H.H. VERBOUWERS ONTVANGEN] „Mattaiisc"-Reg'eiijassen. H. G. v. Kroon. Café-Restaurant. Firma Jan Dietvcrs NATIONALE BANKVEREENIGING van Regeeringsaardappelen. VAN HEEL Co., J. M. SCHETTERS, r Dames-handwerken Sierlijke So-Easy Van derOuderaa, ontvingen wij van Engeland „FIRMA PEAR BROTHERS" London aanvulling in den voorraa Deze mantels zijn absoluut waterdicht, wegen 1 pond en kunnen bij droog weder opgerold in den gedragen worden. Verkrijgbaar in verschillende mode en kleuren. Wij hebben onderweg nieuwe zendingen Zwitsers Zijden Jersey s, nieuwste wollen Jersey s uit Parij; Heden opnieuw ontvangen groote keuze nieuwste mi JAPONNEN van Berlijner, Rrusselsche en Pari huizen alsmede prachtige sorteering Blouses, Lim Zijden, Katoenen en fijne Kamgaren Costuumrokkei Nieuwste tailleurs in serge en in laken en in lim Zijden éolienne en lustre mantels. Sportjekkers, Gummimantels, Gummicapes voorkinde 25734159 G. TH. DE JONG—MARNETH, Mantelmagazijn „DE VLIJT Roosendaal. Bergen op Zo lste klasse Machines NIEUW!! Dordrechtsche Hypotheekbank. 5 pCt- Pandbrieven 97 pCt. 20 A. E. Hanssens, behangsel papieren Belangrijk Bericht. GEDISTILLEERD. Stoom-Pianofabriek HOTEL „YVILHAM" J. F. Bernaards. Ms. Janse Az., E. OELBERS RIJ YVIE LI KUIPERIJ Knipwerk. Kantoor THOLEN. Kapitaal en Reserven f7.5Q0.000-- SANGUIN0SE (Vinum Sanguinosumin vacuo. Verbouwers van aardappelen in de Provincie Zeeland, die het najaar van 1919 hunne aardappelen ter aflevering aan de Regeering hebben opgegeven, tot die aflevering volgens de laatste in Mei gehouden inventarisatie gerechtigd zijn en nog geen kennisgeving van vordering hebben ont vangen, gelieven mij hiervan VOOR 9 JUNi A.S., bericht te willen zenden. Van opgaven die mij NA dien datum bereiken wordt geen nota meer genomen Zooveel mogelijk zal voor afname voor 12 Juni a.s. worden zorg gedragen. De Regeeringscommissaris inzake Rijksgraanverzameling in Zeeland, J. W. A. G C0LL0T d' ESCURY. H0NTENISSE, 3 Juni 1920. EFFECTES, BANKZAKEN, THOLEN. COUPONS, Een prachtige sorteering GASLAMPEN waaronder de nieuwtse soorten. Tevens een groote zending, twee-, drie en vier vlams PETROLEUMSTELLEN, Zware gegalvaniseerde EMMERS WASCHKETELS, TEILEN enz. ZIE ONZE ETALAGE! ZIE ONZE VOORRAAD. BELIST ZEER LAGE PRIJZEN 40 24595 Aanbevelend, BERGEN OP ZOOM, - Rijkebuurtstraat 15 - Telef. 319. Gez. BAGGERMAN, De Homoeopatische Geneesmiddelen Zuivelitraat, Bergen op Zoom goud, doublé of nikkel. M, J, Scheffelaar, Tel. 24, Tholen. Aanbevelend, Heeren TREKPAARDENFOKKERS W. J. BOOGAART, Voor Geitenhouders. J, Elenbaas, Poortvliet. In 1910 is voor f2,887.250, pandbrieven geplaatst. FRANS AFHIAANSEN VAN BOXSEL 12 VITRAGES, 9198 Vloerzeilen, Vloerkleeden. „De Drooglegging wordt on grondwettelijk verklaard". Fa. A. J. de Wit Andriessen. Grafmonumenten en Mar meren Schoorsteenmantels, FIRMA ANT0INE MES, Stationsstraat 2, BERGEN OP ZOOM. Stalling voor Paarden, Vee, Automobielen, enz. Veebascule HORLOGEMAKER - THOLEN. Brillen en Naaimachines. KAPPER Brugstraat TH Heden ontvingen wij prachtige SORTEER! NG Zie étalage. Molstraat BERGEN OP ZOOM. P. C. HAGENAARS-NE Wat is dat? Neten in het haar h° teÉ COUPONS, EFFECTEN, VREEMD GELD, DEPOSITO'S, HANDELSCREDIETEN, INCASSO'S, SPAARBANK 4 RE ISCR EDI ETBRIEVEN, IN- EN VERKOOP VAN WISSELS, ADMINISTRATIE VAN VER MOGENS, CHEQUES OP BINNEN- EN BUITENLAND, SAFE-DEPOSIT, GIRO. - 48 24074 De Sauguiriose is eeu zuiver plantaardig ïmddel, dat in hooge mate het bloed verrijkt, doordat het de roode bloedlichaampjes ver meerdert. Gezond en krachtig bloed is eene levensvoorwaarde voor joeg en ood en wanneer het bloed gezond en krachtig is, dan verdwijnen de kwalen, de zwakte en de lusteloosheid, die het loven dikwijls maken tot een last. Honderden in ons eigen land hebben reeds de goede werkiog der Sanguinose leeren kennen. Neemt er ook de proef eens mede, wanneer gij geen baat vindt bij L'we tegenwoordige behandeling Gij behoeft van de Sangninose geen Likeurglaasjes te gebruiken. Tweemaal per dag een eetlepel is genoeg. Daar is géén middel, versta het goed, geen enkel middel dat zoo snel helpt iu alle gevallen van uitputting en algemeene verslapping. 54 17650 Sanguinose wordt verkocht in alle apotheken en bij alle voorname drogisten. Sanguinose kost per 11. f2.6 11. fll.12 fl. f 21. WACHT C VOOR NAMAAK. VAN DAM Co., De Riemerstraat 2c/4. Den Haag. TeTholen bij L. G. v. Zaltbommel te Bergen op Zoom bij H.G. v. Kroon Apth. 56 25733 36 9937 Koopen en yerkoopen EFFECTEN. Nemsn gelden k DEPOSITO tegen overeen te komen condities. Openen HANDELSCREDIETEN en REKENING-COURANT met cheque en giroserkeer. (Onze cheques zijn op 120 plaatsen gratis betaalbaar( Sluiten BRAND-, MOLEST-, TRANSPORT en verder alle VOORKO MENDE VERZEKERINGEN, zoowel bij Nederlandsche Maatschap pijen als op Beurspolis. Verharen LOKETTEN in een Brand- en Inbraakvrije kluis. Afzonderlijke couponkamer). Kantoor geopend: 912'/, en 1—5 uur. Des Zaterdags van 93 uur Je adres voor alle voorkomende LOOD-, ZINK- en MASTIEKBEDEKKING. js 1 ONTVANGEN een NIEUWE en MOOIE COLLECTIE prijzen billijk. 9229 11 Aanbevelend, Lievevrouwestraat B 29. BERGEN OP ZOCM nit de Centrale Homoeopatische Apo theek van Dr. Willmar Schwabe te Leipzig zijn in ORIGINEELE VER PAKKING verkrijgbaar in de apo theek van 12 8498 Vervangt nw BRIL door een Vakkundige mouteerirg en ge- renotneerd door H.H. Doctoren. voorheen J. ROBBE. BERGEN OP ZOOM. 21236 Zuivelstraat 12 151 VRAAG EN AANBOD^ Woning-Bureau Eiland Tholen, TE KOOI' te Tholen. Diverse Woon-, Winkel- en Pak huizen. Inlichtingen omtrent prijs, datum aanvaarding enz. door 10 25311 die STAMBOEKPAARDEN te koop hebben worden uilgenoodigd deze te zenden naar de paardenmarkt te Dinteloord op MAANDAG 7 JUNI a.s., waarvan een afdeeling gereser veerd wordt voor STAMBOEK- PAARDEN. Daar van deze FOK- PAARDENMARKT voldoende publi citeit wordt gegeven in de vakbladen, zullen zeker koopera aanwezig zijn. Helpt ons deze markt steunen. De Besturen van Landbouw belang en Boerenbond, P. M. SNEEP en CHR. VAN DE RIET, 25683 23 Voorzitters. in Machinerieën te POORTVLIET, levert alle soorten voor LANDBOUW en ZUIVEL BEREIDING als: Dorschmachines, Rosmolens, Treebrcggen, Stroosnij- ders, Pee- en Meelmolens, Mélotte- ploegen, Melkontroomers Mélote- Tuimelkarns, Roomvateu, Botertob- ben, enz. Alles op proel van goede werking. 16 8216 HANDEL IN DRAINEERBUIZEN. INPLAATS VAN GLAZEN. Houten Boterkarns inhoud 5 Liter a 5 GULDEN per stuk. Verder de beroemde BOTERK aRNS van 1 en 2 emmers in?loud. BOTERTÜBBEN en T^ERMOME- 23624 TERS in soorten. 13 De BANK geeft uit: Inlichtir9en verstrekt de heer: 16259 TE STAVENISSE. Boschstrait 27, Bergen op Zoom. OntvangÏD 8e nieuwste patronen Vertrouwd6 bediening aan billijke prijzen. Vermoedelijke Hooggerechtshof iu AMERIKA Geen aanvoer in Nederland van AMERIKAANSCHE SPIRITUS. Gevolgontzettende prijsstijging. Profiteert dus nog heden van onze voordeelige aanbiedingen in alle soorteli Ie klasse kwaliteit. Billijke Prijzen. Beleefd aanbevelend, 29 23681 MAGAZIJN van STEENHOUWERIJ, MARMER HARDSTEEN voor Bruggen, Sluizen, Gebouwen, SLIJPSTEENEN enz., STRAATKEIEN. 12 1152 AUG. VAN DYCKPETIT, Stationstraat Bergen op Zoom. MIDDELBURG. Goedkoopste adres voor: PIANO'S, AMERIKAANSCHE- 14 en KERKORGELS. 4035 Vraag geïllustreerde Prijscouranten Agent voor Tholen en omstreken de heer C. LABAN, organist. Vijf jaar degelijke garantie. Aanbevelend, 20 19636 12 HaDdel in: 25652 HORLOGES, KLOKKEN, WEK KERS, BAROMETERS. Gouden- en Zilveren werken. Reparatiën NETJES en BILLIJK. 25926 Speciaal adres voor: PARFUMERIËN, HAARWE ODEURS, en aanverwante arl Ba ger die n indv ond hu oitz rerpi en, iren il de eedi olen jb i ;nd( l VI ban t ib ion r i ïebfc tiev ikkf Telefoon 171. Levering en reparatie vai c soorten Voorhanden Wasch- en Spi pen, Stamptonnen, PlaDt- en knipen, Emmers, BoteitobbeD vaattonnen, enz. Degelijk en vertrouwd adrei Beleefd aanbevele KUIPERIJ en FUSTHAf 20 Telefoon n. 258 25828 BERGEN OP Z( Wasch dadelijk Uw haar haarverzorger LAX. LAX levend onrein en verwijdert roos en stof. LAX bevorde haargroei; geeft glans en D Onmisbaar voor schoolgaand deren. 36 Prijs per doos 25 cent, vo. voor y2 liter hygiënisch hoofd Bij alle drogisten. L. I. Akker, Rotterdam loor jezo dj 1 ik van elin 5n I do en, da rs IQ vr die ert, gege oer "pit z d lelg wc 500 en len ''l lis.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 4