at GEMENGD NIEUWS. F Kerknieuws. N. o p< Burgerlijke Stand. P .Uarktberlchtc lSFï> bepalen en #teed3 diploma'# le eischen werd voor kennisgeving aangenomen. Een adre# van 't personeel der gasfabriek en een adres van den meteropneraer en geldinner dier labtiek werden aan de gascommissie gerenvoiecrd. De wed. de Dreu alhier verzocht den raad, te willen bevorderen dat haar zwakzinnig dochtertje io een opvoedingsgesticht zal worden opgenomen. Haar roquest zal naar 't Algemeen Armbestuur verwezen worden. Het comité voor 't feest op 31 Aug. heeft ook traktatie der schoolkinderen op haar program. Daarvoor verzocht zij een subsidie uit de gemeente kas. Daarover staakten de stemmen, in weerwil van •t voorstel van B. en W. om 't verzoek in te willigen. De tgd was te ongunstig voor Iersebe meenden de tegenstemmers. Nu volgden wijzigingen af- en overschrijving in de gemeentebegrooting en de begrooting van 't Alg. Armbestuur. Ze werden goedgekeurd. Eveneens de kohieren voor de straat- eD de hondenbelasting (respectievelijk 1343,50 en f1091:20.) Op voorstel van B. en W. besloot de raad om 1 56000 te leenen voor een hypotheek op 18 te bouwen middelstandswoningen en f 25000 voor nieuwe straten riolen, de eerste leening af te lossen in 50 de laatste in 20 jaar. Bij de laatste rondvraag stelde de heer Hartog voor, het vloeben in 't openbaar strafbaar te stellen. Op verzoek van den voorzitter zal hij een ontwerp verordening indienen. De heer de Koeger wenichte het overtollig en ge vaarlijk «nel rijden van motorfietser» te beperken. en door de uilsluiting nog grooter wordt. Volgens spr. was do uitsluiting door de werkgevers opzet telijk uitgelokt. Of zij er al of niet gegronde reden voor hadden, daarover word niet gesproken. Spr. beweerde dat de regeering zich niet met het conflict bemoeid had. De minister (van arbeid) antwoordde dat hij wel degelijk zich er mee bemoeid had, en 't conflict voortdurend met aandacht gevolgd en getracht had hot le voorkomen. Hij was bereid een commissie van enquête (onderzoek) te bonoemen, wat trouwens al bekend is. Spr. vroeg of de werkgevers zich niet mogen organiseeren evengoed als de werknemers, van wie zij het trouwens geleerd hebben. Dat de patroons zich niet vroeger aaneengesloten hebben is juist oorzaak geweest van slechte toestanden. Spr. hield zijn hart vast als hij dacht aan den in te halen woningnood en aan de hooge prijzen die te Amsterdam voor een arbeidershuis al tot f 10.000 gestegen zijn. De minister wees er nog op, dat de re- geeriug in alle confllicten een onpartijdig standpunt moet innemen. De heer Ossendorp vroeg den minister om aan do onderwijzers een voorschot van f 500 op hun salaris te geven, omdat er in veel onderwijzersge zinnen nood heerscht. De minister antwoordde, dat hij niet aan 't ver zoek kon voldoen, maar hij wilde de onderwijzers wel tegemoet komen en zou hun een voorschot van f150 toeleggen. De heer Ossendorp was niet tevreden en eindigde met een motie waarbij de Kamer ver klaart dat f150 te weinig is. De stemming volgt nog. TWEEDE KAMER. zette Vrijdag der vorige week de behandeling der wet voort waarbij credieten worden gevraagd voor de verhooging van de salarissen der rijksambtenaren. De minister van financiën toonde daarbij zuiniger met den tijd te wezen dan de meeste Kamerloden, want hij zei, dat hij niet op alle opmerkingen kon antwoorden, omdat vele daarvan andere ministers betroffen, en deze er bij te roepen zou te veel tijd kosten. Ondanks de vele op- en aanmerkingen, waarop de minister doelde, werd de wet zonder hoofdelijke stemming aangeuomen. Vrijdag kreeg de heer van Ravesteijn gelegenheid voor zijn interpellatie. Hij vroeg of de minister (van waterstaat) wist dat een vrouwelijke commies en een klerk in dienst van de Staatsspoor ontslagen waren eu of bij dit ontslag goedkeurde. De minister gaf eerst de gronden op, waarop 't ontslag berustte. De klerk liep op deu openbaren weg luidkeels te venten met de „Tribune". De directie waarschuwde hem, vooral om de wijze waarop hij dat deed, doch later verspreidde hij strooibiljetten waarin het spoorwegpersoneel tot staking werd aange spoord. Toen werd hij eervol ontslagen met de hoogste uitkeeriDg. Mej. Toussaint, de commies, deed ongeveer hetzelfde, zij weigerde schriftelijk om mee te doen aan 't opofferen van een kleine gift voor de Weensche kinderen. Zij werd ontslagen, eveneens eervol en met de hoogste uitkeering, niet om die weigering of zioh zelf, maar om den grond der weigeringcommunistische neigingen. De minister achtte hot ontslag in beide gevallen verklaarbaar en hij zou niet voor do ontslagenen op de bres springen. De heer van Ravesteijn vond het antwoord eerlijk en duidelijk, maar hij stelde eeu motie voor, waarin de Kamer constateert, dat de vrije meeningsuiting bij de Staatsspoorwogmij. is opgeheven en waarin wordt afgekeurd, dat de regeoring dit verdedigt. Er is nog niet over gestemd. De heer Kleerekooper kreeg ook verlof voor een interpellatie. Hij vroeg waarom de nieuwe regeling vau dienst- en rusttijden van 't spoorwegpersoneel niet berust op de basis van den 8-urigeu werkdag. De minister (van Waterstaat) beweerde, dat be- bodoelde regeling wel degelijk berust op den S-u. werkdag, zelts op den 45-u. werkweek. Er zijn wel dagen van meer dan 8 u. dat kan niet anders maar dan wordt op andere dagen minder gewerkt. Van dit verschil in werktijd wordt evenwel geen mis bruik gemaakt. Deu 27eu Mei is afgebroken de behandeling van de wet tot verhooging der oorlogsbegrooting 1919 mot 58 millioen. De behandeling werd Dinsdag hervat. De heer A. P. Staalman (clir. dem.) bestreed de wet omdat het gevraagde geld voor 't grootste deel al is uitgegeven'. „Dergelijke vrijmoedigheid, neen, dergelijke brutaliteit mag t'e Kamer niet steunen" zei spr. Bovendien is dit geld voor een groot deel onnuttig besteed, terwijl 't departement omtrent nuttige zaken, bijv. pensioengelegenhedon altijd schriel is". Hij zou dus tegen stemmen en hij stelde een motio voor tot ondersteuning of een uitkeering ineens van hen die tijdens de mobilisatie voor den militairen dienst zijn afgekeurd, of voor hun weduwen. Toen de miuister van oorlog bezwaar maakte tegen deze motie werd zij door den heer Staalman in dien zin gewijzigd, dat zij alleen sloeg op af- gekeurden, die buiten hun schuld werden ontslagen. In den nieuwen vorm werd de motie terstond zonder hoofd, at, aangenomen. Bij art. 1 stelde de heer Zadelhof een amende ment voor om een post van f 60.000 voor den vrijwilligen landstorm met f50.000 te verminderen. Hierover ontstond een nog al warm debat, dat ge volgd werd door do verwerping van 't amemlemeut. Het heele ontwerp werd aangenomen evenals vele kleine wetsontwerpen die volgden en waarmee de zitting voleindigd was. Woensdag was de grooto dag der stemming over de onderwijswet van minister de Visser. Dat zij aangenomen zou worden lood geen twijfel, dat de meèrdorheid groot zou zijn kon men ook gerust voorspellen, doch dat die meerderheid 72 zou zijn (75 tegen 3) hebben waarschijnlijk weinigen buiten de Kamer durven deuken. Nu is Vwcl waar, dat enkele socialistische loden vóór de stemming waren heengegaan, maar die zullen waarschijnlijk toch nog genoeg goeds in de wet gevonden hebbeu om niet tegen te stemmen. Zij wilden hoogstens onzijdig blijven. De minister ontving van rechts en links vele ge- lukwenschen, en dat zal ieder Z.E. gunnen, want zijn werk is van 't hoogste belang. Het maakt het vrije (bijzondere) onderwijs waarlijk vrij, stelt de beide takken van onderwijs voor de wet gelijk ea maakt een einde aau den zoo langdurigen schoolstrijd. Den 30en Juni 1220 zal een historische datum voor Nederland zijn. Aan de stemming over de onderwijswet ging een interpellatie vooraf over de uitsluiting in de bouw vakken. De heer Kolthek deed eenige vragen en lichtte die toe met mededeelingen over don woning- De installatie van den heer C. A. Geuze als burgemeester van Scherpenisse op 25 Juni 1920. Slot. Op de a la giorno verlichte kiosk liet het fanfaregezelschap van St-Annaland zich niet on betuigd eu vermeerderde de feestelijke stemming. En zoo kwam ten slotte de avoudpret. Orde^ lijk is er feest gevierd en het feest werd op waardige wijze bekroond met een vuurwerk. Sissend giugen de vuurpijlen de lucht in om spraukelend neer te dalen en de menigte die was samengestroomd in een zee van licht zetteu De bevolking van Scherpenisse kan met ge noegen op dit feest terugzien, dat op recht ge zellige wijze is gevierd en ordelijk is verloopen. De zwemsport. Tholen. Door de medewerking van den eigenaar is een pracktgelegenheid om alhier te mogen zwemmen, geschapen, door het gebruik van een der putten. De heer Van Rijssel heeft succes met zijn werk, het aautal leerlingen die zich op hebben gegeven om de zwemsport te beoefenen, is bizonder groot, terwijl ook tal van anderen van de gelegenheid gebruik maken. Waar echter het aantal liefhebbers groot is, wordt hier door wel eenigszins inbreuk gemaakt op de vrijheid van hen, die reeds lang voor dat er sprake was dat iedereen vergunning bekwam om gebruik te maken van den put. Daarom is, in overleg met den eigenaar besloten om vanaf kwart voor 5 uur tot 6 uur de gelegenheid tot zwemmen niet toe te staan, dan voor hen die hiervoor een speciale vergunning bekomenvóór en na dien tijd is dan de zwemgelegenheid in overleg met den heer Van Rijssel weder vrij. De heer A. Schipper alhier, opziener der Visscherijen, herdacht 1 juli zijn 25-jarige dienst vervulling bij de visscherijpolitie. Woensdag hjeld de Provinciale Groene Kruisvereeniging de algemeene jaarverga dering te Middelburg, welke werd bijge woond door 19 afdeelingen uitbrengend? 32 stemmen. Na een woord van welkom door df Voorzitter dr. C. E. Plugge, die teven? i teleurstelling uitsprak over het voor ..1 van Ged. Staten tot afwijzing van het verzoek der Vereeniging om een subsidie van f 1000.— ten behoeve der wijkver pleging in Zeeland, werd de vergadering geopend. Aan het door den secretaris uitgebrachte, jaarverslag is ontleend, dat de vereeniging 47 afdeelingen telt met ruim 12000 leden. De rekening en verantwoording van den penningmeester werd goedgekeurd in ont vang op f 2244.23E en in uitgaaf op f 1289.68, alzoo met een batig slot van f 954.S55. De commissie uit de afdeeling Bruinisse die de rekening met de bescheiden had nagezien, concludeerde tot inorde-bevin- ding der rekening ep tot decharge van den penningmeester. Als plaats voor de volgende algemeene vergadering werd aangewezen Goes. Tot bestuursleden werden herbenoemd de heeren J. Padmos te Duivendijke, D. Gerretsen te 's-Gravenpolder en 1. A. Ris- seeuvv Jz. te Oostburg. In verband met een voor de heeren drs. Schoute te Middelburg, Staverman te Vlissingen en Folmer te Driewegen over gelegd rapport inzake het ziekenvervoer in Zeeland, werd een voorstel van het hoofdbestuur aangenomen tot sluiting van een contract met een auto-handelaar ih elk van het Noorder-, Midden- en Zuider- districl ten einde in elk dezer districten te komen tot het stationneeren van een zieken-auto, geheel gemaakt volgens aan wijzing der bovenbedoelde commissie, en verbindt zich hiertoe jaarlijks een subsidie te verstrekken van een vierde deel van het jaarlijks te betalen bedrag tot een maximum van f 150.per district, onder voorwaarde dat de betrokken afdeelingen van elk district gezamenlijk de rest zullen voteeren. Verder werd een voorstel van b sproken uitsluitend gediplomeerde krachten aan te stellen voor de wijkverpleging. Inzake een rapport der heeren drs. Oosterbaan te 's-Gravenhage en Van Gel deren te Middelburg en de Jonge van Ellemeet, directeur der gemeentewerken te Vlissingen voor bet ontsmettingswezen in Zeeland, werd, mede na eene uitvoerige toelichting van den heer Oosterbaan, werd bedoelde commissie deligeut verklaard, om het volgend jaar met een definitief voor stel te komen. De begrooting voor het dienstjaar 1920 werd goedgekeurd tot een balanscijfer van 2304.551/2. Eindelijk werd aan het hoofdbestuur opgedragen eene commissie te benoemen tot het instellen van een onderzoek naar de wijze waarop men zou kunnen komen tot eene betere verzorging der zuigelingen. Ten slotte werd een motie aangenomen van den heer S. Hage te Bruinisse, om die ter kennis te brengen van de leden der Provinciale Staten ten einde hen te bewegen steun te verleenen uit de pro vinciale fondsen ten behoeve der wijkver pleging in Zeeland. De 45-urige arbeidsweek. Mei iugaug van Maandag 5 Juli wordt in de drukkerijbedrijven de 45-urige werkweek ingevoerd, zonder vermindering van weeklooaen. "Sedert 1 Januari was de 48-urige werkweek met den vrijen Zaterdagmiddag reeds in werking gesteld. Onze Weensche gastjes. Zooals bepaald was, znllen de Weensche kin deren die in uus eiland een 10-tal weken hebben vertoefd, binnenkort vertrekken. Ongeveer 18 Juli gaat het eerste terugtransport weg. Het is wel opmerkelijk dat het grootste deel der ouders (we deelen dit hier opzettelijk mede oindat hier omtrent onware geruchten in omloop zijn) de kindereu nog gaarne eenigen lijd zouden willen houden, omdat ze bekend zijn dat de kinderen weder naar de ellende teruggaan. Het overgroote deel der kinderen verlangt echter zoo naar huis, dat men meende zich hiertegen niet te mogen verzetten, en zoo moest menig pleegouder, die het gaarue auders ge- wenscht had, wel in de aanstaande scheiding toestemmen. Te Purmerend reed de 30-jarige landbouwer H. Blokker met een jong paard. Het schichtige dier vloog tegen een paal van het electrisch licht op, waardoor een der bovengroudsche draden der leiding brak. Deze draad viel op de stroomdraden en Blokkert kwam hiermede in aaöraking, waar- duor bij onmiddellijk werd gedood. Te Amsterdam werd de 53-jarige café houdster wed G. door een bezoeker met een bijl op bet hoofd geslagen op 't oogeublik, dat zij zich achter de toonbank bukte, 't Was hem waarschijnlijk om het geldkistje te doen, maar toen de wednwe niet bewusteloos werd, Dam bij de vlucht met achterlating van de bijl en een blauwe kiel. Later is hij gearresteerd. Dezer dagen zijn te Enschede eenige spoor- wegdieven gearresteerd, w.o. een conducteur eu eeu remmer, 't Blijkt dat de heeren zeer sluw te werk gingen. Vanuit Enschede werd een mandje, gevuld met zand, naar Utrecht gezonden. Daar werd de ruaud via Arnhem retour bevracht naar Enschede. Onderweg werd dan door den conducteur en den remmer het zand uit de mand gegooid en deze gevuld met alles wat in deu bagagewagen voor de hand lag. Reeds is bij de betrokkenen voor een f 1000 aan gestolen waar in beslag genomen. De eerstvolgende Jaarbeurs te Utrecht zal, naar men weet, internationaal zijn en wordt gehouden van 616 Sept. 1921. Men heeft dit tijdstip gekozen, omdat men dan het sauocDvallen met andere beurzen in 't buileuland voorkomt en op veel buitenlandsch bezoek kau rekenen, terwijl dau ook het nieuwe vaste Jaarbeurs gebouw gereed zal zijn. In eeD boseh bij Neurenberg is het aan een. boom gebonden lijk van eeu jonge fabrieks arbeidster gevonden, die met haar weekloon was uitgetogen om levensmiddelen te koopen. Het lijk vertoonde vier messtekeD in bet onderlijf, en het ledige, couvert, waar het slachtoffer haar weekloon in ontvangen bad, was op het voor hoofd geplakt. In Ooetfriesland is het vooral op de af gelegen plaatsjes oDveilig. Vrijdagnacht ver voegden zich drie vermomde mannen aan de boerderij van J. Lübring te Bakemoor, nabij de GroningSchegrens. Ouder bedreiging met revolvers eischteu zij de gelden der spaarkas op, waarvan L. de beheerder was. Toevallig was er slechts 10.000 Mark iu één dag tevoren 300.000 Mark Geldleeningen. In verband met het voorstaand voorstel wo voorgesteld eene leening aan le gaan ten la der Provincie, tegen rente en aflossing a de vereeniging zal worden geleeud. Nog woi eeDe leening voorgesteld van f 600.000 rentei ten hoogste 6'/2 af te lossen in ten hoog 30 jaar. De opbrengst van deze leening is steind voor dekking van tekorten op de rei uingen van 1918 en 1919 en het geraan tekort van de begrooting van 1920. Hotel „William"' te Bergen op Zoom dET 108 Het eiland ook bekende hotel „W en iriele amei ilen, leitr liatn" veranderde eenigeu tijd geleden van eij naar. De heer Jobs. Broeckx uit Tilburg de zaak over en heeft het geheele hotel annex restaurant, gemoderniseerd. In het hopiertr zijn alle slaapkamers geheel opnieuw gemeu leerd eu kunnen wedijveren met die vau v groote hotels. De ontbijt- en eetzaal hebben een veel aan namer aanzien verkregen, diners zoowel als 01 nder bijt kunnen aan afzonderlijke tafels worden serveerd, terwijl door het plaatsen van box intieme zitplaatsen zijn gevormd. Ook het koffiehuis is geheel opnieuw gemi beid en het intieme van de zaal wordt ze verhoogd door het bedekken van den vloer n'^eD» linoleum. Kwartjesvinders. Te Rotterdam werd een 22-jarig jongmensi medebeheerder van een scheepvaartkantoor, d< een persoon, die hem een hoogen koers voor franken bood, medegetroond naar een café, w; e een complot kwartjesvinders zat. Het jongmeni jQ(je werd verlokt een kaartje te leggen en verlr in een ommezien al het geld dat hij bij had: f 6300 en 10.000 frauc. Een van de pi sonen, met wien hij kaart gespeeld heeft, A. uit den Haag, is later aangehouden. In di> bezit *is echter geen cent van het verloren g gevondeü BI Te vo< lertr J )od- relij! Hi Broe' In di H. W Bate: tazei eeli er JA Beroepen bij de Ned. Herv. Gem. te Ierseke Luijendgk te Scherpenisse. Oud-Vossemeer. Ds. I. Kievit, predikant bij Ned. Herv. Gem. te Benschop heeft een beroep o vangen naar Lanteren. Ds. C. Staal alhier hoopt Zondag 4 Jali te treden te Geersdijk in de Geref. kerk. PREDIKBEURTEN. THOLEN. Ned. Herv. Kerk voorm. 10 uur ds. 1 Luttervelt, nam. 2,30 uur ds. Luijendgk. Geref. Kerk voorm. 10 uar en nam. 2,30 ds. A, Bolwijn te Driebergen. Geref. Gem. voorm. 10 uur, nam. 2,30 uur| 's avonds 6.30 unr leeskerk. Ned. Protestantenbond Afd. Tholen: Zondagmorgen 10 uur ds. G, A. Loleama Wdc Bergen op Zoom. ieQ POORTVLIET. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 en nam. 3 ds. Verschoor. Geref. kerk, voorm. 10,30, nam. 3 en avi 7 uur leeskerk. SCHERPENISSE. Ned. Herv. kerk, voorm. 10,30 ds. Luijend nam. 3 nor leeskerk. Oud Geref. kerk, voorm 10,30, nam. 3 en 'savo 6.30 nur leeskerk. STAVENISSE. Ned. Herv. kerk, voorm. 10,30 en nam. 7 ds. Kamsteeg. Oud Geref. kerk, voorm. 10,30 nam. 3 en 's avo 6,30 uur leeskerk. ST-ANNALAND. Ned. Herv. Kerk voorm. 10,30 en nam. ds. Oosterhuis. Oud Geref. kerk, voorm. 10,30, nam. 3 en 's avo 6 uur leeskerk. OUD-V JEMEER. Ned. Herv. k.crk, 19 30 en nam. 3 ds. Vun Grïethugzen. Geref. kerk, voorm. 10,30, uren'savo|e] 6.30 leeskerk. IERSEKE. Ned. Herv. kerk voorm. en nam. ds. Boer, Collecte voor de Zending. Geref. Kerk, voorm. en nam. cand. Scheel Ternenzen. Chr. Ev. Gem., voorm. -en nam. en 's avi ds. Bromet. Oud Ger. Gem. voorm., nam. en '§av< lezen. pe le v inde *de] Bters aai treg 43 t-M 'otai len roec o von< irg PE lies Le k .1 et Met dat geld maakten de roovers zich uit de voeten. Voorschot aan „Vrederust". Het bestuur der vereeniging tot Chr. Verzor ging van krankzinnigen in Zeeland wendde zich lot Ged. Staten met verzoek te willen bevorde ren dat aan deze vereeniging vanwege de Pro vincie eene som van f 125.000 ter leen zon wordeu verstrekt. Dit gaf Ged. Stateu aauleidiDg den minister van binnenlandscbe zaken te ver zoeken ernstig te overwegen of het wellicht io de toekomst op den weg van het Rijk zon kunnen liggen om ter wille van het belaug eeuer goede verpleging der krankzinn'gen hier de behulp zame hand te bieden, bijv. op analoge wijze gelden tegen matige rente te verstrekken als ten behoeve van waterleidingouderneminge.n. De minister eD ook die van financiën maakten hier tegen bezwaar, en daarom stellen Ged. Staten voor het verzoek in te willigen, onder voorwaarde dat de rente ten hoogste 0/o zal bedragen, de aflossing in 50 jaar plaats heeft, stellen plan. Gem. IERSEKE van 25 Juni1 Juli 1 Ondertrouwd Pieter Hootenaarde, 26 j. te Rotterdam en Maatje de Dreu, 20 j. jd Gehuwd: Daniël Leendert de Die, 22 j. en Tannetje Griep, 25 j. jd. Willem Cornel 25 j. jm. en Neeltje vau Stee, 23 j. jd. Geboren Helena Geertrnida, d.v. Abra I Kole en Elizabeth Mieras. Janoa Pietern d.v. Anthonie van Ivruiningen en Maatje G Overleden Maatje de Hamer 62 j., ecb noot van Simon Bakker. Gemeente THOLEN van 25 Jnni2 Ju Geboren: Alida Sia, dv. L. J. Kwist S. Vendeville. Ondertrouwd H. Roukema wedn. ^n J Dam jd. M. J. Schot jm. eo L. A. Kooistra jm. en H. S. Baaij ji' Gehuwd A. Bout jm. en A. i' Overleden Comelia Baaij 2 j. Gelu av< erg CH hf M di THOLEN 3 Juli 1920. Eieren 10 cent per stuk. Boter f 1.45 per pond. Uöd '30! tine jr Dectragen, ae anossing iu uu jaar j Veilingsvereeniging „De Eendracht Veiling van 1 Juli 1920. Zwarte bessen f 1.44 per 100 K.G Eclipg^aardappelen f 12.i

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 2