62 PAfllBÉë i 112 Tentoonstelling Ontvangen!!! NIEUWE MOTOREN pSïSproeten, Advertentie itions-Koffiehuis, zwarte bessen morden geveild. zwaar en blank spek. gewaarborgd brand en inbraak. Hirpnif?rïUïii?rpfpiTit?iinrpi?^qitTirpfïii?rïir?qnïirp Donderdag 15 Juli a.s. te St-Maartensdijk FOKPAARDEN EN 0GNC0UR8-HIPPIQUE. GYMNASTIEK-TRUIEN blauw-wit in alle maten. Witte BEBÉ-TRUITJES en BROEKJES. I T' C. A. VAN SPLUNTER, P. Hoendervangers Co., Steenbergen. Uit voorraad leverbaar N. S. U. 5-7 h f1350-. EMBLEM 5-7 H.P. 150.-. F. N. f 1125 GRATIE USE 2-TACTM0T0REN, de bekende Fransche Motor voor IEDEREEN, H.P. f700.-. benevens een enorme voorraad RIJWIELEN. ZEEUWSCHE HYPOTHEEKBANK ONTVANGENeen flinke sorteering Biezen 1 Leeren Koffers, Japansche Sportkarren, Kinderwagens, Klapwagens, Vliegende Hollander, Kinderstoelen. 0. J. CONTANT - Kerkstraat - Tholen. VAN HEEL Co., KENNISGEVING, dat M. v. d. Velde een Dienstbode Stroomatstoelen Duitsche en Weèïip' S loeien KriBöpvrije aJul nkasten IETS NIEUWS!! Petroleumstel met luchtpomp, 25823 0. J. Contant, Prima Roomboter i Bloedarmoede, Zenuwzwakte, Algemeene verslapping. r n'tël3' Ver,choor- Marktberichten. NIEUW Café Réstaurant, P. A. OOMS—Janssens. Matheus Heijboer, lëratieve Vlasfabriek Maandag 28 Juni 1920, TE KOOP: iter- en Mosselschelpen. FLINKE DIENSTBODE, M. M. C. Haaijer - Tholen. Huis, waarin koffiehuis, schuur, erf, tuin, boom gaard en Weiland DE BOND VAN PAARDENFOKKERS OP HET EILAND THOLEN EN ST-FILIPSLAND ZAL HOUDEN OP Aanvang Keuringen 's morgens om 9 uur. CONCOURS 's middags 2 uur. Opgeluisterd door het Muziekgezelschap te St Maartensdijk, Aanbevelend, v/h i. C. GELDERBLOM KERKSTRAAT -> THOLEN. „Dinteloord". te MIDDELBURG. Uitloting a pari 4 per jaar. Aanbevelend, EFFECTEH, BAHKZAKEN, THOLEB. CQÜPOBS, Hierdoor brengen wij ter kennis onzer geachte clièntële wonende 's Heer Hendriks- kinderendijk Goes, opgehouden heeft voor onze Vennootschap te reizen. Naamlooze Vennootschap CAHEN's Kleedingmaatschappij 25799 20 Bergen op Zoom. Luxe eiken Meubelen. nveloppes in Ik gewenscht formaat n kwaliteit, levert be drukt en onbedrukt Firma J. M. C. POT, 25S03 15 Tholen, Petroleumkookstellen met koperen reservoir. Kerkstraat Tholen. illen ankl J en n sa eent bloei ielf. aede lijk 1 de len lag da POORTVLIET. Hers. Kerk voorm. 10.30 leeskerk, nam. kerk, voorn. 10,30, nam. 3 en avondi j. Fibben te Haarlem. SCHERPENISSE. Herv. kerk, voorm. 10,30 ds. Lagendijk, .nar leeskerk. ivenj jcreft kerk, voorm 10,30, nam. 3 en 'a avonds r leeakark. ST-MAARTENSDIJK. Herv. kerk, voorm. 10,30 leeskerk, nam. een dienst, nam. 7 uur ds. Keiler. Geref. kerk voorm. 10,30 nam. 3 en 6,30 Acerk. STAVENISSE. Herr. kerk, voorm. 10,30 en nam. 7 uur steeg. leref. kerk, voorm. 10,30 nam. 3 en 's avonds r leeskerk. ken Wi hare wij i£ te ST-ANNALAND. Ned. Herv. Kerk voorm. 10,30 leeskerk, nam. 3 uur ds. Luijendijk. Oud Geref. kerk, voorm. 10,30, nam. 3 en 's avonds 6 uur leeskerk. OUD-VOSSEMEER. Ned. Herv. kerk, voorm. 10.30 en nam. 3 uur ds. Van Griethuyzen. Geref. kerk, voorm. 10,30 en Dam. 3 uur ds. Staal 's avonds 6.30 leeskerk. 1ERSEKE. Ned. Herv. kerk voorm. en nam. ds. Boer. Geref. Kerk, voorm. en 's avonds ds. Meijer, nam. lezen. Chr. Ev. Gem., voorm. en nam. en 's avonds ds. Bromet. Oud Ger. Gem. voorm., nam. en 's avonds ds. Kersten. THOLEN 19 Juni 1920. Eieren 10 cent per stuk. Boter f 1.35 per pond. ROTTERDAM, 22 Juni 1920. EIEREN. Op de heden in ons veilingslokaal Raam poortstraat 24 gehouden veiling werden navol gende prijzen besteed Gegar. versche hoendereieren vaD f 11.05 tot f 13.25. Kleine kipeieren f 10.50 tot f 10.75. Eendeneieren f 12.50 tot f 13.15. Ganzeneieren f32.tot f34. Aanvoer 185.000 stuks. Temperatuur van het Soheldewater te Tholen Juni Graden C. Zaterdag 19 19, Zondag 20 19,2 Maandag 21 19,3 Dinsdag Woensdag 22 23 19,3 20, Donderdag 24 19,3 Vrijdae 25 19,2 POSTERIJEN EN TELEGRAFIE. Met 1 Juli a.s. treedt in werking een nieuwe Auto-Postdienst van Stavenisse naar Bergen op Zoom, vertrekkende van Stavenisse 's morgens 5 uur, 10.30 uur eu 's middags 3.45 uur, en van Bergen op Zoom naar Stavenisse 8.30 uur 's morgens en 6.30 uur 's namiddags. Volledige dienstregeling volgt volgende week. ET FLINKE STALLING. 8 Aanbevelend, -TRAM-STATION BERGEN OP ZOOM. Telefoon Interc. No. 55. voorkoming van vergissingen alle in bewaring gegeven buui e'en worden voorzien van een ing snsc bu lan; der 1 we wa ;ht ling or 1< le fe ig de ach ,ussc Heden overleed na een lang- urig doch geduldig lijden van jaar, onze geliefde Zoon en roeder 25798 leven Commissionnair, in en ouderdom van 37 jaar en maauden. Oud-Vossemeer, P. Heijboer. A. HeijboerHeijboer. Rotterdam, Chr. van KeulenHeijboer. P. van Keulen en Kinderen. Tholen, A. Comelitse—Heijboer. S. Cornelisse Oud-Vossemeer, C. AarnoudseHeijboer. B, Aarnoudse. Rotterdam, W. SchotHeijboer. Schot. 30 fvaI lud-Vossemeer, 21 Juni 1920. elwi inig en v gel iausf end rdea n gn de n bij en i te t ka er si iten g Sti jrijd ros< rvan Notaris J. GODERIE te Wouw it wi DP i-ste )ep -to-( ich rille tege iffici eslo eh ;int< aari ots Gei n wi Een Lom1 opb 'ost vertelt lad bij Juni. uer erts •ie tl 1 Dei ^.or° let BESTUUR der Veilings- llzal sniging „DE EENDRACHT" THOLEN tnaakt den ledeo he il, dat voormiddags 11 uur (w.t.) ds. le Hedel '4 K< 109 15 HET BESTUUR. ledisi 2,30 ^en ioo goed als complete in- ting voor het BREEKEN en 0FTEN van bevragen ouder na. 25772 a van dit blad. 10 ONTVANGEN een nieuwe zendÏDg Prijs 90 cent per 5 ons. A. JANSSEN Gz., 25813 10 Tholen. Mevrouw ROOK „de Zoom" no. 1 te Bergen op Zoom, vraagt een y. g. g. v. Loon f 200.— of meer naar bekwaamheid. 6 25807 De Naam LIPS op Uw brandkast beteekent tegen LIPS maakt thans geheel nieuwe modellen. Oude kasten ruilen wij tegen de hoogste waarde in. Hoofdagent voor LIPS fabrieken: 17 25817 VRIJDAG 2 JULI 1920, avonds 6 uur (zomertijd) iu koffiehuis van den heer C. [ersBeijaarts, op het dorp te itereu, krachtens art. 1223 B.W. FINAAL VERKOOPEN het Thoolsche-s Veer onder steren, ter groote vari 1 be e aren 90 p~' - g of 2 ge Gevae; in kl .DRlAm. '\V i- m ZJ 238LÖ VAN 52 25801 )e Fabriek zal worden gebouwd een capaciteit om jaarlijks 10.000 K.G. vlas te bewerken, laatst zijn pl m. 500 aaodeelen zullen worden uitgegeven 600 leelen. Voor de nog te plaatsen ieelen kan echter geen zekerheid den gegeven dat daarop van 1920 nog vlas kan worden ketel!?er(^ Nadere inlichtingen te ver gen bij het Bestuur. 25806 M. SNEEP, Voorzitter. 20 OH. VOGELAAR Lz., Secret. Zijn verkrijgbaar te Tholen bij de 40 NATIONALE BANKVEREENIGING. 25800 Telef. 37. 62 25820 36 9937 Koopen en verkoopen EFFECTEN. Nemen gelden h DEPOSITO tegen overeen te komen condities. Openen HANDELSCREDIETEN en REKENING-COURANT met cheque eü giroverkeer. (Onze cheques zijn op 120 plaatsen gratis betaalbaar) Sluiten BRAND-, MOLEST-, TRANSPORT en verder alle VOORKO MENDE VERZEKERINGEN, zoowel bij Nederlaudsche Maatschap pijen ala op Beurspolis. Verharen LOKETTEN in een Brand- en Inbraakvrije kluis. Atzonderlijke couponkamer). Kantoor geopend: 912*/a en 15 unr. Des Zaterdags van 93 uur. 25816 64 VS zelfs de donkerste, verdwynen door H een pot SPRUTOL. 25795g Bij alle goede Drogisten. 8J TEGEN HALF JULI gevraagd bij L. K. VAN DIJK, Hoofd der School, Tholen. C 2580** fiT&èrd me pik mat in V0fSc&)ilend6 modellc vqb adig. roet rietmat of leer ook bekleede zitting. pvóma handwerk onder garantie. Aanbevelend, 23 25819 M M C. HAAIJER - THOLEN. Een geheel nieuw soort hiermede een GROOTE BESPA RING VAN PETROLEUM. Voor directe leveriüg voorradig bij f 1.40 p. 5 ons, ouder Contrólemerk. A. JANSSEN Gz., 25813 Tholen. In alle gevallen van bloed armoede, zenuwzwakte' of alge meene slaptetoestandeD, is de Sanguinose het middel dat sDel en afdoende verandering brengt. Een groot voordeel van de San guinose is, dat zij ook door de zwakste gestellen verdragen wordt, en geen schadelijke bijwerkingen vertoont. Neem er de proef van. Maar zorg dat gij de echte San guinose hebt. Wacht U voor namaak. SANGUINOSE kost per flacon f2, 6 fl f 11, 12 fl. f21. Met duidelijke gebruiksaan wijzing. 40 17650 Bij alle eerste Apothekers en voorname Drogisten. VAN DAM Co., De Riemerstraat 2cj'4. Den Haag. Te Tholen bij L. G. van Zalt- bommel, te Bergen op Zoom bij H. G. van Kroon, Apoth. V

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 3