Van onze berichtgevers. lom ER P ▼an de zaak niets afwist en das den burge- 1 meester mede had helpen belasteren. De burge meester is bij hem gekomen en vroeg hem of hij een baantje wilde hebben. Wat geeft het en wat is het? was zijn vraag. üet rijksbeurs- meesterschap komt open en nu heeft men ge vraagd of hij, burgemeester, iemand daarvoor wist; het geeft f1200.Nu f1200.voor een werkman is niet te versmaden en stemde dus toe. De voorzitter beaamt dit en voegt er aau toe, dat hij daarvan aan niemand verantwoording verschuldigd is wat hij als burgemeester alleen doet. Daar is hem niet gevraagd eeu voordracht in te levereD, maar ot hij iemand wist, behalve een schipper of een oud-schipper. Zoo heeft hij Vroegop aanbevolen. Men zal dus voslen heel verkeerd te hebben gedaan met dien brief te teekenen. De heer Koopman zegt vrijheid te hebben te teekenen wat hij wilmaar als hij geweteo had, dat het zóó in elkaar zat, dau had hij 't niet gedaaü, alhoewel hij er daarom geen spijt van heeft. De rondvraag hervattende, zag de heer Koop man dat de grintweg Achterbosch in samen werking met den polder, waartoe deze toezegging heeft gedaan, werd verbeterd. De voorzitter zegt dat dit zal gebeureD. De heer Quakkebar vraagt of in de Bewaar school nu al leien zijn, en dat mej Sanderse geeu pensioenpremie heeft moeten storten. De voorzitter antwoordt op de eerste vraag bevestigend, trrwijl eene bestelling van verdere benoodigdheden bij een speciaal adres te Am sterdam zal worden gedaan, en ten tweeden wordt deze premie aan het eind van het jaar berekend. Verder wijst de heer Quakkelaar op de nood zakelijkheid van het delven van een sloot in den Vlaminghoek, welke deels vau de kerk, deels van de gemeente is. Dit zal nader ouder de oogen worden gezien. Deze vraag geeft de heer Koopman aanleiding om in overwegiug te nemeo, evenals het kroon domein zulks doet, de gronden aan te wijzen door middel voor paaltjes; de kerk eu het Weezen- Armbestuur zal dat ook doen, dat is zeer ge makkelijk ter onderscheiding. Dit wordt alge meen goedgevonden. Tevens wijst hij er op, dat er moeilijkheden zijn met een uitweg, waarvan het recht zou zijn verkocht. Kan die verkooper niet tot schade vergoeding gedwuugen worden Eiudelijk brengt de heer de Graaf de door het ouweder stuk gesprongen electrische lampjes ter sprake met de vraag of de gemeente voor zijoe woningen ook voor zoo'n schade is ver zekerd en voorts of de eerst aangebrachte lampjes voor rekening der tzemeeute zijn, als behooreude tot de geheele leiding, dan wel voor die van de bewoners. De voorzitter zegt, dat voor zulke schade de gemeente niet is verzekerd, alleen is door de aanleg niet de premie verhoogd. En aangaande de tweede vraag zegt de voor zitter, dat de geleiding wel is voor rekening van de gemeente, maar dat daartoe niet be hoort de lampjes en deze voor rekening van de bewoners ziju. Daarna gaat de openbare zitting óver in eene met gesloten deuren, na heropening waarvan besloten werd, de drie reclames vau de hand te wijzen en da oorspronkelijke aanslagen te handhaveu. Daarna werd de zitting gesloten. zijn dat Jde Raad B. en W. machtigen verder naar eigen goeddunken te handelen. De heer Ooms vraagt of bij mindere diepte, er ook van den opgegeven prijs iets wordt afgetrokken. De voorzitter antwoordt hierop ontkennend, en vermoedt dat op minder diepte dan 15 M. wel geen voldoende water zal kunnen worden verkregen. De heer van Tilbeurgh zegt er evenzoo over te denken, troawens hoe dieper men komt dos te beter is het water. Het voorstel van B. en W. om f600 voor 3 pompen uit te trekken en de zaak verder aan dit college over te laten, wordt met alg. st. aangenomen. II. Uitslag aanbesteding bestrating. De voorzitter deelt mede dat volgens ingekomen schrijven is ge bleken dat het polderbestuur niet genegen is om in de kosteD voor verbetering van do bestrating iets bij te dragen, doch dat de polder geen bezwaar heeft om de wegen over te drageu aan de Gemeente. De heer De VV ilde merkt op dat dan het jaarlijksch onderhoud dus ten laste van de Gemeente zou komen. De voorzitter zegt dat dit onderhoud in de eerste jaren zeer weinig beteeken zal. De heer de Wilde vindt het besluit van den polder zeer onredelijk. De voorzitter is evenzeer de meening van den vorigen spr. toegedaan dat het antwoord van den polder onredelijk is; indien de polder eens bij de Gemeente komt met een verzoek zal hiermede zeer zeker rekening worden gehouden. Ook de heer Van Tilbeurg vindt de houding van het polderbostuur in deze zaak onbegrijpelijk. Het schrijven wordt voor kennisgeving aangenomen. Mededeeling wordt gedaan dat bij aanbesteding het werk is gegund aan den laagsten inschrijver voor f 10.780. Daar de steenen voor rekening der gemeente zijn gekocht en dus ook het vervoer ten laste der gemeente komt, stellen B. en W. voor om een geldleening aan te gaan van f35000, a 5l/2°/0 waartoe met algemeene stommen wordt besloten. De overige kosten a f 6000,zullen worden genomen uit de begrooting. III. Eenige wijzigingen in de begrootingen 1919 en 1920 worden goedgekeurd. Bij de rondvraag wijst de heer de Rijke op den slechten toestand waarin het schoolplein verkeert. Na een rogenbui blijft het water op verschillende plaatsen staan heigeen hinderlijk is voor de school kinderen. De voorzitter zegt dat reeds geruimen tijd een plan tot verbetering aanhangig was doch dit door het ontbreken van materiaal niet word uitgevoerd, thans zal hierin spoedig worden voorzien. De heer de Wilde vraagt of het maken van pulten bij den aanleg van den nieuwen straat publiek zal worden aanbesteed. De voorzitter antwoordt dat het maken der putten in de aanbesteding is begrepen. Zijn er echter inde Gemeente gegadigden dan doen deze hel beste om zich bij Knuist te s Heer Arendskerke te vervoegen. Hierna wordt de vergadering gesloten eu gaal de raad over ingesloten zitting ter vaststelling van het kohier H. O. Na heropening der vergadering wordt het kohier H. O. vastgesteld op f28331.51 zonder aftrek. In verband met de vastelling van het kohier wordt de begrooting gewijzigd en gebracht van f 19000 op f 28.331.51. 10 dagen hechtenis. J. B. te Steenbergen tot f2, boete of 2 dagen hechenis. C. F. eu G. d. R. beiden te Steenbergen ieder lot f 2,boete of 2 tla°-en hechtenis. Overtreding van het polderreglement. M. S. te St-Maariensdijk tot 2 boeten elk van f 10,of 10 dagen hechtenis voor iedere boete. Overtreding der motor- en rijwielwet. C. J. A. te Bergen op Zoom tot f10,boeto of 10 dagen hechtenis met ontzegging van de bevoeg- heid om motorrijtuigen te besturen voor den tijd van een jaar. A. J. K. te Poortvliet tot f 10,boete of 10 dagen hechtenis met ontzegging van de be voegdheid om motorrijtuigen te besturen voor den tijd vau een jaar. J. J. S. te St-Maartensdijk tot f5,boete of 5 dagen hechtenis. A. M. H. te St-Maartensdijk tot f 5,boete of een week tuchtschool C. K. te St- Maartensilijk tot f 10,boete ol 5 dagen hechtenis. J. J. E. te Poortvliet tot f 1,boete of 1 dag hechtenis. G. v. D. te Oud-Vosseraeer tot f3, boete of 3 dagen hechtenis. M. v. d. M. te Oud- Vossemeer tot f 3,— boeto of 2 dagen hechtenis. J. C. K. te Poortvliet tot f2,boete of een week tuchtschool. J. C. S. te Poortvliet tot f3,— boete of 3 dagen hechtenis. M. A. te Poortvliet tot f 1, boete of een week tuchtschool. Vrijgesproken. A. v. G. te St-Maartensdijk. TWEEDE KAMER. De procureur-generaal van den Hoogen Raad heeft onlangs gezegd, dat een aanslag, ondernomen met het oogmerk om den grondwettigen regeeringsvorm te vernie tigen of op onwettige wijze te veranderen, hier te lande, behoudens dan 't geval dat de aanslag gelukt, straffeloos kan worden gepleegd, 't zal daarom niemand verwon deren, dat onze minister van justitie een wetsvoorstel heeft ingediend om aan die straffeloosheid een einde te maken, een wetsvoorstel nam. houdende nadere voor zieningen tot bestrijding van revolutionnaire woelingen. Dit wetsvoorstel heeft reeds den gewonen weg gepasseerd om ter openbare behandeling in de Tw. Kamer Maar 't stond nog niet op Vergadering van den Raad der gemeente Oud-Vos8emeer op Maandag 31 Mei 1920. Aanwozig ailo leden. Voorzitter burgemeester Snijder. De notulen der vorige vergadering worden na lezing goedgekeurd en ongewijzigd vastgesteld. Ingekomen zijn a. schrijven van Ged. Staten houdende goedkeu ring wijziging h.o. b. van hetzelfde coli. besluit tot goedkeuring van het aanstellen van een onderwijzer met verpl. hoofdacle. c. nog van Ged. st. besluit tot goedkeuring wiiz. begrooliDg 1919. d. Verslag van de commissio tot wering van schoolverzuim. u. Missivo der gemeente Oud-Beierland, waarbij deze verzoekt om adhesie te betuigen aan een adres aan de Tweede Kamer om de Gemeentepolitie te doen overgaan bij de Rijkspolitie, worden alle voor kennisgeving aangenomen. f. Verslag der toestand der gemeente wordt aan geboden en zal bij de leden circuieeren. g. Reclame tegen zijnen aanslag in de honden belasting van A. Duyne. Verschillende leden meenen dat de bond waarover wordt gereclameerd, dikwijls losloopt, terwijl woer andere leden zeggen biervan niet op de boogie te zijn. Met algemeene st. wor.lt besloten den aansla» voorloopig te handhaven. Ken dergelijk verzoek is ingekomen vanM. Goorden, daar deze geen houd meer bezit. Wordt met alg. st. goedgevonden diens aanslag met 1/, jaar te ver- minderen. h. Schrijven van de firma A. Anker te Zierikzee betreffende boring van nortonwellen. Zonder bij- levertng van den pomp zal dit f135 moeten be- dragon tot een diepte van 15 M. Voor iedere meter meer 17.50 per metor, met bijlevering van een nieuwe pomp wordt het bedrag f40 hooger. Do heer Van Tilbourgh vraagt of er geen nadore gegevens zyn verstrokt omtrent het plaatsen van een reservoir, hetgeen de duurzaamhoid van de pon^i bevordert, bij hem is indertijd ook een grintreservoir geplaatst en tot heden geeft do pomp dan ook no« onberispelijk water De voorzitter vraagt hoeveel de pomp indertijd heeft gekost. J De heer van Tilbeurgh antwoordt dat dit f135 a 140 heeft bedragen, doch dit was in 1911. De voorzitter meent dat het wellicht het beste zal zijn, gezieu de vage omschryving, den heer Anker nadere inlichtingen te vragen en dat met hel ooo- op een spoedige afwikkeling der zaak het beste zal KANTONGERECHT TE THOLEN. 31 Mei 1920. Door het Kantongerecht te Thofen zijn heden veroordeeld wegens Straatschenderij, J. v. d. B. te Oud-Vossemeer tot plaatsing in een tuchtschool voor een maand met proeftijd van een jaar. Zijn trekdier onbeheerd laten op den Openbaren toeg. P. G. te Ttolen tot f 1,boete of 1 dag hechtenis. Nachtrumoer of burengerucht. W. W. en Y\VV. beiden te Si-Maartensdijk ieder tot f2,— boele of 2 dagen hechtenis. J. H.O. d.B. te St-Maartensdijk tot f 2,— boete of 2 dagen hechtenis M. J. v. B. te St-Maa. tensdijk tot f2,boete of een week tuchtschool. Als getuige wettelijk opgeroepen niet verschenen. A. v. D., B. v. D., en A. K. te Stavenisse ieder tot flO,boete of 10 dagen hechtenis. Openbare dronkenschap. H. L. zonder bekende woonplaats hier te lande, D. R. te Middelburg, ieder tot f5,— boete of 5 dagen hechtenis.- Loopen over bezaaiden grond. P. C. v. s. te St-Maartensdijk tot f5,— boete of oen week tuchtschool. Overtreding politiever orden ing. P. H. en S. S. te St-Aflualand ieder tot fl, boete of 1 dag hechtenis. M. vC. Q. te Scherpenisse. C. S. en C. O. beiden te Poortvliet en M. V. te Nieuw-Strijen gemeente Poortvliet, ieder tot f 0.50 boete ot 1 dag hechtenis. Overtreding der woningwet. M. T. te Oud-Vossemeer tot f20,boiMe of 20 dagen hechtenis. A. D, R„ D. A. R. en A. 1?. allen te Oud-Vossemeer ieder tot f5,- boete ot 5 da-gen hechtenis. Overtreding verordening op de herbergen. D. L. H. ie St-Maartensdijk tot f10, boete of 6 dagen hechtenis. G. P. te St-Maartensdijk tot 2 boeten teder van 110,of 10 dagen hechtenis voor ieder boete. Overtreding der ijkwet. M. M. C. H. te Tholen tot I 0,50 boete of I da» hechtenis. L. J. v. d. Z. te Tholen tot f 2,-boete of - dagen hechtenis W. A. D. te Tholen tot 2 boeten elk van f3,- of 3 dagen hechtenis voor tedere boete. J. L. K. huisvrouw J. L v P te Scherpenisse lot f 3,- boete of 3 dagen 'hechtenis. G. H. te Scherpenisse tot 12,— boete of 2 da»en hechtenis. P. VV. S. te St-Maartensdijk tot f 3 boete ot 3 dagen hechtenis. C. P. Q. wed. J.L. en A. L. wed. G. v. D. beiden te Oud-Vossemeer ieder tot f2,— boete of 2 dagen hechtenis voor ieder met verbeurd verklariog van de iubeslag genomen maten en gewichten. Jachtovertreding. d. B. te 5t-Aunaland tot f3,— boete of M. een week tuchtschool. W. H. Jz. te'St-Annaiand lot i 5,boete of dagen hechtenis. Overtreding der Invaliditeitswet. A. S. Ie Stavenisse tot 42 boeten elk van f3. of een dag hechionis voor iedere boele. A. v. te Stavenisse, tot IS boeten van f 3,elk of t en dag hechtenis voor elke boete. 37 boeten van I elk ol een dag hechtenis voor elke boete. 16 bo<)ten van 13—, elk of 1 dag hechtenis voor iedere bPet0 H. M. v. D. te Stavenisse tot 17 boeten e'k i>' 0t' hechtenis voor elke boete. Overtreding van het reglement op de Schelde r" Zeeuwsche Stroomen. M. J, B. te Nieuw-Vosmeer tot f 10,boet-1 of aan te landen, de agenda. Dinsdag 11. stelde de voorzitter der Kamer dat plaatsen op de agenda voor en met de behandeling zoo spoedig mo gelijk en vóór de behandeling tot wijziging der gemeentewet te beginnen. Dit voorstel bracht de communisten en socialisten plotseling tot een nog zelden in de Kamer voorgekomen graad van verbittering en woede. De vergadering leek niets meer op een gezelschap van deftige bezadigde menschen, die bijeen zijn ge komen om 's land belangen langs den weg van rede en overleg te bespreken, 't Leek wel of de regeering met haar wet en de voorzitter met zijn voorstel van bespoe digde behandeling een samenzwering tegen de volksvertegenwoordiging in den zin hadden. De beer Troelstra opende het vuur. Deze wet wil niet minder dan een vierde deel van ons volk knechten zei hij. (Een vierde is dan toch nog maar een betrekkelijk kleine minderheid) 't voorstel van den voorz. was een overrompeling. Ons volk en de pers heeft nog geen gelegenheid gehad. (De wet, die klein van omvang is, is 16 Apr. ingediend) zich er over uit te spreken. Het ontwerp maakt inbreuk op de rechten en vrijheden van 't volk, er moet tijd gegeven worden om 't kalm en nuchter te overwegen. En er zijn wetten op de agenda die nog van veel meer be lang en daarom spoedeischender zijn. Dit laatste zei mevr. Groeneweg ook en ze noemde haar eigen motie inzake moeder- schapszorg. De heer van Ravesteijn had niets dan minachting voor dit ontwerp het moet be handeld worden met de felste obstructie een partij in deze kamer die 20 leden telt, kan elk parlementair werk onmogelijk maken. Hij riep de S.D.A.P. op om daar aan mee te doen. De heer Kolthek verweet de regeering, dat zij met deze wet dorst te komen alleen omdat de havenarbeiders de staking ver loren hebben. Da' noemde hij sluipmoor denaarstactiek. Onnoodig tc vermelden dat de voorzitter 'dergelijke taal niet zonder protest liet pas- .seeren. HO had een moeilijk werk, er w as sopis zoo'n rumoer dat de sprekers nn?f kolden voortgaan. Ot Heer Duijs noemde 't ontwerp vunzig en vie,s en riekende naar Roiduc, War mond i^n Rijsenburg (plaatsen met Kat holieke semenariums). Dat ki'.eeg de regeering te slikken maar de voorzilter kreeg ook zijn portie. Spr. begreep rAet dat een vrijzinnig man als de voorzitt;or z'ch door de clericalen liet gebruiken v'0°r zu'k vunzig werk. ïAlsik KamerpresidP15.'-. was> (zei de heer Duijs verder) en 'nÜ w-erd zoo iets gevraagd, zou ik zetten «Stik 1 Ik ga liever heen dan zulk wr rk te doen. Hevoorzitter ontkende met iemand rug- Troelstra stelde voor er mee te w tot na 't zomerreces. Dit laatste we: worpen, het eerste aangenomen. Nadat nog gestemd was over mot mevr. Groeneweg van de heeren Laan en Kleerekooper en deze wart worpen, ging de Kamer voort m onderwijswet doch er was geen tijd over dan om te stemmen over eer amendementen' die vorige dagen blijven liggen, omdat er minder leden aanwezig waren. De obstructie (pogingen om den gang van zaken onmogelijk te m waarmede Dinsdag de socialisten er munisten gedreigd hadden, begon W dag en de heer Duijs zei, dat h%'ef erger zou worden, 't Was anders genoeg, want er werd dien dag nie daan dan door lange redevoeringen zoeken om interpellaties, 't uitlokket,, veel voorstellen en stemmingen ent U tijd te verbeuzelen eu de afdoenin zaken stop te zetten. De voorz. dreigde met geen zon cantie te geven, doch dat had geen g dien dag althans niet. De heer Duijs kreeg verlof voo,. interpellatie betreffende wijziging v; i loonklassen der invaliditeitsverzek welke interpellatie op voorstel van iet voorz. zal gehouden worden vóór dg 1 ziging der gemeentewet (verruiminj ff 't gemeentelijk belastinggebied.) 6' li)11 oo nt in i oit SINT-ANNALAND. Io de op jl. Dooderd. 3 Jaoi 1920 gehoaden Vergadering van de Gen raad werd met algemeene stemmen beslote H.H. Gedep. Staten dezer provincie mede te dat geen termen zijn gevonden om tot samenv van deze gemeente met andere over te gaan Voor kennisgeving werd aangenomen het van de Districts-Coramissie v/d Nat. Cbr. onthouders-vereeniging in Zeeland om verko- sterken drank te verbieden op de Christelijke dageD, Nieowjaarsdag cn kermis. Evenzoo het v van Burgemeester en Weihouders van Oud-Beij >01 om adhaesie te betuigen aan den door den Gen raad dier gemeente aangenomen motie tot reorga van de gemeentepolitie. Omdat in deze gemeente geen gepension gemeente-ambtenaren zijn werd de circulaire v Hoofdbestuar van den Nederl. Bond van Gen ambtenaren om de pensioenen met 40 pet. hoogen voorloopig voor kennisgeving aange terwijl dan later indien er gepensionneerde naren mochten komen hierop kan worden te komen. Aangeboden werd het verslag van den to(|ve der gemeente over 1919, dat aan de lede|e worden rondgezonden. |0Q Met algemeene stemmen werd verder be«lotfrcg verzoek van den heer J. van Houdt om eeu rs met gemeentegrond aan te gaan goed te keare.V1^ Na een wijziging der Gemeente-Begrootip 1920, gaf de Voorzitter in overweging om w~r de voorgestelde evenredige schoolgeldheffing e wachtende houding aan te nemen in het od herziening lager onderwijswet en deze heffing wel volgens de wet zal worden geregeld, dienovereenkomstig werd besloten. Niets verder aan de orde zijnde ging de ope vergadering over in een geilotene ter beham vai^ het Kohier van den Hooldelijken Omslag E' Als opvolger van den heer J. Zandee, di benoeming tot Raadslid niet he.ft aangenom door het Centraal Stembureau aangewezen de B. Kodde, die zich echter deze benoeming niet heeft laten welgevallen. Op de lijst No. 2 komt nu niemand meer s noembaar voor. OUD-VOSSEMEER. In een vergadering ingelanden vaD de Polders Broek en Ro( onder Tholen werd een voorstel behandeld treffende het stichten van een stoomgeu de stemmen staakten evenwel, zoodat geen elissing is gevallen. De heer Johs. L. van G gezworen, periodiek aftredend werd herben met 13 van de 24 stemmen. In den raad der naburige gemeente Ni r— Vosmeer werd een voorstel gedaan tot aanstc van een vroedvrouw, bij de besprekingen men meer te gevoelen voor een dokter. algemeeDe stemmen werd besloten te tr»< een dokter te krijgen, waarvoor f2000. wedde zal uitgeloofd worden. Dinsdag werd alhier vergadering geho van de Christel, arbeidersverenigingen me landbouwers in zatn h.t «!„iton „„l-: 108 'bo ntl M. Ut gesp' ■aak te hebben gehouden, en boven- dP t zei hij zal ik zelf weten wat te doen. ju zal mij ook niet tegenover U verdedigen -ik acht dit voor mij niet noodig. (Geroep juistGoed zook ff Eindelijk had de heer Kleerekoper ook nog een liefelijk kwalificatie van 't wets ontwerp in kwestiehij achtte het ge vaarlijker dau de worgwetten in 1903 (de stakingswelten van Dr. Kuijper toen minister.) Eindelijk stelde de heer Sasse van Ysselt voor het ontwerp tot bestrijding van revo lutie, Dinsdag te behandelen, de heer landbouwer* in zake het sluiten van 't arbei, contract. Men deelt ons mede, dat op een et uitzondering na, aiie overeenkomsten zijn ge zoodat uitsluiting slechts bij hooge uitzond* zal voorkomen. Het valt ongetwijfeld tot juichen voor beide partijen dat men het ee kunnen worden. STAVENIsSE. In de alhier gehouden vergad van Ingelanden van den polder Ood-Kempenshol werd vastgesteld de rekening en verantwoording het dienstjaar 1919/20. De ontvangsten hadden dragen f2813.59, de uitgaven 1 2705.025, loodpo een goed slot was van 1 108.565. Vastgesteld de begrooting voor 1920/21, in ontvangst en ui op I 2626.995. Het dijkgeschot werd bepaald op f 11.per tegen f 10.in het vorige jaar. Met 1 Ang. inoet de heer B. M. Sunrland periodiek aftredei gezworene, maar tengevolge van zijn leeftijd kan niet meer voor een herbenoeming in aanmer komen. Als zoodanig wordt no benoemd de Mart. Suurland. Met 46 van de 62 uitgebrachte stemmt als bestuurslid van den Kolenbond .Algemeen Bel alhier gekozen de heer C. Steendgk, ter voorzie in de vacature Lnkaart (vertrokken.) THOLEN. Vrijdag der vorige week hielk)^ veilingsverceniging „De Eendracht" onder v zitterschap van den heer C. A. H. Stontjei li11 baar jaarvergadering. Op voorstel van den r zitter wordt punt 8 der agenda behandel deelt de veilingmeester mede dat waar te int 01 «ot ilet t h lar, ivo kei d HE ei i Dat 16

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 2