i Sproeten, ations- Koffiehuis, Een Woonhuis met Erf, uw- en weiland WOONHUIS HCHUUR, Schoenwerk en Klompen Verkooping te Tholen. Aardappelen een Diensbode. een net ieisje, C. LaYan, Tholen pet. Pandbrieven, 51 Stroo en aardappelen M. GEUZE Rijwielen, 25708 0 N D E R W li S. Burgerlijke Stand. BINNENLAND. Kerknieuws. NIEUW Café Réstaurant, P. A. OOMSJanssens. Marktberichten, omkarnemelk, Roomboter Gesteraliseerde Melk ERK00PING TE THOLEN. Woensdag 9 Juni 1920, een SCHUUR met ERF een PAKHUIS te Tholen. Verkooping te Oud-Vossemeer. sn een perceel Tuingrond haar zaak is overgedragen aan A. A. LIEVISSE ADRIAANSE, in het openbaar verkoopen TE KOOP, per Va en 'A H.L. A. JANSSEN Gz., Repfcratiën aan Schoenwerk geven van orgelles en het stemmen van (ijano's INSULAIRE HYPftTtaBAM, UITGIFTE, a 100 pct. van HYPOTHEKEN en CREDIETEN STROO EK AARDAFPELEU Commi8sionnairs voor het koopen van L. ff. YAH ZÜITBOMEL, DROGERIJEN EN CHEMICALIËN. DE SINGER- MAATSCHAPPÏJ Rijwiel- en Motorhandel. RIJKS HOOGERE BURGERSCHOOL C0ÖP. B. W. S. FABRIEK „PUTTERSH0EK". OP WOENSDAG 9 JUNI A.S., Stoomwasscherij „De Zoom" loten tot maasaveiling, waarbij ook onze log zoo toetreden, bleek dat bet |er veiling gezondene afzonderlijk zon geveild, dit geen voordeel brengt voor spr. geen toezegging heelt durven doen nde ieder in zijn omgeving zal blijven ie te w| itste wei nen. ver motij heeren ize warë oort ml üen tijdlmmissin tot nazien der boeken bestaande 'ver eei|hh. W. Moelker te Tholen en J. L. dagen Jege te St-Maartensdijk, brengt bij monde '"der djjtgenoemde verslag uit. Uit wordt goed- 1 uiet eeu tekort op de exploitatierekening m den (9.30'/,. te mjel verslag van den administrateur blijkt sten en vereen, een kapitaal bezit van rnim «gon VI dat hater M. Groenewege vraagt inlichtingen nders |de het herstellen van een dak van het lag niefcegebonw. Na toelichting verklaart vra- sringenj bevredigt. itlokkejvoorstel vau het bestuur om het aautal [en en^leden te breugeu op 7 wordt heftig be- doeninl eu dit voorstel verworpen. Ook het i van bet bestuur om voorz., secr. en en zonjm. als dag. bestuur te doen fungeereo, geen gSerworpen. bestuursleden worden gekozen in de vac. d vooj. Maas de aftredende, terwijl in de plaats ging vii heer A. Augustijn werd gekozen de verzeki Koggeband. el vanpercentage voor te veilen producten werd róór da klein-veiling 5 vuor de groote 3 uimingeld, hoewel dit voorstel heftig werd be- |eer G. Polderman komt er tegen op dat U*6. fa die niet hebben geveild van alle stem- )olld^d#jn uitgesloten. 1 de Renjoorzitter herinnert er aan dat dit in het besloteint is vastgelegd en hieraan alleen door ede te en bij voorstel tot wijzigiDg iets te ver- samenvl jg. gas», Contributie wordt wederom op f 1 gesteld. °Chr' $eer ^an ^e(len Vraagt wat het salaris verkoor re'''Dgmeeslet bedraagt, iatelijkefoorzitter zeg' dat deze f3000 geniet. >o het vibee* VaD Westen vindt dit, gezien de 'ud-Beito'dige werkzaamheden een te hoog bedrag, len Genjvoorzitter deelt mede dat de administra- t reorgall200 eu de oproeper per veilingsweek tuiet. >ensionJna gaan er aiemmeD 0p om [,et jD ^a8 kapitaal maar aan te spreken, het dient "pct,e'j"gen' T00t eeu 200 groot kapitaal te aangerf' Berde ireer Qula' stelt de vraag waar de be den tej 8 *oor bet veilen van de vroege pelen in 1918 blijven, den tofveilingsmeester zegt voor de zooveelste e ledeje zaak nog eens uiteen te zetten. De heer toont zich hiermede echter niet bevredigd be,lolftesteert ten sterkste tegen een dergelijke keurë^ff' rootirJ"" M. Groenewege vraagt of het bestuur lappen kan nemen voor verplichte veiling e >it. De voorzitter zegt toe dit onder de oogen te zullen zieo. Hierna sluiting der vergadering. Naar we vernemen bedankt de heet D. van Hiele als lid van onzen raad. Zijn opvolger is J. Quist Chrz. LANDBOUW. Er wordt medegedeeld, dat men te Bergen op Zoom is aangevangen met de uitbreiding der suikerfabriek „Zeeland", terwijl vermoedelijk ook dit jaar nog zal begonnen worden met het graven eener binnenhaven in verbinding met de Visschershaven. Poortvliet. Benoemd met ingang van 1 Aug. a.s. tot onderwijzer aan de Chr. school de heer Hoilebrand van KapelleBiezelingsn. UITSLAG verkoopingen en aanbestedingen. Scherpenisse. Ten overstaan van notaris Meulen- berg te St-Maarteosdyk werden ten verzoeke van de erven J. Maller publiek geveild en verkocht een woonhuis in de Weststraat door Joh. van As voor f3650.—. Idem in de Lentestraat door J. Qaaak voor f 1875. Idem op de haven door J. van As voor f 610. Idem in den Achterweg door A. Geuze voor f 1400. Idem in den Achterweg door W. Qaaak voor f 1200. Idem in de Lentestraat door M. A. Jansens voor f660. Drie haizen in de Lentestraat, gecombineerd door J. Maller, samen voor f1770. Een Vrouwonzitplaajs in de Ned. Herv. kerk voor f70 door J. L. Poot. OESTERS. het ïeffing eld, de ope beham )malag lee, jenom en de ming 4 ndertronwd S. SCHOT Pz. lering i Hoi A. A. LSfjNE Jd. ndeld'holen, 3 Juni 1920. mgeu 'ndL trouwd M. VAN DEN BEBGE Jz. en 25729 G. H. QUIST Ld. e Haven»»,, 3 jnni 1920. geo sn G rben :e Ni ansti (en eter. trst Indertrouwa H. M. VAN DOMMELE eu 25730 E. PBOOS. 6 It.venisie, 3 Juni 1920. geho t me rbeii sn ei n ge onde toe t ei rgad ishof diDg dden zooi ïld n ai per lag. edel kaD imer de nmi Bel Vanwege het Viascherijbestaar op de Zeeuw- sche stroomen worden thans op een oesterperceel belangwekkende proeven genomen om door toe dienen van calcinm-phosphaat de oesters kunst matig vet te mesten. Dr. T. Folpmer9, verbonden aan het laboratorium van geuoemd bestuur, te Bergen op Zoom, heeft dienaangaande op een vergadering van oesterkweekers interessante mede- deeliugen gedaan. Door microscopisch onderzoek van den inhoud der oestermaak weet meD, dat deze zich voedt met eencellige plantaardige orga nismen (z.g.n. diatomeeëu), waarvan de grootste afmeting l/5 mM. bedraagt. In Frankrijk ont wikkelen deze diatomeeëu zich sneller dan hier, door hooger temperatuur in de ondiepe bassins en door beter geschikten slibberigeu bodem. De oester is daar dan ook een jaar eerder consu- mabel dan in Zeeland. Men heeft dan nn ook de vetmesting van den oester gezocht in snellere ontwikkeling der diatomeeën. Zooals de land bouwkundige de samenstelling der planten heeft bestudeerd en in verband met de aanwezige voedingsstoffen in den bodem berekent welke stoffen hij voor snellen groei nog beeft toe te voegen, heeft men ook in het laboratorium de sameustelling der diatomeeën nagegaan en men heeft werkelijk door toevoeging van calcium- phosphaat een sterk verhoogden groei dezer organismen knnnen constateeren. Het vorige jaar heeft men proeven genomen met oesters in een oesterput, waar men de calcium-phosphaat in poedervorm toediende. Na men meent, dat deze in het klein genomen proeveD geslaagd zijn, gaat men ze in het groot op een oester perceel toepasseD, waar de calcium in brokvorm uitzaait. Een jaar na het uitzaaien moet de bodem nog phosphorhoudend zijn bevonden. Moge door de crisis, die met overproductie ge paard gaat de belangrijkheid dezer proeven mis schien niet zoo groot zijn dan anders het geval zou zijn, ze zijo er niet minder interessant om. (N.R.Ct.) Gemeente THOLEN van 30 Mei tot 4 Juni. Geboren Johanna, dv. L. Jansen en v. J. Bijl. Davida Johanna, dv. C. G. Polderman en v. J. van der Jagt. OndertrouwdS. Schot jm. en T. A. Leune jd. Gehuwd C. Schot jm. en W. J. Perestam jd. Overleden Simon Braai, 1 jaar. Benoemd tot Ambtenaar ter Secretarie te St-Philipsland, de heer J. J. van de Graaff thans Ambtenaar ter Secretarie te Scherpenisse. In het gebied van den Raad van Arbeid te Goes zijn thans reeds 4759 personeD, die in het genot zijn van f 3 ouderdomsrente, welk aantal gestadig toeneemt. Ook werden reeds eenige weezen-renten toegekend. De laatste be droegen f 187,20 per jaar, waarvoor slechts van f9,tot f 13,20 aan premiën was betaald. Deze uitkeeringen worden genoten tot het jongste kind deD 14-jarigen leeftijd heeft bereikt. De Insulaire Hypotheekbank te Zierikzee, is overgegaan tot de uitgifte van ö1^ pCt. Pand brieven, welke zullen worden afgelost pari in 25 jaar, te beginnen met 1922, door verplichte jaarlijksche uitloting in de maand Mei. Over de maand Maart is door den Minister van Waterstaat aan de tramwegmaatschappij AntwerpenBergen op Zoom—Tholen voor het kolenverbruik een subsidie van f 1024,50 toe gekend. ET FLINKE STALLING. 08 Aanbevelend, TKAM-STATION BEBGEN OP ZOOM. Telefoon Interc.. No. 55. Ierseke. De kerk der Ger. Gem. alhier die sederf lang te klein is, zal vergroot worden door den aan bouw van twee vleugels. Ook wordt er een toren bijgebouwd. Bedankt voor het beroep der Ger. kerk naar Tholen, Ds. Tenkink, em. predikant te Arnhem. Op 14 Jali e.k. zal in het Coehoornpark te Bergen op Zoom een zendingsdag worden gehoQden van wege de classis Tholen der Gerei, kerken, het aanvangsuur is 10 nar. De volgende mededeeling daaromtrent werd gedaan: sprekers zijn: ds. A. H. Nieboer van Krabbendijke over „Gebed en Zending", prof. dr. S. O. Los, hoogleeraar aan de theologische school te Potschefstroom in Zuid-Afrika (zoon van den vroeger bij de Geref. kerk te Oad-Voisemeer staande predikant O. Los); en de heer A. Lauwere van Brnssel, predikant bjj de Geref. kerk aldaar. Ook de zendeling van wege de Geref. kerken in Zeeland enz,, ds. A. Merkelyn van Magelang (Java) zal bij behouden aankomst in het vaderland tot spreker worden uitgenoodigd over ryn ervaringen ia de Zending onder de Heidenen en Mohamedanen. PREDIKBEURTEN. THOLEN. Ned. Herv. Kerk voorm. 10 nar ds. VaD Lutter- velt nam. 2,30 uur ds. Verschoor. Geref. Kerk voorm. 10 nar en nam. 2,30 uur ds. Bolwyn van Driebergen. Geref. Gem. voorm. 10 uur, nam. 2,30 uur en 's avond» 6.30 uor leeskerk. Ned. Protestantenbond Afd. Tholen: Zondagmorgen 10 uur dr. H. A. van der Meulen te Bergen op Zoom. POORTVLIET. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 ds. Verschoor, nam. 3 uur leeskerk. Geref. kerk, voorm. 10,30, nam. 3 en avond» 7 uur ds. Staal te Oud-Vossemeer. SCHERPENISSE. Ned. Herv. kerk, voorm. 10,30 en nam. 3 uur ds. Luyendyk. Oud Geref. kerk, voorm 10,30, nam. 3 en 's avondi 6.30 uur leeskerk. ST-MAARTENSDIJK. Ned. Herv. kerk, voorm. 10,30 ds. Keiler, nam. 3 nar geen dienst, nam. 7 uur ds. Keiler. Oud Geref. kerk voorm. 10,30 nam. 3 en 6,30 uur d». Van der Garde. STAVENISSE. Ned. Herv. kerk, voorm. 10,30 en nam. 7 uur ds. Kamsteeg. Oud Geref. kerk, voorm. 10,30 nam. 3 en 't avond» 6,30 uur leeskerk. ST-ANNALAND. Ned. Herv. Kerk voorm. 10,30 leeskerk, nam. 3 uur ds. Oosterhais, Doopsbediening. Oad Geref. kerk, voorm. 10,30, nam. 3 en 's avonds 6 uur leeskerk. OUD-VOSSEMEER. Ned. Herv. kerk, voorm. 10.30 en nam. 3 uur ds. Van Griethuyzen. Geref. kerk, voorm. 10,30, nam. 3 uur eu 's avond» 6.30 leeskerk. IERSEKE. Ned. Herv. kerk voorm. leeskerk nam. ds. Hom borg te Goes. Geref. Kerk, voorin, en nam. leeskerk. Oud Ger. Gem. voorm., nam. en avonds Kersten. THOLEN 5 Juni 1920. Eieren 9y2 cent per stuk. Boter f 1.30 per pond. Veilingsvereeniging „De Eendracht''. VeiliDg van 1 Juni 1920. Kruisbessen f 17.per 100 K.G. 25781 6 en d»g VEBSCH AANGEVOEKD. A. JANSSEN Gz., OLEN. 9 25787 e fotaris D. VAN DE VELDE te ilen zal, ten verzoeke van den A. L. ROMBOUTS, landbouwer 32 25701 d lamiddags 3 unr, bij INZET, en ivonds 6 unr bij TOEWIJZING, kent zomertijd) in de herberg den heer A. C. DEN OUDEN IT OPENBAAR VERKOOPEN Dadelijk te aanvaarden, 16 Heot. 83 aren 85 oentiaren sar, in den Schakerloopolder. Te aanvaarden oogst 1920. 25 perceelen en combinatiën, jee met kaait zijn verkrijgbaar. n n L e a Notarii D. VAN DE VELDE te Tholen zal, ten verzoeke van den heer A. C. MINHEERE, landbouwer te Oud-Vossemeer, OP DINSDAG 8 JUNI 1920, bij inzet 's namiddags 4 nur en bij toewijzing 'a avonds 6 uur, telkens zomertijd, in de herberg van M. J. Ampt, in het opeobaar verkoopen EEN NIEUW GEBOUWD met in steen gebouwde goed ingerichte te Oud Vosaemeer, samen groot li aren 55 centiaren. Een gedeelte van deschuur Jadelijk te aanvaarden, overigens 1 Maart 1. I Het huis te aanvaarden bij vertrek van den verkooper, uiterlijk 1 Mei 1921. 80 25689 De ondergeteekende, bedaDkl bare cliëntele voor de jarenlange gunst welke zij heeft mogen geoieten bij de leveriug van Schoenwerk, Klompen en aanverwante artikelen, eD deelt tevens tnede, dat die zij in de gunst harer cliëntele aan beveelt. 25785 Wed. M. LINDHOUT, Brugstraat, THOLEN. De ondergeteekende deelt mede dat hij de ZAAK in Notaris D. VAN DE VELDE te Tholen zal, ten verzoeke van den heer A. L. KOMBOUT8, landbouwer te St. Krnis OP DONDERDAG 10 JUNI 1920, 's namiddags 5 uur (zomertijd) aan zijne schoor in de Minneputtestraat te Tholen Melkwageo, windmolen, bietenmolen, graanmolentje, Slijpsteen, geeselsteen met paard, ladders, tolhouten, dilt- balken, biels, bascule, hoeuderhok, drooglatten, planken, ijzer, rechtbauk, bakslede, melkontroomer, melkbus, tobben, haard, gasstel, eene partij bieten, polp, bietenloof, 3 hoopen mest, enz. Zoolang de voorraad strekt THOLEN. 9 25738 in Mcj. de Wed. M. LINDHOUT heeft OVERGENOMEN, en beveelt zich beleefd bij bet Publiek aan. Voor prompte bediening zal worden "-((gedragen. 32 25736 worden Oiijjk en net uitgevoerd, A. A. UEVISSE ADRIAANSE, BBUGtrrp.AAT. THOLEN. Mevrouw LUftr^s';tURG vraagt ongeveer half Juli 6 25739 Aan het Christelijk Gesticht voor Krankzinnigen „Vrede.ger. gen op Zoom, kan gepatst worden om dienst te doe: centrale keuken. Loon f350.t0t f450. benevens kos, .n rswoógg vacan— tiegeld. Sollicitaties aar ddn genees heer-directeur. 12 25726 beveelt zich aai tot h„t J f 50. 12 DIVERSE KAPITALEN BESCHIKBAAR. 25930 ZEER BILLIJKE CONDITIËN; VLUGGE AFWERKING. Aanvragen met omschrijving van onderpand te richten aan R. VAN GEITENBEEK, beëedigd makelaar, Sweerts de Landasstraat 75, Arnhem. f1000, 500, fioo en groot Deze Pandbrieven wcraen afgelost h pari in 25 jaar beginnen met 1922 door TeA,ljchtB jaar lijksche uitloting in de maanJ Mei. 12 20167 GEVRAAGD voor verschillende deelen van Zeeland 20 25725 Alleen zij die volkomen met de stroo- en aardappelhandel op hoogte zijn en in alle opzichten gunstig be kend staan, gelieven te schrijven onder letters A. H. E. Nijgh en van Ditmar's Alg. Adv. Bor. te Rotterdam Hoogstraat 7, THOLEN. Verband- eu VerplegiDgs-artikelen enz., prima Breakbanden met en 21955 zonder veer. 10 Lievevrouwestraat 23 te BERGEN OP ZOOM vraagt iemand voorden verkoop van naaimachines aan par- ticnlieren Vakkennis geen vereischte. Bij vlijt en verkoopskracht is aan deze betrekking een goed bestaan verbonden. Voorloopig alleen schrifte lijke aanmelding. 15 25741. KERKSTRAAT 16 THOLEN Steeds voorradig een mooie sorteering in alle prijzen, in gewone- en luxe uitvoering. 20 RIJWIEL- en MOTORBANDEN tegen scherp concurreerende prijzen Alle onderdeelen direct leverbaar. Reparaties aan Motors en Rijwielen billijk en vlug. met 5-jarigen cursus te BERGEN OP ZOOM. De aangifte van leerlingen voor den Cursus 19201921 is open gesteld tot en met 15 Jnni a.s. Tot hot geveu van inlichtingen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, aan ouders, voogden en onderwijzers is gaarne bereid 20 25705 De Directeur, W. F. WOLTKRS. Spreekuren Dinsdag en Vrijdag van 10 nnr tot 11 uur 30. van den KringSCHOUWEN DUIVELAND, NOORD-BEVE LAND en THOLEN, des voormiddag» 11 uur in Hotel Juliana te ZIERIKZEE. 25740 18HET BESTUUR BERGEN OP ZOOM FIRMA P. J. ASSELBERGS Cz. Beschikt overrein zacht water in overvloed, ervaren personeel, de beste wasch- eu desinfecteermachines eigen electriscbe, installatie voor lichtkracht eu electrische bleekme- thode, eu biedtdaardoor de grootst mogelijke waarborgen voor eene hygiënische en onschadelijke behan deling der wasch. 17 19627 1882 Opgericht 1882 Prijscourant ea inlichtingen op aanvrage gratis. 25727 Zomer- zelfs de donkerste, verdwynen door een pot SPRUTOL. 7| Bij alle goede Drogisten

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 3