IERSEKSCHE Ell THOOLSCHE COURANT o. 183T Zaterdag 5 Juni 1920. Vijf en dertigste jaargang ïhi Firma J. M. C. POT - Tholen. SEST Publicatie n. rg Likei DUP nieu en DRR RT, zui CIN6. n K, 15, Ar Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. ?riji per kwartaal 0,75 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,325, franco jer post f 1,40. Voor het buitenland f 1.10, zonder Qeïll. Zondagsblad. UITGAVE Telef. Intero. no. 16. Advertentiëu van 1 tot 4 regels 60 centsiedere regel meer 15 cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijivermindering. OPNEMING van Wegen, Voetpaden en Kunstwerken. 40 Jorgemeester en Wethouder van Tholen brengen openbare kennis dat, te beginnen op 7 Juni a.s., iEN s iwege de gemeente eene algetneene opneming zal aden gehoodenj van de wegen en voetpaden met kunstwerken in die gemeente. Tholen, 29 Mei 1920. FtANT Burgemeester en Wethouders van Tholen maken tend, dat ter secretarie gedurende 8 dagen ter sage is gelegd een lijst van ingeschrevenen, welke Hen deelnemen aan de loting voor de brandweer. De loting is bepaald op Zaterdag 12 Juni 1920, voormiddag# 11 uur op het gemeentehuis. Tholen, 31 Mei 1920. 8 Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, J. W. WAGTHO. De Secretaris, H. J. LABAN. 36 met betaal VOO! Maat: Van 713 Juni 1920 kunnen gebruikt worden: in no. 36 van de suikerkaart voor 1/2 pond suiker, ildigheidsduur van couponnen der BROODKAAR- SN voor het 139e tijdvak van 614 Juni. De broodkaarten voor wittebrood, waarop geen en geen nummer voorkomen cyn voor het 189e dvak groen op groenen ondergrond. Tholen, den 4 Juni 1920. 10 Zij die voortaan bruiubroodkaarten willen bekomen, lenen daarvan aangifte te doen vóór Zaterdag- iddag van deze week op de Secretarie. Tholen, den 3 Juni 1920. 7 De Burgemeester voornoemd, J. W. WAGTHO. lef. hmac 1, Mi s 1! Bot van 16 RBU Vergadering van den raad der gemeente I-Maartensdijk, gehouden op Dinsdag I Juni 1920. Hedenmiddag kwam de raad onder voorzitter- hap tan deu burgemeester in voltallige zitting jeen. I. Na lezing en goedkeuring van de notulen jpr vorige zittiög, werd mededeeling gedaan tmlfD (ts navolgende ingekomen stukken, als a. missives van Ged. Staten tot goedkeuring er raadsbesluiten. Suppletoir kohier van den hoofdelijken omslag 1 regeliog der jaarwedden van den burgemeester, icretaris en ontvanger. b. Verslagen van den toestand der gemeente u overeenkomstig art. 1 der woningwet. c. vau den raad der gemeente Oud-Beijerland EKlf *dhaesie aan een verzoek om de gemeente- editie tot rijks-politie te makeD. - Burg. en Weth. vonden voor deze adhaesie ,eeu reden van bestaan en stelden voor, hierop "I fwijzeud te beschikken, waartoe met algemeene temmen werd besloten. d. Van de vereenigiug tot bevordering van en Volkszang een verzoek om, ii.plaa.-i jan en volkszangcongres, dat nog niet gehotte au worden, een volkszangdag te organiseeren gtI( n daartoe de aeho'.ikinderen op 8 Juli vacantie geven, alsmede een subsidie toe .a kennen an een samen te stellen plaatselijk comitie. Burg. en Weth. stelden voor, „u.aan geen dhae9ie te verleenen. De heer Vroegop gevoelde wel voor zoo'n plan. Het voorstel van Burg. en Weth. werd aan genomen, met 5 tegen 2 stemmen, die der ieeren de Graaf en Vroegop. e. Van de distriots-commissie van den Volks- lond tegen misbruik van sterken drank, om het jebruik daarvan te verbieden in vergunnings- lokalen bij Nieuwjaardag, P.iehen, Hemelvaarti- dag, Pinksteren, Kerstmis, bij kermissen in de g®5 gemeente of in de omgeving. Borg. en Weth. stelden eveneens voor hierop >fwijzend te beschikken. De heer Koopman is vóór de strekktng van -Oet adres. De beer Hage ia 't er niet mede eens bet ;*at niet aan om de herbergiers zoo in hun noodwinning te treffen. Die niet gaan wil, be hoeft ook niet te gaan. De beer Vroegop vindt bet eigenaardig dat men zich thnis wel dronken zon mogen drinken. In verband met dit adres is van wethonder Quakkelaar een voorstel ingekomen, om, nu de macht tot het geven van vergunning van dans muziek alleen bij den burgemeester berust, de raad zal besluiten om bij gelegenheden, dat er dauzmuziek zal zijn, den verkoop van sterken drank in vergunningslokalen te verbiedeD. De heer Vroegop vraagt op wiens aandringen dit verzoek gebeurt. De heer Quakkelaar zegt dat dit is geschied op aandrang van ouders, die reeds beren voor de dagen die aanstaande zijn. De heer Vroegop gelooft dat daar wel iemand anders aebterzit. De heer Koopman is ook voor dit voorstel. De heer Vroegop kan zich dat indenken van fatsoenlijke mensehen als Groenewege, Quakkelaar «n Koopman, maar niet van schurkachtige wetens, die eicb aan lasteren acbnldig maken. rdaff De heer Koopman merkt op, dat als daar- daarmede een persoonlijke aanval bedoeld is, er nog wel meer persoonlijkheden voor den dag zullen komeD, dan met dien brief. De heer Vroegop zegt nog, dat het wel schijnt alsof ze meer vrees hebben voor ds. Keiler dan voor God. De heer Gakeer zal voor bet laatste voorstel stemmen, omdat de burgemeester misleid beeft met toestemming te geven tot muziekmaar bij zal er voor zich zelf rekenschap van moeten geven. Zijn stem i9 niet gericht tegen de her bergiers. De heer Hage zegt dat de burgemeester dit best voor zijne rekening kan nemen. De heer Gakeer herinnert aan de verklaring bij de installatie van den burgemeester dat deze vóór het stadhuis heeft gezegd, een burgemeester voor allen te zijn, en nu verwaarloost hij zeker 80 van de ingezetenen, die tegen muziek zijn. De heer Hage zegt dat de burgemeester om die 20 °/a ook moet denken, en dat hij, die niet naar de muziek gaan wil, eenvoudig thuis blijft. Het adres van het districts-comitó wordt ver worpen met 6 tegen 1 stem, die van den heer Koopman. En dat van den heer Quakkelaar, tot de zoogenaamde drooglegging wordt aangenomen met 4 tegen 3 stemmentegen de heeren Vroegop, de Graaf en Hage. f. op een verzoek tot toekenning van 40 toeslag op de pensioenen van gemeente-ambte naren, waarin in deze gemeente zonden vallen de oud-burgemeester, de ond-gemeente-ontvanger en de oud-marktmeester, wordt, nadat de heer de Graaf had opgemerkt, dat deze personen io elk geval een measch waardig bestaan hadden, afwijzend beschikt met 5 tegen 2 stemmen, die der heeren Vroegop en Hage. g. Een missive van Ged. Staten waarbij zij bezwaar maken tegen de wijziging in de in structie van den gemeente-ontvanger, waarbij aan de raadsleden zon worden toegestaan dieus boeken iD te zien. Uit dien hoofde wordt deze wijziging inge trokken. h. Een missive van hetzelde college inzake een schrijven van Gebrs. Hage die bij de onder- handache verpachting van grond van het Weezen- armbestunr worden ingesloten met een perceel gemeentegrond, dat zij tevens in pacht hebben. Naar aanleiding daarvan stelden Burg. en Weth. voor, de beide stukken grond die zij van de gemeente in pacht hebben hen niet onttrekken. De heer Hage kan zich best vereenigen met de uitgifte van gemeentegrond ingevolge de landarbeiderswet, maar zou 't in dit geval hoogst billijk achten, dat de beide stukken aan hen bleven, die anders moeilijk te bereiken zijn. De heer de Graaf zegt dat één perceel, uit komende aan den grindweg in oud-Schellshoek voor anderen bereikbaar is en hen daarom l. worden afgenomen. Het voorstel van Burg. en Weth. om hen alle stokken te laten behonden wordt verworpen met 4 tegen 8 stemmen, vóór de heeren Groene wege, Hage en Qnakkelaar. Dat van de heet de Graaf om hen óóne partij te laten behouden wordt aangenomen met 6 tegen 1 stem, die van den heer Hage. II. Op een verzoek van den gemeente-bode B. A. Hage om z:.u jaarwedde te breDgenvan f 406 op f500 voe-t de heer Koopman wel om in te gaan, maar informeert eerst naar de werkzaamheden De voorzitter zegt dat de-s 's morgeur vzd "j tot half tien ter gemeentebuize is, te 12 uur enkele boodschappen doet eu te 7 uur komt vragen of er nog wat is, "oodat Lij ruimschoots gelegenheid beeft andere functies te 'kunnen waarnemen. De jaarwedde is bij zijne beuoenrjag gebracht van f 200 op f 300, dit jaar is zij ,erhoogd tot f400, dus binnen 11 maanden ti.j, en Traa, nu f 100 meer. De heer de Graaf kan er niet ioelje jneteinmell De heer Vroeop zegt dat t,et mjn 0f Uieer beloofd is. De heer Hage herinnert er, aall <jat ge T00r. zitter eens gezegd heeft da. 'ge hode dan maar om voorhooging moest vragen De voorzitter spreekt dit p -timent tegen. Het verzoek wordt ingewilligd mtt 4 tegen 3 stemnóen, die der heernn Groenewegt. de Graaf en Gakeer. III. Missive van den Minister van Yrbeid houdende mededeeling, dat indien de ra^d de huren der gemeentewouingeo niet wensen te verhoogen, de rijksbijdrage wordt ingetrokken omtrent die bijdrage worden genoemd voor 10 woningen f33,78, f375.87 en f44.72 totaal f 454.37 maar bet bleek niet of dit voor alle wooingeo is, hetzij per jaar, hetzij bij den bouw, alleen moet deze bijdrage nog nimmer zijn uitgekeerd zoodat naar de opmerking van den beer Hage het gemis niet zal gevoeld worden. De beer de Graaf zal nimmer medewerken tot verhooging der hoor, omdat de menschen het niet betalen kunnen. Maar die verhooging zooals de minister wil, is toch zeker wel onder worpen aan de goedkeuring vau de huurcommissie De voorzitter antwoord in zooverre bevestigend, dat de minister de huren van woningen, die met rijksvoorschot zijn gebouwd, goedkeurt. In stemming gebracht, wordt de verhoogiDg verworpen met 4 tegen 2 stemmen, die der haeren Groenewege en Quakkelaar, de heer Gaakeer onthoudt zich van stemming. IV. De firma P. J. van de Sande te Terneuzen biedt aan, de stokken voor de zittingen van den raad te drukken f 2.50 per blad. Naardien de voorzitter bezwaar blijft maken de origineele stokken af te geven en de kosten te hoog blijken te zijn, wordt met algemeene stemmdn besloten niet op deze aanbieding in te gaan. V. Op verzoek van Ged. Stateu worden in de verordening op de beffing van kaaigelden eenige ondergeschikte wijzigingen aangebracht. VI. Door den beer A. C. de Graaf is een voorstel ingediend tot wijziging in de verorde- op de heffing van den hoofdelijken omslag in dien zin dat voor noodzakelijk levensonderhoud f 600 inplaats van f 400 wordt afgetrokken en voor ieder kind f 50. Op voorstel van den voorzitter wordt dit punt naar Burg. en Weth. gerenvoyeerd om in eene volgende vergadering te wordeD behandeld VII. In de verordening op de heffiug van begrafenisrechten stelden Burg. en Weth. voor het tarief voor de grafpaaltjes op eigen graven te verhoogen tot f 5. Op voorstel van den heer Koopman wordt het tarief voor den aankoop van eigen graven gebracht, van f 30.op f 50.waarbij de heer Groenewegen zich buiten stemming houdt. Overigens wordt de wijziging aangenomen en zal tevens worden geïnformeerd naar den prijs van ijzeren paaltjes op alle graven, opdat niet na korteu tijd de graven van nabestaanden niet meer zullen kunnen worden herkend. In die tot heffing van leges ter secretarie worden enkele tarieven verhoogd in verband met de verhoogde prijzen van drukwerk. VIII. Tengevolge van de ingekomen reke ningen is eene wijziging noodzakelijk in de begrooting voor 1919 tot een bedrag van f 957.72 in ontvang en uitgaaf, terwijl in verband da- mede een bedrag f 2850 wordt af- en overge schreven. IX. AaDgebodon wordt de rekening van het Weezen-Armbestuur in ontvang op f 13666,85r> iu uitgaaf op f 11886,255 alzoo met een goed slot vau i 1780.50. Ten blij ke dat door verhooging van polder- lasten en audere verhoogde uitgaven, zonder dat de inkomsten daarmede gelijken tred houden, de batige sloten steeds kleiner worden, kan dienen dat deze in 1918 f3104, in '17 14234 en in '16 f4139 bedroegen. De raad zal de rekening onderzoeken. X. Ter aanschaffing 7an een motor-brandspuit zijn aanbiedingen ingekomen tot bedragen van f 5600, 3675 eu 4725. De heer de Graaf herinnert aan den door hem gegaveu wenk om bij Gebrs. Hage alhier te informeeren. De heer Vraegop merkt op dat de heer de Graat dit eelt' had moeten doen. De gelegenheid tot het indienen van nadere prijsopgaven werd alsnog opengesteld. Xjfc. Goedgekeurd wordt het voorstel tot het aar,gaan van een tijdelijke kasgeldleening van ,(*d000.rentende hoogstens 5 en aflosbaar uiterlijk 81 Dec. a.s. XII. Het kohier der hondenbelasting wordt vastgesteld tot een bedrag van f 575. XIII. Ingekomen zijn een drietal reclames op aanslagen in het suppltoir kohier van den hoofdelijken omslag, te weten van Joh. vau P uwenhuizen die over 1918 f 150 salaris had ter gemeente-secretarie en f 150 bij de distri butie samen f 300, terwijl een belastbaar inkomen van f 300 vrij is j van L. I. Polderman die in 1918 in militairen dienst wa9 en dus geen in komen had en vaD Adr. Gakeer, aangeslagen tot een bedrag van 133.63 in 1918 geen enkele iukomst genoot en dus ontheffing erlangt. Deze verzoeken zullen in comité-generaal worden behandeld, na eerst gelegenheid te opeDeD tot het stellen van vragen. De heer Koopman zon gaarne zien dat er vaste lijkdragers werden aangesteld ten dienste vru die categorie van meuschen, die zelve geen dragers kuDnen aanstellen, tegen belooniug aan te wijzen door den aanslag in den hoofdelijken omslag. Daartoe wordt in beginsel besloten, terwijl dit plan nader door Burg. en Weth. zal worden uitgewerkt en in eene volgende vergadering zal worden aangeboden. Verder informeert de heer Koopman naar de bediening van de lijkkoets of daarvoor reeds een aannemer is. Het blijkt dat dit punt moeilijk tot eene oplossing is te brengen en naar de heer Vroegop meent doordat er geen voldoende belooning voor gegeven wordt. Dat C. Kloet ten alleB tijde helpen wil als ft noodig is, wordt wel gewaardeerd, maar het blijft toch steeds riskant. Eindelijk vestigt de heer Koopman de aan dacht van Burg. en Weth. op eene verstopping van de riooleeriog in de Boschstraat, waarnaar dit college zal zien. De heer de Graaf komt terng op de vrije verloskundige hulp voor de gezinnen aangeslagen tot in de 2e klasse van den hoofdelijken omslag. Maar nu zijn die van de 2e klasse aangeslagen in de 8e klasse, en hoewel ze even arm blijven, niet meer gerechtigd tot die bedoelde vrije hulp. Daarom zou hij die vrije hulp willen uitstrekken tot de 3e klasse. De heer Vroegop merkt op, dat deze toch aan die opschuiving heeft medegeholpen. De heer de Graaf ontkeDt dit niet. Het voorstel wordt aangehouden. Voorts vestigt hij de aandacht van Borg. eu Weth. op het pad in de Ark dat hoogstnoodig verbetering eischt. De heer Koopman wenBcht thans eene be slissing omtrent de aangehouden toewijzing der te bouwen woning iu de Boschstraat. De voorzitter zegt, dat als de woning door Antb. Priem is ODtruimd, deze onmiddellijk wordt verkocht en afgebroken en zooveel mogelijk de steenen daarvan gebruikt voor die woning. De heer Quakkelaar bevestigt dit maar kan den naam niet noemen van hem die deze grond in erfpacht zal overnemen en bouwen. Tegelijkertijd wordt goedgevonden de woning in het boschje bewoond geweest door J. Geldhof toe te wijzen aau Jac. Pot opdat M. Geuze de door hem gekochte woning in de oudestraat zal kannen betrekken, terwijl hij zijn hui9 aan den derden dijk moet verlaten. Door opschuiving komt dan ook de kleine kade ledig. De heer Hage brengt de melkverordening en de naar aanleiding daarvan gehouden lezing door den heer Zwagerman in herinnering eu stelt voor, om thans te besluiten tot de aan schaffing vau een melkweger teneinde de knoeierij in üe melk te kannen coostateereö. De voorzitter had deze lezing ook met ge noegen gehoord en meende dat de raad, om doeltreffend de verordening te doen werken, inderdaad den weg dient te volgen door den heer Zwagerman aangegeven. Met algemeene stemmen werd tot aanschaffing van een melkweger, enz besloten. Ook acht de heer Hage het onverantwoor delijk om de straat nabij de noordpoort die ia herstelling is hetgeen op zichzelf goed is, zoolang open te laten liggen, eu 's nachts zonder verlichting te laten. De voorzitter zegt dat dit alleen zijn oorzaak had gevonden in gebrek aan keien, maar op den gegeven wenk zal gelet worden. De heer de Graaf geeft in overweging om de huren der gemeente-woningen te doen innen, omdat anders de betaling te zwaar wordt. Besloten wordt daarmede te wachten tot de huurcoutranten zullen gee'o en zijn. De heer Gakeer betoogt andermaal de wen- schelijkheid tot inkrimping van de kosten van de distributie. De voorzitter zegt dat daarvoor f 600 op de begrootiDg is uitgetrokken en daarin dus geen verandering kan worden gebracht, terwijl er wel niet zooveel werk meer is, maar nog thans heel wat administratie. De heer Koopman stelt voor, f 100 te bepalen voor het personeel. De heer Quakkelaar zegt dat burgemeester verder als directeur f 350 vast heeft maar ver leden jaar 2 maal f 200 heeft getrokken, dat ia f 50 te veel. Groenewege had dat mandaat geteekend zonder te weten wat 't inhield. De heer Vroegop vindt dat een zeer ernstige beschuldiging, die nauwkeurig moet worden onderzocht, als dat waar is, wie weet of er dan niet zoo maar wordt geteekend. De heer Quakkelaar herneemt, dat het waar is, en dat daarom de heeren inzage van de boeken bij den gemeente-ontvanger begeerden. Inmiddels wordt met 4 tegen 3 stemmen besloten de distribatie-salaris*en terug te brengen tot f 150.tegen de heereu Gaakeer, de Graaf en Quakkelaar. Er ODtspint zich nog eeo geweldig dispuut, waarin de burgemeester verklaart 't nooit zóó te hebben bijgewoond dat hij de leden onmoge lijk tot de orde kon brengen, over de kwestie van den brief, waaromtrent in den aanvang zeer vaag was gesproken. De heer Koopman had geteekend op een brief waarin afkeuring werd uitgesproken over des Burgemeesters houding inzake de aanbeveling van een rijks-keormeester. Met één man aan te komen, als er naar meer gevraagd wordt, is ook afkeuringswaardig. De heer Vroegop, dat Koopman had moeten informeeren alvorens te teekenen want dat bij

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 1