ati z r De installatie van den heer C. A. Geuze Dz. als Burgemeester van Scherpenisse op 25 Juni 1920. Kerknieuws. V cij als straatkeien. Zij vlogen door de daken, pannen en glazen als kanonkogels. Minder groote, met en zonder takken, hadden toch de zwaarte ▼an 8 k 9 oneen de minst groote, waarmede de grond bijna geheel bedekt was, waren als hoendereiereu en okkernoten." Er wordt geklaagd, dat dit jaar zoo moei lijk de zeekraal voor inmaak is te bekomen de prijs is zeer hoog, daar voor een emmer f1.50 betaald moet worden. De schaarschte zou te wijten zijn aan het zoo vroegtijdig afsnijden in het vroege voorjaar der plantjes met wortel en al. POORTVLIET. De collecte alhier gebonden voor den gewapenden dienst heeft opgebracht f 13.07. IERSEKE. Deze week kreeg hier iemand van een mag een steek in een zijner voeten. De voet zwol verontrustend op eD de dokter moest er aan te pas komen. Deze schreef om te be ginnen enkele dagen volstrekte rust voor. ST-MA ARTEN8D1JK. Op 1 Juli zal het 25 jaar geleden zijn, dat de heer J. Hage alhier, werd benoemd tot voorlezer en voorzanger bij de Ned. Herv. Kerk alhier. leder zal met ons den wensch uitspreken dat hem nog vele jaren mogen geschonken worden om, met dezelfde toewijding, de gemeente in te leiden tot de bediening des Woords. UITSLAG verkoopingen en aanbestedingen. 19 Juli 1920. Ten overstaan vau Notaris D. van de Velde werd ten verzoeke van den heer A. L. Rombouts publiek verkocht: het hooigras van de Bergweide, het hoogste bod was f 26 per gemet, dit is niet gegund. Ten verzoeke van 8. Elage 18 perceelen rogge, het hoogste bod was f145 per gemet, deze zijn niet gegund. Ten verzoeke van Jhr. J. vau Vredeuburch Gerst- Ie perceel 236 roeden voor f310 door Aot. Nelisse. 2e perceel 235 roeden voor f 320 door dezelfde. 3e 216 f335 „M.Laban. 4e 207 f380 „A. Nelisse Rogge. Ie perceel 1375 roede f 260 door C. van Dijke Az. 2e 1375 f 270 dezelfde. 3e 129 f270 J. Quist Az. 4e 129 f255 dezelfde. Deze prijzen zijn allen per gemet. Het hooigras van den Deurloopolder le perceel W. Soomers f 20. 2e perceel J. A. Geluk 122. 3e perceel idem f 32. 4e perceel idem f36. 5e perceel J. Braai f38. 6e perceel idem f28. 7e perceel H. Beukelaar f22. 8e perceel C. J. Bierens f21. 9e perceel idem f 15. 10e perceel M. de Korte f 16. 11e perceel J. de Laater f 15. 12e perceel idem f 19.13o per ceel idem f24. 14e perceel idem f21. Karreveld. le perceel L. v. d. Zande f 10. 2e perceel idem f 10. 3e perceel idem f 20. 4e perceel idem 162. 5e perceel M. de Korte f5. Het nagras van den zeedijk. A. M. Geluk f32. De visscherij in deu polder. A. Potter f 5. Nadat even drie maanden geleden de burgemeester dezer gemeente op zoo nood lottige wijze en zoo alleronverwachts uit het leven werd gerukt, vond heden de installatie plaats van zijn opvolger, de heer C. A. Geuza Dz., waartoe de gemeente, althans een aanzienlijk deel daarvan, zich in feestgewaad had gestoken, om zijn nieu wen burgervader blij en opgewekt tege moet te treden. Het gevleugelde Fransehe woord «Ie roi est mort, vive le roi 1" vond weer evenzeer zijne toepassing als hij voorgaande gelegen heden en al had men eenige ingetogenheid mogen verwachten tegenover het majestu euze van het treilend bewijs der vergan kelijkheid, de usance brengt mee, dat de «inhaling" van een' nieuwen burgemeester niet zonder feestbetoon kan plaats vinden en alsof een luisterrijk welkom niet anders dan onder de auspiciën van bloem en groen, en jubel en klaroengeschal kan bereid worden. Onder dat welkom moeten we natuurlijk dit verstaan, in zijne nieuwe hoedanigheid van burgemeester, want de heer Geuze is een ingezetene der jubileerende gemeente en bekleedt er zelfs het eerste wethouder schap, zoodat hij geenszins als vreemdeling behoeft verwelkomd te worden. Wellicht dat men, uit oorzaak van de bekendheid met den heer Geuze en des wege nopens de verwachting, die men van hem koesteren mag, zich in deze stemming wilde uiten. Alsdan is voor hem in den herfst van zijn loopbaan een zoo blij tijdperk wegge legd als aan niet alle zijner ambtgenooten te beurt valt. AI zeer spoedig na het hekend worden der vervulling van de vacature en zeker dan ook om den persoon, die de inderdaad autoritaire uitverkorene was, ontwikkelde 'ich de gedachte hem een feestelijke in- 2j|e zijner bediening te bereiden. ope handen, vlugge vingeren en een gpkte geest werkten samen om de gemeente in een passend kleedij te steken en de korte tijd die gegeven was om zich voor te bereiden, is op bijzondere wijze benut om het feestelijk aanzien te ver- hoogen. Reeds in den vroegen morgen was die prettige drukte waar te nemen, die onaf scheidelijk schijnt verbonden te zijn aan eenig openbaar festijn. Een vroolijk gepraat hier, een kwink slag daar, een getrippel her- en een ge- schik en geplooi dèr, tot zich het regel matig geklik-klak van het paardengetrappel doet weerklinken en de leden der feest commissie, nadat zij zich overtuigd hebben dat alles reisvaardig is, de rijtuigen bestijgen om, voorafgegaan door een lange file van ruiters op glimmende rossen, commandant de heer Steendijk en onder-commandant A. Joppe, den burgemeester tegemoet te rijden tot aan de grens der gemeente, als hij, van Middelburg terugkeerende alwaar in handen van den Commissaris der Ko ningin de eed is afgelegd, zich in anderen vorm aan de gemeente zal verbinden. In den stoet waren vele versierde rij wielen en een drietal wagens met de kroon- dames. Zoodra het rijtuig waarmee hij door een drietal raadsleden, de hh. Polderman, Kievit en Bijl, vanaf het Thoolsche veer is afgehaald, de grens der gemeente nadert, doet de muziek het Wien Neerlands bloed weerklinken, stelt de feestcommissie zich op en treedt deszelfs voorzitter, de heer W. L. Klos, naar voren om hem uit naam der burgerij in dezer voege te verwelkomen Geachte Heer Geuze Het zij mij vergund U op dit oogenblik alsnog bij dien naam te mogen toespreken. Als U straks door den Raad onzer ge meente zult zijn geïnstalleerd zal het voor ons allen Burgemeester Geuze zijn. Zoodra het Vrijdag 11 Juni bekend ge worden was wie door onze Koningin tot Burgemeester van Scherpenisse was be noemd, gingen er dadelijk stemmen op om hem bij de installatie zoo feestelijk mogelijk te ontvangen. Reeds den volgenden dag werd dan ook, zooals U wel bekend zal zijn, eene feest commissie opgericht, waarbij de animo, om den nieuwen burgemeester feestelijk in te halen, groot was en ook wel blijkt uit het groote aantal hier tegenwoordig. Een zeer groot deel, ja wellicht de gansche burgerij, zag met vreugde dat een ingezetene tot burgemeester is benoemd. Hoewel voor het zelfde ambt uw con current geweest zijnde, reken ik het mij tot een groote eer als Voorzitter der feest commissie U bij de grens onzer gemeente, namens de burgerij, van harte welkom te mogen toeroepen als burgemeester van Scherpenisse. Als geboren Scherpenissenaar, daarin steeds geleefd hebbende, reeds de functie van burgemeester tijdelijk waarnemende, wordt uwe kennis van de gemeente op prijs gesteld en hoopt de burgerij aan U een goede Burgemeester te zullen hebben. Ontvang dan ook hier niet alleen hun aller gelukwensch, doch ook hun aller welkom Bij dit hartelijk woord van welkom sloten allen zich aan met een: «hoera! lang leve de Burgemeester". Zichtbaar aangedaan dankte de heer Geuze voor deze woorden en voor de hulde hem in dezen oogenblik gebracht. Toen de stoet zich daarop in beweging stelde, had zich reeds menigeen aan het eind van het dorp bijeen verzameld, de blik scherp gericht op den Poortvlietschen dijk, totdat opeens de juichkreet«daar komen ze" aan het wachtend gemoed ontsnapte. Inmiddels liet de fanfare van St-Anna- land zich niet onbetuigd die omstuwd door een dichte menigte, den nieuwen burgemeester naar het gemeentehuis ge leidde, alwaar in plechtige zitting de in stallatie plaats vond onder leiding van den waarnemenden voorzitter, de heer Anth. Oudesluijs, die den heer Geuze toesprak Het ligt bij ons allen nog versch in het geheugen, op welke nootiottige wijze onze vorige burgemeester Kleppe uit het leven werd weggenomen. Toen was Scherpenisse één in het be drijven van rouw over den geachten en veel gewaardeerden doodethans vinden wij Scherpenisse weer één, en wel in hoop volle verwachtingen van den nieuwen titu laris, die thans ter aanvaarding zijner nieuwe functiën voor het eerst in ons midden verschijnt. Burgemeester Geuze Uit naam van den heelen Raad heet ik U welkom aan deze plaats en wensch U benevens Uwe familie, van harte geluk met Uwe benoeming. Een onbekende zijt Ge voor ons niet. Reeds een lange reeks van jaren heeft de Gemeente van Uwe diensten kunnen pro- fiteeren, eerst als raadslid en daarna als wethouder. Toen dan ook 11 dezer tot veler verrassing de tijding van Uwe be noeming tot Burgemeester zich door de Gemeente verspreidde, gevoelde ieder, dat dit een waardige promotie voor U was en de kroon kwam zetten op Uwe jaren lange toewijding in den dienst der Gemeende. Wel heeft de tijd niet stil gestaan en is Uw levenszon over den middag heen en kunt ge niet met de geestdrift van den jongen man de toekomst te gemoet gaan; maar daarnaast weten wij ook, dat de bezonkenheid van oordeel, het eigendom van meer gevorderden leeftijd, U in staat kan stellen nog zeer nuttig voor de Ge meente werkzaam te zijn. Naar den mensch gesproken, hebben wij in dit opzicht nog goede verwachtingen voor de toekomst. We hopen daarbij, dat de goede ver standhouding, die hier altijd heeft ge- heerscht, moge voortduren dat Gods Zegen moge rusten op Uw verderen arbeid als Burgemeester. Hiermede ga ik over tot het overhandigen van het teeken Uwer nieuwe waardigheid. Ik verzoek U het voorzitterschap dezer vergadering wel van mij te willen over nemen. Opnieuw moest de heer Geuze de hulde der aanwezigen in ontvangst nemen, toen een applaus, ten blijke van instemming met deze woorden in de raadszaal weer galmde. Daarna nam de tot burgemeester ge- installeerde het woord aldus Geachte Vergadering Mijnheer de Wethouder, Heeren Leden van den Raad, Secretaris en verdere Ambtenaren en Burgerij 1 Het heeft Hare Majesteit behaagd mij aan te stellen als Burgemeester dezer gemeente en ik dank Haar ten zeerste voor het in mij gestelde vertrouwen, als mede Z.Ex. den minister van binnenlandsche Zaken en den Commissaris der Koningin in deze provincie voor de bevordering van die benoeming. Aangezien ik ben geboren binnen deze gemeente en steeds ingezetene ben geweest en reeds sedert jaren liet genoegen had vele vergaderingen met U bij te wonen, acht ik het overbodig mij nader aan U voor te stellen. Wij kennen elkaar van zeer nabij en ik spreek de hoop uit, dal het mij vergund mag zijn nog vele jaren met U te vergaderen. Ik vraag U daarom, mij in de taak die mij op de schouders is gelegd, wel te willen steunen. Met geachte heer Secretaris, wiens ijver en toewijding ik persoonlijk ken en die tot heden zeer hebt geijverd voor de be langen dezer gemeente hoop ik eveneens met genoesen saam te werken. Heeren Veldwachter, Bode en Gemeente werkman en Nachtwacht, jegens U spreek ik den wensch uit dat gij steeds met den ijver, die gij tot heden hebt getoond, zult voortgaan en met ijver Uwe werkzaamheden zult blijven verrichten. Gij zult in dit geval steeds op mijne hulp kunnen rekenen waarbij die mocht noodig "ijn. Verder hoop ik dat de g meele Burgerij zal willen medewerken tot bloei dezer gemeente en ik spreek bij deze de belofte uit, dat het mij nooit te veel zal zijn om u te helpen waar het mij vergund mag zijn U te kunnen steunen. Ik hoop met Gods hulp volgens mijn geweten aile gemeentebelangen en de persoonlijke belangen der geheele Burgerij, zooveel in mijn vermogen is, voor te staan. Geachte Vergadering, ik eindig bij deze in de hoop de verschillende belangen zonder onderscheid des persoons volgens recht te behandelen en zeg nogmaals dank aan Hare Majesteit onze geëerbiedigde Koningin, die mij heeft benoemd en wensch dat zij in alles gezegend mag blijven en dat zij moge gespaard blijven met Haar gezin voor alle rampen, inzonderheid voor den geest der revolutie, welke de laatste tijd tracht door te dringen. Mijn laatste wensch is, dat de geheele Burgerij dezen dag in gepaste feestelijkheid zal doorbrengen en dat men zich wachte om wanordelijkheden te veroorzaken. Ik heb gezegd Het behoeft nauwelijks gezegd dat een daverend applaus als weerslag klonk op het hartelijk welgemeend woord, waarmede de burgemeester zich als 't ware aan zijne gemeente verbond. De heeren Polderman en Kievit spraken een woord van hartelijke gelukwensch, met de hooge onderscheiding den nieuwen burgemeester te beurt gevallen. Waar hij reeds 23 jaren het lidmaatschap van den gemeenteraad heeft vervuld en 7 jaren zelfs eerste wethouder is geweest, daar is van hem te verwachten dat hij veel voor de gemeente doen kan. De heer Kievit beloofde namens den Raad hem alle steun toe in het vervullen van de moeilijke taak die nu op zijne schouders is gelegd. De burgemeester dankte ook voor deze woorden. Na afloop dezer plechtigheid wilde de burgemeester ook een woord spreken tot zijne gemeentenaren en vanaf de pui van het gemeentehuis sprak hij de daarvoor verzamelde menigte, aldus toe Geachte Burgerij 1 Gij hebt als uw weiïsch te kennen ge geven, mij als uw nieuwe burgemeester op feestelijke "wijze binnen onze gemeente te voeren, zooals thans is geschied. Ik meende mij hiertegen niet te mogen verzetten, er van overtuigd zijnde, dat het den wensch was van het overwegend deel Bei le I Hei uur ere r 1< He een Ger He 9tee ere r 1< i ET 8 Hi iri{ jai roei der gemeente. Thans ben ik u allen hieraan hebt medegewerkt, zeerdankl en erkentelijk voor de hartelijke en te 9-, schitterende wijze waarop ik door U ontvangen. Wij hopen dat het U en nog langen tijd gegeven moge zijn sa te werken tot heil van onze gemeenl De burgerij in haar geheel kan even; ja nog meer, bijdragen, tot den bloei eene gemeente dan het bestuur zelf. Ik reken in deze op Uw aller mede king. Ik hoop dat U dezen dag werkelijk telijk, dat wil zeggen met vreugde h ten einde brengen en dat wij heden mogen samenwerken om dezen dag ons allen tot een onvergetelijke da maken. Laat ons te samen er voor waken, iedere wanklank verre moge zijn. W bovenal voor dronkenschap en hare volgen', dan kunnen wij later, als wij beleven met genoegen op dezen dag te zien. Een warme jubel steeg uit die menscl haag op en het «lang leve de bu meester 1" paarde zich met het clanj hij leven" uit de koperen keelen der fare. Toen die luide jubeltonen waren we storven, werd een stoet geformeerd, wa we de traditioneele ruiter-eerewacht op zijn post aantroffen, ter begeleiding den burgemeester, geëscorteerd door le van den gemeenteraad en van de fe commissie, welke eene omwandeling de door de verschillende straten en buuf°le en waarbij de muziek bij afwisseling vroolijke marschen ten gehoore brach een juichende volksmenigte daartussc zijn vreugdekreten liet schallen. Op het hooge marktplein van den v delrit, die wel een triomftocht gel werd de stoet ontbonden en gepausi om ook de rechten van den inwend mensch te laten gelden. Na die welgekozen rustpoos werden afwisseling eenige volksspelen ten gegeven waarvoor als altijd een gri belangstelling werd. getoond. De ringrijderij te paard, het aloude n steeds attractie volle volksspel bij nemendheid deed massa's menschen i den Stoofdijk stroomen om getuige te van dezen zwaren maar vreedzamen ka Halsreikend volgt men den loop der si vende paarden wier berijder met juisten en zekere richten de lans in den ring st en de ring uit deri houder haalt. Iu moderne richting gaat de ringrijd per motorfiets, waarbij het vurige ros het grommende stoomwiel wordt vervan doeh overigens op gelijken leest isgeschc Het vermakelijk zakloopen, waarvat i0;] vaak ijdele pogingen om het doelwi bereiken de lachspieren niet weinig beweging bracht. Maar het record van den lachlust wi 'P ongetwijfeld geslagen bij hettobbetje-ste Inderdaad kaa men zich geen groep volkspelen denken zonder dit up-to-( waterpartijtje. Middelerwijl laat de muziek zich Le, onbetuigd door bij afwisseling verschille nummers ten beste te geven. Heden avond wordteen concert gege op de verlichte kiosk terwijl het offici feest met een vuurwerk wordt beslol Scherpenisse heeft nu het toch nieuwen burgemeester een feestelijkeintc wilde bereiden dit op inderdaad waari wijze gedaan, waarop het met trots neerzien en waaraan burgemeester Ge met genoegen kan terugdenken als een wi dige inzet van zijn ambtelijke loopb: Bij het ter perse gaan van ons blad de uitslag van de prijswinnaars bij wedstrijden nog niet bekend, dit in volgend nummer. ste BURGERLIJKEN STAND. 10. Gemeente IERSEKE van 1824 Jnni Getrouwd Jan Gerardua Adrianus S»uer jm. en Frederica Louiaa Fraucina Wolferts jd. te Rotterdam. OndertrouwdDaniël Leendert de Die jm. en Tannetje Griep 25 j. jd. GeborenJohannea, zv. Leunia Stekete Anna van Es. Gemeente THOLEN van 1825 Jnni 1 GeborenJobanna Jozina, dv. C. Dei en T. C. van der Rhee. Pieternella Korn dv. W. Baaij en G. P. Riedijk. Helena Elizal dv. C. van Eekelen en E. Eist. Gehuwd: S. Schot jm. en T. A. Leune Oud-Vossetnoer. Onze oud-dorpsgenoot, ds. Timmer, predikant bjj de Ned. Herv. Gem. te M fooit, heelt bedankt voor het beroep naar Hede PREDIKBEURTEN. THOLEN. Ned. Herv. Kerk voorm. 10 uur ds. nam. 2,30 uur d». Van Luttervelt. Collecte voor onderhoud kerk en Doopsbediei Gerei. Kerk voorm. 10 uor en nam. 2,30 ds. J. D. Wielenga te Anna-Jacobapolder. Geref. Gem. voorm. 10 uur, nam. 2,30 ai *s avonds 6.30 uur leeskerk. Ned. Protestantenbond Afd. Tholen: GEEN DIENST. tu dee dee dec )t ivei gec d, Ni! KI 09 .en tin ,o SF' lt<

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 2