SLECHTS 14 DAGI Hotel „MHItam" GEHEEL VERNIEUWD!! Café-Restaurant „WILLIAM" JOS. BROECKX Jacz. VOLLE - BERGEN OP ZOOM Stationstraat Indien U a.s. Zondag na afloop der wielerwedstrijden e SMAKELIJK en GOEDKOOP wilt ETEN, bezoekt dan Stationstraat 31 BERGEN OP ZO( Aanbevelend, ZIJN THANS WEÊE ËVEN ZWAAR TN DIK AL3 VOOR. (ï)DEN oorlog. NATIONALE BANKVEREENIGING CREDIETEN, COUPONS, DEPOSITO'S, EFFECTEN. ZUIVERE BORDEAUX-WIJNEN Denevers Fréres, Wijnhandelaren M. GEUZE Rijwielen, 25708 Sierlijke So-Easy Van derOuderaa, houden wij SEISOEN-OPRUIMI Zijden en Wollen Jersey's Mantelmagazijn „DE VLIJT" KUIPERIJ. Kuipwerk. ORGEL en PIANO E. 0ELBERS BADE DUPLEX Vreest geen examen Boterkarn^' Kapitaal en Reserven f 8.100.000- Kantoor THOLEN. V00RDEELIGE PRIJZEN. Rijwiel- en Motorhandel. HYPOTHEKEN en CREDIETEN goud, doublé of nikkel. ZIE DE EXTRA KOOPJES IN ONZE ÉTALAGES OPNIEUW ONTVANGEN64 in de nieuwste genres en kleuren. G. TH. DE JONG-MARNETH ROOSENDAAL BERGEN OP -V P. C. HAGENAARS-NELIS, Jongelingen en Jor.gedpchters JOS. J. A. VERSWIJVEREN, voor den Inmaak. Firma J. M. C. POT, Tholen. KAPPER Brugstraat THOLEN M. M. C. Haaijer - Tholen. Mijnhardt's Zenuw-tabietten, J. ELENBAAS, Poortvliet windmoll.ns j ZWAARDER DAN ELK ANDER NE RIL De «andacht wordt gevestigd op de afgifte vaö Binnenlandsche Credietbrieven, waardoor in ruim 90 plaatsen in Nederland gelden 24074 franco kunnen worden opgenomen. 48 leveren wij TIJDELIJK wegen» lege frankenkoers tegen zeer VRAAGT PRIJSCOURANT. MIDDELBURG. 20 25811 KERKSTRAAT 16 -:- THOLEN Steeds voorradig een mooie sorteering in alle prijzen, in gewon-- en luxe. uitvoering. 20 RIJWIEL- er. MOTORBAN DF.N tegen scherp concurreereude prijzen. Alle onderdeelen direct leverbaar. Reparaties aan Motors en Rijwielen billijk en vlug 12 DIVERSE KAPITALEN BESCHIKBAAR. ZEER BILLIJKE CONDITIËN; VLUGGE AFWERKINtj Aanvragen met omschrijving van onderpand te richten aan T GEITENBEEK, beëedigd makelaar, Sweerts de Land&sstraat 75,. Vervangt uw BRIL door een Vakkundige monteering en ge- renomeerd door H.H. Doctoren. voorheen J. ROBBE. BERGEN OP ZOOM. 21236 Zuivelstraat 12 15 25815 200 Levering en reparatie van alle soorten Voorhanden Wasch- en Spekkui- pen, Stamptonnen, Plant- en Sier- kuipen, Emmers, Boteitobben, Pri- vaattonnen, enz. Degelijk en vertrouwd adres. Beleefd aanbevelend, KUIPERIJ en FUSTHANDEL. 20 Telefoon n. 258. 25828 BERGEN OP ZOOM. Op de stichting „Vrederust" te Bergen op Zoom kunnen geplaatst worden om opgeleid te worden tot verpleger en verpleegster. Aanvangsalaris i 800 beneveus vrije dienstkleeding cn vacautiegeld. Sollicitatie aan den Geneesheer-Directeur. 11 25770 EEN TWEEDËHANDSCHE TE KDOP. 8 25771 HALSTEREN. Perkamentpapier 10 25808 ^vrvnrV m n n n n n 25926 Speoiaat adrea voor: 10 PARFUMERIËN, HAARWERKEN, ODEURS, tn aanvarwanto artikelen. is de naam van de bette Steriliseer- ketel. Grooto voorraad inmaakglazen, gummiringen enz. Vruchtenperseo, Snijboonmoleos in verschillende soorten van bout 12 eu ijzer. 25818 Iwant er bestaat een middel, dat u geheel bevrijdt van zenuwachtig- m beid, een middel, dat u kalm I maakt en kalm houdt, terwijl uw g 5 geest beider blijft. I wetenschappelijk samengesteld en I beslist onscbadelyk, genezen u van zenuwachtigheid, en stellen u in 5 staat rustig na te denken en de vraagstukken gemakkelijk op te glossen. 31 25796,-J Per koker 75 ct. 3 kokers f 2.I&, k B|j Apoth. en DrogisteCp vervaardigd prima.herkende ZEEFTENWANIV iOLENS en voor groot en klein bedr<jjf Tevena in voorraad 15 inhoud 4^2182S40 l.iter BOTERTOBBEN, 23624 MELKBUSSEN, Eni. VRAAG EN AANBOD. Woning-Bureau Eiland Tholen, TE KOOP te Tholen. Diverse Woon-, Winkel- en Pak huizen. Inlichtingen omtrent prg9, datu m aanvaarding enz. door 10 2531.1 M. J. Scheffelaar, Tel. 24, Tholen. MEK REEPEN ii "n i j3

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 4