spek Werkpaarden Dordrechtsche Hypotheekbank. 2o A. F. Hanssens, Boterkarns KUIPERIJ. Kuipwerk. ations- Koffiehuis, Café Réstaurant, P. A. OOMSianssens. N. van Steenbergen, NIEUW Veldvruchten te Tholen. Aan!) s;;. ring n Verpachting. p Zaterdag 10 Juli a.s., het herbedelven van 1378 M. lengte waterleiding in drie perceelen. r verpachten voor den itin id va"^ jaren, het recht rjfrt begrazing van polder egen. BÓEREN-INSPAN TE POORTVLIET STAMBOEKPAARDEN EN STAMBOEKVEE. Stamboekpaarden 41 stuks Hoornvee, waaronder ingeschreven in het Stamboek. LANDBOUWWERKTUIGEN Karn- n ^elkgersedschapals: Huishoudster gevraagd. huishoudster P.G. Aanbevelend, nette Dienstbode, POSTRIJTUIGEN W L. KLOS Scherpenisse. flinke Dienstbode Het Bestuur tier Veilings- Vbreeniging „de fcandracht" te Tholen, maakt ijkend, dat MAANDAG 5 Ju LI a.s., des voormiddags 'l uur (w. t.) zal gehouden worden van zwarte en roode bbsser van hooivorken met 20 °|0 korting. M. M. C. Haaijer - Tholen. INSULAIRE HYPOTHEEKBANK, UITGIFTE van 6 pet. Pandbrieven a 100 pCt. Vanaf heden verkrijgbaar H. VAN DER EIJK, Het Zwemmen in de put is van kwart voor vijf tot zes uur verboden, uitgezonderd Zaterdags voor hen, die hiervoor geen bizon- dere toestemming hebben van den eigenaar. Buiten deze uren is de zwemgelegenheid open voor hen die hiervoor vergunning hebben. ie 25842 Brandkasten en Slotenfabriek. M. M. C. Haaijer - Tholen. Boterhamworst Rookvleesch L. G. YAN ZALTBOMMEL, DROGERIJEN EN CHEMICALIËN. 6 pGt. Pandbrieven FRANS ADRIAANSEN VAN BOXSEL behangsel papieren 12 VITRAGES, 9198 Vloerzeilen, Vloerkleeden. J. ELENBAAS, Poortvliet P. C. HAGENAARS-NELIS, Grafmonumenten en Mar meren Schoorsteenmantels, i. Janse Az., HORLOGEMAKER - THOLEN. Brillen en Naaimachines. tel wo ten la g wo renten g is de re! ^eraam W lei )om. il van eij irg n lotel >et *emeu ran v HET FLINKE STALLING. )08 Aanbevelend, TRAM-STATION BERGEN OP ZOOM. Telefoon Interc. No. 55. voorkoming van vergissingen ;n alle in bewaring gegeven wielen worden voorzien van een nmer. hoale iel aan l als O] rden n box irtronwd H. J. ROUKEMA en 7 25846 J. VAN DAM. lle,D'2 Juli 1920. ndert, iertrouwd A. KOOISTRA Fz. r gemf dt zei 'loer t den gmens nir, di s voor :afé, «i igmen*. o verlr bij de p ft, A. In dii oren g Iertrouwd M. J. SCHOT ilen Ondertrouwd ANT. OOMS en 8 25830 JOH. J. C. DE WIT. )ud-Vo!semeer. 3 Juli 1920. elijksvoltr. Dinsdag 27 Juli a.s. erseke ant bij eroep 4 Juli Heden overleed oaze geliefde Broeder en Zwager 14 25814 Oud-Notaris te Tholen, tl den ouderdom van 79 jaar. H. M. van Steenbergen. Wed. JH. van Steenbergen- vau Loon van Iterson. Jatenburg, 27 Juni 1920. Luijend in. 7 n. 3 n 's ayo &m. 3 Boer. Scbeel av( ^etern atje Gi j., eeh -2 Jul wist »nJ Gelui Yi»i oht H. S. BAAIJ Pd. 2 Juli 1920. 6 25847 L. C. GELUK. 2 Juli 1920. 6 25848 ds. 2,30 10 uur len: tm. 3 i 'i ave Inzen zeer hartelijken dank voor leelneming in het ons getroffen 38, door het op zeer treurige overlijden van onzen geliefden en Broeder, JACOBUS VAN HOUDT. "onzen dank aan de en M. Hoogstrate, P. Praat en personeel te lerseke, voor de le verzorging van het door hen mden stoffelijk overschotals ook de EdelAcbtbaren Heereu Burge- eters der gemeenten lerseke en laartensdijk voor hunne getroffen tregelen. Wed. C. VAN HOUDT 43 21 en Zoon. Maarteusdijk, Juli 1920. otaris D. VAN DE VELDE te len zal ten verzoeke van Heeren roeders Gunst, lann^-er^Ts al- op Zaterdag 10 u-.i (920, vonds 7 uur zomertijd, in de '°|erg van de wed. C. Bal, in bet IPENBAAR VERKOOPEN: perceelen tarwe, rogge, haver, aardappelen. lies g._ cg.n in de hofstede Lente" te. Tholen. e koopen zijn d' ->r paaltjes aan- ,id 24 25841 oli 26 j. 1jd 22 j. Cornel jd. et BESTUUR van het Water- Abrafi POORTVLIET, zal avonds om 7 nre (w.t.) in de erg van D. W. Kesteloo, CHTEN AAN TE BESTEDEN: Inlichtingen zijn te bekomen bij den Waterbouwkundigen Ambtenaar. 34 25827 lichtingen zijn te verkrijgen bij eer Dijkgraaf. Het Bestuur voornoemd, GEUZE, Dijkgraaf. PRONKERS. Qntv.-Grifiier. Notaris D. VAN DE VELDE te Tbolen zal, ten verzoeke van den heer EMMERICUS VAN DER SLIKK.E, landbouwer te Poortvliet, OP WOENSDAG 7 JULI 1920, 's voormiddags 10 uur (zomertijd) op de door hem bewoonde kofdstede „WELGELEGEN" aan den straat weg van Tholen naar Poortvliet in het openbaar verkoopen 16 PAARDEN als Zwarte merrie 8 jaar stamboek A 4713, bekroond, met brnin merrieveulen idem 8 jaar met bruin kengstvealen, vosmerrie 9 jaar, stamboek B 988, 9 maal bekroond, vosbles merrie 9 jaar, stamboek A 7259 met vosbles merrievealen, merrie 10 jaar, stam boek B 2892, met vosmerrieveulen, grijze merrie 5 jaar, stamboek A 7165, vosblesmerrie 5 jaar met vosbles merrieveuleu, vosmerrie 3 jaar stamboek A bekroond, nummer nog niet bekend, grijze merrie 3 jaar, stamboek B, nummer nog niet bekend, zwarte blesmerrie 3 jaar, stamboek B, ouminer nog niet be kend, vosblesmerrie 2 jaar, veulen- boek do. 8378, 3 maal bekroond, vosdruipkolmerrie, 2 jaar, veulenboek no. 7376, vosblesmerrie 2 jaar, veulen- boek no. 8966, grijze merrie 2 jaar vosblesmerrie 1 jaar veulenboek no. 12816, klepper, 9 jaar. 6 KOEIEN geboren 1912Staraboek 18282S; geb. 1916 Stamboek 38904, geb. 1914 Stamboek 25967R, geb. 1915 Stamboek 32482H, geb. 1917 kalverboek 30806 (kalf- vaars), geb. 1917. 5 STUKS JONGVEE: 1-jarige vaars, kalverboek no. 50306, stier 9 maanden, kalverboek no. 50949, id. kalverboek no. 51164, vaar9, 6 maanden, kalverboek no. 51761, vaars 1 maand, kalverboek no. 62077. 30 ÉÉN en ANDERHALFJARIGE OSSEN en VAARZEN, waaronder 7 ossen, 17 vaarzen, 5 vaarskalvers en 1 osje. 3 LOOPVARKENS, waaronder één moet biggeD, 60 kippen en hanen, 4 ganzen, 11 eeDdeD, 4 kalkoenen, 2 pauwen. dogcar, tilbury, 4 boerenwagens, 4 karren, 9 ploegen in soorteD, 11 eegden in soorten, 4 sleden, 4 slepers, paardeD- en haodrolblok, zwingen in soorten, dorschmachine met reiniger en windmolen, motor Deutsch 8 paardenkracht, cultivator, hooihark, hooischudder, aardappel sorteerder, wiedmachine met toebe- hooreD, snijmachine, zigzag, wind molens, aardappelhor, peemolens, aardappelmoesmaker, aardappelmaat- zetter, zaadzeil zoo goed als nienw 14X14 met 2 sleden en kleeden, 2 groote zeilen, 2 wagenzeilen, pongerboomen, draineer werktuigen, ladders, trappen, grondboor, zeeften, bascule met gewichten, kruiwagens, maten, 3 stel kleppertuig, 4 zadels, mou^tertuig, gareeleo, hoornen, tol- hout, draad palen, kla verrniters, graan- en ^afdappólzakkea, tarweharpe, kuikenrenT.eu, weerhakken. meikont:, jier Mélotte, bo euabben, roombussen, emmers. VoortsEENIG HUISRAAD en hetgeen meer zal worden 4,eveild. Niet soliede en onbekence koopers moeten soliede borgen stelten of contant betalen. Kijkdagen Maandag 5 Juli en Dinsdag 6 Juli a.s. telkens vaD 45 uur zomertijd. Boekjes vermeldende de afstam ming van stamboekpaarden en stam boekvee zijn na 26 Juni a.s. ver krijgbaar. 130 25839 Landbouwer 50 jaar P.G. (modern) Wedn. zonder kinderen thuis, wensckt een geschikte leeftijd 35 a 40 jaar liefst uit boerenstand. Brieven franco bnrean van dit blad no. 25828. 12 25823 100 25814 GEVRAAGD te BREDA in klein gezin een liefst P. G. Loon f 240 en f 40 waschgeld. Brieven aan Mevrouw SPARENBURG, Teteringsche Park- straat no. 57 te Breda. 10 25829 om steenpuisten, bloedvinneu, negenoogen, likdoorns, fijt, wrat- u ten, open beenen, zwerende 3 borsten, brandwonden, winter- 3 handen en wintervoeten, dauw-, §j baard- en ringworm en allerlei wonden te genezen, i9 door 't S9 gebruik der Oprechte Winsu- i£ mer Zalf. g Door deze zalf genezen gé- w noemde ongemakken binnen enkele dagen. Prijs per bus f 0.75 en f 1.35. |j (Hoe grooter bu9 hoe voor- g deeliger in 't gebruik). Verkrijgbaar bij Apoth. en Drogisten en Winkeliers. Gen.-Agent J. C. de Vries, Winsum (Gr.) Te Tholen bij la. Vau Zaltbommel, Poort vliet Wed. H. Jansen, Scherpenisse G. a Hartog-Keur, Stavenisse G. v. d. Berg en SJ. Leune, St-Annaland J. van Moort, A. Steketee 32 24870 TE KOOP MET NIEUWE WIELEN. Te bevragen bij 8 25835 Wegens huwelijk der tegenwoor dige vraagt Mevrouw ROOK, Zoom lj, Bergen op Zoom, met 1 Aug. Of 1 'Jfipt. v. g. g. v. Loon f 200.of meer naar bekwaamheid. 10 25833 258SS 18 HET L .TIIIIR 6 thans 85 cent per poDd. 25837 A. JANSSEN Gz., Tholen. Zomer= ra BB zelfs de donkerste, verdwijnen door I® een pot SPRUTOL. 25825? Bij alle goede Drogisten. 8| Groote voorraad van STERILI- SEERTOESTELLEN Bade Duplex en andere merken. INMAAKGLA- ZEN enz., tegen concnrreerende prijzen. KOOLSCHAAEMACHINES tevens SNIJBOONMOLEN. VRUCHTENPERSEN in ver schillende modellen. 20 25844 groot f 1000, f 500, f100 en f50. Deze Pandbrieven worden afgelost a pari in 25 jaar te beginnen met 1922 door verplichte jaar- lijksche uitloting in de maand Mei. 15 20167 Biefstuk f 1.25 per pond, Rib en rosboeuf 1.15 Rollade 1.10 Lappen 1.00 Gebakt 0,90 Krippen „0.85 Alles 1ste kwaliteit en VET VLEESCH. 20 25840 Om teleurstelling te voorkomen wordt men beleefd verzocht uiterlijk DINSDAGS te bestellen. Aanbevelend, Vleeschhouwer, Dalemseheatraat 22, THOLFiN, TB KOOP van verschil,, i n lbeftijd. - 8 Te bevri'.'c bii 25834 11 Hoofdagent25845 8 22 ceDt per ons. 25836 42 cent per on9. A. JANSSEN Gz. -:- THOLEN. Hoogstraat 7, THOLEN. Verband- eu Verplegings-artikelen enz., prima Breukbanden met en 21955 zonder veer. 10 De DIRECTIE deelt mede, dat ten haren kantore verkrijgbaar is een bericht betreffende tijdelijke uitgifte van Inlichtingen verstrekt de heer: 16259 TE STAVENISSE. Boschstraat 27, Bergen op Zoom. Ontvangen de nieuwste patronen Vertrouwde bediening aan billijke prijzen. vervaardigd prima werkende ZEEFJENWANMOLENS en WINDMOLENS voor groot en klein bedrijf Tevens in voorraad 15 inhoud 4'/2182S40 Liter BOTERTOBBEN, 23624 MELKBUSSEN, Enz. Levering en reparatie van alle soorten Voorhanden Wascb- en Spekkui- pen, Stamptonnen, Plant- eu Sier- kuipen, Emmers, Boteitobben, Pri- vaattonnen, enz. Degelijk en vertrouwd adres. Beleefd aanbevelend, KUIPERIJ en FUSTHANDEL. 20 Telefooc n. 258. 25828 BERGEN OP ZOOM. MAGAZIJN van STEENHOUWERIJ, MARMER- HARDSTEEN voor Bruggen, Sluizen, Gebouwen, SLIJPSTEENEN enz., STRAATKEIEN. 12 1152 AUG. VAN DYCKPETIT, Stationstraat Bergen op Zoom. 12 Handel in: 25652 HORLOGES, KLOKKEN, WEK KERS, BAROMETERS. Gouden- en Zilveren werken. DTT t T T VI

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 3