IG IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT ;oc lan Vo. 1841 Zaterdag 3 Juli 1920. Vijf en dertigste Jaargang ÏIMI] ys [JT AGES. i] I OP Publicatiën. Firma J. M. C. POT - Tholen. kantongerecht te tholen. rzekeringsplicht van inwonende BINNENLAND. 0 N D E R W li S. Van onze berichtgevers. Sa ERKIN( aan E at 75, ji 51 Di' blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per kwartaal f 0,75 met Geïllnstreerd Zondagsblad f 1,325 franco per post f 1,40. Voor het bmtenlaud fl.10, zonder Geïll. Zondagsblad. UITGAVE Telef. Intero. no. 16. Van 5 11 Jnii 1920 kannen gebruikt worden: n no. 40 van de saikerkaart voor l/2 pond suiker, idigheidaduur van couponnen der iJROODKAAR- !N voor het 142e tijdvak van 3—11 Juli. De broodkaarten voor wittebrood, waarop geen en geen nummer voorkomen rijn voor het 142e dvak oranje gekleurd. Thelen, den 2 Juli 1820. 10 De Burgemeester voornoemd, J. W. WAGTHO. te 28 Juni 1920. Door het Kantongerecht tolen zijn heden veroordeeld wegens Baldadigheid. J. v. D. te Oud-Vossemeer tot f 2 boete of week tuchtschool. 1 den openbaren weg een trekdier onbeheerd laten. A. T. d. J. te Tholen tot f 2 boete of 2 dagen chtenis. Openbare dronkenschap. P. A. J. te Oud-Vossemeer tot 10 boete 10 dagen hechtenis, L. S. zonder bekende )onplaats in Nederland tot f 15 boete of 15 gen hechtenis, A. M. S. te St-Anaaland en D. te Nienw-Vosmeer, ieder tot f10 ete of 10 dagen hechtenis voor ieder hunner. Vee laten loopen op bezaaiden grond. A. C. M. te Oud-Vossemeer tot f5 boete of dagen hechtenis. Loopen over verboden grond P. S. M. te Rotterdam tot f 3 boete of 3 gen hechtenis. Overtreding der jachtwet. M. T. te Oud-Vossemeer tot f10 boete of dagen hechtenis. Overtreding der invaliditeitswet. C. A. v. L. te Stavenisse tot 55 boeten elk f 3 of 55 dagen hechtenis. Overtreding politieverordening, r. Z., K. C. M., L. A. en J. B. allen nende te Tholen ieder tot fl boete of 1 dag ïhtenis voor ieder hunner, P. Q. te Tholen f 1 boete of een week tuchtschool. Overtreding bouwverordening. D. N. P. te Oud-Vossemeer tot f25 boete 10 dagea hechtenis, I. P. te Oud-Vossemeer fSO boete ot 10 dagen hechtenis, J. o. d. B. St-Maartensdijk tot 2 boeten elk van f 10 10 dagen hechtenis, M. d. G. te St-Maar- isdijk tot f 20 boete of 10 dagen hechtenis. Overtreding der politieverordening. D. G., J. Q., A. M. v. d. B., P. A. E. allen St-Philipslaud en P. J. V. te Rotterdam er tot f 20 boete of 10 dagen hechtenis voor er hunner, S. 1. H. te Scherpenisse tot f 25 ite of 10 dagen hechtenis, J. D. te Stavenisse f 3 boete of 3 dagen hechtenis. Overtreding der inoior- en rijwielwet. M- W- D- !- M beiden te P rtvliet j :er tot boete hnuner, M. J. Auortvaet tot f Z\J ooete of "20 dagen "•-ris. p.R_ te Poortvliet tot fö boute 'e weo M. G. V. d. V. te 81. arteusuijs. of 10 dagen hech- H. C. B. te Poortvliet was vao het von- van het kaDtongerecht alhier van 3 Mei '0 in verzet gekomen, welk vonnis heden is estigd, C. J. A. te Bergen op Zoom was in zet gekomen van het verstek-vonnis van 31 1920, en daar hij niet verschenen was is verzet vervallen verklaard. van de inwonende kinderen alleen ingetrokken kunnen worden, indien er nimmer bij anderen, dan de ouders is en wordt gewerkt. Alleen in dit geval ook kan de betaalde premie op ver zoek worden terugbetaald. Voor kinderen, die voor grootouders en broers en zusters werker» wordt dus door bovenbedoelde uitspraak van den Centralen Raad van Beroep geen wijziging ge bracht in de verzekeringsplichtigheid. Men overwege dos goed wat men doet al vorens aan den Raad van Arbeid de nietig verklaring der verzekering te vragen voor inwonende kinderen. Enkele weken bedenktijd schaadt niets, want de betaalde premie wordt tot op den laatsten cent teruggegeven. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 60 cent9iedere regel meer 15 cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. stabieler en solieder organisatie der boerenleen banken en credietinsteiliugen. Men moet ver mindering der bedrijfsonkosten niet zoekou iu lagere loonen, maar iu de uitbreiding der tech niek en iu coöperatie ook bij verkoop der pro ducten. Spr. wees er op dat men niet te pessi mistisch moet zijn gezien het gelukkig opheffen der meeste crisismaatregelen en de vrij goede resultaten voor land- en tuinbouw, paardenfok kerij en veeteelt in Zeeland in 1919. Het zeer groote belang van den export besprekende zegt spr. dat Nederland bij den herbouw van België een grooten rol kan spelen. België mag niet rekenen op zijne groote vrienden, die zelf ge desorganiseerd of uitgeput zijn, maar het zoeke De Minister van Arbeid zeide in de Ile Kamer liever hulp bij zijn nuchteren kleinen vriend en der Staten-Generaal van 25 Maart 1920 nog ouderen broeder. De cijfers van voor den oorlog 6 i0gen.;* -i toonen de belangrijkheid aan van den export „Maar ik wil terstond er bij zeggen, dat ik l'uit Zeeland naar België. Met een krachtige op- „betreur, dat men, wat de Invaliditeitswet aan- I wekking tot de Zeeuwsche landbouwers om zich „gaat, er zoo over denkt, en dat men niet te scharen rondom het beproefde vaandel der „gevoelt het groote belang dat er is, dat men Zeeuwsche landbouwmaaatschappij, eindigde de „de kiuderen in de Invaliditeitsverzekering doet heer Dieleman. „opnemen. Onderstel, dat de wet het facullief „laat, dan zou ik als particulier, zoo ik te „eeniger tijd weer in de Sociale beweging terug- „keer, er alles op willen zeiten om de ouders „te bewegen, zooveel mogelijk de kinderen in „de Invaliditeitsverzekering op te nemen." Men kan zich om verdere inlichtingen en met verzoeken en vragen ter zake tot den Raad van Arbeid te Goes wenden. Namens den Raad van Arbeid te Goes, J. W. GOEDBLOED, Voorzitter. KINDEREN. Verschillende ouders van kindereu, die vil lend werkzaam zijn in het bedrijf of de shonding hunner ouders, zijn verheugd over uitspraak van den Ceutralen Raad, waardoor romen vast te staan, dat deze kinderen niet tekeringsplichlig zijn, indien er geen arbeids- eenkomst is gesloten. Er blijken echter ook ers te zijn, die het nut der verzekering voor ine kinderen inzien en van de gelegenheid, zich na voordoet om de verzekering hunner deren te doen nietig verklareD, geen gebruik schen te maken. Q hoeverre het recht bestaat, om de verze- 1Qg te doen voortbestaan is thans nog niet zeggen, doch dit recht kan in elk geval geschapen, door het aangaan eener ar- 'Amfeenkomst tnsschen kinderen en ouders, vereenkomst niet schriftelijk behoeft te aangegaan. Aan men hetzelfde doel bereiken door tijd loonarbeid te gaan verrichten bij In. üc]it laatste geval is verzekeriugsplicht aan- ae811 J»? de verzekering rechtens blijven ook al werkt men niet, of wel zelfstandig anderen. plette er echter op, dat de rentekaarteD vr5x000i04£500000 HtOtOrftCONOiOiOTfiSO CONNNNNNNOCOCO ca aau sluitende 404000i0u"30i0 °p tram 8 O -ft -ft co r-* r-t Bergen op Zoom N rH H I—I H rt rl Tholeu HiOiO^nwcMOiOflCO O os 05 Oi 03 O C5 OS 00 00 CO 9 aansluitende tflifSOOifliOOiO ®P tram 2 ^cocooir-HO©»#» Bergeu op Zooi r- N n n c» n n co Tholen eS a ee ar Medegedeeld wordt, dat er een brochure ter perse is voor reclame van het Zeeuwsche Trekpaard deze brochure zal in verschillende talen worden overgebracht, teneinde het pracht- dier ook in het buitenland nog meer bekend te maken. De leden der Gezondheidscommissie te Tholen, dit; aan de beurt van aftreding zijn, werden door den Commissaris der Koningin herbenoemd. Stavenisse. Mej. J. J. Duijnhouwer van Scher- I peni3se is alhier benoemd als tijdelijk onderwij zeres. cn 93 '3 5'e -.2 s 5 S =5 o 2P -S .2 3 WiflOOtlifJOifJOÓ© ■TO r?" rTi* -j* rji iO S aansluitend» O o iQ O O O O op tr*ra .11 «iflio OH iN oï rfl Tholen»- O O --r-t r-i Bergeu op Zoom OOflJiOOOiOOiöiOiO W W 25 o H 9! of Tfl O O r-4 CO «C 'O N N tv' t»' t- g a*; siuitend» op O io >o o o tram S. ©i co -f - Tholen— iO iq io if. .Ti o" cd Bergen op Zoom LANDBOUW. -en t,Q<? Jaarvergadering der Zeeuwsche Landbouwmaatsohappij. De Woensdag te Hulst gehouden algemeene vergadering van Z. L. M., werd door den voor zitter, de heer mr, P. Dieleman, geopend me een rede, waarin hij o. a. zeide, dat voor de landbouw eenheid een levenseisch is en hij daarom het afzonderlijk organiseeren vau R.K. of aan hangers van een ander geloof ten zeerste afkeurt. De geestelijke leiders der verschillende richtiu-xUluclu,au gen mogen op landbouwgebied geen splitsing z;:n hartelijke woorden. breDgen in wat in eenheid kracht moet zoeken. v.ïn zijne betrekking, die hij lief heeft te scheiden. Wanneer de boeren onderling verdeeld geraken j Lij heeft zich steeds geheel aan zijne betrekking in allerlei aparte organisaties, en elkaar gaan g geven en de belangen der gemeente zooveel moge bestrijden, dan zullen de boereöbelangen geheel j li k betracht. Hij wijst er nog op dat vele zijner braak liggen of wordt er over beslist door poli- familieleden zoowel iu deze,°als in andere ge- tici, die langs de bosrenrnggen omhoog streven, meenten, bij de administratie zijn betrokken ST-ANNALAND. In de j 1. Woensdagavond gehouden vergadering van den Gemeenteraad, waarbij alleen de heer A. J. Bierens afwezig was, werd medegedeeld het Procesverbaal van kasopneming bij den gemeente-ontvanger, waaruit bleek dat in kas was f 1985.81. Het verzoek vau den Raad vau Woldendorp om adhaesie te betuigen aau de Tweede Kamer ingediende motie, tot vrijlating van de gemeente .en in de bepaling voor den aftrek voor nood- j zakelijk levensonderhoud, werd voor kenuisgeviug 1 aaogenomeu. Verder werd den Raad aangpboden de Gemeente- i rekening over 1919 sluitende in ontvang op 7.60- en in uitgaaf op f57461.33 alzoo j jn ig saldo vaQ f 5046.275. Mede werd overgelegd 3 rekening van-het Weezen-Armbe- ur over 'at jaar bedragende in ontvang 'nV<5.32 en in uitgaaf f 12430.69. Nadeelie !5.- f 3775.87. faoide rekeni igen werden tot onderzoek in li gesteld eener commissie van 4 leden. Behandeld werd het verzoek van de afdeeling St-Annaland van den Ned. Chr. landarbeidersbond om toetreding tot het Werkloosheidbesluit. Omdat men over deze aangelegenheid in cor- sspondentie is met den betrokken Minister, we d op voorstel van hét Dagelijksch bestuur beslot' u dit verzoek iu een volgende Vergadering te be adelen. A' goedkeuring van een voorgestelde wijziging d Aegrooting dienst 1920 van het Weezen- Aiinbeatuar, werd overgegaan tot het beëedigen v*n den benoemden Secretaris, de heer T. M. 1 oogaard die op 1 Juli in functie moet treden. Aan het eind van de Vergadering richtte de voorzitter het woord tot den aftredenden Secretaris de heer J. Polderman die nu voor het laatst een Raa ^vergadering in deze zijne qualiteit bijwoont. Zeer waardeerend spreekt hij hem toe. „Ook namens den Raad zegt hij hem dank voor a» 't ge? hij in zijn 28y2 jarigen dienst in het belang aer gemeente heeft gedaai), en doet uitkomen dat hij een ambtenaar is geweest, die ^leeds iu allen deelen zijn plicht heeft gedaan en nu met voldoening mag terug zien op de jaren die achter hem liggen. Hartelijk hoopt hij dat de aftredende nog lange ren van zijn welverdiende rust zal mogen g nieten. De heer Polderman dankt den Voorzitter voor Het is hem zwaar om O"MO of zij worden overheerscht door de belangen van den handel of indastrie. Spr. betoogde verder de noodzakelijkheid van goed landbouwonderwijs en ook landbouwhuishoudkundig onderwijs. Het gebrek aan crediet moet bestreden worden door gi;woest. Zoo was reeds eeu zijner voorvaders de heer P. Polderman, tijdens de Paccificatie Burg* meester van Goes. Zijn overgrootvader de h. Tb. Elenbaas was tijdens de Pransche Hing Maire in deze gemeente. Zijn grootvader de heer N. Polderman vaDaf 1810 tot 1838. Schepen en Assessor en van 1838 tot 1852 Burgemeester alhier. Zijn vader bekleedde de betrekking van Gemeente-Ontvanger van 1831 tot 1892 en die van Secretaris van 1857 tot 1S92. Nu zal de naam Polderman niet meer direct aan de gemeenteadministratie verbonden zijn, omdat zijne kinderen eene andere positie in de Maatschappij hebben ingenomen. ST-MAARTENSDIJK. Voor de tentoonstel ling van fokpaarden en Conconrs Qippique te Sf-Maartensdijk op 15 Juli a.s. zijn raim 150 paarden in verschillende rubrieken ingeschreven, dit is wel minder dan de het vorig jaar ge houden fokdag te Tholeu, maar de kwaliteit der paarden en het geheel zal zeker zoo goed zijn, daar alle beste paarden van 't vorig jaar en ook de bekende fokpaarden uit St-Philipsland eu Anna Jacobapolder komen mededingen. In de verschillende rubrieken zijn de volgende aan tallen opgegeven voor merries 4 jaar en onder ingeschreven in 't stamboek ruim 50, 3-jarige merries 21, 2-jarige merries 17,1-jarige merries 13 en merrieveulens 14 inschrijvingen. Voor hengsten 3 jaar en ouder zijn 6 inschrij vingen, hengsten 2 jaar 7, 1-jarige hengsten 4 en hengstveulens 17. De keuring van al deze paarden begint 's mor gens om 9 uur, terwijl 's middags 2 uur de prijzen en medailles worden uitgereikt en daarna wordt begonnen met het Concours Hippique, tweespannen stamboekmerries waarvoor 15 in schrijvingen zijn, daarna een span stamboek merries voor open rijtuig met 14 inschrijvingen, loten van 4 merries met 7 inschrijvingen en als slotnummer een span lijtuigpaarden waarvoor 9 zijn ingeschreven. Zij nog vermeld dat door verschillende per sonen en vereenigingen, o. a. van het Ned. 1 rekpaard te H-Gravenhage, medailles zijn uitge loofd en het terrein evenals 't vorig jaar te Tholeu oen feestelijk aanzien zal krijgen, terwijl dien dag de muziekvereeniging van St-Maartens dijk haar best zal doen, dan kan het niet anders of zeer velen zullen een bezoek gaan brengen, wat wij ook hopen voor de fokvereeniging en de paardenfokkerij, welke de laatste jaren op ons eiland steeds vooruitgaande is. Benoemd met ingang van 1 Juli a.s. tot buitengewoon opzichter bij de Rijkswaterstaat te Dordrecht de heer M. F. Muller, thans in gelijke betrekking werkzaam bij het waterschap „Hun- singo" te Uithuizen (Gr.). OUD-VOSSEMEER. De heer H. Dek alhier, waterbouwkundig ambtenaar bij het waterschap Oud-Vossemeer, is met ingang van 1 Juli be noemd tot tijdelijk waterbouwkundig opzichter bij het Rijk te Nijmegen. Het rijtuig van de Wed. v. d. W. kan telde doordat over een hoopje steeoeo werd gereden bij den ingang van den Molenwegde inzit tende eigenares bezeerde zich zoodanig, dat onmiddellijk geneeskundige hulp moest worden iugeroepenhaar toestand blijkt gelukkig niet ernstig. I POORTVLIET. Wegens voortdurende uit- breiding van gewone en blauwe mazelen werd Woensdagmorgen de Chr. school te Poortvliet gesloten. STAVENISSE. Meldden we voor een paar weken, dat de bekende aardappelziekte zich hier weder vertoonde, thans moet helaas gemeld worden, dat zij zich de laatste dagen kolossaal verbreid heeft. Bij de besproeide ziet men er nog niets van. Een paar dagen geleden werd alhier op een avond door de rivierpolitie in de haven ge bracht een schuitje met voor eenige honderden guldens aan steenkolen als ladiDg. Na een korten lijd vastgelegen te hebben, is het touw gekapt en is het schuitje IERSEKE. Maandagavond vergaderde de gemeente raad met 10 leden. Voorzitter was de burgemeester. Ingekomen was inwilliging van 't bezoek van den raad om weer voor 5 jaar ontheven te worden van 't voorschrift om een verordening te maken omtrent den bouw van bestaande woningen. Volgens een ingekomen verslag van 't bestoor der Ver. voor Chr. Wijkverpleging bedroegen de ont vangsten vau 10 Sept.—31 Dec. 1.1. l 163 en de uitgaven f 279,745. De vereen, bloeit en telt 84 leden In genoemd tijdvak heeft de wykzusler 1461 bezoeken afgelegd. Een verzoek van den Ned. Bond van gemeente ambtenaren om de pensioenen met 400/0 ie verhoogec werd niet besproken omdat er zulke gepensionneerdeu hier niet zijn. Met 9 tegen 1 stem besloot de raad adhaesie te betuigen aan de Oad-Beierlandsche motie in zake de politie. Over een verzoek van de Nat. Chr. geheelont houdersvereniging om de drankverkoop te beperken staakten de stemmen. Een adres van Nosokomos om 't salaris van ge meentelijke ziekenverplegers op minstens 11800 te

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 1